• No results found

Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2009:1053) om förmögen- het vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter- betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för neurosedynskadade, lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall och lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad köns- tillhörighet fastställd i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om beräk- ning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.

SFS 2018:164

Publicerad den 11 april 2018

References

Related documents

Medlemmarnas re- presentanter i orga- nisationen, orga- nisationens tjänste- män och deras familjemedlemmar samt or-. ganisationens

Anståndsavgiften tas ut med 0,3 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då

8 § Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag.. 9 § Skatteverkets

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till

1 § Med uppdragsutbildning avses i denna lag utbildning som innebär att kommuner och regioner mot särskild ersättning från annan än enskild, för dennes räkning

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Äldre föreskrifter gäller fortfarande

5 § På ersättning som utges till den anställde som först får avgiftspliktig ersättning i ett enmansföretag ska under längst 24 kalendermånader i följd ingen annan avgift