• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §2 Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begräns- ningar som följer av 12–14 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,

3. är missbrukare av alkohol eller något annat beroendeframkallande medel, eller

4. utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.

2 Senaste lydelse 2017:62.

SFS 2021:647

Publicerad den 22 juni 2021

References

Related documents

Tittar man istället på ledmedelvärden för samtliga cylindrar, visar det sig att skörden i plöjt led var signifikant högre för prover uttagna efter jämfört med

The instruments that were used were designed to com- pare the field assessment with the final hospital Sassess- ment (Fig. The patients were categorised in one of six major

Vad gäller hälso- och sjukvården införs ett krav på att hälso- och sjukvårdspersona- len särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets föräl-

Barn har därmed rätt till information, råd och stöd ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

During the analysis of our data we observed that our findings were highly depen- dent on three different factors: the phases of an agile lifecycle comprise different tasks that

For this, search engines Libris, Libsearch, google scholar and Jstor and SAGE Journals were used with different combinations of keywords: Period product, political agenda, policy

36 (a) Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Anhui; (b) School of Physics, Shandong University, Shandong; (c) Department of Physics and

I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under- sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

7 § 2 Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med3. har

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.. På regeringens vägnar

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han

• Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren. • Sjukvårdsinrättning där det ges

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör... Barn drabbas av

Beaktandet gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig