• No results found

04. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Eldgaffeln 9, Ledungsvägen 15

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Eldgaffeln 9, Ledungsvägen 15"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö - och

byggnadskontoret

2018 - 05 - 03

Firooz Azam Sidan 1 av 4

+46 08 - 57921496

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0065 MBN - 1 Diariekod: 212

Miljö - och byggnadsnämnden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Eldgaffeln 9, Ledungsvägen 15

Förslag till beslut

1. Bygglov beviljas inte för nybyggnad av flerbostadshus enligt 9 kap.

30§ plan - och bygglagen (2010:900), PBL.

2. Avgift för lovet är 25 690 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Sökande är Simon Makdesi Elia s

Ansökan om bygglov för samma åtgärd avslogs av byggnadsn ämnden den 7 juli och den 31 augusti 2017 , bilaga 5 . Beslutet överklagades av sökande och länsstyrelsen i Stockholm avslog överklagandet, bilaga 4.

Bygglovsenheten föreslår byggnadsnämnden att avsl å ansökan när förslaget inte stämmer med planens syfte och avvikelserna inte kan tolkas som en liten avvikelse.

Bakgrund

Planförutsättningar

Fastigheten är mycket kuperad och belägen i ett villaområde. För området gäller detaljplan 649, vilken vann l aga kraft 2014 - 06 - 10 och har

genomförandetid 2019 - 06 - 10/2029 - 06 - 10.

För fastigheten gäller planbeteckningar B , e1 , p1 och II . Beteckningen B anger bostäder och e1 anger att minsta tomtstorlek är 700 kvm. Största

Godkänt dokument, 2018-05-04, Elisabeth Thelin

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-05-03

Dnr 2018/0065 MBN-1 Sidan 2 av 4

byggnadsarea per fastighet är 120 kvm för huvudbyggnad och sammanlagt 40 kvm för uthus.

Beteckningen p1 anger att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, vid gräns mot gata får dock huvudbyggnad placeras i inre körgårdslinje. Garage eller uthus ska placeras minst 6,0 meter från gräns mot gata och 2,5 meter från övriga fastighetsgränser. II betyder att högsta antal våningar är två, bilaga 2.

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna på så sätt att byggrätten överskrids med ca 5 kvm.

Skäl för beslut

Den ansökta åtgärden avser en fastighet som ingår i ett större planområde som omfattar Södersätra och Kastellgården i Väsjöområdet.

Av planbeskrivningen framgår att avsikten är att skapa en

bebyggelsekaraktär av flerbostadshus och lokaler vid Kastellgården i planområdets nordvästra del samt småhus/villor i Södersätra i planområdets södra del. Avsikten är vidare att övergången mellan nämnda områden ska bestå av flerbostadshus i lägre skala, högst två våningar.

Den fastighet som den ansökta åtgärden avser ingår i planområdets sydliga Stadsdel i Södersätra som alltså är avsett endast för småhus/villor.

Som framgår av Nacka tingsrätts, mark-och miljödomstolen, dom 2017-06- 30 i mål nr. P 1273-17, har planbeskrivningen och de faktiska

omständigheterna vid planarbetet väsentlig betydelse vid bedömningen av en detaljplans syfte och tolkning av tillämpliga planbestämmelser. I nämnda dom upphävdes ett beslut om bygglov avseende flerbostadshus i ett område som enligt planbeskrivningen var avsett för småhusbebyggelse.

Samordnat med detaljplanen har kommunen antagit en

gatukostnadsutredning (2008/235 KS.328) som ligger till grund för

debitering av gatukostnadsersättning för fastighetsägare inom planområdet.

Fördelningen av andelstalen enligt

Gatukostnadsutredningen är bl.a. baserad på fördelningen av antalet byggrätter småhus respektive flerbostadshus enligt detaljplanen och ett

Godkänt dokument, 2018-05-04, Elisabeth Thelin

(3)

Tjänsteutlåtande

2018-05-03

Dnr 2018/0065 MBN-1 Sidan 3 av 4

bedömt bilinnehav för boende inom respektive bebyggelsekategori. Det framgår av gatukostnadsutredningen att med småhus avses enfamiljsvillor.

Fördelningen i områden för småhus respektive flerbostadshus enligt ovan har även legat till grund för de utredningar, t.ex. trafikutredningen

(2011/112 KS.203), som hör till detaljplanen. Detta har i sin tur påverkat gestaltning samt dimensionering och utformning av gaturum och tekniska anläggningar inom planområdet.

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger till grund för detaljplanen och därtill hörande gatukostnadsutredning. Den ansökta åtgärden genererar en

omgivningspåverkan utöver den som är bedömd och accepterad genom detaljplanen.

Det ovan sagda innebär att den ansökta åtgärden – flerbostadshus inom småhusområde– är olämplig. Detta både som isolerad företeelse och med hänsyn till risken för att avvikelsen– om den skulle godtas – kan komma att upprepas inom andra fastigheter i planområdet som är avsedda för

småhusbebyggelse. På sikt skulle småhusområdet i stor utsträckning kunna omvandlas till ett flerbostadshusområde, för vilket infrastruktur m.m. inte är dimensionerad.

Vidare bör framhållas att den ansökta åtgärden står i direkt strid mot

tillämpliga planbestämmelser. Enligt planbeskrivningen ska varje bostad ha tillgång till uteplats eller balkong vilka saknas för lägenheterna i övre plan.

Byggrätten överskrids med ca 5 kvm. Dessutom har den ansökta byggnationen ett suterrängplan som vid en samlad bedömning av dess konstruktion och användningssätt inte kan klassificeras som källare. Därvid kan särskilt noteras att suterrängplanets golv längs hela den nordöstra fasaden ligger på samma nivå som marknivån och uteslutande är avsett som boendeutrymme samt att suterrängplanet i övrigt inte ger intryck av att vara källare. Suterrängplanet ska därför enligt rättspraxis anses utgöra ett

våningsplan.

Det blir därmed inte aktuellt att gå vidare med en prövning i förhållande till rekvisiten för när en källare ska anses vara en våning enligt plan- och byggförordningen (MÖD 2014:43 och Kammarrättens i Göteborg dom 2010-1230 i mål nr.7074-09). Eftersom suterrängplanet ska anses utgöra en våning kommer den ansökta byggnationen att ha tre våningar, vilket strider mot detaljplanen som föreskriver högst två våningar.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att åtgärden strider mot detaljplanen (PBL9 kap. 30 § första stycket2) och att det inte är fråga om en sådan avvikelse som kan godtas med stöd av PBL9kap. 31 b §. Åtgärden bedöms

Godkänt dokument, 2018-05-04, Elisabeth Thelin

(4)

Tjänsteutlåtande

2018-05-03

Dnr 2018/0065 MBN-1 Sidan 4 av 4

för övrigt inte heller vara förenlig med det s.k. ”anpassningskravet och omgivningskravet” (PBL9 kap. 30 § första stycket 4).

Ansökan ska därför avslås.

Yttranden

Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap.

25 § PBL.

Ägare till fastigheterna Eldgaffeln 3, 8 och 10 samt Eldsoppen 3 och 4 har ansetts vara berörda.

Negativa synpunkter har inkommit från fastighetsägare till fastigheterna Eldgaffeln 1, 2, 7, 8 och 11 och Eldskriften 1 och Södersättra 2:43, bilaga 3.

Elisabeth Thelin Oscar Arizcurinaga Firooz Azam

Förvaltningschef Bygglovschef Handläggare

Bilagor:

Byggnadsritningar, inkom 2018-04-04, 18 sidor Detaljplan och planbeskrivning, 25 sidor Yttranden från sakägare, 34 sidor Länsstyrelsens beslut, 4 sidor

Tidigare beslut av byggnadsnämnden, 5 sidor

Godkänt dokument, 2018-05-04, Elisabeth Thelin

References

Related documents

Rummen mellan husen och särskilt platsbildningen där gångbron över spårvägen och bilvägen landar behöver vara utgångspunkt för projektet.. Ett strategiskt viktigt stadsrum

Yttrande från Göran Wahlberg, Plan- och byggforum AB: Det är ett nytt flerbostadshus i fyra plan som inte är anpassat till stadsbild och bebyggelsestruktur och som medför skada

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12,

22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig

För respektive fastighet kommer det att finnas avsatt yta för en handikapparkeringsplats inom 25 meter.. Cykelparkering

Åtgärden är inte heller till nackdel för stads- och landskapsbilden eller till betydande olägenhet för några grannar. Elisabeth Thelin Oscar Arizcurinaga

I Södersättra där ansökan för rubricerad åtgärd föreslås regleras markanvändningen med bl.a. bestämmelsen B - bostäder, syftet med detaljplanen från 2014 var att

Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap.. Syftet med detaljplanen från 2014 var att effektivisera utnyttjande av marken runt Väsjön med regleringen

Nämnden har därför haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i den nu ansökta utformningen på fastigheten Eldgaffeln 9. Vad som

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger till

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för Småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger

 Inför startbesked ska byggherren lämna in en komplett och detaljerad redovisning av samtliga bullerdämpande åtgärder som ska tillämpas för att säkerställa

 För att säkerställa att parkeringsbehovet för fastigheten Städet 10 uppfylls och som förutsättning inför startbesked ska byggherren lämna in en kopia på gällande

Största byggnadsarea per fastighet är 120 kvm för huvudbyggnad och sammanlagt 40 kvm för uthus.p1 anger att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter... Garage eller uthus

Åtgärdens avvikelse från detaljplanebestämmelserna gäller endast garagets utrymningstrappa som föreslås placeras på prickmarken som avgränsar fastigheten Elektronen 8..

Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar, men närboende är negativa till förslaget, främst på grund av en oro för en förvärrad trafiksituation i området när

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna avseende överskridande av byggnadshöjd, bullernivåer vid fasader samt placering av bullerskärmar på mark som endast får

30 §a plan och bygglagen, om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och

Enligt 11 kapitlet 5 § PBL är byggnadsnämnden skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitlet PBL så snart

Plan- och bygglovskontorets förslag till beslut är att positivt planbesked lämnas för Ede 51:1 och att plan- och bygglovskontoret får i uppdrag att

Handlingar ska lämnas in i två omgångar, en omgång i A1:format och en omgång i A3:format.. Ritningarna ska

Att marken bebyggs under hela ytan anses vara en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte då bestämmelsen syftar till att ge en flexibilitet avseende