• No results found

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2015"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

del

Q4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2015

New York, 2 maj 2011

(2)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2015

* Kassaflöde från löpande verksamhet blev -1,5 mkr (6,0) * Kassaflöde från löpande verksamhet blev -6,4 mkr (10,2)

Väsentliga händelser efter perioden Väsentliga händelser, oktober - december

2

EMPIRE AB

* Resultat per aktie blev -0,03 kr (-2,57) * Resultat per aktie blev -0,12 kr (-3,54) Periodens totalresultat blev -4,2 mkr (-37,0)

* * Periodens totalresultat blev -9,4 mkr (-44,0)

* Resultat efter skatt blev -4,6 mkr (-36,6) * Resultat efter skatt blev -9,4 mkr (-44,7)

* Resultat efter finansnetto blev -4,6 mkr (-30,9) * Resultat efter finansnetto blev -9,4 mkr (-40,0)

* Rörelseresultatet blev -4,6 mkr (-27,6) * Rörelseresultatet blev -8,9 mkr (-35,0)

oktober - december Finansiell utveckling, januari - december Finansiell utveckling,

* Försäljningen blev 16,9 mkr (30,3), -44% * Försäljningen blev 40,9 mkr (89,7), -54%

En ny Key Account Manager anställdes 1 oktober.

Hyresgaranti i Danmark aktiverades av motparten.

Empires huvudkontor och showroom flyttades till nya bättre anpassade lokaler vid Alviks Strand.

C3 Tools for Men lanserades i oktober.

Det nya affärssystemet SWELOG implementerades per 1 oktober.

Förhandlingar med krav och motkrav förs med Babyliss avseende deras uppsägning av det 17-åriga samarbetet.

Tvisten med den danska hyresvärden fortsätter.

I januari 2016 anställdes ytterligare en Key Account Manager i Empire Sweden AB. Empire har därmed 2 st KAM som bildar team med VD Ulf Bork för att öka Empire's genomslag på marknaden.

Avtal har tecknats med ett antal nya återförsäljare.

Notera att Empire 2015 är ett mindre bolag än 2014 genom bortfallet av BaByliss vilket försvårar jämförelsen mellan åren

(3)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2015

Kommentarer från VD

EMPIRE AB

3 Kära Empire-intressent,

Året 2015 blev de stora omställningarnas år och kännetecknades av omorganisation, betalningsinställelse och nyemission.

I mars flyttades lager och logistikverksamheten från Köpenhamn till Löddeköpinge vilket förorsakats av att vår största leverantör Babyliss hade sagt upp det 17-åriga samarbetet. Förhandlingar om detta pågår fortfarande.

Det svåra läget föranledde en s.k. frivillig betalnings- inställelse riktad mot våra största fordringsägare. Vissa av dessa förhandlingar pågår än idag.

I juni beslöt årsstämman att göra en garanterad företrädes- emission som tillförde bolaget cirka 8,3 msek netto.

Emissionen registrerades av Bolagsverket den 4 augusti 2015.

Q4 belastas av höga externa kostnader men Empires kärnverksamhet visar ett positivt resultat i kvartal 4 med 0,8 msek rensat från rörelsefrämmande kostnader.

Dessa är till största del hänförliga till åren 2013 och 2014 och uppgår till totalt cirka 5,0 msek.

Rättelser och omräkning har gjorts enligt IAS 8.

Den närmaste tiden kommer att präglas av intensiv bearbetning av marknaden.Vi har god användning av vårt nya kontor och showroom vid Alviks Strand. Vi har tecknat avtal med ett antal nya återförsäljare. Exporten av vårt eget varumärke C3 Scandinavian Lifestyle har också ökat under andra halvåret av 2015. Vi har en tuff resa bakom och framför oss. Vi som arbetar i bolaget har en stark motivation att skapa flera och nöjdare kunder.

Vi har strävat efter att skapa en ny struktur med ett moderbolag och ett rörelsedrivande dotterbolag i Empire Sweden AB. I denna process ingår att avveckla

dotterbolagen i Finland och Norge, vilket är avklarat. Under 2016 skall vi avveckla även dotterbolagen i Baltikum och Danmark.

Stockholm 2016-03-11 Ulf Bork, VD Empire AB

(4)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2015 EMPIRE AB

Försäljning, resultat och kassaflöde

Januari - december 2015

4

Oktober-december 2015

Försäljning

Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 16,9 mkr (30,3), vilket är en minskning med 44% jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-27,6).

Finansnettot blev 0,0 mkr (-3,3) och resultat efter finansnetto blev -4,6 mkr (-30,9).

Kassaflöde

Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var -1,5 mkr (6,0).

Kassaflödet från investeringsverksamheten var 0,0 mkr (0,0).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev totalt -1,9 mkr (-5,1).

Periodens kassaflöde uppgick till -3,4 mkr (0,9).

Försäljning

Försäljningen för perioden januari till december uppgick till 40,9 mkr (89,7), vilket är en minskning med 54% jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden januari till december uppgick till -8,9 mkr (-35,0). Finansnettot blev -0,5 mkr (-5,0) och resultat efter finansnetto blev -9,4 mkr (-40,0).

Kassaflöde

För perioden januari till december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till -6,4 mkr (10,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten var- 0,1 mkr (0,0). Den 4 augusti inkom likviden från

emissionen med 8,9 msek. Kassaflödet från

finansieringsverksamheten blev totalt 7,1 mkr (-10,1).

Periodens kassaflöde uppgick till 0,5 mkr (0,1).

(5)

Segmentsindelning

Koncernen har endast ett segment, vilket är Small Domestic Appliance (SDA) i Norden.

Finansiell ställning och likviditet

Empires tillgängliga likvida medel uppgick till 5,4 mkr vid periodens utgång. Utnyttjad checkkredit uppgick till 1,2 mkr.

Varulagret uppgick vid periodens utgång till 11,1 mkr (19,0), kundfordringar till 3,1 mkr (7,9) och leverantörsskulder till 8,9 mkr (7,7). Vid utgången av kvartalet var eget kapital 5,9 mkr (6,9) eller 0,08 kr per aktie. Soliditeten uppgick till 26,4% (18,0).

Investeringar

Inga investeringar företogs under perioden.

Personal och organisation

Medelantalet anställda under perioden januari till september uppgick till 8 (21), varav 73% var män och 27% var kvinnor.

Vid utgången av september 2015 var antalet anställda 7 (16).

Styrelse

Vid årsstämman den 12 juni utsågs Ian Wachtmeister till styrelseordförande, Ulf Bork och Thomas Petrén till ordinarier ledamöter.

Transaktioner med närstående

Vid bolagsstämman beslöts att inget arvode utgår till styrelsen.

Sedan aktieägarlånen om 2,0 mkr från Ringvägen Ventures AB samt 0,9 mkr från Ian Wachtmeister som upptogs under andra kvartalet har amorterats återstår inga transaktioner med närstående.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet är främst relaterade till marknadens utveckling samt olika finansiella risker såsom valuta- och kreditrisker. Bolaget ser även en politisk risk då delar av Empires sortiment tillverkas i Asien. För en utförlig beskrivning av koncernens risker och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen för 2014. Förhandlingar med krav och motkrav förs med Babyliss avseende deras uppsägning av det 17-åriga samarbetet. Tvisten med den danska hyresvärden fortsätter.

Säsongsvariationer

Bolagets försäljning har säsongsvariationer där första kvartalet normalt har den lägsta försäljningen och det sista kvartalet är starkast.

Händelser efter rapportperioden

Förhandlingar med krav och motkrav förs med Babyliss avseende deras uppsägning av det 17-åriga samarbetet.

I januari 2016 anställdes ytterligare en Key Account Manager i Empire Sweden AB. Empire har därmed 2 st KAM som bildar team med VD Ulf Bork för att öka Empire's genomslag på marknaden.

Avtal har tecknats med ett antal nya återförsäljare.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning under perioden uppgick till 0,0 mkr (0,1), varav koncern internt 0,0 mkr (0,1).

Resultat efter finansiella poster under perioden uppgick till -10,0 mkr (-7,5).

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Rapport över totalresultat upprättas i enlighet med IAS 1. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av

årsredovisningen för 2014.

Aktien

Empire AB handlas på Nasdaq OMX First North Premier.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 015 50.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning på aktien görs.

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium 2016

Årsredovisning 2015 2016-04-25

Årsstämma 2016-05-27

Delårsrapport Q1 2016 2016-05-27 För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 11 mars. Ytterligare information lämnas av Ulf Bork, VD, telefon 0733-596 871 alternativt

ulf.bork@empirenordic.com. Alla rapporter finns efter

publicering på bolagets hemsida www.empire.se.

(6)

* Hänvisning till VD´s kommentarer, sid 3

** Rättelse av fel enligt IAS 8. Omräkning av Q4 och helår 2014.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2015

-4,6 -8,9 -1,3

-1,3

-1,4 -1,6

-0,2 -0,1

Andel i intresseföretags resultat -0,1 0,4 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -1,6 -4,6

Rörelseresultat Avvecklingskostnader

-35,0 -27,6

-1,8 -2,5

-3,1 -3,1

2,8 2,8

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,5 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0

-2,5 -1,8 -21,3 -28,7 -8,9

-6,3 -6,3 -0,1

0,7 0,7

Omräkningsdifferens likvida medel -0,1 -0,4 -0,1 0,6 0,1

4,8 4,0 4,0

0,1

Periodens kassaflöde -2,5 1,1 5,3 -3,4

EMPIRE AB

Likvida medel vid periodens slut 2,3 3,0 8,2 5,4 5,4

6

Likvida medel vid periodens början 4,8 2,3 3,0 8,2

0,1 0,5

4,8 4,8

10,2 0,0 -6,5

Finansieringsverksamheten 2,0 0,9 6,0 -1,9

Kassaflöde efter investeringar -4,5 0,2 -0,7 -1,5

7,1 -10,1 -10,1

-0,1 0,0 0,0

10,2 10,2 -6,4

Investeringsverksamheten 0,0 0,0 -0,1 0,0

Kassaflöde från löpande verksamheten -4,5 0,2 -0,6 -1,5

3,0 30,8 18,3

-20,6 -8,1 -9,4

Förändring i rörelsekapital -2,8 2,2 0,7 2,9

Löpande verksamheten före förändring

av rörelsekapital -1,7 -2,0 -1,3 -4,4

Helår Helår

2014 2014 Helår **

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

Kassaflödesanalys

(MSEK) 2015

27,2 26,3 28,7 22,4 22,4 37,9 37,9

14,9 1,6

30,6 25,3

0,4 0,4

Kortfristiga skulder 21,7 22,8 18,2 14,9

Långfristiga skulder 0,4 0,4 0,4 1,6

5,9 6,9 12,2

37,9 37,9 22,4

Eget kapital* 5,1 3,1 10,1 5,9

SUMMA TILLGÅNGAR 27,2 26,3 28,7 22,4

20,5 36,1 36,1

4,8 4,8

5,4 Summa omsättningstillgångar 25,5 24,3 26,7 20,5

Likvida medel 2,3 3,0 8,2 5,4

4,0 12,3 12,3

19,0 19,0 11,1

8,0 9,5 6,2 4,0

Varulager 15,2 11,8 12,3 11,1

0,4

Summa anläggningstillgångar 1,7 2,0 2,0 1,9

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

-9,4

0,0

-36,6 -44,7 -9,4

-0,15 -0,1 -0,03 -0,03 -0,28 -0,13 -0,18 -2,57

-0,4 0,7

0,0 -0,2 1,3 -0,3

-3,3 -3,0 -1,9 -0,4 0,0

0,7 0,1 0,2 -5,7 -4,7

-4,0 -3,1 -2,0 -30,9 -40,0 -7,0

-0,3 -0,3 -0,3 -18,6 -19,5

-4,1 -3,9 -3,2 -3,5 -14,7

Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 -0,1 0,0

Personalkostnader -1,8 -1,7 -2,0 -1,5

-4,2 -4,9 -5,4 -6,9 -21,4

27,2% 33,4% 36,4% 26,1% 30,1%

-29,8

Övriga externa kostnader * -1,4 -2,3 -2,0 -8,7

Bruttovinst i % 21,5% 23,7% 25,6% 33,7%

-14,4 30,6%

12,5 6,6 6,9 7,9 27,0

-15,0 -13,2 -12,1 -25,2 -65,5

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Omsättning 7,9 9,3 6,8 16,9 40,9 20,6 19,8 19,0

Q1 Q2 Q3 Q4** Helår**

30,3

Kvartalsdata koncernen

Resultaträkning

(MSEK) 2015 2014

89,7

Bruttovinst * 1,7 2,2 2,9 5,7

Kostnad sålda varor -6,2 -7,1 -4,4 -12,1

5,6

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

-37,0 -44,0 -4,2

Periodens totalresultat -1,8 -9,4 -3,5 -1,7 -2,2

-3,54 -0,12

Balansräkning

(MSEK) 2015 2014 2014

Resultat per aktie (kr)

Fordringar

-0,5 -0,9 -0,6 -0,2 -3,3 -5,0

Omräkningsdifferenser m m

1,9 1,8 1,8

Helår** Helår Helår

0,0 -1,4

-1,4

-2,0

Finansnetto -0,2 -0,2 -0,1 0,0

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansnetto -1,8 -1,6 -1,4 -4,6

Periodens resultat -1,8 -1,6 -1,4 -4,6

(7)

Ian Wachtmeister 13 036 485 964 345

* registrerade aktier exklusive eget innehav

Eget kapital per aktie, kr 0,08 0,56

-0,12 -3,54

Resultat per aktie, kr Thomas Petrén 0

Ulf Bork 127 660

27 702 635 1 659 580 Ägarförändring av ledning/styrelse

Antal registrerade aktier vid periodens slut Antal utestående aktier vid periodens slut*

Antal aktier efter emission 2015

31-dec 162 070 363 162 053 748

2014 31-dec 12 466 951 12 450 336 Aktiedata

Bengt Stillström 2 936 305

*Privat och/eller via bolag

Ian Wachtmeister

6 133 786 3,78 6 133 786

24,62

Summa 1 755 000 160 315 363 100,00 177 856 363 100,00

43 792 535 27,02 43 792 535 Övriga

CQ Invetsments AB

8 243 000 4,94 8 243 000

2 528 400 1,56 2 528 400 1,42

4,06

4 968 476 3,07 4 968 476 2,79

7 224 438 4,46 7 224 438

3,45

3 400 000 2,10 3 400 000 1,91

1 755 000 13 036 485 9,13 30 586 485

8,27 27 702 635 17,09 27 702 635

14 711 776 9,08 14 711 776

17,20 28 574 032 17,63 28 574 032

Empires aktie

Aktieägare*: 10 största (per 31-dec 2015) Antal aktier

Andel i %

av kapital Andel röster

Andel i % av röster serie A serie B

Ian Wachtmeister*

Bengt Stillström*

Thomas Petrén

Försäkringsbolaget, Avanza Pension Roy Andersson

Anders Jonsson

MIC Invest AB Matz Eklund*

Stefan Thelin*

Antal aktier före emission

16,07 15,58

4,63

28 574 032

1 755 000 135 000

Under sommaren 2015 genomförde Empire AB en företrädesemission varvid antalet utestående aktier ökade från 12 450 336 till 162 053 748.

Emissionen tillförde en likvid före omkostnader cirka 8.9 mkr.

Emissionen registrerades hos Bolagsverket per den 4:e augusti 2015. Ingen utspädning utöver nyemissionen.

Utdelningspolicy

Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån såväl Empires långsiktiga tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov för fortsatt expansion med hänsyn tagen till finansiella mål.

Aktiedata

Serie A (1 775 000 st) Aktiens kvotvärde är 6 öre.

10 röster/aktie

Serie B (160 315 363 st) Aktiens kvotvärde är 6 öre.

1 röst/aktie Egna aktier

Av det totala antalet aktier äger Empire AB 16 615 stycken aktier i serie B.

(8)

** Rättelse av fel enligt IAS 8. Omräkning av Q4 samt helår 2013 & 2014.

DELÅRSRAPPORT Q4 2015

28 051 412

Övriga avsättningar 412

Övriga kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder

412

1 207 2 497 14 909

5 920

12 328

Summa långfristiga skulder 412

Summa eget kapital **

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 920

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 784

20 542 36 113 1 712

154

22 448

1 606

5 379

EMPIRE AB

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 22 448 37 897 92 452

8

40 983 30 548

Summa kortfristiga skulder 16 116

-5 320

Övriga förändringar 0 0

-44 726 -4 689

Omräkningsdifferenser 418 -368 0

-9 439 -39 942 -4 689

0

0

0 -4 784 0

Resultat efter finansiella poster

319

Koncernens resultaträkning

2015 2014

2015 2014

Andel i intresseföretags resultat -102 105 -36

-4 677 Av- och nedskrivningar

Q4

Bruttovinst 7 870

-3 507

175 -196

908

-18 689 -99

-37 026

2015 31-dec 0 -27 683

-4 677

-920

Skatt

0 -5 706

-36 658

0 0

Periodens resultat

Fordringar

705 -9 439

24 2014

6 937 37 897 4 039

Immateriella anläggningstillgångar 19

Summa anläggningstillgångar 1 906

Materiella anläggningstillgångar

3 957 4 819

-9 439

Koncernens balansräkning

-

* Hänvisning till VD's kommentarer, sid 3

Likvida medel och kortfristiga värdepapper

TSEK 31-dec

Finansiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR

Varulager 11 124 18 966

TSEK Q1-Q4

Omsättning 40 965

** **

30 348

Q1-Q4

2 773 -49%

Q4

16 876 847

-

-44 021

26 948 -54%

-54%

89 739

-19 454 -99%

-

6 937

26 299 31-dec 186%

-

- -72%

- -

36 136 26 059 6 415 1 424 18 220 2013

28 388 12 595 511 511 50 958 50 958 66 393 92 452

-6 255 -6 255

Avvecklingskostnader

** **

1 410 Övriga rörelseintäkter

-54%

-14 755

-8 886

Övriga externa kostnader* -6 907

- -392%

-53%

2 773

Personalkostnader

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

Kostnad sålda varor -29 862 -65 564

-27

-21 428 -28 685

-12 073 5 650

-14 458 -21 389 -32%

12 513 -8 684

Periodens totalresultat

31

Finansiella intäkter 913

Rörelseresultat -8 886

-4 271

Finansiella kostnader -1 466

-34 940 -1 514

-25 251

-6 947

Uppskjuten skatt

-30 952 -3 300

(9)

**

** Rättelse av fel enligt IAS 8

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2015

-595

6 937

Utgående eget kapital 2014-12-31 3 740 27 230

705

-44 021 50 958 Totalt eget

kapital

5 920 0

-44 726

6 937

-1 017

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 091 -10 098 -10 098

4 819 4 819

-44 726 TSEK

Innehav utan bestämmande

inflytande

Omräkningsdifferens i likvida medel 43 705 705

Likvida medel vid periodens början 4 819 3 957 3 957

Emissionskostnader

Periodens kassaflöde 517 157 157

Aktie- kapital

-24 033 5 379

Likvida medel vid periodens slut

Ingående kapital 2014-01-01 3 740

Balanserade vinstmedel inkl

årets resultat Övrigt

tillskjutet kapital

27 230 19 988 0

-9 439 8 976

Sammandrag avseende koncernens förändringar i eget kapital

-595

Nyemission 8 976

EMPIRE AB

Utgående eget kapital 2015-12-31 9 724 27 230 - 31 034 0

9

Ingående kapital 2015-01-01 3 740 27 230 -24 033

Summa totalresultat 5 984 - 7 001

Årets resultat -9 439

Summa totalresultat -44 021

Omräkningsdifferens 705

Årets resultat

Kassaflöde efter investeringar -6 574 10 255 10 255

Förändring av lång- och kortfristiga bankkrediter -1 290 2 224 2 224

Finansieringsverksamheten

0

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -115 0 0

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 459 10 255 10 255

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 2 989 30 804 18 320

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -13 142 -337 -6 824

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 8 289 23 808 17 811

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager 7 842 7 333 7 333

Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital -9 448 -20 549 -8 065

Betald skatt 0 1 390 1 390

TSEK jan-dec jan-dec jan-dec

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -9 18 004 19 391

Resultat efter finansiella poster -9 439 -39 943 -28 846

-115 0

Koncernens kassaflödesanalys

2015 2014 2014

Den löpande verksamheten

0 0

Förändring ägarlån -12 322 -12 322

Nyemission 8 381

Omräkningsdifferens 41 41

(10)

* Antalet aktier fr.o.m Q 3 2015 162 070 363 jämfört med antalet aktier före nyemissionen 12 466 951.

* Det vägda totala antalet utestående aktier under 2015 var 73 947 804 st.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2015

Eget kapital per aktie (kr) * 0,04 0,56

Resultat per aktie (kr) * -0,03 -2,57 -0,12 -3,54

0,08

EMPIRE AB

0,3 4,4

Soliditet (%) 26,4 18,3

Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg neg

26,4 18,0

Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg

neg neg

Avkastning på eget kapital (%) neg neg

Vinstmarginal (%) neg neg

neg neg

neg neg

Rörelsemarginal (%) neg neg

Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4

neg neg

10

Nyckeltal

2015 2014 2015 2014

0,56

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,2 0,3

Skuldsättningsgrad (ggr) 2,7 4,4

0,2 2,7

∙ Rörelsemarginal rörelseresultat efter avskrivning, EBIT, i % av total omsättning.

∙ Vinstmarginal resultat efter finansiella poster i % av total omsättning.

∙ Avkastning på eget kapital resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital.

∙ Avkastning på totalt kapital rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av balansomslutningen.

∙ Avkastning på sysselsatt kapital rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital.

∙ Sysselsatt kapital balansomslutningen minus icke räntebärande skulder (inkl övriga avsättningar).

∙ Justerat eget kapital eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

∙ Räntetäckningsgrad rörelseresultat efter

avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med räntekostnader.

∙ Soliditet justerat eget kapital i % av balansomslutningen.

∙ Skuldsättningsgrad skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat eget kapital (ggr).

∙ Nettoskuldsättningsgrad räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

∙ Resultat per aktie periodens totalresultat dividerat med antal utestående aktier.

(11)

Stockholm (HK)

Empire AB (publ. org.nr 556586-2264) och Empire Sweden AB

Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma Telefon: 08 - 410 58 400

info@empire.se

References

Related documents

Detta arbete kommer till stor del att presenteras på Allt För Sjön i mars men i stort går det ut på att appen blir gratis med sjökort där så är möjligt.. Sjökorten skall

Erbjudandet till aktieägarna i Tribona är att de såsom betalning för aktierna i Tribona, erhåller nyemitterade aktier i Catena motsvarande ett budvärde om 45 kronor per

Det är klart att vi är stolta över att Aftonbladets sportredaktion har använt oss till att kommunicera quiz kring SHL och Champions League bland annat, att Dagens

I tabellen nedan har den värdering som ligger till grund för uppgifterna om verkligt värde på finansiella instrument som redovisas till anskaff- ningsvärde eller

Resultatet före skatt exklusive kostnader för tvisten uppgick för fjärde kvartalet till 16,9 Mkr (10,4).. Vinstmarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 4,6 procent (10,0)

• Resultatet per aktie för januaridecember 2012 uppgick till 1,40 (1,75) kr.. • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60

Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari–december till 121,4 Mkr (95,1 Mkr).. Investeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari–december till 95,1 Mkr (72,2 Mkr).. Investeringar