15.1. Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) gällande familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-02-22

Caroline Jevring Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0633 KS-6 Diariekod: 721

Kommunstyrelsen

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) gällande familjehemsplacering av ensamkommande

flyktingbarn

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn avslås.

Sammanfattning

Ludvig Aspling (SD) har väckt en motion vid kommunfullmäktige 2015-11- 19. I motionen föreslås bland annat att institutionsplaceringar av

ensamkommande flyktingbarn upphör.

Motionen har remitterats till socialnämnden.

Bakgrund

Ludvig Aspling (SD) har väckt en motion vid kommunfullmäktige 2015-11- 19 (bilaga 1). I motionen föreslås:

att Sollentuna kommun snarast möjligt upphör med institutionsplaceringar av så kallade ensamkommande flyktingbarn och istället placerar dessa i familjehem där värdfamiljen "handplockas" efter noggrann utvärdering av en "matchningsgrupp" bestående av en representant för de olika partierna i kommunfullmäktigesamt personer från socialkontoret och socialnämnden.

Motionen har remitterats till socialnämnden.

Inkommet remissvar

Socialnämnden

Socialnämnden har 2016-03-15 beslutat att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen då dess förslag strider mot gällande lagstiftning (bilaga 2).

Av beslutsunderlaget (bilaga 3) framgår vidare att socialnämndens

ansvarsområde gällande utredningar om barn och ungas behov av stöd och hjälp samt krav på familjehemsutredningar är noga reglerat i gällande lagstiftning och föreskrifter.

Godkänt dokument, 2016-05-18, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-02-22

Dnr 2015/0633 KS-6 Sidan 2 av 2

Utredning av familjehem regleras i Socialtjänstlagen 6 kap 6§, där det också i kommentarerna från propositionen klart uttrycks att "Utredningen ställer stora krav på utredaren, inte minst när det gäller kunskaper om barns förutsättningar och behov." Vidare regleras utredningen i föreskrifterna SOSFS 2012:11, kap 4 "Utredning av familjehem", samt i "Barn och unga i familjehem och HVB", handbok från Socialstyrelsen.

I svaret framkommer också att det idag råder stor brist på familjehem och att det inte skulle gå att rekrytera familjehem till alla Sollentuna kommuns anvisade barn. Socialkontoret har inte heller personella resurser att utreda den mängd familjehem som skulle behövas.

Socialkontoret har också sett att det kan bli svårt för en enskild ungdom att komma till rätta i ett familjehem.

Kommunledningskontorets beredning

Av socialnämndens svar framkommer bland annat att utredning av

familjehem är reglerad i socialtjänstlagen. Det innebär att motionens förslag att handplocka värdfamiljer strider mot gällande lagstiftning. Av svaret framkommer vidare att det inte är möjligt att få fram det antal

familjehemsplatser som skulle behövas för att uppfylla motionsförslaget.

Socialnämndens erfarenhet är dessutom att HVB-hem i högre grad än familjehem motsvarar de behov som stora delar av ensamkommande barn har. Kommunledningskontoret har inget att tillföra ärendet utan föreslår i enlighet med socialnämndens yttrande att motionen avslås

Katarina Kämpe Pierre Carlsson

Kommundirektör Administrativ chef

Bilagor:

1. Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn.

2. Remissvar från socialnämnden – protokollsutdrag 3. Tjänsteutlåtande socialkontoret

Godkänt dokument, 2016-05-18, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :