• No results found

Skatter i Sverige – i går, i dag, i morgon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skatter i Sverige – i går, i dag, i morgon"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

3

ledare nr 4 2019 årgång 47

LEDARE

Skatter i Sverige

– i går, i dag, i morgon

Nästan 30 år efter 1991 års skattereform talas det alltmer flitigt om behovet av en översyn av det svenska skattesystemet. En sådan är t o m inskriven i det nyligen träffade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpar- tiet, Liberalerna och Miljöpartiet (Socialdemokraterna 2019).

Något som det talas mindre om är att det är 30 år sedan Ekonomisk Debatt hade ett temanummer om skattereformen (Hultkrantz och Ohlsson 1989).

Det är alltså hög tid inte bara för en genomlysning av dagens skattesystem, utan också för ett temanummer om skatter.

I temanumrets första artikel beskriver Mikael Stenkula hur beskatt- ningen av arbetsinkomster på några decennier kom att gå från en obetydlig källa till skatteintäkter till den allra viktigaste. Stenkulas artikel ger flera exempel på hur speciella händelser i omvärlden, i kombination med politisk passivitet, kan förklara utvecklingen. Exempelvis kom kristiderna under de båda världskrigen att föranleda stora ökningar av den högsta marginalskat- tesatsen, vilken – trots vissa reformförsök – inte återställdes efteråt. Senare utgjorde inflationen en kraft som drev upp skatteintäkterna utan aktiva politiska beslut, genom att allt fler inkomster kom att beskattas högt i ett progressivt skattesystem vars skiktgränser inte följde inflationen.

När Stenkula avslutar sin historieskrivning har Sverige blivit ett hög- skatteland vars skattesystem medför stora samhällsekonomiska kostna- der. I Peter Englunds bidrag beskrivs hur detta utgångsläge ledde fram till århundradets skattereform år 1991. Englund beskriver hur reformen utformades kring principer om likformig beskattning av olika inkomst- slag och lägre skattesatser på breddade baser. Därefter beskriver han reformens verkningar under det ekonomiskt turbulenta 1990-talet och de avsteg som successivt gjorts från dess grundprinciper. Slutligen reflek- terar Englund kring angelägna förändringar i dag, däribland ökad likfor- mighet i kapitalbeskattningen och lägre skatt på arbete men högre på kon- sumtion.

I Bengt Westerbergs bidrag får vi i stället följa tillkomsten av 1991 års skat-

tereform ur ett politiskt – och personligt – perspektiv. Westerbergs bidrag

indikerar hur koalitioner mellan olika intressegrupper och partier möjlig-

gjorde reformen. Den som tror att reformens politiska stöd vilade på uti-

litaristisk grund får sig en tankeställare. En annan fråga som inställer sig

är i vilken utsträckning socialdemokratins lättvindiga övergivande av flera

överenskommelser från reformförhandlingarna påverkat övriga partiers

vilja att förhandla med dem framgent.

(2)

ledare

4

ekonomiskdebatt

Även Åsa Hansson tar avstamp i 1991 års skattereform i sin analys av det svenska skattesystemets konkurrenskraft. Efter att ha beskrivit skattete- orins två dominerande principer för effektiv beskattning – likformighet res- pektive beskattning efter skattebasens flyktighet – gör Hansson en exposé över de svenska skatterna på inkomster, konsumtion och kapital och hur de står sig i en internationell jämförelse. Hon noterar att Sverige sticker ut i vissa avseenden som kan föranleda justeringar, bl a höga skatter på arbete, och att andra länder närmat sig vår tidigare så konkurrenskraftiga bolags- skattenivå. Ur internationell konkurrenssynvinkel är fastighetsskatter av mindre betydelse, vilket är en delförklaring till att Hansson – i likhet med tidigare Englund – även förespråkar att beskattning av fastigheter ges en större roll.

Att det råder konsensus bland ekonomer om att fastighetsskatten är en av de mindre skadliga skatterna är välkänt. Det finns dock mer att säga om beskattningen av bostäder, vilket visas i bidraget av Ingemar Bengtsson och Fredrik Kopsch. Genom ett enkelt räkneexempel illustrerar författarna att hyrda bostäder beskattas betydligt högre än ägt boende. Måhända förvånar det vissa att skillnaden mestadels förklaras av bolags- och kapitalbeskatt- ning, medan ränte- och rotavdrag har blygsam betydelse.

Principer i all ära, en skattereform måste också utformas på ett sätt som tolereras av en majoritet av befolkningen. Spencer Bastani och Daniel Wal- denström redogör för resultat från en enkät där ett representativt urval fått ta ställning till olika typer av skatter. Enkäten bjuder på flera intressanta resultat. Exempelvis visar det sig att hälften av befolkningen anser att kom- munalskattenivån bör bibehållas eller öka och att mer än hälften vill öka punktskatter på alkohol, energi och fordon. Enbart var femte person stö- der dock ekonomernas favoritskatt, fastighetsskatten. Respondenternas relativt positiva inställning till de breda inkomstskatterna kan kontrasteras mot den mer negativa syn på rekommendationen att växla från inkomst- till konsumtions- och fastighetsbeskattning som lyfts i andra av temanumrets bidrag. Samtidigt ska framhållas att polariseringen i frågan uppenbarligen är stor.

