• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Denisa Poláková Název bakalářské práce: Působení vybrané firmy na indickém trhu Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Denisa Poláková Název bakalářské práce: Působení vybrané firmy na indickém trhu Cíl práce:"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Denisa Poláková

Název bakalářské práce: Působení vybrané firmy na indickém trhu

Cíl práce: Cílem BP je provést analýzu indického trhu a působení Škoda Auto a. s. na něm.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzeno bez výhrad x Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jakými způsoby se Škoda Auto a.s. snaží vyhovět indickým zákazníkům?

2. Využívá Škoda Auto nějaké prvky marketingové komunikace na indickém trhu?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře mínus

Datum: 15.8. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Studentka se ve své BP zabývá působením Škoda Auto na indickém trhu. Teoretická část popisuje formy vstupu na zahraniční trh a možné typy analýzy prostředí.

V praktické části je charakterizována společnost Škoda Auto a.s. a její působení na indickém trhu, které vychází z PEST analýzy daného trhu. Studentka porovnává indický trh s působením Škoda Auto a.s. na čínském trhu a velmi stručně se věnuje vyhodnocení a doporučení pro další působení.

Práce je poměrně přehledná, PEST analýza indického trhu je pěkně a podrobně zpracovaná. Kapitola Porovnání s čínským trhem není příliš přehledná a vyhodnocení a doporučení jsou velmi stručná.

BP má menší formální nedostatky (stylistické vyjadřování) a v seznamu použité

literatury nejsou některé zdroje správně zaznamenány (např. Tichá a Hron,

Machková, Černohlávková a Sato a další).

References

Related documents

Teoretická část popisuje základní pojmy teorie konkurenceschopnosti, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody.. Druhou část práce tvoří situační analýza

Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Práce se zaměřuje především na tvorbu image organizace prostřednictvím corporate identity a to vše ve vztahu k nástrojům marketingové komunikace především

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Druhou část práce tvoří analýza společnosti ČEZ, její budování značky a charakteristika její aktuální podoby v současnosti.. Práce je přehledná, má 56stran

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

Představit konkrétní podnik, jeho investiční záměr a vybrat vhodný způsob jeho profinancování včetně propočtů vybraných ukazatelů ekonomické efektivnosti investic a

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Datum: 17.. Teoretickým východiskem práce jsou první dvě kapitoly, které obsahují popis informačních vstupů a základních ukazatelů finanční analýzy. Stěžejní

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

V praktické části je analyzována úroveň hodnocení zaměstnanců a na základě této analýzy současného stavu je navržen způsob a postup pro zavedení hodnocení techniko-

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Teoretická část popisuje možné formy vstupů na zahraniční trh, základní PEST analýzu prostředí a rizika podnikání v mezinárodním obchodě.. V praktické části je

Návrh působení firmy na novém trhu vychází z PEST analýzy vybraného trhu, cílů a cílových zákazníků a současného marketingového mixu firmy. Práce je

V první části práce byla popsána teoretická východiska zahraničního obchodu, analýzy marketingového prostředí, rizika a jednotlivé formy vstupu na zahraniční

V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu.. Práci doporučuji

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce a na základě zjištěných poznatků zhodnotit situaci v