• No results found

Roll och ansvar som regionalt skyddsombud Denna beskrivning avser inte de förbundsanställda regionala skyddsombuden med samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor i avdelningen utan enbart de övriga regionala skyddsombuden.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Roll och ansvar som regionalt skyddsombud Denna beskrivning avser inte de förbundsanställda regionala skyddsombuden med samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor i avdelningen utan enbart de övriga regionala skyddsombuden."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1 Bilaga 1

Roll och ansvar som regionalt skyddsombud

Denna beskrivning avser inte de förbundsanställda regionala skyddsombuden med samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor i avdelningen utan enbart de övriga regionala skyddsombuden.

Ansvar och arbetsuppgifter

Förutom ansvaret och arbetsuppgifterna som alla regionala skyddsombud har, t ex att värva medlemmar, informera om den fackliga organisationen och den hjälp man kan få, har de regionala skyddsombuden nedanstående ansvar och arbetsuppgifter:

o Verka för att en arbetsmiljöorganisation bildas i privata företag där förutsättningar för detta finns det vill säga där det finns tillräckligt stora arbetsplatser och tillräckligt antal medlemmar som kan engageras i det fackliga arbetet.

o Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö i privata företag där det saknas skyddskommitté och skyddsombud.

o Stötta skyddsombud i deras arbetsmiljöarbete i privata företag oavsett om skyddskommitté finns eller inte.

o Samordna arbetsmiljöarbetet hos privata arbetsgivare, utan skyddskommitté, med verksamhet inom avdelningens område.

o Samordna arbetsmiljöarbetet, om man fått fullmakt från förbundet, hos privata arbetsgivare där det saknas skyddskommitté och eller

företagsklubb med verksamhet inom flera avdelningars område.

Detaljerad förteckning på arbetsuppgifter finns i Handledning för regionala skyddsombud.

Eftersom ett delat ansvar ofta innebär att ingen tar ansvar, förutsätts det att varje regionalt skyddsombud får ett eget ansvarsområde t ex geografiskt, bransch etc.

References

Related documents

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Närmare en tredjedel av landets livsmedelsförsörjning var beroende av import, vilket inte var tillfredsställande, eftersom det framstod ”såsom betydelsefullt för varje folk,

Karlshamnsbostäder AB kommer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till följande kriterier: Pris: Högsta betyg ges de anbud som har det lägsta

Även om det finns en klar risk att aktörer som vid enstaka tillfällen säljer små mängder textil till Sverige inte kommer att ta sitt producentansvar står dessa för en så liten

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, vill härmed avlämna nedanstående yttrande över promemorian ”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”..

SKR vill understryka att medel för att minska kapacitetsbristen även bör kunna användas för att gynna lokal elproduktion, liksom i överenskommelserna för. Stockholm

Möjligen kan tilläggas att lagförslaget, liksom Ei:s yttrande visar på svagheter med nuvarande reglering, och att den därmed kanske bör ses över i grunden.. •

En konsekvens av detta, anförs det i promemorian, är att den satsning på utbyggnad av elnätet som den föreslagna lagen förväntas leda till leder till en förbättring av

(1997:857) och som inte heller framgent kommer att erhålla ett beslut jämlikt denna bestämmelse – innebär den nu föreslagna lydelsen att Vattenfall inte ges möjlighet att

Även om man väljer att bortse från detta anser vi inte att promemorians huvudsyfte är relevant i sin nuvarande utformning, nämligen att genom ny lagstiftning ”skapa

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) att

Länsstyrelsen roll ökar inom tillsyn och uppföljning när staten inte längre har ansvaret och samordning av både andra myndigheter i länet som högskolor/universitet och

Irene Jensen, professor, ordförande Carina Hammarström, administrativ chef Maria von Witting, administrativ chef Mats Engelbrektson, HR-direktör Rikard Becker,

Än mer besynnerligt blir avhandlingens resone­ mang, när det hävdas att det ’förolyckade uttrycket’ (som på en gång ligger till grund för ett system av

The similarity measurement used to compare the image neighborhood bitset and the template bitset is simply the number of equal bits.. Lossy data compression of images is a

Först ut till fruktdiskarna är Royal Gala, en av de 13 sorterna i Sydtyrolen som sedan 2005 bär den skyddade geografiska beteckningen Südtiroler Apfel SGB.. I slutet av augusti

MARK ESSUNGA VÅRGÅR ALINGSÅS BOLLEBYGD LERUM TROLLHÄTTAN LILLA EDET HÄRRYDA ALE STENUNGSUND MÖLNDAL PARTILLE KUNGSBACKA KUNGÄLV KERÖ GÖTEBORG TJÖRN ORUST E20 190 E6 40 E6

“A fundamental reshaping of finance”: The CEO of $7 trillion BlackRock says climate change will be the focal point of the firm's investing strategy. Business insider, 14

Partnerskap i teknikskiftet mot fossilfria, elektrifierade processer inom gruvdrift och metaller.

Alumninätverk: Ett alumninätverk är ett online nätverk för examinerade studenter från högskola eller universitet eller, som i denna uppsats, för före detta anställda på

Utan det är juh alltid så att, vi har juh kollat på massor med dokumentärer över årens lopp jag och elever, Michael Moore dokumentärer och grejjer där, naturligtvis så tycker

Under 20 år vid makten har Arena för- vandlat El Salvador till den näst mest libe- raliserade ekonomin i Latinamerika, efter Chile, och den 33:e mest liberaliserade i

Naturvårdsverket Näringslivets regelnämnd Regelrådet Region Gotland Region Halland Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne