15.5. Protokollsutdrag - KFN 2018-12-06 § 84

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-06

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 84/2018 Dnr 2018/0128 KFN-1

Diariekod: 521

Genomförande Tennishall Edsbergs sportfält

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-11-22 från kultur- och fritidskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna Tennisklubb bedriver idag verksamhet i Edsbergs tennishall.

Detaljplanen för Södra Väsjön innebär att Edsbergs tennishall tas i anspråk.

Detaljplanen innebär att Edsbergs allé kommer att dras fram där Edsbergs tennishall ligger idag. I samband med genomförande av Södra Väsjön behöver därför en ny tennishall uppföras.

Avsikten är att Kultur- och fritidskontoret ska hyra den nya tennishallen och att Sollentuna Tennisklubb ska teckna nyttjanderättsavtal för sin

verksamhet. Både Edsbergs tennishall och den nya planerade tennishallen inrymmer fyra tennisbanor.

Arbetsutskottets förslag

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner programhandling för Tennishall Edsbergs sportfält enligt bilaga 1.

2. Kultur- och fritidsnämnden godtar en årshyra på 3266 tkr enligt hyresberäkning för Tennishall Edsbergs sportfält. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att teckna hyresavtal utifrån hyresberäkningen.

3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Sollentuna Tennisklubb enligt

tjänsteskrivelsen.

4. Avvikelser från hyresberäkning avseende väsentliga delar ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. I de fall avvikelsen är omfattande och kan vara kostnadsdrivande för nämnden ska nytt beslut från kultur- och fritidsnämnden inväntas.

5. Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om ett tillskott till budget på 2400tkr årligen från 2020 för hyres- och driftkostnader för Tennishall Edsbergs sportfält.

6. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att beställa uppförandet av Tennishall Edsbergs sportfält i enlighet med programhandling och hyresberäkning under förutsättning att

beviljade medel tilldelas av kommunstyrelsen.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-06

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Överläggning i kultur- och fritidsnämnden

Under överläggning yttrar sig Magnus Ramstrand (KD) och Jerker Dalunde (-).

Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner programhandling för Tennishall Edsbergs sportfält enligt bilaga 1.

2. Kultur- och fritidsnämnden godtar en årshyra på 3266 tkr enligt hyresberäkning för Tennishall Edsbergs sportfält. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att teckna hyresavtal utifrån hyresberäkningen.

3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Sollentuna Tennisklubb enligt

tjänsteskrivelsen.

4. Avvikelser från hyresberäkning avseende väsentliga delar ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. I de fall avvikelsen är omfattande och kan vara kostnadsdrivande för nämnden ska nytt beslut från kultur- och fritidsnämnden inväntas.

5. Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om ett tillskott till budget på 2400tkr årligen från 2020 för hyres- och driftkostnader för Tennishall Edsbergs sportfält.

6. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att beställa uppförandet av Tennishall Edsbergs sportfält i enlighet med programhandling och hyresberäkning under förutsättning att

beviljade medel tilldelas av kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :