Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Download (0)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Utfärdad den 27 juni 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation1

dels att 41–43 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 37–40 och 44 §§ ska ha följande lydelse.

37 §2 Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och föremål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före lagringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring, behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av upp- gifterna. Uppgifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Uppgifterna får inte lagras utanför Europeiska unionen.

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhets- polisen och Datainspektionen, meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas enligt första och andra styckena.

38 §3 För att uppfylla lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska den lagringsskyldige lagra de uppgifter som anges i 39 och 40 §§.

39 §4 När det gäller telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nät- anslutningspunkt ska följande lagras:

1. uppringande och uppringt nummer, avsändares och mottagares nummer eller annan meddelandeadress,

2. i fråga om telefonitjänst, uppringandes och uppringds abonnemangs- identitet och utrustningsidentitet,

3. uppgifter om abonnent och registrerad användare som uppgifterna i 1 och 2 kan hänföras till,

1 Senaste lydelse av 41 § 2012:128 42 § 2012:128 43 § 2012:128.

2 Senaste lydelse 2014:1270.

3 Senaste lydelse 2012:128.

4 Senaste lydelse 2012:128.

SFS 2019:500

Publicerad den 2 juli 2019

(2)

2 SFS 2019:500 4. datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades

eller ett meddelande skickades och mottogs,

5. lokaliseringsuppgifter då kommunikationen påbörjades och avslutades eller ett meddelande skickades och mottogs, och

6. datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.

40 §5 När det gäller internetåtkomst ska följande lagras:

1. användares ip-adress,

2. uppgifter om abonnent och registrerad användare,

3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger inter- netåtkomst, och

4. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 4 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten.

44 §6 Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt 39 och 40 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

På regeringens vägnar ANDERS YGEMAN

Magnus Corell

(Infrastrukturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2012:128.

6 Senaste lydelse 2012:128.

Figure

Updating...

References

Related subjects :