• No results found

1 Namn Föreningens namn är BizTalk User Group Sweden ek. för. (nedan benämnt SWEBUG eller föreningen).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 Namn Föreningens namn är BizTalk User Group Sweden ek. för. (nedan benämnt SWEBUG eller föreningen)."

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Stadgar för BizTalk User Group Sweden (1 / 5) BizTalk User Group Sweden

Stadgar

Antagna vid konstituerande årsmöte 2014-05-19

§ 1 Namn

Föreningens namn är BizTalk User Group Sweden ek. för. (nedan benämnt SWEBUG eller föreningen).

§ 2 Ändamål och verksamhet

SWEBUG är en användarförening för professionella användare av Microsoft BizTalk Server och närliggande intresseområden. Intressenter är roller såsom integrations -utvecklare, - administratörer och -arkitekter samt de som aspirerar mot eller verkar i eller kring de rollerna.

Föreningen anordnar aktiviteter, såsom medlemsträffar med inbjudna talare, som syftar till att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och knyta värdefulla kontakter.

SWEBUG är en ideell förening som får sina ekonomiska medel från sponsorer och donationer.

§ 3 Förenings säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap erhålls efter anmälan via föreningens hemsida www.biztalkusergroup.se eller genom att anmäla sig till mejl listan.

Det är ingen medlemsavgift för att vara medlem i SWEBUG. Alla aktiviteter är tänkta att finansieras av sponsorer med undantag för vissa speciella events där avgift kan vara tvunget att uttas för att bära extra arrangemangs kostnader.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet.

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, - har rätt till information om föreningens angelägenheter,

- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, - har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av

föreningen,

- ska betala eventuella övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 6 Utträde

Medlem som vill utträda ur SWEBUG ska göra skriftlig anmälan till föreningens e-post och anses omedelbart skild från föreningen och dess verksamhet. Eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsregister och mejl lista. Personen kan även själv direkt avanmäla sig från mejl listan vilket då är likställt med att utträda ur föreningen.

(2)

Stadgar för BizTalk User Group Sweden (2 / 5)

§ 7 Uteslutning

Medlem som brutit mot dessa stadgar eller som motarbetat föreningens ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas.

Fråga om uteslutning av medlem får inte ske förrän medlemmen ifråga beretts tillträde att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning ska med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem skriftligen.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ och dess medlemmar väljs fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter. Posterna i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

§ 9 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, - verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 17, och

- förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant.

Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i dennes ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

- förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, - föra protokoll över styrelsens sammanträden,

- se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

- om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, - årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

- föra medlemsförteckning,

- se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun mfl,

- se till att föreningen ger möjlighet för sponsorer och andra aktörer att inkomma med donationer

- svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

- årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, - utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

- se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

(3)

Stadgar för BizTalk User Group Sweden (3 / 5)

- i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, föra inventarieförteckning.

Till styrelsen och dess ledamöter utgår inget arvode.

§ 10 Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Styrelse kan sammanträda antingen genom fysiskt möte eller digitalt möte (telefon, online- möte eller dylikt). När så anses nödvändigt får ordföranden besluta om att beslut av ett ärende kan ske genom skriftlig omröstning via mejl.

Oavsett form för sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter individuellt. Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom och är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomiska medel.

§ 12 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet där ordinarie årsmöte ska hållas under årets första kvartal, dels extra möten om så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena

bestäms av styrelsen under iakttagelse att kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas senast 14 dagar före mötet. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en femtedel av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 13 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt tillkommer medlem som blivit medlem minst tre månader innan årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 14 Beslutförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Ärenden vid årsmötet

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet.

(4)

Stadgar för BizTalk User Group Sweden (4 / 5) 4. Dagordning.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Verksamhetsberättelse.

7. Kassörens redovisning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Val av föreningens ordförande.

11 Val av vice ordförande.

12 Val av sekreterare.

13 Val av kassör.

12. Val av revisor och eventuella revisorsuppleanter.

13. Val av valberedning bestående av en person.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.

15. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 16 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret följer kalenderåret dvs tiden from den 1 januari till 31 december.

§ 17 Revision

En revisor och eventuella revisorsuppleanter väljs årligen av årsmötet.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper (jämte styrelseprotokoll, medlemsregistret mm) ska vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre dagar före årsmötet.

§ 18 Valberedningen

Valberedningen består av en person vald av årsmötet. Valberedningen ska senast 14 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast till årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag.

§ 19 Beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 20 och § 21 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 20 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med två tredjedelars majoritet.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

(5)

Stadgar för BizTalk User Group Sweden (5 / 5)

§ 21 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med två tredjedelars majoritet.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels var föreningens tillgångar ska fördelas, dels var den upplösta föreningens handlingar mm ska arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall ingå i det arkiverade materialet.

Godkända organisationer för fördelning av föreningens eventuella kvarstående tillgångar vid beslut för upplösning skall vara sådana som verkar i välgörande syfte och ha godkänt så kallat 90-konto dit tillgångarna kan överföras. Eventuella icke monetära tillgångar skall fördelas till andra användarföreningar med närliggande inriktning.

Övrigt

Utöver dessa stadgar gäller de stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar i de

organisationer på nationell och internationell nivå som föreningen valt att bli medlemmar i.

För frågor som inte regleras i dessa stadgar eller dessa föreningars regelverk gäller lagen om ekonomisk förening.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

References

Related documents

18 februari, 18 mars, 6 maj (årsredovisning), 10 juni, 7 oktober, 4 november (nyvalda LF), 18 november (val), 16-17 december (budget).. Landstingsstyrelsen beslutade

Har ansvarsfriheten ej beviljats styrelsen förfaller föreningens rätt till skadestånd för förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser med undantag för sådana fall

Planeringen av den nya förskolan i Västerstad är på gång och barn och personal har lämnat in olika förslag på vad den nya förskolan ska heta.. Det namnförslag som fick

Planeringen av den nya förskolan i Västerstad är på gång och barn och personal har lämnat in olika förslag på vad den nya förskolan ska heta.. Det namnförslag som fick

Även om alla är överens om att det är bra med hög sysselsättning, med socialförsäkringar av den typ som finns i Sverige och med förbättrade utbildningsresurser för

Kommentar: Med undantag från den åttonde standardbestämmelsen kan rätten att företräda föreningen delegeras till den grundande medlemmen, det organ som svarar för

och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse

Styrelsen äger, när anledning föreligger, kalla föreningens medlemmar till extra möte. Revisorerna må om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med angivande av

Om medlem önskar lämna annat förslag till val av person för förtroendeuppdrag än de förslag som valberedningen och styrelsen lämnat i kallelsen till föreningsstämma skall

Till medlem kan endast antas en fysisk person som äger stuga eller del i stuga belägen på någon av föreningens två fastigheter och som kan förväntas följa föreningens..

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs med omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid val blir

Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsledning eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet, dock skall förslag

Dessa tält kräver mycket energi vid tillverkning och transporter, de är heller inte gjorda för att enkelt kunna källsorteras eller återanvändas trots sin extremt korta

(Ständigt medlemskap kan medlem ansöka om till styrelsen och på styrelsens rekommendation erhålla av ordinarie årsmöte, efter erläggande av fastställd avgift.) Alla

Styrelsen diskuterar arbetsfördelningen  mellan grupperna och kommer fram till  att de grupperna där arbetsuppgifterna 

Samma regel gäller för det fall att medlemmen äger en sjöbod och inte sålt den vidare till annan medlem i bostadsrättsföreningen... Följande gäller för överlåtelse

Det är viktigt att föreningen (styrelsen alternativt årsmötet) har fattat ett tydligt beslut om vem som företräder föreningen gentemot Sparbanken Alingsås, vilka

Daniel Vindevåg yrkar att Föreningen ska förpliktas att tillse, vid vite om 50 000 kr till staten för varje påbörjad vecka som förpliktelsen inte åtlyds (eller annat kraftigt

De dagar då vi har eftermiddagsaktiviteter åker kidsen iväg med skidlärare i våra bussar från Rödkullen 14.00 och kommer tillbaka till hotellet vid 16.00-16.30. Ni kan

Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar, (förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben minst 30 dagar) före

• Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta

Till § 16 På föreningsstämman är styrelsen skyldig att lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50

9 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag