• No results found

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

v å r d o c h o m s o r g vård och omsorg

Information om kommunens

insatser för

äldre och

funktionshindrade

(2)

Innehåll

När behovet uppstår...3 Rätten till bistånd

Rätten att överklaga

Om du inte är nöjd med insatserna

När du bor kvar i din ursprungliga bostad...4 Hemtjänst

Boendestöd Matdistribution Mobilt larm

Träffpunkter för äldre Aktivitetscentrum

Träffpunkter för personer med psykiska funktionshinder Dagverksamhet för dementa - fysiskt funktionshindrade Resurscenter

Frivilliginsatser Anhörigstöd

God man

Anropsstyrd stadsdelsbuss, färdtjänst och riksfärdtjänst Yngre funktionshindrade

Äldreboende...6 Äldreboende

Vårdboende och gruppboende Korttidsplatser, växelbård Yngre funktionshindrad

Telefon och adresslista ...7

Denna information är utgiven av vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun Grafi sk produktion: informationskontoret, Norrköpings kommun

Tryckning: xxxx, 2004

(3)

Om du drabbas av handikapp, fysiskt eller psykiskt - ofta på grund av ålderdom - känns det tryggt att veta att kommunens äldreomsorg kan vara till stöd och hjälp.

Stöd och hjälp som innebär att vi tillsammans gör det möjligt för dig att bo kvar i din bostad, delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Om detta inte är tillräckligt fi nns särskilda boenden.

Flera av insatserna är avgiftsbelagda.

Om du har frågor och funderingar, tveka inte att kontakta din biståndshandläggare på vård- och om- sorgskontoret. Adressuppgifter fi nns längst bak i denna information.

Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kom- mun rätt att få bistånd för sin försörjning och livsfö- ring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med. Det är varje människas individuella behov som avgör rätten till bistånd. Lagen säger att biståndet ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Biståndet kan till exempel gälla hjälp i hemmet, ekonomiskt bistånd, el- ler bostad i ett särskilt boende.

Om du får avslag på din ansökan om bistånd är bi- ståndshandläggaren skyldig att ge dig ett skriftligt be- slut där det står varför du fått avslag på din ansökan och hur du då kan överklaga beslutet.

Du kan vända dig till din biståndshandläggare som kan hjälpa dig att överklaga.

Om du inte talar svenska kan du begära att få beslu- tet översatt eller, om du är synskadad, att få det inläst på band.

När behovet uppstår

Rätten till bistånd

Lagen säger att din rätt till självbestämmande och inte- gritet ska respekteras. Det är dina egna önskemål som ska vara utgångspunkt för utredningen om behovet av bistånd. Vad du behöver hjälp med och på vilket sätt det ska göras, bedömer biståndshandläggaren tillsam- mans med dig.

Biståndshandläggaren fattar beslut enligt socialtjänst- lagen på delegation av politikerna i vård- och omsorgs- nämnden.

Rätten att överklaga

Beslutet beviljat enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 § eller 8 kap 3-9 §§ överklagas hos länsrätten, men du läm- nar in eller skickar din skrivelse till vård- och omsorgs- nämnden. Den ska ha inkommit senast tre veckor efter det att du fått beslutet.

Att överklaga och få sin sak prövad i länsrätten är kost- nadsfritt.

Om du inte får rättelse i länsrätten kan du begära prövningstillstånd till kammarrätten.

Klagomålshanteringen

Då du inte är nöjd med insatserna bör du i första hand vända dig till personalen eller enhetschefen med dina synpunkter. Du kan också ta kontakt med din bi- ståndshandläggare.

Inom vård- och omsorgskontoret fi nns en rutin för hur vi ska ta emot dina klagomål på bästa sätt.

I kommunen fi nns en patientnämnd vars uppgift är att, utifrån synpunkter och klagomål, stödja och hjäl- pa personer som har insatser från äldreomsorgens per- sonal.

Patientnämnden ska

◆ hjälpa enskilda personer att få den information de behöver för att tillvarata sina intressen

◆ främja kontakterna mellan enskilda personer och vårdpersonalen

◆ hjälpa enskilda personer att vända sig till rätt myn- dighet

Socialnämnden har, via ett särskilt utskott, ansvaret som patientnämnd.

Om du inte är nöjd med insatserna

(4)

Hemtjänst

Hemtjänsten syftar till att underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv. Genom hemtjänsten kan du få hjälp efter behov, med praktiska göromål i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök.

Insatser i form av socialt stöd kan vid behov erhållas för att till exempel knyta kontakter med andra männis- kor och för viss ledsagning (någon personal som följer med) till läkar- och tandläkarbesök.

Boendestöd

Personer med psykiska funktionshinder kan även få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga göromål, av boendestödsgrupper.

Matdistribution

Om du inte kan laga din mat och inte själv besöka kommunens restauranger för att äta eller hämta mat, kan du få färdiglagad mat i portionsförpackningar le- vererad hem till bostaden.

Mobilt larm

Om du på grund av ett funktionshinder behöver för- stärkt trygghet eller regelbundet behöver hjälp akut kan du beviljas installation av ett mobilt larm i din bo- stad. Larmet är kopplat till pensionärsjourens mot- tagning som är bemannad dygnet runt. Personalen på larmmottagningen ser till att du får den hjälp du be- höver.

I kommunens ytterområden kan mottagningen av larm vara något annorlunda organiserad, men det fi nns alltid någon som svarar på ett larm.

När du bor kvar

i din ursprungliga bostad

Det är kommunens ambition att göra det möjligt för dig att bo kvar i din ursprungliga bostad så länge du själv önskar och det är praktiskt och resursmässigt möjligt.

Det fi nns många olika alternativ till hjälp i det egna hemmet. Det fi nns även olika former av insatser utanför hemmet som bland annat gör det möjligt att bo kvar i din bostad. Flera av insatserna är av- giftsbelagda, några med avgifter som tar hänsyn till din inkomst medan andra har en fast avgift. Reg- lerna för avgifter fi nns i en särskild broschyr.

Här följer en kort beskrivning av de olika alternativen till hjälp i hemmet.

TRÄFFPUNKTER för äldre

Träffpunkter för äldre fi nns i fl era bostadsområden.

Hit är du välkommen för att delta i aktiviteter av oli- ka slag. På de fl esta träffpunkter kan du äta lunch, men det kan vara nödvändigt att du föranmäler dig för ma- ten. Du kan också gå dit för att träffa andra och umgås en stund över en kopp kaffe.

Aktivitetscentrum

Detta är ett centrum med fl era olika verksamheter främst riktade till äldre personer. Riks-City aktivitets- centrum är beläget i Haga. Hit är du välkommen för att delta i aktiviteter av olika slag som till exempel stu- diecirklar, kulturprogram, gymnastik med mera.

TRÄFFPUNKTER för personer med psykiska funktionshinder

För personer med psykiska funktionshinder fi nns träff- punkter vars syfte är att skapa social gemenskap och ge stöd.

Dagverksamhet för dementa – fysiskt funktionshindrade

På dagverksamheten ges den enskilde möjlighet till en meningsfull tillvaro, förströelse och enklare aktiviteter.

Syftet med dagverksamheten är också att kunna avlasta anhöriga någon eller några dagar i veckan.

Verksamhetens inriktning är sysselsättning och aktivt deltagande i normala, dagliga rutiner.

(5)

Resurscenter

Resurscentret på Cedersborg inrymmer verksamhet för träning med stöd av arbetsterapeut och sjukgymnast.

Där fi nns även korttidsplatser om du under vissa pe- rioder behöver stöd i din funktionsuppehållande trä- ning. Från Resurscentret kan du även få stöd av kura- tor, anhörigkonsulent och förfl yttningsteamet (träning för att du lättare ska klara att förfl ytta dig själv).

Frivilliginsatser

Frivilligcentralen är en kontaktpunkt för personer som önskar att ge frivilliga insatser och de som har behov av det. En frivilliginsats kan innebära att gå på promenad, att få en pratstund eller att få sällskap till affären, kyr- kan, teatern m m.

Väntjänst kan vara ett komplement till kommunens äldre- och handikappomsorg och bygger på insatser från frivilliga organisationer. Det kan innebära regel- bundna besök av någon som kan bli din vän, telefon- kontakter, sällskap vid promenader, läkarbesök och kultur- o sportevenemang. Ta kontakt med bistånds- handläggaren för information om vad väntjänsten kan göra för dig.

Anhörigstöd

Råd och stöd till anhöriga ges i verksamheterna på oli- ka sätt t ex genom personliga samtal och anhörigträf-

far. Avlastning kan även ges i form av korttids- eller växelvård på en del av våra särskilda boenden. Mening- en med korttidsvistelsen är att ge omvårdnad och sti- mulans samt avlastning för en anhörig.

Se även ovan under Resurscenter.

God man

Ibland fi nns det hinder för en person att själv tillvara- ta sina intressen. Då kan domstolen utse en god man.

I gode mannens uppdrag kan ingå att hjälpa någon att förvalta egendom, bevaka någons rätt samt att sörja för person. Godmanskap står under tillsyn av överförmyn- dare och domstol.

Anropsstyrd stadsdelsbuss, färdtjänst och riksfärdtjänst

De anropsstyrda stadsdelsbussarna är ett komplement till de allmänna kommunikationsmedlen med special- byggda bussar för funktionshindrade. Om du inte kla- rar att åka med allmänna kommunikationsmedel fi nns färdtjänst. För den som ska göra längre resor inom lan- det fi nns även riksfärdtjänst.

Är du yngre funktionshindrad

och behöver mer omfattande stöd i form av t ex per- sonlig assistans eller ledsagning, ska du vända dig till vård- och omsorgskontorets handikappkonsulenter.

(6)

Äldreboende

Äldreboende

I äldreboendet har du en mindre bostad med ett lägen- hetsbundet trygghetslarm och närhet till personal för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser, hela dygnet. Målti- der serveras i det gemensamma matrummet. Det fi nns också möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Den fysiska miljön skiljer sig åt mellan olika äldrebo- enden. Du kan ha en egen mindre lägenhet, eget rum eller i vissa fall dela rum med någon annan.

Vårdboende, gruppboende

Vårdboende är en typ av äldreboende som är avsett för personer med diagnostiserad demenssjukdom. Ett vårdboende består av ett mindre antal lägenheter eller rum, som är grupperade kring gemensamma utrym- men för social samvaro, måltider och aktiviteter.

Det fi nns även gruppboende för personer med omfat-

tande fysiska eller psykiska funktionshinder. För en så- dan bostad vänder du dig till handikappkonsulenterna.

Korttidsplatser, växelvård

Korttidsplatser och växelvård fi nns på olika typer av särskilt boende. Det innebär en vistelse under kortare period för att sedan återgå till den egna bostaden. Syf- tet med vistelsen är att ge omvårdnad och stimulans, eller för avlastning för anhöriga. Du kan också bo till- fälligt på en korttidsplats i väntan på plats på ett per- manent särskilt boende.

Är du yngre funktionshindrad

och behöver mer omfattande stöd, i form av t ex gruppboende, ska du vända dig till vård- och omsorgs- kontorets handikappkonsulenter.

När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i den egna bostaden, kan det vara aktuellt med ett annat boende. Behoven varierar och därför fi nns det olika typer av sär- skilt boende. Allt särskilt boende är avgiftsbelagt och avgiften beräknas bl a efter vilken inkomst Du har. Reglerna för avgifter fi nns i en särskild broschyr.

Här följer en kortfattad beskrivning av kommunens äldreboende.

(7)

Vård- och omsorgskontoret

Nya Rådstugugatan 14-16 601 81 Norrköping

Telefax...011 - 12 38 33 Biståndshandläggaren kan du få kontakt med genom kommunens växel 011- 15 00 00 eller genom den assistent som jobbar på respektive områdeskontor och som kan hjälpa dig rätt.

Områdeskontor Centrum...Tel assistent: 011 - 15 10 51 Områdeskontor Norr ...Tel assistent: 011 - 15 21 28 Områdeskontor Söder...Tel assistent: 011 - 15 39 46

Kollektivtrafi kenheten (

för färdtjänst)

Trädgårdsgatan 21 Norrköpings kommun 601 81 Norrköping

Tel assistent:...011 - 15 20 40 Telefax...011 - 12 47 90

Patientnämnden

Norrköpings kommun 601 81 Norrköping

Tel assistent:...011 - 15 34 23 Telefax...011 - 15 34 80

Hit kan du vända dig

(8)

Vård- och omsorgskontoret Produktion: Informationskontoret, Norrköpings kommun

Tryckning: Norrköpings Tryckeri, 2004

References

Related documents

I propositionen finns vidare ett förslag om att regeringen ska ges rätt att meddela särskilda föreskrifter om inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och annan

Det handlar om dämning för påfyllnad av ytvattentäkter, att få vatten att stanna kvar i en våtmark för att infiltrera till grundvatten, men också för att kunna

Resultatet av analysen om erfarenheter av dagliga aktiviteter hos män med funktionshinder kan betraktas som mångfacetterad vilket illustreras i de kategorier som analysen utmynnade

När det gäller beslut inom socialtjänsten, inklusive verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har vi haft att

I denna text diskuteras och redogörs för hur personal på olika sätt kan arbeta i syfte att ge stöd till personer med nedsatt besluts- förmåga att kunna fatta egna

Om du skulle råka ut för kortstöld eller tappa bort ditt kort får du snabbt och enkelt hjälp via StopService.. Med ett enda telefonsamtal kan du spärra dina kort, och tjänsten

Om du under mer än 6 månader per år har en högre kostnad (minst 200 kronor per månad) på grund av ditt funktionshinder eller din familjesituation kan du få en höj- ning av

Man kan bara spekulera i orsakerna till att så många äldre läggs in på sjukhus un- der de sista veckorna i livet, men en orsak kan vara att det inte finns tillräckliga

Utföraren ska, om behov uppstår, utföra hälso- och sjukvård i hemmet på instruktion eller delegation från legitimerad personal, till personer över 18 år.. Se

Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla

Inom ramen för kompetensfondens verksamhet pågår ett antal projekt i syfte att förbättra och effektivisera arbetsmetoder och logistiken i hemtjänsten.. Flera stadsdels- nämnder har

Kommunen skall medverka till att personer med psykiska funktionshinder får en meningsfull sysselsättning och vid behov inrätta lämpliga verksamheter för sysselsättning. 6 § SoL,

Inom Ovanåkers kommun svarar Socialnämnden för insatser till personer med psykiska funktionshinder. Socialnämndens inriktningsmål betonar samverkan och en flexibel och

- Gävle kommun inte uppfyller ställda krav på tillgång till anpassade bostäder i tillräcklig omfattning eftersom beslut om bostad med särskild service inte har verkställts

Boendeprojektets projektledare besökte 2005, i sin initiala inventeringsresa, ett tjugotal svenska kommuner för att få en uppfattning om boende och boendestöd för personer

Jag tycker att brukaren har rätt att bestämma vem den vill släppa in i sitt hem, det är för mig självklart, liksom går du till en läkare och inte är nöjd då får du ju

Om du är äldre eller har någon funktionsnedsättning och har behov av stöd och omsorg men inte har förmåga själv att tillgodose dessa behov eller inte har någon annan som

I denna text diskuteras och redogörs för hur personal på olika sätt kan arbeta i syfte att ge stöd till personer med nedsatt besluts- förmåga att kunna fatta egna

Att vara med på kultur, fritid, och idrott Staterna säger ja till att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att vara med på kultur.. Kultur, fritid och

För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier,

En tydlig skillnad mellan nuvarande och önskade insatser är att boendestöd önskas för fler äldre inom målgruppen.. Likaså behövs att insatsformerna får en

De allra flesta intervjupersoner är överens om att mycket kunskap och kompetens om målgruppen finns inom den egna stadsdelsförvaltningen, framförallt inom IoF, och att

Detta innebär dels att intervjuerna skett i stadsde- lar som har ett utbud av boendestöd eller liknande även för personer som fyllt 65 år, dels att flertalet av de intervjuade inte