• No results found

Man kan bygga en egen tallinje Tallinjen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Man kan bygga en egen tallinje Tallinjen"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tallinjen

Man kan bygga en egen tallinje

Zooma

Snap to grid

Streck av olika tjocklek och längd

Gruppera och kopiera

(2)

0,0 1,0 2,0

Tallinje med siffror

(3)

Uppgifter

Rita en tallinje från 0,0 till 2,0

Rita pilar och markera talen: 0,2 0,8 1,6 0,75

Gör en ny tallinje med nya siffror och markera talet 0,007

(4)

Här är en tallinje att utgå ifrån

References

Related documents

Om skolan har för avsikt att ta åt sig från rapporten bör inte pedagogerna individualisera undervisningen genom att låta eleverna räkna i egen takt i

Enligt Hesslefors utgår alltså lärare i hög grad från elevers intressen när de gör sina undervisningsval, vilket är väsentligt för denna uppsats eftersom det visar på hur lärare

I båda klasserna har läraren arbetat ganska mycket med tallinjen, läraren i försöksklassen sade till mig att eleverna brukar få stå på golvet som en tallinje och där gör

[r]

d) Vilket är det

Exempelvis framkom av analysen att vid den första intervjun visade två elever försök till en linjär indelning av tallinjen, det tog lång tid och krävde flera försök, medan vid

Denna studie uppmärksammade att tallinjen både kan ha en positiv och negativ påverkan bland elever i mellanstadiet. Eftersom det kan vara komplicerat att förstå hur en tallinje är

Även om säkerhet och bistånd på ett principiellt plan hänger ihop för att skapa stabi- litet och bättre förutsättningar för den afghanska befolkningen, är det viktigt att