• No results found

•den i ex. 144 nämnde personen fick låna penningar. Med den ofvannämnda satsen h a r författaren snarare definierat procent,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "•den i ex. 144 nämnde personen fick låna penningar. Med den ofvannämnda satsen h a r författaren snarare definierat procent, "

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

förkasta en allmänt b r u k l i g definition, som finnes hos våra förnämste matematioi såsom Zweigbergk, Nyström m . fl., och någon bättre torde väl vara svårt a t t utfinna, oeh i senare fallet begår han ett f e l , som han förut har k l a n d r a t hos andra (se st. 9 i recensionen).

I räkneboken står på sid. 8 8 : »Räntan på 100 k r . kallas procent.» Denna sats innehåller, säger h r L . , en definition af räntan på 100 k r . Men om definition är ett angifvande af de kännetecken, hvarige- nom någonting skiljes från a l l t annat, så kan ränta på 100 k r . ej vara definierad genom a t t säga, att den hallas procent, t y häri ligga alls inga kännetecken på ränta.

Den allmänna betydelsen af ordet ränta finnes angifven i den närmast föregående meningen, som h r L . behagat utelemna,

•och h v i l k e n l y d e r : »Denna årliga betalning kallas ränta», nämligen betalningen för att

•den i ex. 144 nämnde personen fick låna penningar. Med den ofvannämnda satsen h a r författaren snarare definierat procent,

t y det är ett angifvande hvad denna är, då man säger, att räntan på 100 k r . kallas så. Tittrycket är alltså det samma, hvar- med matematikern lektor "Wiemer i sin algebra definierat procent, och ej något annat, såsom h r L . söker framhålla. A t t definitionen är för trång, hör emellertid ej t i l l denna fråga. Den är tillfyllestgörande för de exempel u r intresseräkning, som förf.

upptagit i 2:a kursen. D e n vidsträcktare betydelsen och användningen af ordet pro- cent bör förekomma först på ett högre stadium.

Det nu sagda har berört de a f m i g i .granskningen (n:r 13 (B) af Sv. L t g ) upp-

tagna punkterna u r h r L:s recension. De sista afdelningarna af h r L:s »förklaring»

öfver sin recension äro icke af beskaffenhet att föranleda t i l l något meningsutbyte, eme- dan de icke alls hafva något a t t göra med en »förklaring» öfver den ifrågavarande recensionen. De innehålla nämligen: 1) en 'uttalad visshet, att h r L:s idéer och åsigter

»nödvändigt bana sig väg» och »måste små- ningom v i n n a utbredning»; 2) h r L:s för- hållande t i l l förläggarne af hans räkne- höcker samt förteckning öfver hans meriter

såsom lärare i matematik; 3) en utförlig annons om hans snart utkommande omar- Ibetade »häftesräknebok».

(Göteborg, maj 1888.

C. J . Andersson.

Sluträkning

med s e m i n a r i e - a d j u n k t e n h e r r L . C. L i n d - b l o m angående hans g r a n s k n i n g a f »Prak-

t i s k räknelära a f i. E. Johansson».

Då h r L i n d b l o m i n:r 20 (B) af denna tidning låtit offentliggöra en sorts »förkla- ring» öfver sina förut i n:r 6 serverade 17 stycken emot ofvannämnda räknelära och då L . förklarar, att denna »förklaring» t i l l - kommit delvis i följd af m i n protest mot hr L:s s. k. granskning, samt då hans för- klaring lider af samma skef het oeh ensidig- het som hans granskning, så anser jag m i g för sanningens skull p l i g t i g att anställa en

ytterligare granskning af h r L:s uttalande i frågan, och v i l l b l o t t i förbigående an- märka, att jag »forskar både med a l l v a r och eftertanke» utan att ledas af »gammal vana».

H r L . klandrar, att j a g v i d m i n förra undersökning af hans granskning »sökt blanda bort korten genom många ord», men att han deremot v a r i t a l l t för fåordig och derför nu synes b i t t e r t ångra sig. T i l l en sådan ånger har han dock icke ringaste skäl, t y nästan i hvarenda skoltidning i vårt land röjes spår af h r L . oeh försök a t t undantränga en f a r l i g medtäflare, hvars arbete säkerligen talar mycket mer för sig sjelft, än h v a d h r L . genom långa tidningsartiklar kunnat säga t i l l förmån för sina arbeten.

Jag står fortfarande fast v i d —• och m i n åsigt delas säkert af hundradetals läsare —

»att rättvisa och oväld icke fått vara de ledande grundsatserna v i d h r L:s gransk- ning», h v i l k e t han påstår att jag »icke vet».

Han ger dock sjelf stöd derför, då han säger:

»Nya, riktiga idéer bana sig nödvändigt väg.

Och då de af m i g angifna — alla äro der- för ej först uttänkta af m i g — åsigterna äro både r i k t i g a och lätt tillämpliga v i d under- visningen samt leda t i l l en klarare uppfatt- ning i somliga f a l l , så måste de småningom vinna utbredning.» H v a r finnas dessa h r L:s nya, riktiga idéer angifna? N a t u r l i g t v i s i hans räknelära. Alltså: då h r L . verk- ställde sin granskning af »Praktisk räkne- lära», då kom han att tänka på, h u r u det i afseende på den eller den saken stod i hans egen och derpå följde ogillande af allt, som icke öfverensstänide med de der an- gifna riktiga idéerna. Men månne h r L:s idéer äro absolut r i k t i g a ? Månne det är »rätt- visa och oväld» a t t uttala förkastelsedom öfver en annans behandling af ett läroämne, därför att det i åtskilligt afviker från ens egna — såsom man sjelf anser — r i k t i g a idéer? H r L:s uttalande har n u ock fått en annan egenskap: anspråksfullt.

För m i g är h r L:s förklaring af st. 5 obe- g r i p l i g . Här säger h r L . : »dm. är ett me- delstort mått, m . är det vigtigaste, cm. det dernäst vigtigaste och mm. är så litet».

Kan det verkligen vara meningen, att lär.

skall göra en sådan indelning efter måttens qvalité? Jag förstår alls icke, hvad mening det ligger i en d y l i k fantasi och d y l i k t enfal- digt pjoller. Men h r L . medgifver dock slutligen, a t t ordningen för måttens inlä- rande är en »smaksak» och då v i l l jag fråga:

är h r L:s smak också bättre än andras?

I sammanhang med måtten äro v i i n - komna på talsorternas område. Der gör h r L . med sina »nya r i k t i g a idéer» ganska många hopp och tvärsprång. H r L . synes å ena sidan hysa den åsigten, att läro- böckerna böra vara uppstälda så, att de konkreta dekadiska sorterna böra vara ord- nade i »en grupp» under namn af sorträk- ning, under det han å andra sidan uttalar sig berömmande om komiténs grundsatser, h v i l k a j u säga, att de böra ingå såsom en

»intigrerande del» i räknesätten. Detta sist- nämda har också förf. t i l l »Praktisk räkne- lära» tillämpat, och han leder barnen steg- vis fram t i l l målet med talsorterna — om- vexlande konkreta och abstrakta — såsom basis för hela utvecklingen. Barnen föras omärkligt öfver den ena svårigheten efter den andra, och grunden d e r t i l l är att de hafva lärt sig uppfatta »talsorternas verk- liga betydelse», som icke är a t t stå såsom en fristående, isolerad afdelning i räkne- läran, utan såsom grundvalen för all räk-

ning. De hafva från första stund lärt sig att behandla hvarje talsort för sig och att icke operera med siffror, om hvars bety- delse de äro omedvetna. Månne någon an- nan räknelära så noga fasthållit talsorternas betydelse som just denna? Jag känner ingen, och det lyster m i g se, om h r L:s omarbetade bok i detta afseende skall kunna uppvisa större förtjenster.

H u r u angelägen h r L . är »att sila m y g - gor» framgår af hans klander öfver satsen:

»blott l i k a sorter kunna sammanläggas». Här v i l l dock h r L . påtvinga förf. ansvaret för att hafva sagt, att »idel namn kunna sam- manläggas». H v a r i hela boken finnes ett sådant ex.? Förf. har synbarligen begagnat detta korta u t t r y c k , för att gagna barnen, hvilkas b l i c k skymmes af a l l t för omständ- liga beskrifningar. Dessutom är j u detta u t t r y c k i f u l l öfverensstämmelse med ko- miténs betänkande sid. 5, där det h e t e r :

»Vid addition har man i n t e t annat att i a k t - taga, än att a l l t i d l i k a sorter läggas t i l l - hopa.» Och då säger h r L . , att komitén har rätt, men h r J. orätt. I sanning ett slående bevis på h r L:s »oväld och rätt- visa».

V i d utredningen af ex. 114 sid. 84 står jag fortfarande fast v i d m i n åsigt, att »gran-

skaren ej kunnat fasthålla de redan förut i förra kursen — sidd. 45—48 — följda principer v i d flersiffrig multiplikator». Och jag står äfven fast v i d m i n åsigt att lös- ningen är f u l l t korrekt och synnerligen åskådlig. Då ex. med 3-siffrig m u l t i p l i k a - tor förekomma, fordras för barnen t i l l en början likformighet och åskådlighet v i d ope- rationens utförande. För öfrigt är j u äfven denna lösning i f u l l öfverensstämmelse med komiténs betänkande. H r L:s lösning är däremot alldeles icke enkel för barnen. Då de v u n n i t större färdighet, är nog denna lösning enkel, om ock icke den a l l r a enk- laste. Den enklaste är att vända om fak- torerna, ehuru detta i d y l . ex. ej är r i k t i g t .

H u r u benägen h r L . är att gissla synes af hans anm. öfver ex. 178 sid. 3 2 ; men denna anm. visar ock, att han i sin an- märkningsifver icke gjort sig t i d med att taga reda på den särskilda uppgift, detta ex. har och det nya moment, som med detta ex. inträder och som t y d l i g e n är meningen a t t med detta ex. åskådliggöra.

H r L . drager af teckningen följande slut- sats: »der påstås ock en penningsumma vara l i k a med ett tal». Månne icke gran- skaren sjelf gjort sig saker t i l l detta fel?

V i skola se, h u r u härmed förhåller sig!

H r h. kallar ordet procent en talsort.

Procent är dock ett ord, som uteslutande användes i det praktiska l i f v e t och a l d r i g i sammanhang med blotta talföreställnin- gar. Man talar i allmänhet icke om t . ex.

5 procent af 1 h.t. eller 1 t.t., utan då användes det svenska ordet »hundradel», och tvertom användes a l d r i g ordet »hun- dradel» i fråga om ränta ( i t . ex. reverser o. d.), ehuru betydelsen visserligen är den- samma. Men då f u l l t följdriktigt enligt hr L:s påstående t . ex. 5 procent af 100 kr. är »en talsort», har j u h r L . påstått, att en penningsumma är l i k a med —• en talsort». »Nog är det motbevis!»

I sin förklaring säger n u h r L . , a t t förf.

med satsen: »räntan på 100 k r . kallas pro- cent, som betyder: för hundra», definierat ordet ränta. Icke h e l l e r detta är sant.

Förf. definition på ränta finnes i näst före-

gående sats och lyder så: »Denna årliga

(2)

betalning», som nämligen erlägges för att man får låna, »kallas ränta». Se sid. 88, ex. 144! För öfrigt må t i l l belysning på- pekas hvad h r L . sjelf säger i sin stereo- typerade räknekurs sid. 3 1 : »6 procent, d. v . s. efter 6 k r . ränta på 100 kr.».

H a l t e n af h r L:s anmärkningar b l i r a l l t mer och mer uppenbar. Det måste vara fel, det kan ej hjelpas.

Mer h v a r a f kommer det sig, att h r L . klandrar andra, för hvad han sjelf gör sig s k y l d i g t i l l ? Orsakerna äro nog flera och åtskilliga af dem ligga i öppen dag; men ett skäl, bland andra, torde vara, att han bedömer saken från strängt teoretisk syn- punkt, utan att taga hänsyn t i l l det prak- tiska och det för barnen lättfattligaste.

Teckningen af ex. 294 sid. 105 visar att en qvot skall multipliceras. H r L . anser det konstigt. A f barn på detta ut- vecklingsstadium bör man dock kunna for-

108 kr,, dra detta. E n meter kostar: —

l o 25 m. kostar alltså: 25 X ^ = x k r .

18

eller 25 X 6 k r . = x k r . D e t t a år och bår icke b l i konstigt. A t t divisionsstreck här i läroboken ej användts, kommer sig t y d -

ligen deraf, att bråkbegreppet och bråks beteckning förekommer först på nästa sida.

H u r u h r L . gör stor affär af småsaker, synes a l l r a bäst af hans långrandiga prat öfver teckningen af ex. 295, samma sida.

Här skall man undersöka, h u r u många gånger — f i ^ ' innehålles i 150 k r . för att

18

finna det slutliga svaret: 25 m . H r L . säger j u , att svaret tecknas. Må v i då hålla fast denna grundsats! Här skola v i uppsöka svaret: 25 m . Eörst få v i föl-

c

« , 108 k r . jande teckning: 150 k r . : — — — = x m . eller 150 k r . : 6 k r . = x m . eller 25 m . Här påstås sålunda ingenting annat, än att antal gånger är l i k a med antal meter d. v . s.

att ett tal är l i k a med ett tal. —• Eör öf- r i g t äro d y l i k a teckningar alldeles nödvän- diga for barnen, på det de må göra sig reda för, hvad svaret verkligen b l i r . Här svara säkert de flesta 25 eller 25 kr., så vida de icke på förhand tvingas att med teckningen visa, h v i l k e t svar sökes.

På frågan i förklaringen öfver st. 12, der h r L . påstår, att förf. begärt, att bar- nen skola lösa divisionsex. — se ex. 3 6 1 sid. 62 — medelst användning af m u l t i -

p l i k a t i o n : »hvilken af oss 3 har rätt?»

tillåter jag att påpeka, hvad förf. sjelf säger i anm. nedanför: »sedan du tecknat och räknat u t uppgifterna i ex. 3 6 1 , k a n du teckna och räkna ut dem äfven som multiplikationsuppgifter», a) tecknas först såsom divisionsex. och får då följande u t - seende: 75 : 15 = x eller 75 : 15 = b-

T

sedan såsom m u l t i p l i k a t i o n s e x . : 5 X 15 = x eller 5 X 15 = 75 o. s. v. Jämför ex. 3 3 8 oeh 3 5 1 ! Borde det icke vara k l a r t för h r L . , att denna tvåfaldiga teckning och uträkning af ex. tjenar t i l l att uppvisa sammanhanget emellan multiplikation och di- vision och icke såsom h r L . säger, att d i - visionsex. skola lösas genom m u l t i p l i k a t i o n , h v i l k e t är ett t y d l i g t vanställande. Månne- h r L . har rätt?

Slutligen må det tillåtas m i g u t t a l a m i n förvåning öfver, att h r L . i sitt uttalande om h r J:s räknelära funnit sig nödsakad i sammanhang därmed tala så mycket om sina egna läraremeriter och sina egna läro- böcker. M a n föranledes ovilkorligen fråga, efter sammanhanget, oeh finner det m y c k e t snart.

J . Nilsson.

References

Related documents

Ett bredare perspektiv på ålder menar vi också kan berika traditionella forskningstra- ditioner om ålderskategorier såsom barn- och ungdomsforskning, forskning om äldre och

I uppsatsen argumenteras att detta beror på att när de islamska mynten anlände till Gotland och norden hade nordborna ännu inte insett värdet av mynt utan värdet av mynten

Today almost all rooms in the Burmeister’s house have panels or inner boards, but in the early 18 th century house this was a luxury and according to the

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av keramikmaterial från en enda

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

• Ju större massa ett föremål har, desto större är trögheten och desto större kraft behövs för att öka eller minska föremålets fart.. • Trögheten gör också att

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

Den längsta käpp som får plats i en kubisk låda är

Just steget att göra en förändring gör processen till ett double-loop lärande, vilket inte alla organisationer alltid når upp till (Senge, 2006), men då organisationer har kvar

Var tionde fertil kvinna lider av den ärftliga sjukdomen endometrios - Veronika Ländström, 37, från Bålsta är en av dem.. 37-åriga Veronika Ländström från Bålsta har lidit

Hur lönenivån utvecklas har en avgörande betydelse för den totala ekonomiska tillväxten och beror långsiktigt till största delen på hur produktiviteten i näringslivet

• Föreningen anordnar i samband med årets riksstämma i Stockholm ett ”riksstämmosymposium”, samt är värd för en gästföreläsare. • Utbildningsgruppen har fått i

Plan- och bygglagen innehåller ett flertal krav om att kulturvärdena ska be- aktas i olika beslutsprocesser. Bedömningen är att en förbättrad efterlevnad av kunskapskraven

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

Figur 8 visade att utsläppen av koldioxid har från sektorerna bo- städer och service tillsammans minskat med ca 20 % under åren 1995 till 2000 utan hänsyn tagen till inverkan av

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

Teorier ska öppna upp för nya tankar, de ska ge oss verktyg att förstå ännu mer, på olika sätt.. De ska inte låsa in människor, de ska ge praktiken

Reglerna som FN har i dag säger att personalen inte kan straffas för brott de gör i andra länder.. Men nu har FN bestämt att det

Om närstående får stöd att förbereda sig för att vårda kan det medföra att de även känner sig mer förberedda för dödsfallet och perio­..