En fråga som tangerar den om befolkningens stöd till olika skatter är den om skatteflykt och skattefusk. I temanumrets avslutande artikel resone- rar Katarina Nordblom om hur dessa två ting kan stävjas genom att utnyttja individers aversion mot skuld och skam via kontroller, straff och normer.

Nordblom beskriver hur skattemoralen kan stärkas eller undergrävas genom individens egna erfarenheter. I synnerhet kan attityder formas och förstärkas när individen själv exponeras för situationer där skattefusk eller -flykt aktualiseras. En alltmer fördömande syn på svartarbete efter rutav- dragets införande kan enligt Nordblom spegla att avdraget puttat in fler i den vita fållan, varifrån det är desto lättare att omfamna en syn på svartar- bete som förkastligt.

Som Stenkula visar har svenska akademiska nationalekonomer histo-

riskt bidragit till diskussionen och utformningen av inkomstskatten. Årets

(3)

5

ledare nr 4 2019 årgång 47

temanummer visar att det även i dag finns en omfattande kompetens bland akademiskt verksamma nationalekonomer som politikerna borde dra nytta av vid översynen av dagens skattesystem.

Niclas Berggren och Lina Maria Ellegård

referenser

Hultkrantz, L och H Ohlsson (1989), ”Skat- tereformen”, Ekonomisk Debatt, årg 17, nr 4, s 261.

Socialdemokraterna (2019), ”Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Soci- aldemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna”, webbdokument, www.socialdemokraterna.se/globalassets/

aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskom- melse.pdf.

References

Related documents

Eftersom Golfklubben inte bedriver momspliktig verksamhet på banan (förutom möjligen i lokal med golfshop) kan Golfklubben såsom anläggningsägare, inte göra avdrag för

Jag har i min uppsats valt att gå in och studera flera av de sägner som finns kring Gräfsnäs slott utifrån det perspektivet att de är ett källmaterial som kan ge förståelse

Även om deras resultat ska tolkas med försiktighet och beläggas med hjälp av studier baserade på andra skatteförändringar än de som ägde rum i och med skattereformen 1986,

Likewise, rights preventing discrimination and gender equality need to be strengthened to ensure that measures are adopted that prohibit that women’s fear of sexual violence restricts

Som en motbild till den "naturliga" kvinnan har vi fått se en motbild till den traditionella femininitet, där de kvinnliga förskollärarna uttrycker ett annat görande än mot

Det finns dock andra berättelser där man börjar som springpojke i ett annat företag, eller till och med i en annan bransch, än där man sedan fortsät- ter som lärling. Olof

If we put the national legislation under the ECtHR test, it is possible to conclude that Sweden has the obligation to protect the lives of persons with dementia as long as the

Om föreningen betalar ut reseersättning och även annan ersättning, till exempel lön, arvode eller dylikt, ska den totala ersättningen tas upp i ruta 031 om ersättningen

Det går att välja om beräkningarna ska göras utifrån prognosen från SKR för skatteunderlagsutvecklingen i riket, eller utifrån regionens egen pro- gnos (eller annan

Många känner inte till att det finns regler för skyltning, stånd, till- och utbyggnader med mera på offentlig plats, och på den egna tomten/byggnaden och gator och torg har

Deras ovilja att göra detta visar på det ideologiska bagaget hos Alliansen, det bagage som Reinfeldt påstår att de har kastat av sig: Borgerliga politiker har en känslomässig

Här redovisas en prognos över kostnaden för inkomstutjämningen, vilken ska garantera alla kommuner 115 procent av medelskattekraften i riket, när du har valt en egen prognos på

• När du arbetar, får betalt men inte betalar skatt. Vad kan hända och vilka risker

Investeringarna i anläggningar, huvudsak- ligen avseende nya eller utbyggda produktions- anläggningar samt resurser för teknisk utveck- ling och utprovning, uppgick till 423

bilitet. Den fortgående resultatökningen för Marin- och industrimotorer bröts under 1985, främst beroende på kärvare marknads- betingelser för industrimotorer. Räntabilite-

[2025] Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredje land endast för besättningsmannens

Tabell 5 visar att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan respondenternas antal år som verksamma inom barn- och ungdomsvård och orosgraden för de

 Antag nu att regeringen använder proportionella Antag nu att regeringen använder proportionella skatter,.. skatter,   , istället

ƒ ƒ Antag nu att regeringen använder proportionella Antag nu att regeringen använder proportionella skatter,.. skatter, t, t , istället för istället för klumpsumme

Danderyds Sjukhus Vi har utökat antalet platser under de senaste tre åren från 24 till 48 platser per år. Vi var förutom ST Görans sjukhus det enda sjukhuset som ökade med

I en i och för sig begriplig reaktion mot Strandbergs besynnerligt anakronistiska värdering av Hiärnes litterära insats har författaren kommit att hamna i en

Detta betyder att allt vad per- sonen tjänar från 16 års ålder ligger till grund för hur stor pensionen blir.. Inkomstens storlek och den sammanlagda tiden i arbetslivet

I de vita rutorna lägger du själv till uppgifter som Skatte- verket inte fått uppgift om, till exempel avdrag för re sor till och från arbetet. • Skriv under och