Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl

24  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl. 09.00-10.30

Beslutande Susanne Karlsson (C) ordf John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-)

Christina Pettersson (C) Birgitta Lind Axelsson (V)

Ersättare Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnasson (KD)

Dan Lindberg (SD) tjänstgörande, ers vakant (SD) Annamaria Eriksson (S)

Övriga deltagande Madde Gustavsson, förvaltningschef

Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj Sofie Sälle, ekonom

Claudia Auer Åhlgren, Kommunal § 184-204 Jessica Brogren, nämndsekreterare

Utses att justera Per Carlström Ersättare Sven-Erik Larsson

Justeringens Socialförvaltningen den 24 november år 2016 plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 183-204 Jessica Brogren

Ordförande ………...

Susanne Karlsson

Justerare ...….

Per Carlström

ANSLAG - BEVIS

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-11-17

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2016- - anslags nedtagande 2016- -

Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

(2)

ÄRENDEN

§ 183 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare

§ 184 Lindesbergs bostäder AB

§ 185 Åtgärdsplan gällande budget år 2016

§ 186 Budgetuppföljning oktober år 2016

§ 187 Budget år 2017

§ 188 Information från Borådet

§ 189 Nytt LSS-boende

§ 190 Revisionsrapport Meningsfull vardag, aktivitetr och socialt innehållinom äldreomsorgen

§ 191 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

§ 192 Riktlinjer Lex Sarah

§ 193 Riktlinje vid misstankar om brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

§ 194 Riktlinje för Sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen.

§ 195 Länsstyrelsen – Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Lindesbergs kommun

§ 196 Närvaro vid nämnd

§ 197 Utbildningsdag för nämnden

§ 198 Information från verksamheten – avdelning för funktionsstöd

§ 199 Information från verksamheten – avdelning för individ och familj

§ 200 Information från verksamheten – avdelning för vård och omsorg

§ 201 Delegationsbeslut

§ 202 Meddelanden

§ 203 Anmälningsärenden

§ 204 Övriga frågor _____________

(3)

SN § 184 Dnr

Information från Lindesbergs bostäder AB

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Vid beredande nämnd i oktober kom Maria Fossen Lundborg fastighetschef vid Lindesbergs bostäder AB (LIBO).

Maria informerade bland annat nämnden om:

Bostadsområdet Hagaberg:

- Att LIBO kommer att lägga extra resurser på utomhusmiljön för att förbättra och för att göra det tryggare.

- Boguider som är anställda av LIBO Bergsparken

- Ett 30-tal nya lägenheter

- Nytt boende som kommer vara bostadsanpassat för alla åldrar.

_________

Delges:

(4)

SN § 185 Dnr 2016/150

Åtgärdsplan gällande budget år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med åtgärdsplan för budget 2016.

Ärendet

Förvaltningschef Madde Gustavsson presenterade vid beredande nämnd i augusti förslag på åtgärder utifrån redovisad budgetuppföljning med en prognos på minus 12 200 tkr år 2016, vid beslutande nämnd i november får nämnden ta del av helårspronos för år 2016 minus 13800 tkr.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med tidigare presenterade åtgärder, nämnden får ta del av antalet ökade ärenden inom förvaltningen.

_________

Delges: Förvaltningschef Verksamhetschefer Ekonom

Kommunstyrelsen

(5)

SN § 186 Dnr 2016/1

Budgetuppföljning oktober år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tackar för redovisningen och beslutar att nämndens presidie

tillsammans med förvaltningschef arbetar vidare diskuterar vad som togs upp vid nämndens sammanträde.

Ärendet

Ekonom och förvaltningschef gav vid beslutande nämnd information om nämndens budgetuppföljning:

Budgetuppföljning socialförvaltningen: Budget avvikelse

Prognos

oktober 2016

Förvaltningsledning och administration (ADM) 159 0

Avd för funktionsstöd (FS) -7532 -3600

Avd för individ och familj (IoF) -8029 -7300

Avd för vård och omsorg (VoO) -1679 -2900

Totalt -17081 -13800

ADM Socialnämnd, central adm, tillstånd/tillsyn, ankomstreg.fakturor

Avd FS Adm, KRF, gruppboende, daglig verksamhet, Lass, Lss, Kontaktperson Lss, stödfamiljer, ledsagarservice, barn- och ungdomsboende externt, avlösarservice, externa placeringar SoL, Lss vuxna, skogsenheten

Avd IoF Adm, boendestöd, ANG, familjecentralen, kontaktpersoner/familjer, HVB vuxna, Adm ensamkommande barn, utsluss, fältkuratorer,

skuldsanering, familjerätt, barn- och ungdomsgruppen, ensamkommande barn, asylgruppen, ej attesterade fakturor, ekonomiskt bistånd

Avd VoO Adm, biståndshandläggare, KPR, hjälpmedelsförråd, sjukvård, rehabilitering, SÄBO, gruppboende demens, öppna hemtjänsten, servicehus, dagvård social & demens, dagvård rehab, korttidsvård

__________

Delges: Socialchef

Verksamhetschefer inom socialförvaltningen Ekonomienheten

(6)

SN § 187 Dnr 2016/87

Budget år 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Utifrån budgetuppföljningens redovisning ge förvaltningschef i uppdrag att, i samråd med nämndens presidie, lägga fram en tilläggsbudget avseende år 2017 till kommunstyrelsen.

Nämnden ska delges tilläggsbudgeten vid beslutande nämnd i december år 2016.

Ärendet

Den 19 juni år 2016 beslutade socialnämnden (SN § 81/2016) att anta förvaltningens förslag på budget 2017 och VP 2018-2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni år 2016 (KF § 99/2016) om Nämndernas budgetramar 2017 och VP 2018-2019 för driftbudget antas enligt kommunstyrelsens förslag från den 7 juni år 2016.

Förvaltningschef Madde Gustavsson meddelade beredande nämnd i september år 2016, att förvaltningen inte har fått några indikatorer om att omfördelning ska göras inom socialförvaltningens budget.

I oktober beslutade nämnden att budget för år 2017 skulle komma åter som ärende i november.

Förvaltningen redovisar i budgetuppföljning för oktober år 2016, helårsprognosen minus 13 800 tkr. Nämnden får ta del av redovisning av:

- LSS, verksamhet 740 - LASS, verksamhet 739 - HVB vuxna, verksamhet 756 - Familjehem, verksamhet 757 - HVB barn, verksamhet 758 - Placeringar barn och unga

- Placeringar ensamkommande barn - Placeringar familjehem/HVB - Antal barnärenden åren 2012-2016

- Pågående insatser åren 2012-2016: kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem, HVB

- Utbetalt försörjningsstöd _________

Delges: Kommunstyrelsen

(7)

SN § 188 Dnr 2016/238

Information från Borådet

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Jennifer Sparrenhag enhetschef vid avdelningen för vård och omsorg kom till beredande nämnd i oktober år 2016 för att informera om Borådet (hid 2016.891).

Vårdplanering sker med biståndshandläggare tillsammans med den enskilde individen/sökande, i hemmet eller på lasarettet. Beslut fattas utefter den enskildes behov. Beslut om växelvård, korttids- eller särskilt boende går vidare till

Borådet. Som sedan går igenom aktuell fördelningslista och fördelar plats efter önskemål om möjligt. Borådet tar kontakt med berörd enhetschef.

Vid korttidsbeslut tar sjuksköterskor ansar för att kalla den enskilde när plats finns. Beslut om hemtjänst går vidare till enhetschef inom

hemtjänsten.

Vid redovisningen i oktober var medelåldern på boende, vid Lindesbergs kommuns sex särskilda boenden, 82-89 år.

_________

Delges:

(8)

SN § 189 Dnr

Nytt LSS-boende

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef för funktionsstöd Jessica Öhlund informerar nämnden om planeringen av nytt LSS-boende i Lindesberg.

Grannar har haft tid för yttrande om placering av det nya boendet (Hagaberg 4:18). En bullerutredning pågår, har inte någon tidsplan.

LSS-boendet finns i budget 2017.

Det finns planer för byggnation av ytterligare ett boende.

_________

Delges:

(9)

SN § 190 Dnr 2016/148

Revisionsrapport Meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll inom äldreomsorgen

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

- Sända in förvaltningens svar på revisionsrapporten Meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll inom äldreomsorgen, till PwC.

- Ge anhörigstrateg i uppdrag att skriva en riktlinje angående anhörigas delaktighet.

- Förvaltningen ska fortsätta arbetet med kvalitetsdeklaration, som ska redovisas för nämnd i november år 2016.

- Uppmana förvaltningen att rapporten ska delges alla enhetschefer inom avdelningen för vård och omsorg.

Ärendet ska följas upp i april år 2017.

Ärendet

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att säkerställa en skälig levnadsnivå.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har PwC genomfört en granskning av vård och omsorg. Granskningen har utgått från frågan om socialnämnden säkerställer att de som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativt tillfredsställande sätt.

PwC:s övergripande bedömning är att socialnämnden tydligare behöver säkerställa att de som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda. För att komma fram till detta ställdes fem kontrollmålsfrågor som besvaras av förvaltningen.

- Finns det regelbundna aktiviteter och daglig sysselsättning?

- Finns det tillräckligt med tid för samvaro och samtal?

- Hur säkerställer nämnden att fånga upp äldres upplevelser av att vardagen är meningsfull?

- Hur säkerställer nämnden att fånga upp anhörigas uppfattning av att de äldres vardag är meningsfull?

- Finns tillräcklig kompetens i verksamheten (för dessa områden)?

_________

Delges: Revisionen/PwC

(10)

SN § 191 Dnr 2016/201

Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att hemsjukvårdsinsatser till personer som är folkbokförda i annan kommun men vistas i Lindesbergs kommun tillfälligt ska debiteras enligt ”riksavtalet för utomlänsvård” från SKL, för närvarande 300 kr/timme, för vård som inte är läkarledd och följa indexregleringen från SKL.

Ärendet

Lindesbergs kommun har inte tidigare beslut på att debitera

hemkommunen för hemsjukvårdsinsatser i samband med tillfälliga vistelser i kommunen, till exempel sommarstuga.

En person som är beviljad hemsjukvård i sin hemkommun och av något skäl vill eller är i behov av att vistas i annan kommun kan detta lösas genom ett avtal mellan de två berörda kommunerna.

Hemkommunen ersätter då den mottagande kommunen med ett fastställt belopp per timme, antalet timmar beräknas på den totala tidsåtgången och inkluderar insats, restid, dokumentation.

Det är den mottagande kommunen som gör en bedömning om det är möjligt att ta emot personen från en annan kommun. Kriteriet för beviljad hemsjukvård ska vara uppfyllt i hemkommunen. Region Örebro län tillämpar regler för utomlänsvård, vid överenskommelse ersätter hemkommunen vistelsekommunen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att hemsjukvårdsinsatser till personer som är folkbokförda i annan kommun men vistas i Lindesbergs kommun tillfälligt ska debiteras enligt ”riksavtalet för utomlänsvård” från SKL, för närvarande 300 kr/timme, för vård som inte är läkarledd och följa indexregleringen från SKL.

_________

Delges:

(11)

SN § 192 Dnr 2016/241

Riktlinjer Lex Sarah

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Anta riktlinjen Lex Sarah inom Socialförvaltningen.

Ärendet

Dessa riktlinjer omfattar rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah inom såväl myndighetsutövning som genomförandet av beslutade insatser enligt socialtjänstlagen, 14 kap. 3 § SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 24 b § LSS.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet är att förstå varför missförhållandet uppstod samt att se till att det inte

inträffar igen. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet behöver uppdaterade och aktuella riktlinjer finnas som stöd till alla anställda i socialförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta riktlinjen Lex Sarah inom Socialförvaltningen.

_________

Delges: Utvecklingsstrateg Verksamhetschefer

(12)

SN § 193 Dnr 2016/202

Riktlinje vid misstankar om brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Förlänga tidigare antagna riktlinjer.

Ärendet

I november år 2014 antog socialnämnden ”handlingsplan vid misstankar om brott och övergrepp mot personer med

funktionsnedsättning”, översyn av denna har skett och för att få en likhet i benämningar så har vi bytt benämning till riktlinje. Begreppet brukare är utbytt mot den enskilde, i övrigt var inte några revideringar nödvändiga utan handlingen kan fortsätta att gälla.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet är att riktlinjerna har gåtts igenom och är fortfarande aktuella varför en förlängning anses vara relevant.

Förvaltningens förslag till beslut Att förlänga tidigare antagna riktlinjer.

_________

Delges: Utvecklingsstrateg Verksamhetschefer

(13)

SN § 194 Dnr 2016/198

Riktlinje för Sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen.

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Anta riktlinjen för Sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen.

Ärendet

Avdelning Vård och Omsorg samt Individ och familj saknar riktlinje för hantering av privata medel, något som avdelningen för Funktionsstöd har haft sedan ett antal år tillbaka.

Då förvaltningen eftersträvar likhet mellan avdelningarna togs beslut i ledningsgrupp om att en gemensam riktlinje skulle tas fram och att den även skulle omfatta sekretess och mottagande av gåvor. Varje avdelning ansvarar sedan för att ta fram rutiner som fungerar i aktuell verksamhet.

Två av avdelningarna inom socialförvaltningen har tidigare saknat riktlinjer avseende hanteringen av den enskildes privata medel, genom att skapa en gemensam riktlinje för hela förvaltningen avseende detta samt även gåvor och testamenten samt sekretess säkrar förvaltningen upp för den enskilde samt även för förvaltningens personal.

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden beslutar att anta riktlinjen för Sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom

socialförvaltningen.

_________

Delges:

(14)

SN § 195 Dnr 2016/123

Länsstyrelsen – Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Lindesbergs kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Länsstyrelsen har enligt 9 kap 1 § Alkohollagen respektive 19 a § Tobakslagen tillsyn inom länet. Länsstyrelsen har genomfört tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Lindesbergs kommun den 15 juni år 2016.

Fokus har vid denna granskning varit kommunens tillsyn av folköl och tobak under år 2015 inklusive kontrollköp som genomförts år 2016.

Syftet med granskningen har varit att fånga upp det förebyggande tillsynsarbetet som kommunen genomför inom området tillsammans med den yttre kontroll som görs.

Länsstyrelsen bedömer att Lindesbergs kommun följer lagstiftningen i de delar som granskats.

_________

Delges:

(15)

SN § 196 Dnr

Närvaro vid nämnd

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Det inför varje beredande nämnd, på presidieträff, avgörs under vilka informationspunkter fackliga företrädare kan närvara.

Ärendet

Kommunal har lämnat önskemål om att få delta även på beredande nämnd.

Ordförande Susanne Karlsson (S) föreslår att fackliga företrädare eventuellt får närvara vid nämnd vid informationspunkter. Vilka punkter fackliga företrädare kan närvara vid bestäms av nämndens presidie.

_________

Delges:

(16)

SN § 197 Dnr

Utbildningsdag för nämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Bordlägga ärendet, i avvaktan på beslut om nämndernas sammanträdestider.

Ärendet _________

Delges:

(17)

SN § 198 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för funktionsstöd

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef för avdelningen för funktionsstöd Jessica Öhlund informerade vid beredande nämnd i oktober år 2016 om följande:

- Myndighetsenheten rekryterar biståndshandläggare.

- Avdelningen arbetar intensivt med externa placeringar.

- Borådet som fördelar platser har fått fler nej till erbjudna platser.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort tillsyn av

uppsökande verksamhet och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). IVO bedömer utifrån de uppgifter som lämnats att kommunen uppfyller de krav som

lagstiftningen ställer inom de granskade områdena.

- Det finns en uppsökande verksamhet

- Det finns en planering för målgruppens behov av daglig verksamhet

- Personalen får kompetensutveckling för målgruppen - Det finns samverkan med intresseorganisationer - Det finns en struktur för brukarinflytande.

IVO beslutar att avsluta ärendet (dnr 2016/169).

_________

Delges: Verksamhetschef för funktionsstöd

(18)

SN § 199 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för individ och familj

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef för individ och familj Marie Ekblad informerade vid nämndens beredande sammanträde i oktober år 2016 om följande:

- Enheten för barn och unga har en konsult som arbetar med utredningar.

- Arbetsklimatet är bra men det är ett högt tryck.

- Enheten för ensamkommande barn har tillsatt alla tjänster som handläggare förutom tjänsten som samordnare.

- Inom kommunens HVB är det 18 ungdomar boende vid Vågen och 14 vid Källan. På grund av beslut om PUT/avvisningsbeslut har måendet bland de boende ändrats.

*permanent uppehållstillstånd PUT _________

Delges: Verksamhetschef för individ och familj

(19)

SN § 200 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för vård och omsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef Raija Spjuth informerade nämnden vid beredande sammanträde i oktober år 2016 om följande:

- Ny enhetschef Linda Viberg är rekryterad till särskilda boendet Ågården.

- Arbete projekt hemtjänst fortsätter i centrala Lindesberg.

- Planering gällande gemensam TES planering pågår.

- Avdelningen har ett ettårigt projekt där Samhall sköter tvätten åt hemtjänstgrupp Linden, eventuellt kommer detta även inkludera korttidsboendet Grönboda.

- Byte av digitala larm fortgår, vid beredande nämnd i oktober var 55 larm utbytta.

- Förvaltningen arbetar med kvalitets deklaration för avdelningen för vård och omsorg.

- Avdelningen för vård och omsorg är på 23 plats i riket kvalitets registret Senior alert.

_________

Delges: Verksamhetschef för vård och omsorg

(20)

SN § 201 Dnr

Delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

Ärendet

Delegationsbeslut redovisas för socialnämnden vid beredande nämnd i oktober år 2016:

- Avtal om KBT-inriktad psykologhandledning, utföranande konsult Sonia Borrás 2016-09-01 - 2017-09-01, Psykologpartners AB __________

Delges:

(21)

SN § 202 Dnr

Meddelanden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redovisade handlingar.

Ärendet

Nämnden delgavs nedanstående handlingar vid beredande nämnd i oktober år 2016:

1. KS § 165 Uppföljning av internkontroll år 2016 för alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag, Kommunstyrelsen

2. KF § 135 Slutrapport från målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur, Kommunfullmäktige

3. KF § 134 Slutrapport från målområdesberedningen för demokrati, integration och

4. internationella kontakter, Kommunfullmäktige KF § 13 Slutrapport från målområdesberedningen för demokrati, integration och

internationella kontakter

5. KF § 136 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1, 2016, Kommunfullmäktige

__________

Delges:

(22)

SN § 203 Dnr

Anmälningsärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Socialnämnden har tagit del av handlingarna.

Ärendet

Nämnden delgavs nedanstående handlingar vid beredande nämnd i oktober år 2016:

1. Klagomål angående trygghetslarm 2016-08-01 - svar från

enhetschef om samtal med nattpatrullens personal om bemötande och hur man uttrycker sig

2. Beslut om åtgärder på Grönboda korttidsboende , dnr 8.5-37795/2015-3, Inspektionen för vård och omsorg 3. Kompletterande information om klagomål Källgården

sammanfattning från möten – epost Kommunikation

4. Klagomål på hantering av begäran om assistans från kommunen för assistansberättigad, när privat anlitat assistansbolag har särskilda skäl för att inte tillhandahålla all assistans – svar från

verksamhetschef funktionsstöd 2016-09-14 om gällande regelverk 5. Synpunkter på vårdplanering, vård och boende för äldre i

Lindesbergs kommun - påminnelse om att skriftligt svar önskas ankom 2016-10-03 svar från enhetschef 2016-09-25 om kommande förbättringsåtgärder

6. Klagomål på nattpersonals bemötande och omhändertagande av boende på korttidsboendet Grönboda - svar via telefonsamtal från enhetschef 2016-09-02 om vidtagna åtgärder

7. Klagomål på hantering av ansökan om insatser från kommunen - svar från enhetchef 2016-08-25 om att hon trots upprepade försök ej fått kontakt med klagande

8. Dom i Förvaltningsrätten 2016-08-29 om överklagat beslut i

Socialnämnden 2016-03-15 om ekonomiskt bistånd, målnr 1644-16 9. Dom i Förvaltningsrätten om överklagat beslut i Socialnämnden

2016-05-25, 2016-06-22 och 2016-07-26 om ekonomiskt bistånd, målnr 2799-16, 3128-16 och 3683-16

10. Klagomål på arbetsmiljö med mera vid hem för ensamkommande barn och ungdomar, HVB Vågen – svar från socialchef om

pågående dialog med Kommunal samt möjlighet till orosanmälan 11. Klagomål på att arbetshandledare ville se brukares

smskonversation med kontaktperson

12. Dom i Förvaltningsrätten 2016-09-09 om överklagat beslut i socialnämnden 2016-04-19 om ekonomiskt bistånd, målnr 1959-16

(23)

13. Beslut efter tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga vid Åkerby HVB – ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

14. Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-11-04 om ekonomiskt bistånd, målnr 4678-15

15. Klagomål på bemötande vid vårdplanering för enskild efter operation

16. Beslut om anmälan mot socialtjänsten om återbetalning av ekonomiskt bistånd, dnr 7326-2015 - ingen åtgärd, Riksdagens ombudsmän, JO

17. Dom i Förvaltningsrätten 016-09- 27 om överklagat beslut i socialnämnden 2016-01-07 om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade -LSS fråga om

personkretstillhörighet, målnr 407-16

18. Klagomål på omvårdnad av enskild vid vistelse på Ekgårdens trygghetsplats - svar från enhetschef om bland annat att personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt

19. Beslut i Förvaltningsrätten 2016-10-05 om överklagat beslut i socialnämnden 2016-06-04 om stöd och service till vissa funktionshindrade, målnr 3281-16

_____________

Delges:

(24)

SN § 204 Dnr

Övriga frågor

Beslut

Socialnämnden lyfte nedanstående övriga frågor.

Ärendet

Kvinnohuset i Örebro

Ledamot Birgitta Lind Axelsson lyfter frågan om att det i media framkommit uppgifter att Kvinnohuset i Örebro inte kan ta emot hjälpsökande kvinnor. Vad händer med de kvinnor som är boende i Lindesbergs kommun som behöver hjälp.

Verksamhetschef för individ och familj Marie Ekblad informerar nämnden om att det sker placeringar även på Kvinnohus på anda orter och skulle det inte finnas plats vid ett Kvinnohs så arbetar förvaltningen med alternativa placeringar.

__________

Delges:

Figure

Updating...

References

Related subjects :