• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-03-04

Leif Sternfeldt, ordförande

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 4 mars kl 09:00

Plats

Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Netpublicator)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

09:00 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”- 09:05 6. Lägesrapport arbetsmarknad och integration (I) dnr

2020-3 600

Verksamhetschef Sara Dahlin

09:20 7. Justering av utbud och inriktningar vid Marks Gymna- sieskola läsåret 2021/2022 (FB) dnr 2021-31 612

Verksamhetschef Caroline Billing Rektorer

Pernilla Vilumsons Markus Ring 09:35 8. Utbud av program och inriktningar vid Marks Gymna-

sieskola läsåret 2022/2023 (FB) dnr 2021-30 612

Verksamhetschef Caroline Billing Rektorer

Pernilla Vilumsons Markus Ring 09:50

9. Begäran om utökad ram med anledning av tillkom- mande lokal- och kapitalkostnader 2021 och 2022 (FB) dnr 2021-32 611

Verksamhetschef Caroline Billing Ekonomer Marie Wank Johan Höglund 10:05 Paus

10:15 10. Lägesrapport lokaler (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

10:30 11. Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 (FB) dnr 2021- 35 624

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Medicinskt ledningsan- svarig skolsköterska Karin Jensen 10:50

12. Tidsbegränsning av modersmålsundervisningen i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan (FB) dnr 2021-38 610

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

11:10 13. Lägesrapport kring Covid-19 (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

11:30 14. Övriga aktuella händelser (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

References

Related documents

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 11:30 12. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tid Torsdagen den 21 februari