30. Protokollsutdrag - KS, 2016-12-05, § 254

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-12-05

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 254/2016 Dnr KS 2011/245-53 Diariekod: 251

Uppdrag av försäljning avseende fastigheten Staven 8, kvarteret Staven, Häggvik

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-14 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Som en del i genomförandet av gällande detaljplan från 2012 föreslås kommunledningskontoret få i uppdrag att genomföra en

markförsäljningstävling avseende Staven 8, söder om Sollentunavägen.

Kommunen äger fastigheten som medger ca 3 400 m2 BTA för bostäder, kontor, handel samt förskola. Utvärderingskriterierna föreslås vara en kombination av pris och gestaltning.

Stadsbyggnadsnämndens förslag

Stadsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en

markförsäljningstävling avseende fastigheten Staven 8, Häggvik, med de villkor som framgår av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-14.

Överläggning i kommunstyrelsen

Under överläggningen yttrar sig Thomas Ardenfors (M).

Thomas Ardenfors (M) yrkar bifall till stadsbyggnadsnämndens förslag.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller stadsbyggnadsnämndens förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en

markförsäljningstävling avseende fastigheten Staven 8, Häggvik, med de villkor som framgår av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-14.

Thomas Ardenfors (M) anmäler följande protokollsanteckning:

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-12-05

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

"Vi ser som mycket positivt att pröva möjligheten till ytterligare förtätning inom området. Sollentuna kommun har i ett flertal projekt visat på

spännande arkitektur. Vi ser gärna att detta projekt prövas med inriktning att pröva ett hus i träkonstruktion.

Vi ser även som viktigt att gestaltningsmässigt skapa förutsättningar för att en trädridå av dungen ska bevaras för att dels gränsa mot övriga bebyggelse, dels rama in den nya fastigheten. "

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :