26. Protokollsutdrag Fastställande av budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017, § 234

Download (0)

Full text

(1)

§ 234/2014 Dnr 2014/0094 KS-34 Diariekod: 101

Fastställande av budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-11-18 från

kommunledningskontoret samt förslag från Socialdemokraterna, förslag från Miljöpartiet och förslag från Centerpartiet.

Sammanfattning

Kommunen tillämpar sedan två år tillbaka en ny budgetprocess, som är utformad inom ramen för gällande regler i kommunallagen.

Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om kommunöver- gripande mått fattas av kommunstyrelsen.

Budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 fastställdes av fullmäktige i juni 2014.

Det år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet, ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

(2)

5. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomiska plan 2015-2017 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag

8. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budet med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan är oförändrad, 2 % för 2015.

14. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

17. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret, i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.

18. Socialnämnden får i uppdrag att i oktober 2015 redovisa utvecklingen av kontorets ärendebelastning.

(3)

Överläggning i kommunstyrelsen

Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande:

- Uppdra till kommunledningskontoret att se över

programprisersättningen. Uppdraget ska återrapporteras i februari 2015.

- Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en gemensam handlingsplan, inklusive ansvarsfördelning och kostnader, för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Första prioritet har samordning av arbetet med "unga utanför". Delrapportering av

”unga utanför” i februari 2015 och förslag på fullständig handlingsplan under hösten 2015.

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag samt instämmer i Douglas Lithborns (M) tilläggsyrkande.

Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag samt instämmer i Douglas Lithborns (M) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer de framförda yrkanden mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller Douglas Lithborns (M) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomiska plan 2015-2017 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

(4)

6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag

8. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budet med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan är oförändrad, 2 % för 2015.

14. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

17. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret, i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.

18. Socialnämnden får i uppdrag att i oktober 2015 redovisa utvecklingen av kontorets ärendebelastning.

19. Uppdra till kommunledningskontoret att se över

programprisersättningen. Uppdraget ska återrapporteras i februari 2015.

20. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en gemensam

(5)

och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Första prioritet har samordning av arbetet med "unga utanför". Delrapportering av

”unga utanför” i februari 2015 och förslag på fullständig handlingsplan under hösten 2015.

Barkat Hussain (V) och Anki Elken (SP) instämmer i Douglas Lithborns (M) tilläggsyrkande. I övrigt deltar de inte i beslutet.

Reservation

Freddie Lundqvist (S) för Socialdemokraternas ledamöter i

kommunstyrelsen och Peter Godlund (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :