ELANDERS. Nya kundkontrakt driver tillväxt Uppstartskostnader tyngde resultatet Möjlighet för avyttring 2018 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 970 1 mån (%) 1,5

Nettoskuld (MSEK) 2 665 3 mån (%) -10,6

Enterprise Value (MSEK) 5 635 12 mån (%) -19,2

Soliditet (%) 33,1 YTD (%) 2,4

Antal aktier f. utsp. (m) 35,4 52-V Högst 118,0 Antal aktier e. utsp. (m) 35,4 52-V Lägst 80,8

Free Float (%) 49,8 Kortnamn ELAN B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 6 285 9 342 9 706 9 982

EBITDA (MSEK) 516 564 715 839

EBIT (MSEK) 344 309 453 574

EBT (MSEK) 301 229 346 474

EPS (SEK) 7,27 5,46 6,77 9,13

DPS (SEK) 2,60 3,60 4,00 3,30

Omsättningstillväxt (%) 48,4 48,6 3,9 2,9

EPS tillväxt (%) 1 -25 24 35

EBIT-marginal (%) 5,5 3,3 4,7 5,8

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 14,6 15,4 12,4 9,2

P/BV (x) 1,6 1,2 1,2 1,1

EV/S (x) 1,0 0,6 0,6 0,5

EV/EBITDA (x) 10,8 9,5 7,7 6,3

EV/EBIT (x) 15,6 16,8 12,1 9,1

Direktavkastning (%) 3,1 4,3 4,8 3,9

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Carl Bennet bolag 50,2% 0,5018 65,9%

Carnegie Fonder (Sverige) 8,6% 0 5,9%

Lannebo Fonder 7,4% 0 5,1%

Didner & Gerge Fonder 7,2% 0 4,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Carl Bennet 1Q-rapport

VD Magnus Nilsson 2Q-rapport

CFO Andréas Wikner 3Q-rapport

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

Elanders är verksamt inom tre affärsområden; tryckeriverksamheten inom Print & Packaging, verksamheten i e-handelssegmentet för personifierade trycksaker och det snabbt växande Supply Chain Solutions (som tillkom 2014 genom köpet av Mentor Media och som

kompletterades med LGI Logistics Group 2016). 2018-04-27

2018-10-19 Analytiker: Carl Ragnerstam,

carl.ragnerstam@remium.com 08 454 32 23

Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter, Holdings

Nya kundkontakt driver tillväxt. Elanders redovisade en nettoomsättning om 2584 MSEK (2330) vilket motsvarar en tillväxt Y/Y om 11% varav 12% organiskt. Omsättningen översteg våra prognoser med 7% uppgående till 2412 MSEK där vi estimerade den organiska tillväxten till 6%. Differensen var en funktion av ännu ett kvartal med stark tillväxt inom Supply Chain Solutions, vars organiska tillväxt uppgick till 14% i kvartalet mot vårt estimerade 9%. Tillväxten inom Supply Chain Solutions drevs av nya kundavtal inom både Mentor Media och LGI.

Uppstartskostnader tyngde resultatet. Det rapporterade rörelseresultatet för koncernen uppgick till 86 MSEK (124) motsvarande en marginalkontraktion Y/Y om 195 bps samt en marginal om 3,3% (5,3). Dock belastades jämförelsekvartalet med EO om -29 MSEK. Rörelseresultatet justerat för EO uppgick således till 86 MSEK (153) motsvarande en marginal om 3,3%

(6,6). Vi prognosticerade en marginal för koncernen om 4,0%

vilket var 66 bps över den rapporterade. Vi väntade oss således en marginalkontraktion i kvartalet främst drivet av uppstartskostnader i samband med nya kundavtal men även flytt inom Supply Chain Solutions, dock inte i denna omfattning. Vi bedömer kostnaderna hänförligt ovanstående till cirka 50 MSEK i kvartalet. På den positiva sidan finner vi utvecklingen inom Print

& Packaging vars marginal i kvartalet uppgick till 5,3% vilket motsvarar 90 bps över vårt estimat om 4,5%.

Möjlighet för avyttring 2018. Ännu ett kvartal slog Elanders rekord med en organisk tillväxt om 12%, vilket indikerar att de nya kundavtalen börjar realiseras, och i samband med detta bör även resultatet stärkas H1 2018. Dock bedömer vi att Q1 till viss del bör påverkas av uppstartskostnader likt Q3 och Q4, dock i betydligt mindre skala. e-Commerce Solutions rapporterade ett stabilt fjärde kvartal med minskad negativ organisk tillväxt samt med marginaler i linje med förväntan. Vi bedömer kvartalets performance som kritisk för att lyckas avyttra verksamheten och vi bedömer att detta sannolikt bör ske under 2018. Vi sänker våra EBIT estimat med 5% för 2018 främst till följd av högre kostnader för Supply Chain Solutions i Q1 samt viss FX-effekt.

2018-07-13

• Nya kundkontrakt driver tillväxt

• Uppstartskostnader tyngde resultatet

• Möjlighet för avyttring 2018

NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

2017-01-24 2017-04-20 2017-07-19 2017-10-11 2018-01-08 ELAN B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E Omsättning 2 139 2 264 2 355 2 584 2 221 2 343 2 448 2 694 4 236 6 285 9 342 9 706 9 982 10 255 KSV -1 798 -1 909 -2 061 -2 240 -1 870 -1 970 -2 078 -2 263 -3 252 -5 091 -8 008 -8 182 -8 350 -8 563

Bruttoresultat 341 355 294 344 351 372 370 431 984 1 194 1 334 1 524 1 632 1 692

Rörelsekostnader -269 -275 -258 -265 -273 -276 -267 -296 -718 -882 -1 067 -1 113 -1 098 -1 118

Övriga intäkter/kostnader 17 13 4 7 10 12 7 13 25 32 41 42 40 30

EBITDA 153 156 104 151 153 173 176 214 427 516 564 715 839 874

Adj EBITDA 152 156 132 151 153 173 176 214 443 554 601 715 839 874

Avskrivningar* -63 -63 -64 -65 -65 -65 -66 -66 -172 -172 -255 -262 -265 -270

EBIT 90 93 40 86 88 108 110 148 292 344 309 453 574 604

Finansnetto -21 -20 -20 -19 -27 -27 -27 -27 -33 -44 -80 -107 -100 -100

EBT 69 73 20 67 61 81 83 121 259 301 229 346 474 504

Skatt -16 -19 -6 -23 -19 -25 -26 -38 -85 -82 -64 -107 -152 -161

Nettoresultat 53 54 14 44 42 56 57 84 175 219 165 239 322 343

Just EPS. (SEK) 1,50 1,53 1,19 1,24 1,19 1,58 1,62 2,37 7,19 7,27 5,46 6,77 9,13 9,71

Omsättningstillväxt Q/Q -8% 6% 4% 10% -14% 5% 4% 10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 114% 110% 25% 11% 4% 3% 4% 4% 14% 48% 49% 4% 3% 3%

Bruttomarginal f avskr 15,9% 15,7% 12,5% 13,3% 15,8% 15,9% 15,1% 16,0% 23,2% 19,0% 14,3% 15,7% 16,4% 16,5%

Adj EBITDA marginal 7,1% 6,9% 5,6% 5,8% 6,9% 7,4% 7,2% 7,9% 10,5% 8,8% 6,3% 7,4% 8,4% 8,5%

Adj EBIT marginal 4,2% 4,1% 2,9% 3,3% 4,0% 4,6% 4,5% 5,5% 7,3% 6,1% 3,6% 4,7% 5,8% 5,9%

Adj EBT marginal 3,2% 3,2% 0,8% 2,6% 2,8% 3,5% 3,4% 4,5% 6,5% 5,4% 2,8% 3,6% 4,7% 4,9%

* Avskrivningar ej avdragna från rörelsekostnaderna

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 276 344 355 501 587 613 EPS 7,2 8,1 4,7 6,8 9,1 9,7

Förändring rörelsekapital -8 -13 -419 -19 26 -25 Just. EPS 7,2 7,3 5,5 6,8 9,1 9,7

Kassaflöde löpande verksamheten 269 331 -64 482 614 588 BVPS 56,2 68,2 69,4 72,7 77,8 84,2

Kassaflöde investeringar -42 -1906 -262 -220 -220 -226 CEPS 10,1 9,4 -1,8 13,6 17,4 16,7

Fritt kassaflöde 227 -1576 -326 262 394 363 DPS 2,2 2,6 3,6 4,0 3,3 4,3

Just fritt kassaflöde 223 218 -304 262 394 363 ROE 12% 11% 7% 10% 12% 12%

Kassaflöde fin. verksamheten -154 1666 370 -127 -141 -116 Just. ROE 12% 11% 7% 10% 12% 12%

Nettokassaflöde 72 90 44 134 253 246 Soliditet 42% 36% 33% 33% 35% 36%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

1 269 3 081 3 136 3 071 3 004 2 937 Antal A-aktier (m) 1,8

529 651 679 813 1 066 1 312 Antal B-aktier (m) 33,5

3 560 6 782 7 408 7 741 7 886 8 162 Totalt antal aktier (m) 35,4

1 488 2 411 2 453 2 565 2 746 2 972 +46(0)31 750 00 00

738 2 223 2 665 2 531 2 278 2 032 www.elanders.se

424 507 907 926 900 925 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

2 412 2 584 9 747 9 706 10 027 9 982

Just. EBIT 96 86 477 453 611 574

Just. EPS (SEK) 1,4 1,2 7,2 6,8 9,9 9,1

MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar

Box 137 435 23 Mölnlycke

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

* Justerat för EO Eget kapital Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

Förändring Skillnad

Skillnad

4Q 2017A* 2108E 2019E

-6%

-7%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

7,1%

-10,7%

-7,8%

0%

-5%

-6%

0%

Nettoskuld

RESULTATRÄKNING MSEK

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 100 200 300 400 500 600 700

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

Bruttomarginal

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1EQ2EQ3EQ4E

2014 2015 2016 2017 2018

Series2 Series1

0,0X 1,0X 2,0X 3,0X 4,0X 5,0X 6,0X

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

(4)

Stark organisk tillväxt inom Supply Chain Solutions

Marginalkontraktion om 121 respektive 330 bps Organisk tillväxt per segment (%) Organisk, Struktur & FX (Grupp/kvartal)

Vi estimerar en organisk tillväxt för gruppen om 4,1% FY 2018. Denna tillväxt är främst driven av Supply Chain Solutions som bedöms växa med 6,0% medan Print & Packaging Solutions bedöms minska organiskt om 1,8% respektive. Vi bedömer att e-Commerce Solutions bör växa 3,5% organiskt drivet av lätta jämförelsetal samt marknadsföringssatsningar. Den organiska tillväxten inom Supply Chain Solutions bör drivas av tillväxt inom befintliga kunder så som Daimler, men även av nya avtalen med Panasonic samt en icke kommunicerad kund inom automotive.

Elanders har haft stark försäljningstillväxt med en CAGR om 44% 2013–2017. Tillväxten är främst hänförlig förvärven av Mentor Media och LGI men även viss valutamedvind från EUR &

USD. Vi bedömer att Elanders bör ha god tillväxt även framgent med en försäljnings-CAGR om 14,6% 2016-2019E. FY 2018 estimerar vi en organisk tillväxt om 4,1%, FX om -0,9% samt förvärvad tillväxt om 0,7%.

EBIT-marginaler per segment (%) EBIT-brygga 2016-2019

Vi estimerar en marginalkontraktion om 20 bps 2016-2019e från 6,1% till 5,9%.

Marginalkontraktionen härleds 13 bps förbättrad EBIT-marginal inom Supply Chain Solutions.

Samtidigt estimerar vi marginalkontraktion inom både Print & Packaging Solutions och e- Commerce Solutions om 121 bps respektive 330 bps. Marginalkontraktionen inom de sistnämnda segmenten är främst en funktion av strukturellt lägre volymer.

Inom Supply Chain Solutions estimerar vi en justerad EBIT-marginal om 5,0% 2018e, 6,4%

2019e och 6,6% 2020e. Marginalexpansionen härleds främst omställning av produktmixen inom LGI där andelen kontraktslogistik och transport-& frakttjänster succesivt bör minska. Vad det gäller Print & Packaging Solutions estimerar vi en fortsatt marginalkontraktion från 5,9% 2016 till 4,7% 2020.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Volume Structural Currency

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Supply Chain Solutions

Print and Packaging Solutions

e-commerce Solutions

Eliminations

2016 2017 2018 2019 2020 -4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Supply Chain Solutions Print and Packaging Solutions e-commerce Solutions Group

(5)

Elanders affärsmodell har förflyttats från traditionell print till en global helhetsleverantör av supply chain management tjänster. Förändringen visas i graferna ovan där man kan konstatera att fasta anläggningstillgångar som procent av försäljningen tydligt har minskat i takt med att affärsmodellen har förändrats. Mellan 2008–2010 uppgick dessa till cirka 23–27% medan de i utgången av Q4 2017 var 9% och ligger därmed under både median och medel av Remiums bevakade capital goods bolag. Sett till de totala fasta anläggningstillgångarna utgör immateriella tillgångar (merparten goodwill) cirka 75% medan fasta och finansiella anläggningstillgångar står för 20% respektive 6%.

NWC/försäljning (%) R-12 Adj CAPEX/försäljning (%) R-12

Elanders NWC (rörelsekapital) som procent av försäljningen rullande 12 månader har varit stabil med ett medelvärde runt 9%. Den minskning som skedde i början av 2016 torde till största del härledas förvärvet av LGI. Sett per beståndsdel av NWC kan vi konstatera att kundfordringarna har kommit ner något, och DSO (antal dagar utstående) har minskat till cirka 70 dagar från tidigare 80, vilket främst bör vara en funktion av förbättrad cash collection men sannolikt även påverkat av förvärvet av LGI. Den andra delen, lagret, som uppgår till cirka 4% av försäljningen, har vi kunnat se en ökad lageromsättningshastighet och således även en minskning i DSI (antal dagar i lager). I och med att NWC har varit stabilt i relation till försäljningen har således leverantörsskulderna i förhållande till försäljningen minskat och likaså DPO (days payable outstanding).

Elanders CAPEX (investeringar) har historiskt sett uppgått till cirka 2,6% av försäljningen och som i grafen ovan minskat för att senaste två åren ligga lägre än vår capital goods bevaknings

Minskad DSO, en funktion av förbättrad cash collecion

men även LGI

Historisk CAPEX 2,6%

KAPITALSTRUKTUR OCH ÖVRIG BALANSRÄKNING

...under både median och medel av Remiums bevakade

capital goods bolag Fasta anläggningstillgångar/försäljning (%) R-12 Immateriella anläggningstillgångar/försäljning (%) R-12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elanders Remium Capital Goods Average

Remium Capital Goods Median

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elanders Remium Capital Goods Average

Remium Capital Goods Median

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elanders Remium Capital Goods Average

Remium Capital Goods Median

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elanders Remium Capital Goods Average

Remium Capital Goods Median

(6)

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 2 191 1 757 1 706 1 839 1 924 2 096 3 730 4 236 6 285 9 342 9 706 9 982 10 255 44,2% 27,9%

EBIT 16 -48 -76 110 119 131 175 292 344 309 453 574 604 38,0% 25,7%

EPS -2,6 -6,1 -4,3 3,1 2,0 3,1 3,5 6,6 8,1 4,7 6,8 9,1 9,7 37,8% 21,2%

AVG. L3Y L5Y

P/E Adj. (x) 3,9 neg. neg. 9,3 19,4 7,7 6,8 9,5 14,6 15,4 12,4 9,2 8,7 10,3 11,6

9,0 22,2 24,8 5,1 5,6 5,7 5,7 5,7 10,8 9,5 7,7 6,3 5,7 7,4 6,7

68,3 neg. neg. 9,1 9,8 9,9 8,9 8,2 15,6 16,8 12,1 9,1 8,3 10,9 10,5

0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7

P/FCF (x) 1,8 134,8 neg. 5,8 26,2 neg. neg. 7,9 neg. neg. 11,3 7,5 8,2 nmf nmf

P/BV (x) 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 1,2 1,6 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9

ROA (%) -1% -3% -4% 3% 2% 3% 3% 5% 4% 2% 3% 4% 4% 4,0% 3,4%

ROE (%) -3% -7% -10% 7% 5% 7% 7% 12% 11% 7% 10% 12% 12% 10,3% 8,6%

1% -3% -5% 7% 7% 7% 7% 11% 9% 6% 8% 10% 10% 8,9% 8,1%

ROC (%) 1% -3% -5% 7% 7% 8% 9% 13% 10% 6% 9% 11% 12% 10,6% 9,4%

54,3% 0,7% -24,1% 17,3% 3,8% -6,6% -15,1% 12,6% -53,0% -11,0% 8,8% 13,3% 12,2% -18,5% -11,7%

0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 2,9% 3,3% 2,9% 3,2% 3,1% 4,3% 4,8% 3,9% 5,1% 3,1% 3,1%

9,8 9,8 19,5 19,5 22,7 23,4 26,5 26,5 35,3 35,4 35,3 35,3 35,3

249 337 333 328 477 562 1 020 1 802 3 751 2 970 2 970 2 970 2 970 1 092 1 174 1 065 1 003 1 166 1 301 1 916 2 540 5 974 5 635 5 501 5 248 5 002

P/E (x) EV/EBITDA (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 10,2 *Medel = 10,5

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal 0

5 10 15 20

P/E Adj. (x) Medel

0 5 10 15 20 25 30

EV/EBITDA (x) Medel

(7)

Supply Chain Management

Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Tyskland, Storbritannien, Sverige, och USA. De största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, konsumentelektronik eller vitvaror.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Carl Ragnerstam, Remium, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Från lokalt tryckeri till global koncern

Målsättning att vara ledande på globala lösningar

...erbjuder produkter och tjänster som behövs för att en

produkt ska nå slutkonsumenten

Modernt företag med gamla anor

Elanders är ett svenskt företag med gamla anor och har sedan starten 1908 utvecklats från att vara ett lokalt tryckeri till dagens globala koncern med verksamhet i 20 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA och de största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, datorer, konsumentelektronik eller vitvaror.

Global strategisk partner

Elanders bidrar till att utveckla kundernas affär och öka deras konkurrenskraft.

Koncernens övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain, print & packaging och e-commerce, med ett integrerat erbjudande i världsklass.

Det säkerställs genom ständig utveckling av befintlig verksamhet kombinerat med strategiska kompletterande förvärv.

Integrerat erbjudande

Elanders erbjuder olika produkter och tjänster som behövs för att en produkt ska nå slutkonsumenten. Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar inköp, konfiguration, produktion, plockning, distribution, betalningslösningar och eftermarknadstjänster till att producera enstaka trycksaker och förpackningar. Utöver erbjudandet till B2B-marknaden säljer även koncernen fotoprodukter direkt till konsument via de egna varumärkena fotokasten och myphotobook.

(8)

Supply Chain Solutions 75%

av koncernen

...ett av de ledande företagen i världen

...kortare livscykler sätter press på företag Elanders hjälper sina kunder med transportlösningar. Erbjudandet innefattar allt ifrån att hitta transportmedel till att sköta transporten.

Elanders erbjuder sina kunder lösningar för returhantering vilket innefattar;

upphämtning, inspektion och testning, reparation och återvinning.

Tjänster

Marknadsdrivkrafter

Marknaden för Supply Chain Solutions tjänster har en god underliggande tillväxt om cirka 3–4 procent. Bland marknadsdrivkrafterna finner vi globalisering vilket genom en ökad e-handel, konkurrens och prispress och kortare livscykler sätter press på företag att vara snabbrörliga vilken outsourcing bidrar med. Genom outsourcing säkerställer även företagen leveranssäkerhet samtidigt som man undviker att binda kapital i anläggningar och personal.

Custom Configuration &

Manufacturing

Warehouse & Inventory Management

Fulfillment & Distribution

Global Order Management Genom ett brett nätverk kan Elanders leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid och till en maximal kostnadseffektivitet till sina slutkunder.

Elanders tar ansvar för kundens upphandlingar både med tillverkare och leverantör och genom detta uppnås optimerad produktion och lagerstyrning.

Elanders utför allt från enklare monteringar till komplex tillverkning och installation anpassade efter kundens behov.

Elanders hjälper sina kunder med optimering av lagerytor, lagernivåer mm.

Detta görs genom hantering av delkomponenter och tillbehör.

Elanders erbjuder sina kunder plock och pack-tjänster genom sin globala infrastruktur. Detta säkrar punktliga leveranser och förkortar time-to-market.

Freight Solutions

Returns Managemenbt &

Refurbishment

- - - - - - - Sourcing & Procurement

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions är Elanders största segment sett till både omsättning och antalet anställda. Segmentet bildades genom Elanders förvärv av Mentor Media 2014 och blev koncernens största genom förvärvet av LGI Q3 2016. Supply Chain Solutions står för cirka 75% av koncernens omsättning och 85% av rörelseresultatet.

Elanders ett av de ledande företagen i världen inom supply chain management.

Kortfattat handlar supply chain management om hantering och flöde av varor, pengar och information mellan tillverkare och slutkund. Elanders erbjuder sina kunder helhetslösningar med tjänster så som; upphandling, inköp, tillverkning och leverans.

Segmentets kunder finns bland annat inom Automotive, Electronics, Retail & Fashion där hög exponering är mot det förstnämnda. Sett till de viktigaste geografiska marknaderna är dessa Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige och nu även Tyskland genom förvärvet av LGI.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :