• No results found

Tabeller och diagram

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tabeller och diagram"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Tabeller och diagram

Vad bedöms? Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Din förmåga att avläsa enkla tabeller och diagram.

Du kan avläsa en enkel tabell med viss hjälp.

Du kan avläsa en enkel tabell och ett stapeldiagram med viss hjälp.

Du kan avläsa en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram utan hjälp.

Du kan avläsa en enkel tabell och olika typer av enkla

diagram utan hjälp.

Din förmåga att skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Du kan dokumentera en undersökning i en tabell.

(Ordna fakta i en tabell)

Du kan dokumentera en undersökning i en tabell och i ett

stapeldiagram med viss hjälp.

(Ordna fakta i en tabell och ett diagram med viss hjälp)

Du är helt säker på hur du dokumenterar en undersökning i en tabell och i ett

stapeldiagram.

Du är helt säker på hur du dokumenterar en undersökning i en tabell och i ett

stapeldiagram och du kan göra ett eget stapeldiagram från grunden (utan mall).

Du har förmåga att förstå och tolka resultatet i tabeller och diagram

Du kan använda

fakta ur en tabell. Du kan använda fakta ur en tabell och ett

stapeldiagram.

Du kan använda och tolka fakta ur en tabell och ett stapeldiagram

Du kan använda och tolka fakta ur en tabell och olika typer av diagram.

References

Related documents

Österrike Tyskland Sverige Storbritannien Spanien Portugal Nederländerna Luxemburg Italien Irland Grekland Frankrike Finland Danmark Belgien.. Diagram 3.2 Jordbruksarealen som andel

Barnen på ett kalas fick välja mellan chokladsås, kolasås och sås med jordgubbssmak till glassen.. Fem valde chokladsås, tre valde kolasås och fyra valde sås

Andelar av samtliga studenter i högskolan ur 32 sociala grupper som 2007 återfanns inom lärarutbildning/pedagogisk högskoleutbildning, studenter med höga resultat på

Längs y-axeln skriver vi frekvensen, det vill säga antalet elever.. Längs x-axeln skriver vi

Här ser du en del av en tabell från 2008 års allsvenska fotboll.!. Här ser du veckans temperaturer på

Jag menar att en diskursanalys bidrar med särskild kunskap, i det här fallet för att förstå de struk- turella ramarna för offrets erfarenheter och för möjligheter till

Eleverna ska få möjlighet att presentera sin statistik i fina tabeller och diagram som de själva ska få tillverka med hjälp av surfplattor och datorer, ge respons/feedback på

Källa: Officiell statistik som lämnas till socialstyrelsen ("summering

Källa: Officiell statistik som lämnas till socialstyrelsen ("summering

Studera hur många anställda i utlandsägda företag det fanns 19 samt hur stor andel av näringslivets samtliga anställda de utgjor Hur många anställda fanns det totalt

2 Den stora bergskedjebildande process (orogenes) som påverkat berggrunden i östra och norra Sverige... Kartan är indelad i fyra lika stora fält, som efter väderstrecken

Beräknade årsvisa utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion 2000–2008, fördelade på utsläpp utomlands (relaterade till import) och utsläpp i

Antalet besök hos andra personalkategorier var inom specialiserad somatisk vård mindre än 100 000 och inom specialiserad psyki vård fem gånger så stort som

För det totala antalet visade filmer registrerades färre än 15 miljoner besök, och för de premiärvisade svenska filmerna färre än 2 miljoner... Forskande och undervisande

Hur mycket större var andelen 12–16-åringar som angav att de en vanlig dag tittade på video/DVD minst 1 timme jämfört med andelen föräldrar till 12–16-åringar som angav

Studera de sex minsta kommunerna 2003 avseende antalet personer för vilka det beslutats om LSS-insats. Hur stor andel av dessa personer fanns totalt i kommunerna Borgholm,

Hur stort belopp i genomsnitt spenderade kvinnor jämfört med män på att se på idrott.. A Kvinnor spenderade 3/10 av vad

– Stryk bort ett på varje sida tills bara ett eller två kvar. – Om antalet är jämnt tar man medelvärdet av de

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer (…).. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet

Du är helt säker på hur du dokumenterar en undersökning i en tabell och i ett stapeldiagram och du kan göra ett eget stapeldiagram från grunden (utan mall). Du har förmåga att

Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i

Markera nu det siffermaterial du gjort upp genom att placera pekaren längst upp till vänster, tryck in vänster musknapp och för musen ner till höger så att hela diagrammet

Detta är en handledning till hur man kan skapa enkla, men ändå professionella, diagram och annat i Adobe Illustrator och InDesign.. Illustrator är naturligtvis det bästa