• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2011

Mål nr 10-176

Klagande

If Skadeförsäkring Holding AB, 556241-7559 106 80 Stockholm

Ombud: Awapatent AB Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket SÄKER HAMN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 maj 2010 angående v.ans. nr 09-05228, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 10-176 2 (2)

YRKANDEN M.M.

If Skadeförsäkring Holding AB (If) har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen men begränsat tjänsteförteckningen genom att stryka tjänsterna i klasserna 42 och 45.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket, beträffande de återstående tjänsterna i klasserna 36 och 41, besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

DOMSKÄL

Genom att stryka tjänsterna i klasserna 42 och 45 föreligger inte längre hinder mot registrering av det sökta varumärket SÄKER HAMN på av PRV anförda skäl. Överklagandet ska därför bifallas.

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Caroline Molander. Enhälligt.

References

Related documents

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varu- märket VERTICAL FARMING besitter för registrering erforderlig sär- skiljningsförmåga för bl.a.. växthus

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket FLEXFIT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor i klass 25 som omfattas

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Advokatbyrån har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket ADVOCATEONLINE besitter för registrering erforderlig särskilj- ningsförmåga för de varor

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket Goda Nyheter i Göteborg med omnejd i visst utförande i sig besitter för registrering

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket NORDIC POST i sig besitter för registrering erforderlig särskiljnings- förmåga för bl.a..