• No results found

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i skollagen (2010:800)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

27 kap.

2 § Nämnden ska bestå av en ordförande, en eller två vice ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap både om barns och elevers förhållanden och behov och om skolverksamheten i övrigt. Det ska finnas högst två ersättare för de övriga ledamöterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:74, bet. 2018/19:UbU20, rskr. 2018/19:245.

SFS 2019:410

Publicerad den 11 juni 2019

References

Related documents

Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev inom utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom sär- skild utbildning på

24 § 2 Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en re- gion vara huvudman för grundskola för elever med autism eller autism- liknande tillstånd och

50 § En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbild- ningen ska ersättas för sina

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som

12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare

1 § Detta kapitel tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser

9 § Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen ut- vecklas. Rektorn ska

5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansök- ningar om godkännande enligt 2