• No results found

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Teachers meeting the challenges of the Swedish school system"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

gothenburg studies in educational sciences 444

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system

Agents within boundaries Anna Toropova

gothenburg studies in educational sciences 444

ISBN 978-91-7963-014-0 (print) ISBN 978-91-7963-015-7 (pdf) ISSN 0436-1121

Teachers meeting the challenges of the Swedish school system. Agents within boundaries.

There are many factors that may contribute to explaining variation in teacher quality, which is the key to the schools’ success. These factors include not only teacher characteristics, but also conditions of the teachers’ work. This dissertation investigates the relationship between the aspects of teacher professional competence and school environment in their relative contribution to student and teacher outcomes in Sweden and other Nordic countries. Realist social theory serves as an underlying theoretical framework to analyze the meaning of the links between teacher agency and the structures of the educational system.

The results demonstrate a positive relationship between the Swedish teachers’

coursework in mathematics, teaching experience and eighth-grade student achievement in mathematics. At the same time, teacher pedagogical skills cannot be easily captured by student assessments of instructional quality. Furthermore, the empirical evidence indicates that job satisfaction of the Swedish eighth-grade mathematics teachers is dependent on the perceived adequacy of workload, opportunities for collegial cooperation, professional development, and student behaviour. There is also support for male teachers’ job satisfaction being more affected by collegial cooperation, whilst student discipline being more important for teachers with low self-efficacy beliefs.

Finally, the empirical findings indicate that bullying is relatively frequent in Swedish schools compared to other Nordic countries, and that bullying is also associated with lower student achievement in mathematics. The results imply that, among the Swedish schools and teachers, there are, in some cases, underutilized opportunities to enhance school climate and thus reduce bullying incidents and their negative consequences, such as a lowered student academic performance.

Anna T or opo va TEA CHERS MEETING THE CHALLENGES OF THE SWEDISH SCHOOL SYSTEM

Anna Toropova has previously worked in the non-governmental education sector in Ukraine, assisting with the implementation of the Ukrainian Standardized Testing Initiative. Her research interests lie in the area of teacher professional competence and its impact on student learning, as well as in the study of factors associated with teacher and student well-being.

References

Related documents

78 The Swedish Foundation for Strategic Research: An analysis of its impact and systemic role areas, whereas beneficiaries of the Materials and SFC programmes were more

As the research conducted at HEIs became ever increasingly funded by external sources, the direct government appropriation for research was more and more being used to fund

The studies could not explain the reason for the increased risk to develop narcolepsy, and against this background, the Swedish government as- signed the SRC to map research

A third group of teachers' associations joined what is now the Saco union Naturvetarna (Swedish Association of Professional Scientists), namely the Swedish Association of

För det tredje har det påståtts, att den syftar till att göra kritik till »vetenskap», ett angrepp som förefaller helt motsägas av den fjärde invändningen,

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

Stöden omfattar statliga lån och kreditgarantier; anstånd med skatter och avgifter; tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under pandemins första fas; ökat statligt ansvar

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Syftet eller förväntan med denna rapport är inte heller att kunna ”mäta” effekter kvantita- tivt, utan att med huvudsakligt fokus på output och resultat i eller från

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

Rapporten, som även är ett inspel till den svenska exportstrategin, beskriver hur digitalisering har bidragit till att förändra och, i många fall, förbättra den kinesiska

Our analysis of the reduction in VAT for restaurant and catering services shows positive effects on turnover, employments, total wages, gross profit margins and net entry of firms..

Regulations and regulatory burden can principally affect the competitive situation in a market in two ways: first, the regulatory burden can entail a fixed start-up cost, which

Författarna till denna litteraturöversikt har utifrån de resultatet kommit fram till att sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad kring patienter med missbruk

Erik Thedéen, Director General, Swedish FSA Stockholm, September 13,

Since teachers differ in terms of their educational background, the duration of their professional experience, their beliefs, and their effects on student outcomes, Study

Keywords: teacher quality, teacher job satisfaction, school climate, bullying, student mathematics achievement, TIMSS.. The overarching aim of this thesis is to provide the

Detta test efterfrågade vilka egenskaper undersökningsdeltagarna trodde skulle krävas i yrket före de påbörjade utbildningen respektive vilka egenskaper de ansåg krävas i yrket