Glädjeskutt det tredje kvartalet - Konjunkturinstitutet

15  Download (0)

Full text

(1)

Ylva Hedén Westerdahl

KONJUNKTURINSTITUTET 11 augusti 2021

Uppdaterad konjunkturbild

(2)

Glädjeskutt det tredje kvartalet

• Återhämtningen fortsatte som väntat det andra kvartalet

• Lättade pandemirestriktioner bidrar till att hushållen ökar sin konsumtion rejält det tredje kvartalet och ekonomin tar då ett glädjeskutt

• Konfidensindikatorer från juli är på toppnivåer

• BNP utvecklas i linje med prognosen från i juni, men arbetslösheten är högre

• Goda offentliga finanser gör att det finns ett utrymme på drygt 40 mdkr för ofinansierade åtgärder i budgeten för 2022.

• Deltavarianten av coronaviruset är en betydande osäkerhetsfaktor

(3)

Konfidensindikatorer på rekordnivåer

Barometerindikatorn och BNP. Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

22 20

18 16

14 12

10 140

120

100

80

60

40

8

4

0

-4

-8

-12 Barometerindikatorn, t.o.m. maj

Barometerindikatorn, juli BNP, KL-juni 2021 (höger) BNP, KU-aug 2021 (höger)

(4)

Sammanvägt inköpschefsindex i valda länder och regioner

Index, månadsvärden

Källa: IHS Markit.

Konsumentförtroende

Standardiserade avvikelser från medelvärde, månadsvärden

Källor: Conference Board, Eurostat och Macrobond.

21 20

19 18

70 60 50 40 30 20 10

70 60 50 40 30 20

10 Euroområdet

USA Kina Världen

20 18

16 14

12 10

08 06

3

2

1

0

-1

-2

-3

3

2

1

0

-1

-2

-3 Euroområdet

USA Kina

(5)

God global tillväxt framöver

2020 2021 2022

Euroområdet -6,7 4,6 4,4

USA -3,5 6,6 3,6

Global BNP -3,7 5,8 4,1

Svensk exportmarknad -9,0 7,9 6,2

Årlig procentuell förändring, KL juni 2021 och revideringstendens med pilar

(6)

Exportorderingången tyder på stark efterfrågan på svenska varor

20 18

16 14

12 10

08 06

80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Exportorderingång i tillverkningsindustrin

Export av varor (höger)

Exportorderingång i tillverkningsindustrin och export av varor. Nettotal, säsongsrensade månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(7)

Produktionsplaner i olika branscher

20 18

16 14

12 10

08 06

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Tillverkningsindustri

Privata tjänstenäringar

Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

Källa: Konjunkturinstitutet.

20 18

16 14

12 10

08 06

80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Tillverkningsindustri

Handel

Privata tjänstenäringar

Bygg- och anläggningsverksamhet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

Anställningsplaner i olika branscher

Källa: Konjunkturinstitutet.

(8)

Arbetslöshet och inskrivna, 16−64 år

20 18

16 14

12 10

08 10

9

8

7

6

5

4

10

9

8

7

6

5

4 AKU

Arbetsförmedlingen

Procent av arbetskraften, säsongsrensade månadsvärden

Källor: SCB och Arbetsförmedlingen.

Sysselsatta och arbetskraft, AKU

21 20

19 18

5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900

5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 Sysselsatta, prognos juni 2021

Sysselsatta, utfall

Arbetskraft, prognos juni 2021 Arbetskraft, utfall

Säsongsrensade kvartalsvärden

Källa: SCB.

AKU-omläggning

(9)

Lönsamhet, totala näringslivet

Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

Källa: Konjunkturinstitutet.

20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0 Brist på arbetskraft

Medelvärde 2000-2020

Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden

Brist på arbetskraft i näringslivet

Källa: Konjunkturinstitutet.

21 19

17 15

13 11

09 07

05 03

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Lönsamhet, nulägesomdöme

Lönsamhet, medelvärde 2003-2020

(10)

Inflationen tillfälligt över 2 procent

KPIF. Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

(11)

Finansiellt sparande och strukturellt sparande i offentlig sektor

Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

• Budgetutrymme ca 40 mdkr

• Bibehålla personaltäthet i vård, skola och omsorg ca 30 mdkr

• Ytterligare ofinansierade åtgärder ca 10 mdkr Drygt 40 mdkr till ofinansierade

åtgärder 2022

22 20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 4

2

0

-2

-4

4

2

0

-2

-4 Finansiellt sparande

Strukturellt sparande

(12)

Prognosen i sammandrag (Juni 2021 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent

1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

2020 2021 2022

BNP -2,8 (-3,0) 4,4 (4,4) 3,6 (3,5)

Arbetslöshet1 8,3 (8,3) 8,9 (8,7) 7,7 (7,6)

KPIF 0,5 (0,5) 2,1 (1,9) 1,7 (1,7)

Reporänta2 -0,00 (-0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Finansiellt sparande3 -3,0 (3,0) -1,6 (-1,5) 0,3 (0,3) Maastrichtskulden3 39,7 (39,7) 37,4 (37,4) 33,6 (33,5)

(13)

Nya rapporterade smittofall i Covid-19

Nya fall per vecka som andel av befolkningen

Källor: ECDC och Konjunkturinstitutet.

Index

Stringensindex för

smittspridningsåtgärder

Källa: Oxford Covid-19 Government Response Tracker.

21 20

0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10

0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 Sverige USA

Tyskland Italien

Spanien Storbritannien

21 20

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0 Sverige USA

Tyskland Italien

Spanien Storbritannien Sverige Sverige

(14)

Riskerna dominerar på nedåtsidan

• Deltavarianten av coronaviruset utgör en risk för prognosen.

• Stora offentliga skulder skulle kunna hämma stödåtgärder i omvärlden.

• Om flaskhalsarna består och det får följdeffekter kan inflationen ligga kvar på en hög nivå längre. Kan leda till tidigarelagda räntehöjningar.

• Men utvecklingen kan även överraska på uppåtsidan. Uppdämt konsumtionsbehov och kraftfull ekonomisk politik kan elda på efterfrågan mer än väntat.

(15)

Glädjeskutt det tredje kvartalet

• Återhämtningen fortsatte som väntat det andra kvartalet

• Lättade pandemirestriktioner bidrar till att hushållen ökar sin konsumtion rejält det tredje kvartalet och ekonomin tar då ett glädjeskutt

• Konfidensindikatorer från juli är på toppnivåer

• BNP utvecklas i linje med prognosen från i juni, men arbetslösheten är högre

• Goda offentliga finanser gör att det finns ett utrymme på drygt 40 mdkr för ofinansierade åtgärder i budgeten för 2022.

• Deltavarianten av coronaviruset är en betydande osäkerhetsfaktor

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :