Samverkan. om roller, dialog och tillit

Full text

(1)

Samverkan

– om roller, dialog och tillit

(2)

“At present, I am not convinced that the defense of the executive order is consistent with these

responsibilities, nor am I

convinced that the executive order is lawful.

Consequently, for as long as I am the acting attorney general, the Department of Justice will not present arguments in defense of the executive order unless and until I become convinced that it is appropriate to do so.”

Sally Yates is a career prosecutor who served as the Obama administration’s deputy attorney general. Trump had asked her to stay on as acting attorney general pending the

confirmation of his pick for attorney general, Sen. Jeff Sessions of Alabama.

(3)
(4)

Lita inte på slumpen

- bygg samarbete

och gör ett val.

(5)

• Synen på organisation, uppdrag och tempo

• Lära känna och rollfördela

• Samarbete och tillit

genom dialog

(6)

Är det svårt? Vad krävs?

(7)

Stora utmaningar i rollfördelningen

• Accelererande tempo – allt kräver förändring

• Komplexitet och mångfald, nya samarbeten

• Ökad professionalisering

• Urbanisering och nya organisationsstrukturer

• Mediavärldens granskning, sociala medier

• Ökad omsättning och svårare rekrytering av förtroendevalda

• Nya majoriteter – oklara majoriteter (1/3)

(8)

… leder till

• Oklara uppdrag och svårtolkade kompromisser

• Svårt hinna stämma av, nya stigar som trampas och vi vet inte var den andra står.

• Svårt att prioritera bort, gör både gamla och nya uppgifter, vi lägger hellre till än lägger ner.

• Många att samverka med, otydliga mandat, svårt hitta roller, lära känna personer och ha

processkunskap.

• Maktobalans politik/profession - brist på kunskap och tid

(9)

Forskning om roller

• SKL, lokala projekt, förvaltning och politik

• Attraherar de som gillar utrymme för engagemang och påverkan

• Prövas vid yttre påverkan, kris (ekonomi)

• Styrelsens kunskap, roll, engagemang och ansvar – underlag, arbetsformer och tid

• Tillit och ny kommunallag

(10)

Politiker och profession

• Olika ansvar och uppdrag

• Behöver ta ansvar för ledarskapet i sina sfärer - demokratiprocess och professionsansvar

• Förutsättningar och kommunikation i dagens kunskapsorganisationer – vem, när, vad, hur…

• Hålla i och hålla ut

• Samarbete och tillit ger bättre resultat,

underlättar, kultur som gör möjligt

(11)

Chefsrollen och uppdraget

• Hamburgaren och tolken – kräver dialog och tillit

• Förutsättningar för uppdraget och strategisk höjd

• Mandat

• Krav på ledarskapet - helheten

• Kunskapsorganisation, coachande, kommunikativt, innovativ, förändringsdrivande, resultatinriktad,

strukturerad…

• Administration, kontroll, personalomsättning - slimmat

(12)

Förståelse Perspektiv

Ledarskap

(13)

Legitimitet Parti

Demokratiskt rationellt

Politiskt styrda organisationer

Företag

Professionellt rationellt Effektivt

Förtroendevald Förvaltning

Gyllene zon

Vision

HUR

Praktik VAD

(14)

Kunskap och dialog

• Underlag, kunskapsdelning

• Kommunikation

• Möten och forum

• Modigt ledarskap i respektive roll - hålla i och hålla ut, hålla fast

• Chefens ansvar att säkra sina förutsättningar

• Struktur och förutsägbarhet (långtidsdokument, årshjul, delegationer)

• Dialog

(15)

Sortera och stäm av tempo

BRÅTTOM INTE BRÅTTOM

VIKTIGT

INTE VIKTIGT

• Omvärlden

• Valperioden

• Förutsättningar och resurser

• Förändra och prioritera

• Mod eller försiktighet

(16)

Vem uttalar sig? Vem syns?

Vem är avsändare? För vad och när?

• Verksamhetsresultat

• Anställdas förutsättningar

• Flera samarbetsparter

• Styrelsens beslut och professionens

verkställighet

(17)

Roller och rollfördelning

• Lära känna – öppna upp!

• Olika styrkor och personer – förstå och använda styrkan, få stöd och ge stöd

• Roll i interna och externa möten

• Förbereda händelser, olika skeden i en organisation

• Andras förväntningar

– medlemmar, media och medarbetare

• Bygga förtroende, ge feedback

(18)

Vem är du, vilka är vi?

(19)

Dialog

• Aktiv

• Tät och bokad

• Strukturerad

• Fråga, dela kunskap och info

• Feedback

(20)

Bygga tillit

• Ett val, varje dag

• Många hattar i både politik och profession – vara varandras viktigaste samarbetspart, vilja

varandras väl.

• Hjärnans reaktion – flykt och stress eller mod och innovation

• Positivt är små, små plus

• Negativt är stort minus

• Lojaliteter och byten – inkludera andra, håll det professionellt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :