Kallelse reviderad 2018-03-22

Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan 1 av 2

Kallelse

Miljö- och byggnadsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2018-03-22 kl 18:00

Plats: Rotebrorummet

Information Dnr Noteringar

1. Information 2018-03-22 2018/0002 MBN

2. Meddelanden

Beslutsärenden Dnr Noteringar

3. Budget miljö- och byggnadsnämnden 2019-2021

2018/0031 MBN

4. Delegationsordning Miljö- och byggnadsnämnden

2018/0020 MBN

5. Beslut om fortsatt anmälan av delegationsbeslut till miljö- och byggnadsnämnden

2018/0036 MBN

6. Behov och resursutredning för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 2018- 2020

2018/0026 MBN

7. Tillsynsplan för miljöbalken 2018 2018/0025 MBN

8. Bygglov för nybyggnad av hotell och servicehus samt anläggande av parkering på fastigheten Ejdern 11, Snöbollsvägen 7

2018/0007 MBN

9. Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Sjöborren 5,

Domherrevägen 21

2018/0039 MBN

10. Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Sjöborren 6,

Domherrevägen 19

2018/0040 MBN

11. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tureberg 27:40,

2018/0035 MBN

(2)

Sidan 2 av 2

Ryavägen 39

12. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på

fastigheten Takteglet 14, Frejavägen 84

2018/0034 MBN

13. Delegationsbeslut

Kurser och konferenser Dnr Noteringar

14. Kurser och konferenser 2018-03-22 2018/0011 MBN

Utvärdering Dnr Noteringar

15. Utvärdering 2018-03-22 2018/0012 MBN

Övriga frågor Dnr Noteringar

16. Övriga frågor 2018-03-22 2018/0003 MBN

2018-03-22

Oscar Nyströmer (M) Ulrika Holst

Ordförande Sekreterare

De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

Figure

Updating...

References

Related subjects :