TILASTOTIEDOTUS Statistisk rapport 1971

13  Download (0)

Full text

(1)

TILA STO TIED O TU S

Statistisk rapport 1971

T I L A S T O K E S K U S (Tilastollinen päätoimisto) Helsinki S T A T I S T I K C E N T R A L E N (Statistiska centralbyrän) Helsingfors

Tiedustelut • Förfrdgningar P v m -D a tu m No

Aktuaari

Pirkko Häkkinen Aktuarie

20.12,1971 TY 1971:22

TYÖVOIMA.TIEDUSTELITN NELJÄNNESVÜOSITILASTO - KVARTALSSTATISTIK FÖR ARBETSKRAFTSENKÄTEN III NELJÄNNES 1971 - III K7ARTALET 1971

12063—71/PV—70/3514 J A K A J A : V altion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275 D I S T R I B U T Ö R : Statens tryckericen trai, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275

(2)

TAULUT TABELLER

Taulu- Sivu-

Tabell Sida

1 Työikäinen väestö pääryhmittäin -

Befolkning i arbetsför älder i huvudgrupper 3 2 Työlliset elinkeinoittain (uusi elinkeinoluokitus) -

Sysselsatta efter näringsgren (ny närings-

klassificering) 4

3 Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan - Befolkning i arbetsför älder i huvudgrupper efter

kön 5

4 Työlliset elinkeinoittain sukupuolen mukaan (uusi elinkeinoluokitus) -

Sysselsatta efter näringsgren och kön (ny närings-

klassificering) 6

5 Työvoima ikäryhmittäin -

Arbetskraften efter äldersgrupp 7

6 Työvoimaosuudet ikäryhmittäin -

Relativa arbetskraftstal i procent efter älders-

grupp 8

7 Työlliset suuralueittain ja elinkeinoittain ~

Sysselsatta efter storomräde och näring 9 8 Työlliset ammattiaseman mukaan ja näistä palkan­

saajat elinkeinoittain -

Sysselsatta efter yrkesställning och av dem löntagare

efter näringsgren 10

9 Työlliset ammattiryhmittäin -

Sysselsatta efter yrkesomräde 11

10 Ruotsissa työskentelevät Suomen kansalaiset ammat­

tiryhmittäin

1

.

10 ,19 7 1

-

Finländska medborgare som arbetar i Sverige enligt

yrkesomräde

1

,

10 ,19 71

- 12

11 Korjauksia työvoimatiedustelun ennakkotietoihin tammi-kesäkuulta

1971

■-

Korrigeringar av arbetskraftsenkätens förhands-

uppgifter för januari-juni

1971

13

(3)

Pirkko -Häkkinen TAULU 1 - TABELL 1

TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN TYÖVOIMATIEDUSTELUN MUKAAN, KOKO MAA, III NELJÄNNES 1971 -

BEFOLKNING I ARBETSFÖR ÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT ARBETSKRAFTS^

ENKÄTEN, HELA LÄNNET, III KVARTALET

1971

15 V. TÄYTTÄNYT VÄESTÖ - BEFOLKNING PA

15 AR OCH ÄLDRE . , u .

TYÖVOIMA ~ ARBETSKRAFT.EN , „ „ . „ . . . TYÖLLISET -■SYSSELSATTA

Maatalous-Jordbruk , ~»o»«. r ~ e ■» Metsätalous-Skogsbruk

Teollisuus-Industri

Talonrakennustoiminta-Husbyggnads- verksamhe t a«© * * <* ? -■ *• *,■ ® : c ■) < «s« c « o ? • r. Maa- ja vesirakennustoiminta -

Anläggningsverksamhet

Kauppa—Ha*ndel » ^ .<v <■. *»»i?o ? ■> %««^«•»c *>

Liikenne-Sarofardsel «.•»af*,»»«*«'.«.«

Palvelukset-Tjänster

Ryhmä tuntematon-Grupp okänd o « ,«„ <. c TYÖTTÖMÄT - ARBETSLÖSA . e „ e . Työttömyysaste - Relativt arbets-

löshetstal, $ **r»e ^ ~ o ® ^ <.■ -• o ^ t . ^ TYÖVOIMAAN KUULUMATON

15

V,. TÄYTTÄNYT VÄESTÖ - BEFOLKNING PA

15

AR OCH ÄLDRE

SOM EJ INGÄR ARBETSKRÄFTEN * . . , , Siitä - Därav;

Kotitaloustyötä tekevät - I hushälls- arbete « t o * r - *, o ^ <* f * r ®

T

VII VIII

1971

IX VII-IX

1000

henkilöä -

1000

personer

3 509 3

512 3 514

3 512

2 36

O

2

283

2 194

2 279

2 315

2 243

2 154

2 237

438 415

414 422

47

46

45 46

624

612 595

610

145

146 131 141

67

65

58 63

354 346

310

357

156

149

147 151

484 460 45» 465

- 4 3 rs£

45 42 40 42

1 -9 1 ,8 1 ,8 1 ,8

1 149 1

227

1

320

1 2 33.

i

384 375 344 368 |

.•(•-St f ? 9 0 ^ f f C * 0 f

(4)

Tiedustelut - Förfrägningar Pirkko Häkkinen

4

TAULU 2 TABELL 2

TYÖLLISET ELINKEINOITTAIN (UUUSI ELINKEINOLUOKITUS '), KOKO MAA, III NELJÄNNES 1 9 7 1 -

SYSSELSATTA EPTER NÄRINGSGREN (DEN NYA NÄRINGSKLASSIFICERINGEN1^) HELA LANDET, III KVARTALET 1971

1)

1971 ... ..._

Yli VIII IX VII-IX

1000

henkilöä -

1000

personer

1

TYÖLLISET - SYSSELSATTA . . . . , - . . ,

2

315

2 243 2 154 2

237

Maatalous-Jordbruk

-1

. ~ ' 434

411

412 419

Metsätalous-Skogsbruk ■ . - * - ^ r, - .. r» . . . , 47

46

45 46

Teollisuus-Industri * r ■■*, * c - .

602

591 575 589

Talonrakennustoiminta-Husbyggnads-

ver ksamhe t ^ ^ ~ v * r, ^ ^ •*.*-*#

145

146 131 U i Maa- ja vesirakennustoiminta-AnläggningS'-

verksamhet r r , .. ~ - - r . 67 65 58 63

Kauppa, ravitsemis- ja majoitusliikkeet- Varuhandel, restaurang- och hote11 •

ver ksamhe t r-»/-.-!»-*-*-.*, 352 335

310 332

Liikenne-Samfärdsel . „. - - ■ „ -. - r -o *. *

156

149 147 151 » Rahoitus- ja vakuutustoiminta-Bank- och

försäkringsverksamhet , ,5,-- «r -. •,. . 81 77 76 78

Palvelukset-Tjänster - «r . - ■ , -,, - - 431 419 398

416

Ryhmä tuntematon-Grupp okänd - 4

2 2

I

1

) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No

4

» Rev. 2

United Nations^ New York

1968

(5)

1-3 1-3 W

En

i

h3f3

<=Ö EH

fn

bo ß

•H g>

OCÖ

¡4

«M

f4 :0 Pm

! <U

ß

P O ß P r 4 -H 0) *H

-p en m

ß ß

Tß ß

0) t3

•H CÖ Eh W

e—CJ\

en

H

ta

t=;

■■<

•"3 1-3

s r —CT-n Eh H 1-3

«ÖEh

«

<4

M

P3 O«s;

H ta

¡2! M M M

E-i H

en M g

¡3 E-I - :d E-i ¡25 P3 W

tr) en pn e-i

a %

la en

«ai EH

en m a i

<

Eh la ei5

h3 M W Eh

1-3 la en P3

!=>

R «

en en

M PL!

Eh PM áS

P P3 M

O ( 0

> P

E È

Eh W

¡a M

« P3 :<ai

Eh Eh M P

S »«ai

«

:0« :>=Ö Pm

en PM En : 0 P3P3 Eh « en «ö

P3 :< ! M

>

ta P3 ta M :< ! P M O

>H Eh

P

PM

S P O Pm pq P3

LT\ ^—

°«C¡

PM O MP

P O Pm

pq

P3 P

pq EH

<EH EH -ai

' M

* 0

14

M P

o I r CQ

»

« CÖ e b0 H ß

H bO

0 t>5

H CQ- P

» ß- p

H Í

* CÖ P

•H C Ph -H

f, ■>

cö - p - 'H ß *“•

S *

•H

40O -p ro ro ß ß ß S

e* ,•

< ’ ß

* ; :ß - * M

• O r *•

'■ *■» P

p

rH n ßCD M

Q) -P O

CO I

<1 CO :0

rH -P CO

«P 0) ß

:oCQ rH

CO -P

0) rQ U

-p

>

"H -P p

©

«

: 0 M Eh

en «

H « l

:<ai ctJ

> p

EH Eh

>H >"3 P P3

‘Eh S eh O

t=H en :-aiEh pq P '■ Q fc> P :<Ü LT\

O

p©

p© Ph

©

OCÖ

Pra 0

P M

p

:cö

> O tP «

T— 0<Ö

>H

EH e n « I •H CO W

■P -P S Oß

0) t>0 CO -p

•H f-H rH

«CÖ

Û) U

â

-pß

ß

ro ß

ßo ßß

•H

-pro ro

-H S -p

•Hro

ß

fc>

ß

roß

-p rH Oß

Ph

ß ßro roß

“H P .

rog rH

0 e

:cd

rH

«d

1

-pß ro

ß

>

:0 ■aj P (4 tö ro •H « ro ro » ß ß en 6 O ro ß

Eh « en P O P o <• M 44 * ß :cö o Eh EH C^i o -P 0Q

en P3

*• M en P P rrj p * cö fH :cö •O p P3 ro <3^ o ro ß ß

en en Ph en p ro H* U © rHch Eh PP -p S -p ß ©

EH rH O Í M • •H t> ro S 1 S « ro í=> LT\ o s

ro ß

> en en •-a ro 6 ö ro ro rrl ß P ro *i! ß ß r- 1- > ß

A m 1 Pö ro e -p ro bo ñ m ro -p ro ß -P :cô

Eh « R ra o P © ro > e s ro g i b> & Q<$ ta u :0 ß e

>h * *aj 3 p ß ¿i ß •H w © M 3 >>

s

Ph en >

P Eh O CÖ ro cö s cö e i s P -p Eh Eh P -P ß

:<ti pq S P3 rH P •H fH cö ■o bo © ß rH :o O ro rH ß

EH P en © :cö rH Ö ro bo © ro :cö a -p <Ö ÎS ■4 ß ©

Eh« -a! M p ro rH O M t :cö P 4 4 > a :0 p «gç M a o ß

t>H P a p CÖ P O rH U cö i— i ß •H rH ß Eh :o rH ro1

:*=t| :-=ö M p © © ro cö ro cö ß cö •H ß Eh r*5 M P¿4 en

ß -p fH

Eh O :0 a a EH EH > a «al W ►n Ph « :0 Eh O hP EH -P ro p

M > >H !>h > O W -P •H •H 43

« O :0 Eh Eh :0 m •H E-ßt- 0

P

antalfrân totalantalet.

(6)

6

i-3 W

59

EH

fpi-3

&

<3 EH

C'-CT\

Eh

S

«ti En Ph

<3

ON co m

:<3

•■p(-3

His;

M M

HEH

CO

03O 56

§ S

O- a

Eh M

H P3 S W w O H eh

N pH M

•• CO H—H CO

<

i-3 M fc3 C5 CO

O P>

t-3 O

COfc>

EH

P3

M

m s r » » p * p r o

p ö f- * - 9 ••> o »} r

M * T o 9 3

CO •* .H tl 9 1 6 9 ;> ft '•»

¡23 9 * - * * -p 9 9 X ! <•> o -i

* “■ ri P 0 O 1 O * t

pcj 9 A O * 0 *> .i O 4

’« c o * 33 <- ■* O

¡^5 CO f* •*> 9 o - H 33 1 ■* * 1

M

* * Pl

M *• % • 1 '3 * *H i-H 4 » v> O

<5< & & O CO O • *H pH T £ 'V c

EH M t- '* T i o u rH 0 W !■> cd u o »

£h P3 «? f c cd <> * 0 -P » *> PP 4 -c «

M :<3 äl £ 0 % £ O 9

cd

■> <*1

O ¡25 <V 9 9 ta o I -P XJ p p.

& A e. ta cd 9 »H -p o

M Ph - P o >> *» ■p n O ,£ ■f* 9 £ 9 t ö

u H *> V * X3 *» £ • o O » 9 c 9 :cd

cd EH A m CO • •H • CÖ O * 9 B <* ^

ta J2J Ph r £ •* S * a e «f 'H * O

ö M H r * * W •H * i O * 4

•H hP V * s *1 O CÖ tuo m •P - f t

ö H *=3 «3 • 33 cd * -P +3 - o C p 0 -P f t

ta EH EH •s P -p w 0 0) c £ 0) Ei £

oCÖ Eh Eh Eh E) •H £ ■£> £ 33 ! E» rH -p Ä 0) El

u <3 <3 M rO U e a ro p 0 £ S P Cö

«H CO CO CO £ Cd -P Ö « £ cö -H cö « 0 £ cö ro S

M M t-3 i-3 tjD 0 •H •!> 0) ra a h-3 T i ro £ ö

:0 pq P3 O £ O • 33 33 ro ro cö 33 :cö O

f*4 CO CO T i 33 T i H-3 «• CÖ Ei ro <u • :cö > Ei -o -p

0 : 0 CO CO CO £ ro * Ei CD -E3 El ® Eh

fi <D >H >H >H O S M £ *H > -H * S cd > « a

ö Eh CO CO ■“3 m 1 £ 0 ro > - cd•ra ro -p ro

-P o 9 3 CO £ -P 0 h o CÖ rH +> CO t o a ) +>

3 -p I CO o £ CD 0 > £ El 0) 0 i 3 £ ro £

rH •H £ pH £ 33 A •H id A 0 0 •H 33 P

O ♦H Eh O cd 03 S cd Ö - C IB £ £ Ei £ -P

-P CO H pH -p •H El cd•r-a t»D cö cö cd £ -p 33 i—i

03 CO cd :cdrH £ 0 ia Ph ä 0 0 'H :cö 0) :cö

3 3 M -p CO rH O 1 :cÖ £3 P 33 33 O M ¡> a

T i G >-3 cd-p O r-H u cd pH £ Ei •H A E h £

CD £ i-3 cd 0 0 CÖ 0 cd £ cd cd 0) •H cd:o (ö > j

•H a3 : 0 s s EH Eh > s W > > ►n P3 Ch f t «

Eh ta >H

Eh

9

1)Naistenluvutonsaatu vähentämällä molempien sukupuol tenluvuista miehet - Kvinnornss antalhar erhällits genomattsubtrahera männensantalfräntotalantalets

(7)

Tiedustelut-FörfriLgningar Aila Repo

7 -

TAULU 5 TABELL 5

TYÖVOIMA IKÄRYHMITTÄIN KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN, III NELJÄNNES 1971 -

ARBETSKRAFTEN EFTER ALDERSGRUPP, KOMMUNTYP OCH KÖN, III

k v a r t a l e t

1971

1000 henkilöä - 1000 personer

Ikä Alder

Kaupungit ja kauppalat Städer och köpingar

Maalaiskunnat Landskommuner

Molemmat sukupuo- let yht- Bäda könen tillsammans Miehet

Män

Naiset Kvinnor

Yhteensä Summa

Miehet tNaiset Män |Kvinnor

Yhteensä Summa

15 - 19 48 46 94 72 47

119

213

20 -■ 24 87 91 178

79

; 58 137 315

25 - 29 100 84 184

63

41

104

288

30 -- 34 88 65 153 59 42 101 254

35 -■ 44 140 115 255

131

94

225

480

45 -- 54 107 102 209 109

91

200 409

55 ~ 59 41 38 79 43 37 80 159

60 -

64

29 28 57 30 22 52 109

65

8 ! 9

i

17 21

14

35 52

Yhteensä

^Sumina

648

1

001 r—1

1226 I 607 , 446

<

1053 2279

(8)

Tiedustelut-Förfr&gningar Aila Repo

8

TAULU 6 TABELL 6

TYÖVOIMAOSUUDET IKÄRYHMITTÄIN KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN, PROSENTTEINA„ III NELJÄNNES 1971 -

RELATIVA ARBETSKRAPTSTAL I PROCENT EPTER ÄLDERSGRUPP, KOMMUNTYP OCH KÖN, III KVARTALET 1971

Ikä Alder

f Kaupungit ja

; kauppalat Städer och köpingar

: Maalaiskunnat Landskommuner

Miehet yhteensä Män tili- sämmäns

Naiset yhteensä Kvinnor till- sämmäns

Molemmat sukupuolet yhteensä Bäda konen tillsammans Miehe t

Man

Naiset Kvinnor

Miehet Män

! Naiset Kvinnor

15 - 19 49 46

60

45 55 45 50

20

-

24

73 70 73 66 73 68 71

25 -

29

93 72

92

70 93

71

82

30

- 34 98 72 94

71

96 71 84

35 - 44

96

76 94 73 95 75 85

45 ~ 54

92

70 87 67 89 68 78

55 ~ 59 81 54 75 55 78 55

65

60

-

64

63

40

54 34 58 37 46

65 -

12

7

22

11 18 9 12

Keskim.

I medeltal 77 57 73 53 75 55 65

(9)

Tiedustelut- Förfrägningar Aila Repo

g

TAULU 7 T ABE LL 7

TYÖLLISET SUURALUEITTAIN JA ELI NKEI ETOI TT AI N TYÖVOIMATIEDUSTELUN MUKAAN - SYSSELSATTA EPTER STOROMRlDE OCH NÄRINGSGREN ENLIGT ARBETSKRAFTSENKÄTEN Elinkeinoluokitus perustuu kansainväliseen toimialaluokitukseen vuodelta 1968 - Näringsklassificeringen baserar sig pä den internationella branschindelningen frän är

1968

«

1

2 _ .. 5.. 4...

5

I-III IV-VI1^ VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX

Maatalous-Jordbruk * >. , 1o

10 12 12

30

32 22

Metsätalous-Skogsbruk 3

1 1

5

2

7 -

Teollisuus-Industri .. 31 31 31 18 23 15

25

Taionrakennus-Husbygg-

nadsverksamhet •..,

6 6

6 7

6 6

5

Maa- ja vesirakennus- toiminta-Anläggnings-

verksamhet ... r

2 2 2

3 3 5

1

Kauppa, ravitsemis- ja majoitusliikkeet-Varu- handel, restaurang- och

ho te

11

verksamhet

16 16 16

14

12

15

21

Liikenne-Samfärdsel *«, 7 7 7

6 6

7 9

Rahoitus- ja vakuutus- toiminta-Bank- och

försäkringsverksamhet 4 4 5

1

2

2

\

\ 9

Palvelukset-Tjänster ..

21 21 20 16

H 20

29

Ryhmä tuntematon-

Grupp okänd .... - - 1 -

Työlliset 1000sna

Sysselsatta i 1000 1268

1347 1576

394 ;

248 219

. — >269 __ _____ ____

1 Etelä-Suomi - Södra Finland

2 Keski- ja Itä-Suomi - Mellersta ooh Västra Finland

3 Etelä- ja Keski-Pohjanmaa - Södra och Mellersta Österbotten 4 Pohjois-Suomi - Norra Finland

5 Helsinki - Helsingfors

1

) Korjatut luvut - Korrigerade talen

(10)

Tiedustelut-Förfrägningar Pirkko Häkkinen

10

TAULU 8 TABELL 8

TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN JA NÄISTÄ PALKANSAAJAT ELINKEINOITTAIN TYÖVOIMATIEDUSTELUN MUKAAN, KOKO MAA, III NELJÄNNES 1971 -

SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH AV DEM LÖNTAGARE EFTER NÄRINGSGREN ENLIGT ARBETSKRAFTSENKÄTEN, HELA LANDET, III KVARTALET 1971

1971

VII VIII IX VII-IX

1000 henkilöä 1000 personer

TYÖLLISET - SYSSELSATTA . 2

315

2 245 2 154

: 2 237

YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET - I

FÖRETAGARE OCH MEDHJÄLPANDE FAMILJEMED-

LlEMIl£A.R -t. r ; « ^ f. - i n - # * 554 518 506 519 PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE c - - - r - 1 781 1 725 1 648 1 718 Työnteki jät-Arbetare - , 9 r -■ r * r > < - - - < < 989 946 905 947 ToimihenkilÖt-Funktionärer - - r - . -

792

779 743 771

1)

1

)

PALKANSAAJAT L LÖNTAGARE --- 1 781

1

725

1 648 1 718

Maatalous-Jordbruk - r... - . 26 25 25 25

Metsätalous-Skogsbruk <•. « r. , - - -,,,, - -, «, c 42

40

41

41

Teollisuus-Industri - - . . . . . . . ~ , „ - c - - — 581 572 554 569 Talonrakennustoiminta-Husbyggnads»

V G X k S £ L lIlll6 "t - - rt rt I * f r * t > <"• r- % r* ' rt0 ' r •

154

130 121 128

Maa- ja vesirakennustoiminta-

Anläggningsverksamhet - 0 • r - ^ ~ 62 61 56 60 Kauppa, ravitsemis- ja majoitusliikkeet-

Varuhandel, restaurang- ooh hotell-

vGxkSQ-niiiGi; .* -****.**'; - ~ * p * r. >****»*>,. ^ *

512

295

272

293

Liikenne -Samfärdsel „y„ , ~ .

136 129

126

130

Rahoitus- ja vakuutustoiminta-

Bank- och försäkringsverksamhet - ^. 79 76 74 76

Palvelukset-Tjänster 409 397 379 395

Ryhmä tuntematon-Grupp okänd ..,<• ? - .. -.* - - - A1

1

) Uusi elinkeinoluokitus - Ny näringsgrensklassificering

(11)

Tiedustelut-Förfrägningar

Pirkko Häkkinen TAULU 9 TABELL 9

11

TYÖLLISET AMMATTIRYHMITTÄIN TYÖVOIMATIEDUSTELUN MUKAAN, KOKO MAA, III NELJÄNNES 1971 ~

SYSSELSATTA EFTER YRKESOMRÄDE ENLIGT ARBETSKRAFTSENKÄTEN, HELA LAHDET, III KVARTALET 1971

1971

VII Vili

I IX VII-IX

1000 henkilöä - 1000 personer

TYÖLLISET - SYSSELSATTA , . ...^ c r - 2 315 '

2 243

2 154 2 237 Teknill -, luonnontiet», yhteiskuntatieto,

humanist. ja taiteell»työ - Tekn», natur- ooh soc. vetenskapligt, humanistiskt ooh

konstnärligt arbete ,».»»,».. n»»... , n ••

306 302

i

299

302

Hallinnollinen työ - Administrativt

artoete ^ v o _ «,«*.•

0

^ c < 26 26 ! 25 26 Tilinpid- ja konttoriteknill.työ -

Kameralt ooh kontorstekniskt arbete

224

221 208 217

Kaupallinen työ - Kommersiellt arbete 198 186 168 184 Maa- ja metsätaloustyö - Lantbruks- ooh

skogsbruksarbe te s , 9 .,«». 480 456 451 462

Kaivos- ja louhintatyö - Gruv- ooh

stenbrytningsarbete .«*«». .. * , . < -»<~0«- «. 5 5 4 5 Kuljetus- ja liikennetyö - Transport-

och kommunikationsarbete -• » »o r - •

142

134 135 137 Teollinen työ - Tillverkningsarbete »»». 639 622 580

614

Palvelutyö - Servicearbete *-f ~ *

244 224 216

228

Muualla luokittelematon työ - Arbete

ej hänförbart tili annat yrkesomräde 51 67 68 62 .

Muualla luokittelematon työ - Arbete ej hänförbart tili annat yrkesomräde

(12)

Tiedustelut-Förfrägningar Pirkko Häkkinen

12

TAULU 10 TABELL 10

RUOTSISSA TYÖSKENTELEVÄT SUOMEN KANSALAISET (PALKANSAAJAT) AMMATTIRYHMITTÄIN 1,10.1971 1) »

FINLÄNDSKA MEDBORGARE SOM ARBETAR I SVERIGE (LÖNTAGARE) ENLIGT YRKESOMRÄDE 1,10-1971 1)

Henkilöä - Personer Teknillc, luonnontiet», yhteiskuntatieto,

humanisti ja taiteell*tyc -

Tekn-, natur- ooh soc vetemskapligt,

humanistiskt och konstnärligt arbete »- c. - 7 000 Hallinnollinen työ « Administrativt arbete * 60 Tilinpid, ja konttoriteknill.. työ -

Kameralt och kontorstekniskt arbete 2 707

Kaupallinen työ - Kommersiellt arbete .c,,.,,, c c 1 319 Maa- ja metsätaloustyö - Lantbruks- och

skogs bruksarbe te ^ c * * , * c * - ^ ,>» * * * p „, ^ c ,■? r. ..» 5 405 Kaivos- ja louhintatyö - Gruv- och

stenbrytningsarbete

915

Kuljetus- ja liikennetyö - Transport och

kommunikationsarbete et»»..««..«* » o 3

327

Teollinen työ - Tillverkningsarbete - » * n o 73 940 Palvelutyö - Servicearbete ,f:, r * c r , . 13 756 Muualla luokittelematon työ - Arbete ej

hänförbart tili annat yrkesomr&de 1 060

YHTEENSÄ - SUMMA 109 489

1 . 1 0 * 1 9 7 0 112 622

1) Lähde - Källa?

Statens Invandrarverk: Arbetsanmälda utlänningar i Sverige den 1 Oktober 1971 * Stockholm

(13)

KORJAUKSIATYÖVOIMATIEDUSTELUNENNAKKOTIETOIHINTAMMI-KESÄKUULTA1971- KORRIGERINGAR AVARBETSKRAFTSENKÄTENSFÖRHANDSUPPGIFTERFÖR JANUARI-JUNI 1971

13

(xlpq

«i

Eh

¡-0

(=>

►-q!=>

En«a!

* ■fr. •» «

? * •* ? * ,-« fr fr

CO r » % CO * •fr *

fr fr i ^0 * i-

ti ■* ti fr fr -

•H •H * •9 A

ti •H ti ti . > fr-

:cö *• -v ♦3 r* :cö fr

ti ' e ti « O **

-fr O fr o > v>

«I IX > fr ■» # '-

-k O fr * ~ fr

t i fr * > -* t i » t r-.

H* fr. V a r O -fr

t i fr fr % t i j a «% #

CD •s 1 CD H A

fr * % s- * V

i' ^ « * fr, fr e

8 - fr •- k z fr <* e

> PO a

«Jj CO •> Ph 03 fr t i «a) CO ■> Ph * t i

E< Q) *aj o EH t i CD CD

EH -p M -P O -p EH -P .Ü -P -P

<Ö •H t i m < t i CO <0 ♦H 3 cq t i CD

CO PH ö EH tn £ CO Ph f i t i t i

l-q O ;o :tö :cö .-q O rO :cö ~Q :cö

po t i" - ^ •Ö •|_3 : 0 •Ö -n , PO t i- <r) *’~3 T i •rs

CO rH CJ Ph Eh .-q pH Eh CO H s Ph Eh t i &H

CO O 0) O l O k CO O CD O < O »

>H t i ttf) H , -p l •-3 -p >H t i <30 k-3 -P •P

CO *H t i I cd 1 O CO •H Ö 1 O 1 CD

0) -H m m EH 03 CQ 0) •H CQ CQ CQ CO

3 ^ t i t i ^ t i 1 t i t i t i M

t i 0) o t i •~5 O t i t i 0) O t i O t i

EH •H O rH rH «ö r-H rH EH •H O rH rH rH rH

PO «—H *rl CÖ CD ■<! CÖ 0) CO rH •H CÖ CD cö 0)

CO 0) ««H -P > CO -P > CO O -P > -p >*

M •H CÖ rH s CÖ i—t M •H CÖ r-H cö rH

i-q•H CO S! CÖ **! J S ►0 •H CO CÖ CÖ cö CÖ

CO CO S PH m P-t ►q CO CO S Ph s C U

¡O t i cö t-q : 0 ti

t>H 3 rH >H t i rH

Eh^ M CM EH- M

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :