Mötesprotokoll KFN 2018-03-22

17  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Nytorpsrummet kl. 18:40-19:10

Närvarande ledamöter Magnus Ramstrand (KD) Bo Halbert (M)

Andras Patay (M)

Christina Nelson Södersten (L) Ann-Charlotte Helmersson (L)

Frånvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare

Birgitta Hultkvist (M) ersätter Margaretha Svegander (M) Kerstin Edlund (S) ersätter Tanja Bojovic (S)

Irina Alewert (SP) ersätter Bashar Tancro Hussein (S) Ulf Boethius (L) ersätter Jerker Dalunde (MP)

Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Latifeh Sedigheh Amiri (M) Ann-Charlotte Erixson (L) Jan Better (KD)

Irina Alewert (SP)

Övriga Niklas Roos af Hjelmsäter, förvaltningschef Magnus Jansson, idrottschef

Jonas Larsson Törnberg, administrativ chef Maria Nossent, nämndsekreterare

Utsedda att justera Kerstin Edlund (S)

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidskontoret, plan 12 i Turebergshuset

2018-03-22, kl. 19:15

Paragrafer § 18-26

...

Sekreterare Maria Nossent

...

Ordförande Magnus Ramstrand (KD)

...

Justerare 1 Kerstin Edlund (S)

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ 18-26

Datum för anslags uppsättande 2018-03-23

Datum för anslags nedtagande 2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret, plan 12, Turebergshuset

...

Underskrift Maria Nossent

(3)

Innehållsförteckning

Slutrapportering om #MeetSollentuna § 18

Budgetunderlag för budget 2019-2021 § 19

Fastställande av stipendiebelopp år 2018 för Sollentuna kommuns stipendier till föreningsledare, unga

idrottsutövare och initiativtagare

§ 20

Fastställande av stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns Kulturstipendium, Släkten

Rudbecks stipendium, Boris Kunos fotostipendium samt stipendiet Ung kultur

§ 21

Genomförande av Sjösportcenter Norrviken § 22 Beslut om studieresa till Japan för kultur- och

fritidsnämndens ordförande

§ 23

Omläggning av ispister på Sollentunavallen § 24

Meddelanden och delegationsbeslut § 25

Övrig information § 26

(4)

§ 18/2018 Dnr 2016/0100 KFN-7 Diariekod: 722

Slutrapportering om #MeetSollentuna

Sammanfattning

Under 2015 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att instifta en

verksamhet under begreppet #MeetSollentuna som skulle innefatta befintlig verksamhet mot nyanlända samt tydliggöra ett utökat samarbete med

civilsamhället. I den kontexten var det viktigt att verksamheten profilerades under ett gemensamt begrepp. Den största satsningen som genomförts inom ramen för #MeetSollentuna har varit ett samarbetsprojekt med Individuell Människohjälp (IM). Projektet IM avslutas i samband med årsskiftet 2017/2018 då projektmedlen från Länsstyrelsen upphör. Slutredovisningen för projektet lämnas till Länsstyrelsen under våren 2018.

Erfarenheter från projektet visar på svårigheter för projektledaren i projektet, att involvera civila samhället i aktiviteter riktade till nyanlända.

Framförallt har det varit svårt att involvera idrottsföreningarna i aktiviteter.

Det är en strukturell problematik som gäller för idrottsrörelsen i stort.

Idrottsföreningarna har en tradition av att ta in unga medlemmar som sedan får utvecklas under tid. De unga nyanlända som kom under hösten 2015- våren 2016 var ofta för gamla för att kunna ”hoppa in” i en verksamhet, då ungdomarna i föreningen i samma ålder redan tränat sedan unga år.

Föreningslivet består i liten utsträckning av spontanaktiviteter. Dessutom är intresset för att delta i föreningslivet stort i Sollentuna. Föreningarna hade redan fullt med medlemmar, vilket inte underlättar för nya deltagare att komma in i verksamheten.

I samband med att projektet IM avslutas kommer även begreppet

#MeetSollentuna att sluta användas. Begreppet har i hög utsträckning kommit att förknippas med IM:s projekt. De övriga aktörerna från civilsamhället som under perioden har utökat sin verksamhet i samarbete med biblioteken i Sollentuna, anser inte att det är av vikt att denna verksamhet faller in under ett paraplybegrepp. De civila aktörerna som är involverade, exempelvis Röda Korset, har bra kanaler att marknadsföra sina aktiviteter under eget namn som de föredrar att använda. Huvudbibliotekets ordinarie verksamhet mot nyanlända och andra som behöver stöd för att komma in i det svenska samhället fortsätter som de gjort under hela perioden innan och under #MeetSollentuna-projektet.

Beslutsexpediering:

Akt

(5)

§ 19/2018 Dnr 2018/0030 KFN-1 Diariekod: 101

Budgetunderlag för budget 2019-2021

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-03-01 från kultur- och fritidskontoret.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret redovisar i rapporten bland annat nya/förändrade behov inför 2019 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2019- 2021. Kultur- och fritidskontoret lyfter även fram även redan beslutade investeringar som saknar finansiering. Kontoret redogör även för möjliga effektiviseringsområden samt dess konsekvenser för verksamhet och kommunens invånare. Slutligen lyfts kultur- och fritidsnämndens behov av investeringar fram.

Arbetsutskottets förslag

1. Kultur- och fritidsnämnden antar ”Budgetunderlag, budget 2019- 2021 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2018-03-01.

2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ”Budgetunderlag, budget 2019- 2021 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2018-03-01 till kommunstyrelsen som sitt uppdrag till budgetprocessen.

Överläggning i kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar ”Budgetunderlag, budget 2019- 2021 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2018-03-01.

2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ”Budgetunderlag, budget 2019- 2021 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2018-03-01 till kommunstyrelsen som sitt uppdrag till budgetprocessen.

(6)

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen Akt

(7)

§ 20/2018 Dnr 2018/0028 KFN-1 Diariekod: 655

Fastställande av stipendiebelopp år 2018 för

Sollentuna kommuns stipendier till föreningsledare, unga idrottsutövare och initiativtagare

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-03-08 från kultur- och fritidskontoret.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden utdelar årligen stipendier till två föreningsledare som utfört värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun;

idrottsstipendium till unga idrottsutövare för att stödja och stimulera förtjänstfulla idrottsliga prestationer samt; premium till initiativtagare som på ett utmärkande och kreativt sätt utfört en prestation som gynnat

Sollentuna kommun.

Därutöver utdelas ett premium av kultur- och fritidsnämnden till personer för lovvärda insatser inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Annons om stipendierna går ut i augusti månad och sista ansökningsdag är 1 oktober. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om stipendiater i oktober eller november.

Arbetsutskottets förslag

1. Stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns stipendier till föreningsledare fastställs till 5 000 kronor per stipendiat.

2. Stipendiebeloppet år 2018 för Sollentuna kommuns

idrottsstipendium för unga idrottsutövare fastställs till 20 000 kronor.

3. Stipendiebeloppet år 2018 för Sollentuna kommuns premium till årets initiativtagare fastställs till 10 000 kronor.

4. Stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns premium för lovvärd insats fastställs till 2 500 kronor per stipendiat och som mest totalt 10 000 kronor.

Överläggning i kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.

(8)

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns stipendier till föreningsledare fastställs till 5 000 kronor per stipendiat.

2. Stipendiebeloppet år 2018 för Sollentuna kommuns

idrottsstipendium för unga idrottsutövare fastställs till 20 000 kronor.

3. Stipendiebeloppet år 2018 för Sollentuna kommuns premium till årets initiativtagare fastställs till 10 000 kronor.

4. Stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns premium för lovvärd insats fastställs till 2 500 kronor per stipendiat och som mest totalt 10 000 kronor.

Beslutsexpediering:

Magnus Jansson Akt

(9)

§ 21/2018 Dnr 2018/0029 KFN-1 Diariekod: 534

Fastställande av stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns Kulturstipendium, Släkten Rudbecks stipendium, Boris Kunos fotostipendium samt stipendiet Ung kultur

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-03-08 från kultur- och fritidskontoret.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har årligen möjlighet att genom stipendier och utmärkelser ge stöd till personer verksamma inom skilda kulturområden.

Fyra stipendier – Sollentuna kommuns kulturstipendium, Släkten Rudbecks stipendium för lokalhistorisk forskning, Boris Kunos stipendium för

fotografisk dokumentation av Sollentuna samt stipendiet Ung kultur består vardera av en summa pengar.

Därutöver utdelas Byggnadsvårdsdiplom och Sofiapriset som är en hedersbelöning för insatser inom kulturområdet.

Annons om stipendierna går ut i augusti månad och sista ansökningsdag är 1 oktober.

Arbetsutskottets förslag

1. Stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns kulturstipendium fastställs till 60 000 kronor per år.

2. Stipendiebeloppen år 2018 för Släkten Rudbecks stipendium för lokalhistorisk forskning fastställs till 10 000 kronor per år.

3. Stipendiebeloppen år 2018 för Boris Kunos fotostipendium fastställs till 10 000 kronor per år.

4. Stipendiebeloppen år 2018 för stipendiet Ung kultur fastställs till 20 000 kronor per år.

Överläggning i kultur- och fritidsnämnden

Under överläggning yttrar sig Magnus Ramstrand (KD), Birgitta Hultkvist (M) och Andras Patay (M).

Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.

(10)

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

1. Stipendiebeloppen år 2018 för Sollentuna kommuns kulturstipendium fastställs till 60 000 kronor per år.

2. Stipendiebeloppen år 2018 för Släkten Rudbecks stipendium för lokalhistorisk forskning fastställs till 10 000 kronor per år.

3. Stipendiebeloppen år 2018 för Boris Kunos fotostipendium fastställs till 10 000 kronor per år.

4. Stipendiebeloppen år 2018 för stipendiet Ung kultur fastställs till 20 000 kronor per år.

Beslutsexpediering:

Helene Burmeister Akt

(11)

§ 22/2018 Dnr 2018/0015 KFN-1 Diariekod: 521

Genomförande av Sjösportcenter Norrviken

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-02-24 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Området runt Norrviken är ett av Sollentunas viktigaste och mest besökta friluftsområden såväl vintertid som sommartid. Området är dock i stort behov av upprustning.

På platsen bedriver idag Sollentuna Kanotsällskap och Sollentuna Skridskosällskap verksamhet.

För att anpassa, modernisera och tillgängliggöra området vid Norrviken sjösportsområde beställde kultur- och fritidskontoret under 2016 en förstudie av trafik- och fastighetskontoret. Förstudien har tagits fram av trafik- och fastighetskontoret i samverkan med kultur- och fritidskontoret.

Programhandling Sjösportcenter Norrviken daterad 2017-02-24 enligt bilaga 1 samt preliminärt hyresavtal enligt bilaga 2.

Arbetsutskottets förslag

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner programhandling för Sjösportcenter Norrviken enligt bilaga 1.

 Kultur- och fritidsnämnden godtar preliminärt hyresavtal för Sjösportcenter Norrviken enligt bilaga 2.

 Avvikelser från preliminärt hyresavtal avseende väsentliga delar av avtalet ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. I de fall avvikelsen är omfattande och kan vara kostnadsdrivande för nämnden ska nytt beslut från kultur- och fritidsnämnden inväntas.

 Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om ett tillskott till budget på 400 tkr för halvår 2019 och 800 tkr årligen från 2020 för hyres- och driftkostnader för Sjösportcenter Norrviken.

 Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att beställa uppförandet av Sjösportcenter Norrviken av trafik- och fastighetskontoret i enlighet med programhandling och preliminärt hyresavtal under förutsättning att medel tilldelas av

kommunstyrelsen.

(12)

Överläggning i kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner programhandling för Sjösportcenter Norrviken enligt bilaga 1.

 Kultur- och fritidsnämnden godtar preliminärt hyresavtal för Sjösportcenter Norrviken enligt bilaga 2.

 Avvikelser från preliminärt hyresavtal avseende väsentliga delar av avtalet ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. I de fall avvikelsen är omfattande och kan vara kostnadsdrivande för nämnden ska nytt beslut från kultur- och fritidsnämnden inväntas.

 Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om ett tillskott till budget på 400 tkr för halvår 2019 och 800 tkr årligen från 2020 för hyres- och driftkostnader för Sjösportcenter Norrviken.

 Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att beställa uppförandet av Sjösportcenter Norrviken av trafik- och fastighetskontoret i enlighet med programhandling och preliminärt hyresavtal under förutsättning att medel tilldelas av

kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Trafik- och fastighetsnämnden Akt

(13)

§ 23/2018 Dnr 2018/0037 KFN-1 Diariekod: 013

Beslut om studieresa till Japan för kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ärendet utgår.

Beslutsexpediering:

Akt

(14)

§ 24/2018 Dnr 2017/0111 KFN-5 Diariekod: 529

Omläggning av ispister på Sollentunavallen

Undantagen enligt sekretess. Upphandlingar OSL 19:3

(15)
(16)

§ 25/2018 Dnr 2018/0009 KFN-4 Diariekod: 500

Meddelanden och delegationsbeslut

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls inför kultur- och fritidsnämnden:

 Protokollsutdrag – KFN AU, 2018-03-12, § 15 Preliminär tidplan för beredning av ärenden.

 Delegationsbeslut FC Niklas Roos af Hjelmsäter, enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 3.6 – 2018/0013 KFN-2 Beslut om bidrag till föreningar o dyl som inte överstiger 35 000 kr.

Rotebro IS OK tilldelas 35 000 kr för årsavgift till Norrkartor 2017.

 Delegationsbeslut FC Niklas Roos af Hjelmsäter, enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 5.1 – 2018-0026 KFN-4 Förslag till detaljplan för ny byggnad på del av fastigheten Terminalen 2, Tureberg.

 Delegationsbeslut KC Helene Burmeister, enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 3.6 – 2017/0012 KFN-28 Beslut om bidrag till föreningar o dyl som inte överstiger 35 000 kr.

Vaxmora torps stödförening tilldelas verksamhetsbidrag om 5 000 kr för 2018.

 Delegationsbeslut IC Magnus Jansson, enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 3.6 – 2018/0032 KFN-2 Beslut om bidrag till föreningar o dyl som inte överstiger 35 000 kr.

Bidrag till Rotebro Idrottsförening för firande av 100-årsjubileum beviljas med 30 000 kr.

Följande meddelanden anmäls inför kultur- och fritidsnämnden:

Detaljplaner och samråd

 Antagande av detaljplan för Tumstocken 12 m.fl. i Tureberg

 Antagande av detaljplan för del av Ruletten 4 och 28 m.fl. i Rotebro Kultur- och fritidsnämndens beslut

 Meddelandena och delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

(17)

§ 26/2018 Dnr 2018/0007 KFN-9 Diariekod: 500

Övrig information

Sammanfattning

 Jonas Larsson Törnberg informerar om workshop kring strategiska programmen den 12 april kl 16-18 i Tintomararummet i Sollentuna bibliotek.

 Magnus Ramstrand (KD) informerar om en dialog om Norrviken lördagen den 14 april.

 Kulturvaket är den 20 april i Edsvik.

 Inbjudan till invigning av Arkiv 400 i Sollentuna den 20 april i Edsbergs slott.

 Kultur- och fritidskontoret, tillsammans med föreningslivet kommer att anordna Valborgsmässofirande i Edsvik i år.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :