• No results found

Trafikplats Tuna E16/väg 541

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trafikplats Tuna E16/väg 541"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (4)

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM

V. ÖSTLUND 2018-05-11

Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

TRAFIKPLATS TUNA 151048 10230618

\\ser01gav1se\Projects\5520\10230618\3_Dokument\35_Förteckningar\1T120001.docx (Utskriven 2018-05-08)

1.

2.

Trafikplats Tuna E16/väg 541

Ritningsförteckning - vägplan

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

1T120001

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum

Godkänd av

HANNA KULLA

Datum

2018-05-11

Teknikområde

Vägutformning och trafik

Företag

WSP Sverige AB

(2)

2 (4)

FILNAMN INNEHÅLL DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

\\ser01gav1se\Projects\5520\10230618\3_Dokument\35_Förteckningar\1T120001.docx (Utskriven 2018-05-08)

1T120001 101T0101 ÖVERSIKTSPLAN

PLAN 1:2000

2018-05-11

101T0201 RAMP NORDVÄST KM 1/000 - 1/480 RAMP SYDVÄST KM 2/-100 – 2/250

PLAN 1:1000

2018-05-11

101T0202 RAMP NORDVÄST KM 1/400 - 1/774 RAMP SYDVÄST KM 2/200 – 2/619 RAMP NORDÖST KM 3/-044 – 3/320 RAMP SYDÖST KM 4/-007– 4/310

PLAN 1:1000

2018-05-11

101T0203 RAMP NORDÖST KM 3/240 – 3/443 RAMP SYDÖST KM 4/230– 4/574

PLAN 1:1000

2018-05-11

101T0301 RAMP NORDVÄST KM 1/000-1/500

2018-05-11

(3)

3 (4)

FILNAMN INNEHÅLL DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

\\ser01gav1se\Projects\5520\10230618\3_Dokument\35_Förteckningar\1T120001.docx (Utskriven 2018-05-08)

PROFIL 1:100/1:1000 101T0302 RAMP NORDVÄST

KM 1/500-1/753

PROFIL 1:100/1:1000

2018-05-11

101T0303 RAMP NORDÖST KM 3/000 - 3/443

PROFIL 1:100/1:1000

2018-05-11

101T0304 RAMP SYDVÄST KM 2/000 - 2/570

PROFIL 1:100/1:1000

2018-05-11

101T0305 RAMP SYDÖST KM 4/000 - 4/574

PROFIL 1:100/1:1000

2018-05-11

101T0306 GC-VÄG 5/000-5/250

PROFIL 1:100/1:1000

2018-05-11

101T0401 RAMP NORD- OCH SYDÖST 2018-05-11

(4)

4 (4)

FILNAMN INNEHÅLL DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

\\ser01gav1se\Projects\5520\10230618\3_Dokument\35_Förteckningar\1T120001.docx (Utskriven 2018-05-08)

TYPSEKTION 1:100

101T0402 RAMP NORDVÄST

TYPSEKTION 1:100

2018-05-11

101T0403 RAMP NORDVÄST

TYPSEKTION 1:100

2018-05-11

101T0801 ILLUSTRATIONSPLAN

PLAN 1:1000

2018-05-11

101T0802 ILLUSTRATIONSPLAN

PLAN 1:1000

2018-05-11

101T0803 ILLUSTRATIONSPLAN

PLAN 1:1000

2018-05-11

References

Related documents

• För att avlasta trummor och diken intill Järbovägen (väg 541) kommer en ny trumma att anläggas under E16 direkt väster om trafikplatsen, vilket minskar risken

Samrådsremiss skickades till Sandvikens kommun, Region Gävleborg/X-trafik, Gästrike Återvinnare, Länsstyrelsen Gävleborg, Årsunda Transport AB, Vattenfall, Sandvikens Energi,

Mätningarna har visat att riktvärdet för trafikbuller klaras inomhus i samtliga lägenheter, det vill säga att samtliga lägenheter erhåller ekvivalenta ljudnivåer under eller

Bedömda konsekvenser för ekonomi redovisas i PM 0K140002, Konsekvensanalys byggnadsverk. LCC-analys byggnadsverk har gjorts och redovisas i

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 för bättre närhet till Tuna handelsområde, Kungsbergets skidanläggning och för att avlasta Gävlevägen.. Under

 För att avlasta trummor och diken intill Järbovägen (väg 541) kommer en ny trumma att anläggas under E16 direkt väster om trafikplatsen, vilket minskar risken

I övrigt finns inga riksintresseområden eller andra områdesskydd (så som Natura2000- område, naturreservat, biotopskyddsområde, strandskyddsområde eller liknande) i anslutning

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.