KVARTALSRAPPORT 1. År

Full text

(1)

2016-04-08

K VARTALSRAPPORT 1

År 2016

(2)

1. Delrapport #jagmed

Uppdatering beträffande arbetet med projektet

En projektledare har anställts som fr.o.m. 15 februari arbetar 50 % som projektledare och 50 % som arbetsterapeut i projekt #jagmed. En projektplan har skrivits. Analys av bakgrundsfakta och nuläget har gjorts. Projektplanen är sedan 1 mars inlämnad till regionledningen för projektet och kommer att lämnas vidare till den övergripande

projektledningen (på ÖMS nivå)för ett godkännande. Den 1 april

förväntas projektet gå in i genomförandefasen. Projektledaren har varit på en utbildningsdag anordnad av #jagmed gällande icke-diskriminering och tillgänglighet. Kontakter har tagits med nyckelpersoner i andra projekt eller instanser inom kommunen för samarbete, bl.a. elevhälsan på gymnasieskolan, Närvaroteamet på grundskolan, handläggare på AME.

Hur långt ni har kommit med genomförande och process?

Se ovan. Genomförandefasen beräknas börja 1 april om projektplanen godkänts.

Hur har samverkan med övriga myndigheter fungerat?

Samverkansformer är under uppbyggnad.

Finns det några hinder?

De hinder som projektledaren har uppmärksammat hitintills är att personal på gymnasieskolan upplever att de har tidsbrist för att

engagera sig i #jagmed och de ungdomar som projektet berör. Samt att det är ett geografiskt avstånd mellan projektledare/arbetsterapeut och gymnasieskolan då projektledare har kontor på andra sidan av stan. Det finns inga samtalsrum att träffa ungdomar inom projektet på.

Det finns en risk att projektet anses som en skild insats. Viktigt att påbörja implementeringen tidigt och att låta personal vid

gymnasieskolan vara delaktiga i rutiner och metoder som projektet kommer att utveckla.

Antal deltagare, om det finns sådana

Ännu inga deltagare då vi inte gått in i genomförandefasen. Men projektet har i projektplanen begränsat antalet till 8-12 stycken deltagare.

Uppgiftslämnare: Jenny Vennerstrand, projektledare #jagmed

(3)

2. Delrapport 1 2016 Projekt ”Framsteget”:

Uppdatering beträffande arbetet med projektet

Full bemanning från januari då ytterligare en arbetskonsulent började sin anställning i projektet. Individuella samtal med deltagare startade i januari och gruppaktiviteter startade i februari. Individuella möten med deltagare sker en gång per vecka och gruppaktiviteter 2 gånger per vecka à 3 timmar per gång. Projektmedarbetarna har gått kurs i MI

(Motiverande samtal) 3 dagar under perioden vilket har varit givande och visat resultat i individuella samtal med deltagare. Nerikes allehanda har besökt projektet och gjort ett fint reportage i tidningen!

Hur långt ni har kommit med genomförande och process?

Projektmedarbetarna ser en tydlig förändring hos deltagarna, från när de påbörjade projektet till nu, de har en positiv inställning, det finns en ökad framtidstro och deltagarna vågar prata mer svenska. En sjuksköterska på Allmänpsykiatrin som alltid haft tolk vid möten med en deltagare i

projektet har för första gången genomfört möte utan tolk och det fungerade bra!

En deltagare har fått timanställning under perioden och en deltagare har fått en behovsanställning via ett bemanningsföretag. En deltagare har påbörjat praktik under mars och tre deltagare startar praktik i början av april. Arbetskonsulenterna i projektet jobbar aktivt med

företagskontakter och nätverkande för att hitta praktikplatser till deltagarna i projektet. Fyra deltagare har under kartläggningen visat motivation till att börja läsa svenska på SFI igen och arbetskonsulenterna har undersökt möjlighet att få mer timmar på SFI vilket har resulterat i att fyra deltagare påbörjat studier på SFI under perioden. De har fått en tillfällig kurs men den kan komma att förlängas om deltagarna visar en positiv utveckling.

Samtalsresursen psykolog Rauof Mousavi har startat upp sitt arbete med projektet och deltagare. Sedan mitten av februari träffar sex deltagare Rauof en gång per vecka. Ytterligare två deltagare önskar få samtal och väntar på uppstartstid. Rauof ser att det finns bristande kunskap om det svenska språket hos de deltagare han träffar och att det är något som projektet bör titta på. Språket kan minska utanförskap, oduglighet som våra deltagare känner. Vidare ser han det som att det här projektet är en underbar chans till deltagarna och att det är viktigt att titta på både de inre och yttre faktorerna kring varje deltagare. Några deltagare kommer att träffa Rauof en längre period och några är endast i behov av några samtal. Rauof kommer även att ha avlastande samtal med

arbetskonsulenterna i projektet då det uppkommit behov av det.

(4)

Projektmöte genomförs varje vecka där arbetskonsulenter och projektledare deltar, aktuell status kring deltagare i projektet och

uppföljning av mål genomförs då. Även veckoplaneringsmöte genomförs varje vecka där arbetskonsulenterna deltar. Uppföljningsmöte med psykolog Rauof genomförs med projektmedarbetarna regelbundet, ca varannan månad.

Hur har samverkan med övriga myndigheter fungerat?

Samverkan med remittenter till projektet har fungerat bra.

Projektledaren har deltagit i samverkansmöten med

Samordningsförbundet i Sydnärke och även ett samverkansmöte med Arbetsförmedlingen och flera aktörer kring personer inom etableringen.

Samverkan sker även med andra organisationer som t.ex. Fylsta kyrkan och språkprojekt i Karlskoga.

Finns det några hinder?

Många av deltagarna har svaga språkkunskaper i svenska vilket innebär att tolk anlitas vid alla kartläggningssamtal för nio personer.

Kartläggningsperioden beräknas ta längre tid för de som behöver tolk.

Åtta personer talar arabiska och tack vare att en av projektets medarbetare talar arabiska så har inte extern tolk behövts för dessa deltagare. Lösningar kring språksvaghet är att projektet haft dialog med SFI kring möjligheten för deltagare som önskar läsa mer svenska på SFI för att utveckla sin svenska. Projektet har även dialog med Fylsta kyrkan angående möjlighet att de anordnar språkcafé. Gruppaktiviteterna i projektet har visat resultat när det gäller språkutveckling av svenskan för de flesta av deltagarna.

Antal deltagare, om det finns sådana

26 deltagare har påbörjat projektet varav två deltagare har avslutats (pga av återkallande till AF). Deltagarna är ännu inte registrerade i SUS pga problem för Laxå kommun att få inloggningen klar. Projektet

kommer att få hjälp av Jessica Werner i Mottagningsteamet att registrera deltagarna i SUS den 7 april.

Anna Bylin, Projektledare Framsteget.

(5)

3.

Delrapport Fördjupad utredning och kartläggning

Mottagningsteamet i Sydnärke kommer även under 2016 använda projektet Fördjupad utredning och kartläggning som insats för personer med komplex problematik. Budget är på 500 000 kr och Kumla är

ansvarig kommun.

Projektledare Anna Windh har träffat ansvariga för två externa aktörer, INDA.se och Activa som kommer kunna erbjuda sina tjänster.

Avtal kommer skrivas med Samordningsförbundets ansvariga tjänsteman.

Båda aktörerna har fått i uppdrag av projektledaren att arbeta fram en tydlig arbetsprocess med upplägg och innehåll.

Insatserna kommer vara begränsade till 12 veckor/ 3 månader.

En skriftlig planering ska innehålla start, innehåll, uppföljningsträff och datum för avslut.

Syftet är att utreda och kartlägga personens arbetsförmåga. Insatsen ska avslutas med en rapport som beskriver personens styrkor och behov av stödinsatser, samt rekommendationer för nästa steg/insats.

Kartläggningen kommer ske i aktörernas egna verksamheter, insatsen innebär att personen inte ska arbetsträna på externa arbetsplatser.

Om personen har en ansvarig myndighethandläggare ska den vara delaktig under hela processen och ta över ärendet vid avslut av insatsen.

Anna Windh, projektledare, fördjupad utredning och kartläggning

(6)

4. Delrapport försteget

Projektet fortlöper i stort enligt plan. Försteget har i dagsläget 17 deltagare aktiva i projektet, 4 nya deltagare väntas in under våren.

Några förändringar har gjorts sedan årsskiftet. Nytt är att vi under några månader prövar att dela in gruppen i två mindre grupper, med varsin dag att delta på Försteget. Detta då gruppen växte snabbt och flera av deltagarna upplevde att gruppen blev för stor och att man inte riktigt vågade ta för sig i diskussionerna.

Så följande är nu på prov:

 Tisdagar 9 deltagare arbetar med temat självkännedom

 Onsdagar 8 deltagare arbetar med samma tema

 Torsdagar, helgrupp, det vill säga 17 deltagare arbetar med temat arbetsförberedande och samhällsinformation.

En utvärdering via enkät och diskussions görs v 12.

Ulrika Andersson har fått utökade arbetsuppgifter på AME och inte har möjlighet att delta i projektet i samma omfattning som tidigare. Hon finns med i periferin och föreläser inom områden som livsstil och hälsa.

Ny personal på Försteget är från den första februari Sandra Boväng.

Sandra har sin bakgrund inom socialpsykiatrin och arbetade främst mot unga vuxna.

Statistik

 2 har tagit truckkort

 Flertalet har Job Testat (prövat på praktik en dag) inom ett intresseområde

 1 har arbetstränat på hemtjänsten inför eventuellt semestervikariat

 1 har anställts som timvikarie på en restaurang

 2 deltagare är ute i praktik

 1 deltagare har valt att avsluta på Försteget för att återgå till studierna på gymnasiet.

Arbetsprocess/Samverkan

Uppföljningar med deltagarna görs löpande, där har vi säkerställt att vi är på rätt väg, om något förändras hos deltagaren eller andar önskemål som inte tas upp i gruppen. De individuella stöd och coaching samtalen visar sig vara mycket viktiga.

Samverkan med berörda myndigheter kring enskilda deltagare har fungerat bra.

(7)

Projektpersonalen fortsätter arbetet med att informera om projektet i Sydnärke kommunerna. Senaste kvartalet har vi deltagit i nätverksträffar på Alléskolan gällande sistaårs elever samt de som uppgett att de vill avsluta skolan i förtid. Vi har även haft tre studiebesök i verksamheten.

Sara Svensson/Projektledare

5.

Delrapport Mottagningsteamet i Sydnärke

Organisation/ Personal

Från och med den 1 mars 2016 är Kumla kommun ansvarig för Mottagningsteamet i Sydnärke( MT). I praktiken innebär det att

samordnaren har sin hemvist/ett kontor på Arbetsmarknadensenheten i Kumla och att Christer Thörner är ansvarig chef.

I övrigt fungerar MT som tidigare med en fast dag i alla Sydnärke kommunerna.

Nuvarande projektledare/ samordnare Anna Windh önskade avsluta sin tjänst den 1 mars

på grund av nytt arbete. En rekrytering genomfördes och en ny samordnare Helena Karlsson anställdes. På grund av sitt nuvarande arbete kommer den nya samordnaren inte kunna börja sitt uppdrag i MT förrän den 1 maj. För att MT arbete inte skulle bli drabbat gjordes en överenskommelse, vilket innebär att samordnare Anna Windh arbetar vidare i MT på 50 %

under mars och april. I överenskommelsen planerades även att nya samordnaren kommer få stöd av nuvarande samordnaren att introduceras i MT arbete.

Personalförändringar MT team i början av året.

I Askersund kommun har socialsekreteraren fått en annan tjänst inom socialtjänsten. Överenskommelsen är att hon deltar i MT varannan vecka om verksamheten tillåter, tills ny socialsekreterare kommit i tjänst.

I Hallsbergs kommun har socialsekreteraren slutat sin tjänst och en ny har tagit vid uppdraget i MT.

I Kumla kommun är socialsekreteraren barnledig och en ny socialsekreterare har kommit till MT.

Statistik

Under årets första tre månader har MT genomfört 10 kartläggningar, samt arbetat vidare med 15 ärenden från 2015. Dessutom har

samordnaren tagit emot 13 rådgivande ärenden.

Askersund: 10 ärenden

(8)

Laxå: 2 ärenden Kumla: 12 ärenden Hallsberg: 4 ärenden Rådgivande ärenden 13 st.

Reflektioner

Två personer som under 2015 fått insatser av MT har kommit tillbaka till MT för de är i behov av nya stödinsatser. En person är fortfarande utan försörjning.

Inga nya ärenden från Laxå kommun och endast ett nytt ärende i Hallsbergs kommun under 2016.

Anna Windh, projektledare/samordnare, Mottagningsteamet i Sydnärke

6. Delårsrapport ”På väg”

Uppdatering beträffande arbetet med projektet

Under perioden januari-mars 2016 har vi påbörjat vårens kurs (datum för kursstart 1/2). Vi har 13 deltagare i vår gruppverksamhet. Under våren har vi sett ett ökat antal individuella deltagare. Under perioden har vi haft 17 individuella kontakter. Totalt är 30 personer inskrivna i På Väg. Under ett år har vi beräknat ta emot 30 personer i grupp (15 på våren och 15 på hösten) samt 20 personer individuellt. Vi ser att vi har ett litet överintag på den individuella delen i förhållande till

kalenderåret.

Kompetenshöjande insatser för projektledarna har genomförts i form av studiebesök på verksamheten TUNA (Träning och Utveckling Nära Arbetslivet) i Katrineholm. Vi fick ett gott mottagande och hade stor nytta av erfarenhetsutbytet eftersom TUNA och På Väg har snarlika verksamheter.

Programmet På Väg finns nu representerade i sociala medier i form av en Facebooksida. Sidan kommer att fungera som en digital anslagstavla för deltagarna med fortlöpande uppdateringar kring vår gruppverksamhet.

Under den aktuella tiden har programledare haft 2 dagars

metodutveckling i syfte av att skapa en gemensam struktur och säkra kvalitén på bemötande och genomförande för alla deltagare i

programmet. För att se till att rehabiliteringsprocessen hålls levande hos alla inskrivna deltagare har vi också teamträffar en gång i veckan.

Programledarna har återkommande träffar med samordnaren Anna

(9)

Hur långt ni har kommit med genomförande och process?

Gruppverksamheten startade 1 februari och har tretton deltagare.

Gruppen har träffats enligt schema (bifogas).

Vi har i dagsläget 17 deltagare som får individuellt stöd genom samtal.

Insatserna ser ut som följer:

1 person är aktuell för funktionsbedömning.

3 personer är igång med arbetsträning.

3 personer kommer att avslutas inom kort (bokade tider med Försäkringskassan)

10 personer får individuell coachning och följer en uppgjord planering.

Hur har samverkan med övriga myndigheter fungerat?

Inga hinder har påträffats.

Finns det några hinder?

Som tidigare rapporter tagit upp så kommer de flesta deltagare via gamla kontakter. Från Mottagningsteamet har På Väg tagit emot totalt 11 av 30 deltagare.

Under januari månad togs ett stort antal kontakter med personer som rekommenderats att söka till På Väg. Många av dem var dock i ett för dåligt skick för att orka med en gruppverksamhet och därmed blev det inga insatser från ”På väg” aktuella för dessa personer.

Under kvartalets första månader har ett stort antal företagskontakter tagits med syfte att hitta arbetsträningsplatser.

Antal deltagare, om det finns sådana

Totalt är 30 personer inskrivna i På väg. Antal kvinnor: 24 st. Antal män:

6 st.

Fördelningen mellan kommunerna ser ut som följer: Kumla 11, Hallsberg 17, Askersund 8 och Laxå 3.

Piret Askhem, samordnare, På väg

(10)

7. Delrapport projekt Individual Placement Support (IPS)

Uppdatering beträffande arbetet med projektet

Vi har träffat sju personer hittills. En person är avslutad under perioden på grund av frihetsberövande. En person har fått erbjudande men är inte redo, behöver ytterligare insatser från psykiatrin. En person är inlagd på psykiatrisk avdelning men vi håller kontakten. Tre personer är på väg ut i praktik.

Då projektet ska utvärderas vetenskapligt är det nödvändigt att utse en kontroll-grupp. Ett möte med samordnaren för Mottagningsteamet i Sydnärke är bokat i slutet av april 2016 för att diskutera om teamet kan bistå vid att ta personer till kontrollgruppen.

Genomförande och process

8 personer ska få IPS-stöd i Sydnärke. Arbetet har påbörjats med 6 personer. Varje aktuell person får information och ett val om deltagande.

Om vi går vidare följer en period med kartläggning innan vi går över till att närma sig arbetslivet.

Samverkan med övriga myndigheter

Psykiatriska kliniken i Hallsberg och arbetsspecialisten på Activa har regelbundna möten där aktuella ärenden tas upp. När ett nytt ärende aktualiseras får arbetsspecialisten först en kort-fattad information av aktuell behandlare på psykiatrin. Sedan träffar de personen till-

sammans. Om denne vill ingå i IPS-arbetet så bokas ett antal träffar med arbetsspecialist samt även en uppföljning med behandlaren.

Arbetsspecialist och behandlaren /vård-koordinator meddelar varandra vid behov, till exempel om en person blir försämrad.

När arbetet påbörjas kontaktar arbetsspecialisten aktuell handläggare på exempelvis AF eller FK som får en kortfattad information om IPS. Där tas även upp frågor om ekonomi. I några fall har vi haft SIP-möten eller IP- möten då flera myndigheter är inblandade.

Eventuella hinder

Så här långt har det inte funnits några hinder.

Antal deltagare, om det finns sådana

5 deltagare. Av dessa har 3 sin hemvist i Hallsbergs kommun, två i Kumla. 3 är män, 2 kvinnor. Samtliga med svensk nationalitet.

(11)

Har projektet lyckats nå rätt målgrupp/er?

Psykiatriska kliniken i Hallsberg har utsett en arbetsgrupp som väljer ut lämpliga kandidater. Vi ser så här långt att de gjort ett bra urval.

Hur påverkar målgruppens upplevelser verksamheten?

Deltagarna är positiva till att komma igång och göra förändringar. Det har för de flesta hänt mycket på kort tid. Även om måendet förbättras så fluktuerar det över tid och vi får anpassa förändringstakten efter det.

Exempel på hinder och framgångsfaktorer i arbetsprocessen Hinder:

Det tar mycket tid att arbeta med IPS, särskilt i början av processen. Det är mycket kartläggning och samtal. Det går inte att starta så många personer samtidigt.

Framgångsfaktorer:

Arbetsspecialisten från Activa och arbetsgruppen på psykiatriska kliniken har ett bra samarbete och har haft så redan från start. De sköter olika delar av personens rehabilitering och har respekt för varandras kunskaper och förutsättningar. De är måna om att göra en gemensam planering för deltagaren.

Styrning av projektet

Det har fungerat bra så här långt.

Förändringar utanför projektet som påverkar verksamheten?

Det är viktigt att det finns tid avsatt för att göra arbetet med IPS. Händelser i andra arbetsområden som periodvis kräver mycket tid påverkar såklart projektet.

Budget

Projektet följer budget och trots att det inte varit fullt med deltagare ännu har projektet krävt insatser för att starta upp verksamheten. Inom andra kvartalet 2016 räknar vi med att projektet omfattar det antal deltagare som angetts i ansökan.

Projektledare Mats Wickholm, Activa Arbetsspecialist Lena Ståhl, Activa

(12)

Insats

Budgeterat antal deltagare

2016

Registrerat antal deltagare

2016

Budgeterad kostnad

2016

Tilläggs- budget 2016

Summa budget 2016

Utfall kostnad 2016-03-31

Prognos 2016

Fördjupad utredning/kartläggning 10 500 000 500 000 250 000

Mottagningsteam Sydnärke 65 700 000 700 000 700 000

På väg/Sydnärke 55 1 210 000 1 210 000 1 250 000

Drop-outs 12 0 0

Kompetensutveckling till handläggare 20 90 000 90 000 55 000

Rehabiliteringsmässan 25 30 000 30 000 30 000

Försteget, Askersund 18 574 000 574 000 179 000

IPS 6 402 000 402 000 135 000

Ledarskapsutbildning 12 50 000 10 000 60 000

Framsteget 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Indikatorprojektet 20 000 20 000

Hallsbergsmodellen 155 000 155 000

Huddagis 20 352 000 352 000

Ledarskapsutbildning, Laxå 12 65 000 65 000

KompetensKnuten 12 500 000 500 000

Totalt 295 4 556 000 1 102 000 5 658 000 0 3 599 000

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :