• No results found

FÖRSTUDIE Gång och cykelväg Parkgatan samt beläggningsåtgärder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FÖRSTUDIE Gång och cykelväg Parkgatan samt beläggningsåtgärder"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

beläggningsåtgärder

Projektnummer:

Bertil Olsson

Projektledare gata/park TN 2019/232

2019-05-15

(2)

Innehållsförteckning

1. Mål 3

2. Bakgrund och nuläge 3

2.1. Befintliga förhållanden 3

2.2. Brister, problem och syfte 6

2.3. Tidigare utredningar och beslut 6

3. Målläge 6

3.1. Funktion 7

3.2. Behov 7

4. Tänkbara åtgärder 7

4.1. Studerade åtgärder 7

4.2. Effekter och konsekvenser 7

5. Ekonomi 8

5.1. Investeringsbudget 8

5.2. Driftkostnader & kapitalkostnader 8

5.3. Kostnader om projekt ej genomförs 8

6. Risker 8

6.1. Risker vid projektgenomförande 8

6.2. Risker om ett projekt ej genomförs 8

7. Samråd 8

7.1. Mittskåne Vatten 8

(3)

7.2. Övriga intressenter 8

8. Slutsats och fortsatt arbete 8

8.1. Förslag till beslut 9

8.2. Kommande beslutsgång 9

(4)

1. Mål

Att omfördela vägrummet på Parkgatan delen Slagtoftavägen – Kraftgatan och på norra sidan av Parkgatan bygga gång och cykelväg. Befintliga belysningsstolpar bytes ut och belysningsarmaturer ersätts med ledarmaturer. Beläggningen på gatan som är i dåligt skick toppas också.

2. Bakgrund och nuläge 2.1. Befintliga förhållanden

Figur 1. Aktuell sträcka, markerad i rött på Parkgatan.

Aktuell sträcka mellan Slagtoftavägen – Kraftgatan på Parkgatan är cirka 540 meter.

Område utgörs huvudsakligen av gata och motlut på båda sidor av Parkgatan.

Vägrummet, gatan och motlut bredd, varierar och är cirka 12 meter

(5)

Figur 2. Illustrerar befintligt vägrum på Parkgatan

Figur 3. Illustrerar befintligt vägrum på Parkgatan

2.2. Brister, problem och syfte

Det finns idag ingen gång och cykelväg utmed Parkgatan mellan Slagtoftavägen och Kraftgatan. Om den norra sidan byggs om till en gång och cykelväg ökar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Denna sträckning är upptagen

(6)

som en länk i gång och cykelvägsplanen för att binda ihop befintliga gång och cykelvägar. Toppbeläggning av hela gatan är också i stort behov

Gatubelysningen på Parkgatan är i dåligt skick och behöver bytas till ny led armatur med effektivare ljus och mer energieffektivitet.

.

Figur 4. Föreslagna åtgärder enligt Gång & cykelplanen

2.3. Tidigare utredningar och beslut

Gång- och cykelvägsplan 2017-2030 dat 2017-08-31

3. Målläge 3.1. Funktion

(7)

En separerad gång och cykelväg med cirka 3 meters bredd som är belyst.

3.2. Behov

Gång och cykelbanan möjliggör en bättre och trafiksäkrare cykelväg utmed Parkgatan som är trafikerad av mycket tung trafik, samt en länk till befintliga cykelvägar

4. Tänkbara åtgärder

Figur 2. Gatusektion Parkgatan

(8)

4.2. Effekter och konsekvenser

Planerad gång och cykel bidrar till en bättre cykelväg i området, eftersom den ökar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Utbyggnaden bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser för cykel och gångtrafikanter.

Ingen påverkan utanför vägrummet kommer att ske eftersom utrymmet

omdisponeras för att ge plats åt gång och cykelbanan. Anläggandet av gång och cykelbana kan också ses som en åtgärd för att tillgodose ett väsentligt

samhällsintresse, som möjligheten till att kunna röra sig som oskyddad trafikant i transportnätet.

5. Ekonomi

5.1. Investeringsbudget

Projektet beräknas uppgå till 3,3 mnkr inklusive tid för projektledning och finansieras genom tekniska nämndens investeringsbudget ”Beläggningsåtgärder ram” 2 mnkr och ”Trafikåtgärder och Gc-vägar ram” 1,3 mnkr.

5.2. Driftkostnader & kapitalkostnader

Om belysningen uppgraderas kommer detta leda till minskade driftskostnader.

Kapitalkostnaderna blir cirka 200 tkr/ år vid en avskrivning på 20 år.

5.3. Kostnader om projekt ej genomförs

(9)

Indirekta kostnader som kan uppstå är från de eventuella tillbud och olyckor som kan ske genom att stråket /är bristfälligt.

6. Risker

6.1. Risker vid projektgenomförande

Då uppbyggnaden av gatan inte är känd kan det finnas risk att gatan delvis måste grävas ut och förstärkas.

6.2. Risker om ett projekt ej genomförs

Tillbud och olyckor av oskyddade trafikanter som idag är hänvisade att färdas i blandtrafik med stor andel av tung trafik.

Kopplingen till de anslutande existerande/planerade stråken uteblir.

7. Samråd

7.1. Mittskåne Vatten

Kontakt har tagits med Mittskåne Vatten för eventuell samordning med servisbyten längs Parkgatan.

7.2. Övriga intressenter

Ledningsägare kommer att kontaktas för samordning av kanalisation m.m.

8. Slutsats och fortsatt arbete 8.1. Förslag till beslut

(10)

o Bevilja medel om 3,3 Mnkr som tas ur budgeten genom tekniska nämndens investeringsbudget ”Beläggningsåtgärder ram” 2 mnkr och

”Trafikåtgärder och Gc-vägar ram” 1,3 mnkr. För genomförande av projektet.

o Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för projektet.

o Föreslå kommunstyrelsen bevilja årlig kompensation om 200 tkr för ökade kapitalkostnader.

o Uppdra åt Samhällsbyggnadschef och Gata/parkchef att genomföra projektet under förutsättning igångsättningstillstånd beviljas.

8.2. Kommande beslutsgång

References

Related documents

Naturlig mark består av, under ett 0,05 m växtskikt, av en mycket blockig något stenig grusig siltig sandig morän tillhörande materialtyp 3B – 5A med tjälfarlighetsklass 2 –

De broar som ska vara gemensamma för skoter och oskyddade trafikanter finns viss risk för olyckor men sannolikheten kommer att vara liten för att en olycka ska ske. driftskedet

Denna gång- och cykelväg är främst avsedd som en länk för att underlätta för friluftslivet att kunna ta sig från Matojärvi ner mot passagen under nya E10 vid Jägarspåret

Trafikverket har därför på den sträckan föreslagit en lösning där Trafikverket bygger gång- och cykelvägen och kommunen i ett senare skede övertar drift och underhåll

Sektion som visar hur gång-och cykelvägen utformas med räcke efter befintlig cirkulationsplats vid anslutning till väg 939..

Alternativet förkastades då överfarten från östra till västra sidan av vägen är placerad i en sektion där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och då det inte finns utrymme

Särskilt viktigt är att spara så mycket som möjligt av uppvuxna träd då dessa är värdefulla för upplevelsen längs gång- och cykelvägen.. Träd som ska sparas får inte

Genom att anlägga en separerad gång- och cykelväg på den aktuella sträckan bedöms projektet uppfylla ändamålet om att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten