Avfallsstaxa i Älvdalens kommun gällande kärl- och grovavfall samt slam och fett

Full text

(1)

Avfallsstaxa

i Älvdalens kommun

gällande kärl- och grovavfall samt slam och fett

Gäller fr.o.m. 2017-07-01

Antagen med stöd av miljöbalken (1998:808) 27 kap 4-6 §§

Kommunfullmäktige 2017-05-15 § 31

Rev 180305 KF§16: nya slam/fettavgifter from 180401

(2)

1. Kärl- och grovavfall

Taxan för kärlavfall (mat- och restavfall) och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Grundavgift

Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; permanentbostad, fritidsbostad,

flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker i huvudsak kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för

avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar med företagsbiljett vid avlämnande av grovavfall. Avfall med producentansvar avlämnas avgiftsfritt. Grundavgift debiteras vid alla typer av abonnemang som följer av Föreskrifter om avfallshantering.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker i huvudsak kostnader för att hämta och behandla mat- och restavfall från hushåll och

verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av restavfall.

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar.

(3)

Grundavgift Ex moms Inkl moms

Abonnemang Förklaring Avgift per år

Permanentbostad, småhus

Bostad där någon är folkbokförd eller annars permanent bosatt. 1040 1300 kr/år

Fritidsbostad Bostad där ingen är folkbokförd eller permanent bosatt. Omfattar både småhus och lägenheter i t.ex. blockhus.

760 950 kr/år

Lägenhet i flerbostadshus

Fastighet med minst tre lägenheter avsedda för permanentboende. 680 850 kr/år

Verksamhet Övriga fastigheter utöver permanentbostad, fritidsbostad och flerbostadshus, där det uppkommer avfall jämförligt med

hushållsavfall. Exempel på verksamheter är företag, skolor, föreningar och institutioner.

488 610 kr/år

Hämtningsavgift permanentbostad

Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 656 820 kr/år

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 344 430 kr/år

Kärl 140 l tömning var fjärde vecka 520 650 kr/år

Kärl 140 l tömning var åttonde vecka 272 340 kr/år

Central uppsamlingsplats (CUS) 480 600 kr/år

Kärl 140 l tömning varannan vecka (okt-mars minst var fjärde) 440 550 kr/år

Central uppsamlingsplats (CUS) 400 500 kr/år

Hämtningsavgift fritidsbostad

Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 256 320 kr/år

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 136 170 kr/år

Kärl 140 l tömning var fjärde vecka 200 250 kr/år

Kärl 140 l tömning var åttonde vecka 108 135 kr/år

Central uppsamlingsplats (CUS) 224 280 kr/år

Kärl 140 l tömning varannan vecka (okt-mars minst var fjärde) 240 300 kr/år

Central uppsamlingsplats (CUS) 216 270 kr/år

Tilläggsavgifter permanentbostad och fritidsbostad

Tjänst Förklaring Avgift

Extrasäck Inom ordinarie tur 68 85 kr/säck

Utställning eller hemtagning kärl

På kundens begäran. 320 400 kr/tillfälle

Tillägg för dragväg Per kärl och tillfälle max 60 m enkel väg 80 100 kr/tillfälle

Tvätt av kärl 140-190 l kärl 380 475 kr/kärl

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall upptäcks i behållare för restavfall. Vid återkommande felsortering debiteras dubbel avgift.

200 250 kr/kärl

Farligt avfall eller elavfall. Vid återkommande felsortering debiteras dubbel avgift.

400 500 kr/kärl Restavfall

Felsorteringsavgift Matavfall

Vid delat kärl debiteras endast huvudabonnenten hämtning- och behandlingsavgiften.

För kärlabonnemang ingår antal tömningar motsvarande ett halvt permanentabonnemang.

Restavfall

Matavfall

(4)

Hämtningsavgift flerbostadshus och verksamhet

Kärl

Avfallsslag Kärlstorlek Avgift per tömning

190 l 49,6 62 kr

370 l 96 120 kr

660 l 144 180 kr

140 l 20,8 26 kr

190 l 29,6 37 kr

240 l 32,8 41 kr

370 l 56 70 kr

Hyra Kärlstorlek Avgift per år

370 l 88 110 kr

660 l 176 220 kr

Container

Avfallsslag Storlek Avgift per tömning

3 m3 640 800 kr

4 m3 864 1080 kr

5 m3 1072 1340 kr

8-10 m3 1720 2150 kr

Hyra Storlek Avgift per år

Containerhyra 2-4 m3 3000 3750 kr

5-7 m3 3296 4120 kr

8-10 m3 3600 4500 kr

Tillfälligt uthyrda Storlek Avgift

Alla storlekar, tillfällig uthyrning 50,4 63 kr/dygn

Utställning och hemtagning 3000 3750 kr/container

Markbehållare

Avfallsslag Storlek Avgift per tömning

Restavfall 3-5 m3 1072 1340 kr

Tilläggsavgifter flerbostadshus och verksamhet

Kärl

Tjänst Förklaring Avgift

Extrasäck Inom ordinarie tur 68 85 kr/säck

Utställning eller hemtagning kärl

På kundens begäran. 320 400 kr/tillfälle

140-660 l kärl 380 475 kr/kärl

Fler än fem kärl inom samma geografiska område. 600 750 kr/timme

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall upptäcks i behållare för restavfall. Vid återkommande felsortering debiteras dubbel avgift.

200 250 kr/kärl

Farligt avfall eller elavfall. Vid återkommande felsortering debiteras dubbel avgift.

400 500 kr/kärl Felsorteringsavgift

Tvätt av kärl Restavfall

Matavfall

Kärlhyra

Hämtning av hushållsavfall betalas per tömning enligt nedan.

Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömingsfrekvenser. Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Nodava AB.

(5)

Container

Tjänst Förklaring Avgift

Utställning eller hemtagning

3000 3750 kr/container

Tvätt av container 1000 1250 kr/container

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall upptäcks i behållare för restavfall. Vid återkommande felsortering debiteras dubbel avgift.

800 1000 kr/container

Farligt avfall eller elavfall. Vid återkommande felsortering debiteras dubbel avgift.

800 1000 kr/container

Hämtning av grovavfall

Tjänst Förklaring Avgift

Max tre kollin och 50 kg/kolli, hanterbart av en person 240 300 kr/tillfälle

För extra kolli tillkommer 40 50 kr/st

Skrymmande Som kräver kranbil enligt

offert

2. Slam, fett och latrin

Ordinarie tömning

Tjänst Förklaring Avgift

Volym 0-6,0 m3 1040 1300 kr/tömning

Tillägg ytterligare påbörjad m3 152 190 kr/m3

Tillägg slanglängd över 25 m 24 30 kr/m

Fosforfälla Exkl slamtömning 2000 2500 kr/tömning

Volym 0-3,0 m3 1320 1650 kr/tömning

Tillägg ytterligare påbörjad m3 672 840 kr/m3

Tilläggsavgifter

Tjänst Förklaring Avgift

Budning Tillägg för budning inom 7 arbetsdagar från beställning 280 350 kr/tömning Akut tömning Tillägg för budning inom 8 timmar från beställning 480 600 kr/tömning Bomkörning Om tömningsfordonet nekas tillträde till brunnen/tanken (utan att

avbeställning har skett dygnet innan) eller om brunnen/tanken är låst vid tömningstillfället, eller om brunnen/tanken av annan anledning inte är tillgänglig vid tömningstillfället tillkommer avgift för

480 600 kr/tillfälle

Latrin

Tjänst Förklaring Avgift

Kärl inklusive behandling lämna på ÅVC

Latrinkärl inkl omhändertagande på ÅVC. 204 255 kr/kärl

Felsorteringsavgift

Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll; vitvaror, möbler etc hämtas efter beställning till kundservice. Avfallet ska vara sorterat, emballerat och utställt vid farbar väg.

Kollin, mindre

Fettavskiljare Slamavskiljare, slutna tankar

(6)

3. Allmänna bestämmelser

Övriga tjänster

Betalning

Förändring av abonnemang

Ändring av taxa och avgifter

Förändring av löpande abonnemang skall skriftligen anmälas till Nodava AB minst 1 månad i förväg.

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Älvdalen Vatten och Avfall AB äger rätt att årligen införa mindre justeringar av taxans avgifter som beror på direkta förändringar i antalet abonnenter, avfallsmängder, behandlings- eller transportpriser.

Älvdalen Vatten och Avfall AB äger rätt att årligen reglera taxans avgifter enligt Avfallsindex A12:1MD för avgifter för kärlavfall och grovavfall samt T16SÅE3MD för slamtömning gällande för oktober månad. De nya avgifterna träder i kraft 1 januari nästkommande år.

Angivna avgifter i taxan inkluderar lagstadgad mervärdesskatt samt lagstadgad avfallsskatt. Vid eventuell justering av dessa skatter justeras taxan av Nodava AB.

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och Föreskrifter om avfallshantering Älvdalens kommun.

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa.

I de fall Nodava AB utför tjänster som ej finns upptagen i taxan, betalas avgift som Nodava AB fastställer.

Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Betalningsmottagare är Älvdalen Vatten och Avfall AB.

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Om inte debiterat belopp betalas inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från fakturans förfallodag till dess att betalning sker. Utöver detta tillkommer påminnelse- och inkassoavgifter.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :