INVISIO COMMUNICATIONS

Full text

(1)

2 934,8 1 mån (%) 1,9

Nettoskuld (MSEK) -90,8 3 mån (%) 20,2

Enterprise Value (MSEK) 2 844,0 12 mån (%) 77,9

Soliditet (%) 76,2 YTD (%) -9,6

Antal aktier f. utsp. (m) 42,8 52-V Högst 84,0

Antal aktier e. utsp. (m) 44,1 52-V Lägst 33,2

Free Float (%) 60,4 Kortnamn IVSO

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 201,6 229,8 327,6 399,6

EBITDA (MSEK) 39,7 52,9 91,5 114,3

Just. EBIT (MSEK) 34,7 47,3 86,5 106,6

EBT (MSEK) 31,7 46,9 86,4 106,6

EPS ex. tax (SEK) 0,75 1,19 2,02 2,49

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 1,00

Omsättningstillväxt (%) 136,5 14,0 42,5 22,0

EPS-tillväxt (%) nmf 62,8 65,1 23,4

Just. EBIT-marginal (%) 17,2 20,6 26,4 26,7

2014A 2015A 2016E 2017E

Just. P/E (x) (ex tax)* 17,6 63,9 35,0 28,4

P/BV (x) 10,6 30,3 15,9 11,1

EV/Omsättning (x) 2,7 13,8 8,7 7,1

EV/EBITDA (x) 13,5 59,9 31,1 24,9

EV/EBIT (x) 15,5 67,0 32,9 26,7

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 1,5

* Pga aktiveringar av underskottsavdrag KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Lage Jonason m familj & bolag 21,1% 0,2108 21,1%

SIX SIS AG 18,5% 0,1851 18,5%

Patinex AG 17,3% 0,1728 17,3%

Handelsbanken Fonder 6,2% 0 6,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Lars Röckert 3Q-rapport

VD Lars Højgård Hansen 4Q-rapport

CFO Thomas Larsson

• Stark orderingång och orderbok

• Höjer estimat

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2016-11-03 2017-02-24 Analytiker: Viktor Högberg

viktor.hogberg@remium.com, 08 454 32 74

INVISIO utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headsets, kontrollenheter och kringutrustning. Användarna är framförallt professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer såsom militära specialstyrkor, polis- och insatsstyrkor, räddningspersonal och personal inom industriell verksamhet.

BOLAGSBESKRIVNING

Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio. Invisios intäkter växte i det andra kvartalet med 23% y/y och uppgick till 84 MSEK (68), strax över vår förväntan. I jämförbara valutor var tillväxten hela 30%. Såväl brutto- som EBIT-marginalen var något över våra estimat och uppgick till 51,7% (50,1) respektive 26,6% (23,7) trots att antalet anställda ökat till 48 från 34. Kvartalets resultat visar således återigen på skalbarheten i Invisio där rörelseresultatet växte med 38%

och vinsten med 64% när intäkterna växte med 23%.

Förvisso betalades ingen skatt i Q2 (p.g.a. tidigare underskott) men resultatutvecklingen är ändock imponerande. Invisios balansräkning är fortsatt skuldfri och nettokassan uppgår nu till 91 MSEK. Kassaflödet från rörelsen var 45,6 MSEK (9,0) men ett stor positivt tillskott från rörelsekapitalet bidrog samtidigt som bolaget inte betalade skatt i Q2.

Stark orderingång och orderbok. Orderingången i Q2 var stark och orderboken om 187 MSEK var också rekordhög. I slutet av kvartalet fick Invisio ytterligare en order från TCAPS (amerikanska arméns moderniseringsprogram) för kommunikationssystem. Ordervärdet var 100 MSEK med löpande leverans under H2 2016 och H1 2017. Totalt sett har bolaget kommunicerat ordrar från TCAPS om runt 280 MSEK sedan 2014. Detta, tillsammans med återkommande ordrar från NATO-länder och kontinuerlig produktutveckling, gör att vi känner oss bekväma med att räkna med fortsatt stark tillväxt även framöver, samtidigt som orderingång och leverans fortsatt är slagiga på kvartalsbasis.

Höjer estimat. Den starka orderboken, en fortsatt produktutveckling - bolaget släppte nyligen en ny kontrollenhet - tillsammans med expansionsplaner till nya geografiska marknader gör att vi återigen höjer våra estimat för Invisio.

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2015-08-19 2015-10-28 2016-01-13 2016-03-23 2016-06-07 2016-08-17 IVSO OMXSPI (ombaserad)

(2)

#

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 57,2 68,2 56,3 48,1 79,5 83,6 81,6 82,8 85,3 201,6 229,8 327,6 399,6 463,6

Kostnad sålda varor -24,9 -34,0 -27,1 -25,5 -37,3 -40,4 -40,3 -41,0 -48,2 -110,4 -111,5 -159,0 -198,6 -230,9

Bruttoresultat 32,3 34,1 29,3 22,7 42,2 43,2 41,3 41,8 37,0 91,3 118,3 168,6 201,0 232,7

Rörelsekostnader -17,2 -15,8 -14,6 -17,8 -17,4 -19,8 -19,6 -20,3 -42,3 -51,6 -65,4 -77,0 -86,7 -96,4

EO-poster -2,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0

EBITDA 17,7 18,4 14,7 4,8 24,8 23,4 21,7 21,5 -5,3 39,7 52,9 91,5 114,3 136,3

Avskrivningar -0,8 -2,2 -1,8 -0,8 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 -5,2 -5,0 -5,6 -5,0 -7,7 -8,1

Just. EBIT 16,9 16,7 12,9 4,0 23,5 22,2 20,5 20,3 -10,5 34,7 47,3 86,5 106,6 128,2

Finansnetto -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -0,5 -0,1 0,0 0,0

EBT 16,6 16,5 12,8 4,2 23,4 22,2 20,5 20,3 -13,4 31,7 46,9 86,4 106,6 128,2

Skatt* 0,0 -2,5 13,3 -0,6 0,0 0,0 -4,5 -4,5 2,9 12,6 10,2 -9,0 -23,5 -28,2

Nettoresultat 13,9 13,5 26,1 3,6 23,4 22,2 16,0 15,8 -10,5 44,3 57,1 77,4 83,2 100,0

Just. EPS (exkl. skatt) f. utsp. 0,39 0,39 0,30 0,10 0,55 0,52 0,48 0,47 -0,32 0,75 1,19 2,02 2,49 2,99

Just. EPS (exkl. skatt) 0,39 0,39 0,30 0,10 0,55 0,50 0,46 0,46 -0,32 0,73 1,19 1,96 2,42 2,90

Omsättningstillväxt Q/Q -10% 19% -17% -15% 65% 5% -2% 1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 30% 45% 20% -25% 39% 23% 45% 72% 98% 137% 14% 43% 22% 16%

Bruttomarginal 56,4% 50,1% 52,0% 47,1% 53,1% 51,7% 50,6% 50,5% 43,5% 45,3% 51,5% 51,5% 50,3% 50,2%

Just. EBITDA marginal 31,0% 27,0% 26,1% 10,0% 31,2% 28,0% 26,6% 26,0% -6,2% 19,7% 23,0% 27,9% 28,6% 29,4%

Just. EBIT marginal 29,6% 24,5% 22,9% 8,4% 29,6% 26,6% 25,1% 24,5% -12,3% 17,2% 20,6% 26,4% 26,7% 27,7%

*Invisio innehar betydande underskottsavdrag vilka kan komma att aktiveras

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen -5 38 51 81 88 106 EPS -0,25 1,05 1,35 1,81 1,94 2,33

Förändring rörelsekapital -2 -4 -22 -9 -1 -1 EPS ex. tax -0,32 0,73 1,19 1,96 2,42 2,90

Kassaflöde löpande verksamheten -7 34 30 72 87 105 BVPS 0,09 1,20 2,50 4,31 6,20 7,49

Kassaflöde investeringar -5 -5 -5 -8 -9 -9 CEPS -0,17 0,79 0,71 1,64 1,97 2,38

Fritt kassaflöde -13 29 25 64 78 96 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50

Kassaflöde fin. verksamheten 17 -11 -23 3 0 -43 ROE nmf 85% 54% 41% 30% 30%

Nettokassaflöde 5 18 2 67 78 53 Just. ROE nmf 85% 57% 41% 30% 30%

Soliditet 7% 50% 75% 82% 86% 86%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

17 19 17 22 26 29 Antal A-aktier (m) -

9 28 29 98 176 229 Antal B-aktier (m) 42,8

58 106 141 232 318 382 Totalt antal aktier (m) +45 (0)72 40 55 00

4 52 106 190 274 331 www.invisio.com

24 -5 -29 -98 -176 -229

19 27 48 59 60 61

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

81,1 83,6 299,5 327,6 350,4 399,6

Just. EBIT 21,1 22,2 74,3 86,5 90,9 106,6

Just. EPS ex. tax (SEK) 0,49 0,50 1,73 1,96 2,12 2,42

17%

14%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

3%

6%

2%

9%

16%

13%

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2016A 2016E 2017E

Omsättning MSEK

Immateriella tillgångar Box 49149

100 29 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

14%

Estimat RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m, ORDERINGÅNG

BRUTTOMARGINAL & EBIT-MARGINAL (R12m) KOMMUNICERADE ORDRAR & ORDERBOK PER Q (MSEK)

-60

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal EBIT-marginal

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-5,0X -4,0X -3,0X -2,0X -1,0X 0,0X 1,0X

-250 -200 -150 -100 -50 0 50

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Tillväxt, y/y Tillväxt, R12

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 TD

2012 2013 2014 2015 2016

Orderingång Orderbok vid kvartalets utgång

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2015

BOLAGSBESKRIVNING

INVISIO:s teknik och kunskap inom ljud och kommunikation möjliggör störningsfri och tydlig kommunikation även under extrema förhållanden, som vid kraftigt oväsen, vid hetta och under vatten. Vissa kommunikationslösningar skyddar även mot hörselskador och tinnitus. I samtliga av INVISIO:s headset används INVISIO Bone Conduction, en patenterad teknik där en vibrationsavkännande käkbensmikrofon fångar upp rösten istället för att de faktiska ljudvågorna samlas in, vilket gör att störande omvärldsljud elimineras från kommunikationen. I samband med en intelligent kontrollenhet från INVISIO möjliggörs även att mycket försiktigt tal och viskningar kan plockas upp och förstärkas till ljud som är lätt att uppfatta, liksom att externa ljud vid behov kan riktningsbestämmas och även förstärkas upp till fem gånger, samtidigt som öronen kan skyddas från skadligt höga ljud.

Nordamerika

Europa

Sverige

Övriga världen

(5)

Analys utarbetad av: Viktor Högberg, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd.

Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Invisio Communications: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :