Delårsrapport januari juni 2007

Full text

(1)

● Omsättningen uppgick till 80,6 (111,7) MSEK.

● Rörelseresultatet uppgick till –13,0 (–13,7) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om –2,9 (0,0) MSEK.

● Resultat efter skatt uppgick till –12,8 (–11,7) MSEK.

● Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,62 (–0,81) SEK.

● Första delordern i det brittiska Connecting for Health- programmet erhållen.

● Omstrukturering av den svenska verksamheten belastar resultatet med 1,5 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

● Styrelsen tillsätter ny VD och koncernchef

Delårsrapport januari–juni 2007

(2)

RESULTAT OCH STÄLLNING

Segment

Nordamerika Europa exkl Norden Norden & Övr länder Elimineringar Koncernen

MSEK jan–jun 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Extern omsättning 31,5 40,4 36,9 44,6 12,2 26,7 80,6 111,7

Intern omsättning 0,6 0,5 5,0 –1,1 –5,0

Nettoomsättning 31,5 40,4 37,5 44,6 12,7 31,7 –1,1 –5,0 80,6 111,7

Rörelseresultat 9,6 7,1 –0,8 –10,2 –23,0 –12,0 1,3 1,4 –13,0 –13,7

Tabellen ovan visar Ortivus nettoomsättning och rörelseresultat för respektive geografi sk region och koncernen.

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2007 Inom ramen för nödvändiga kostnadsbesparande program har Ortivus beslutat att reducera den svenska verksamheten genom personalneddragningar motsvarande 11 heltidstjänster, eller knappt 30% av personalstyrkan. Den årliga besparingen upp- skattas till cirka 10 MSEK. Omstrukturering genomfördes under juli månad och förväntas ge effekt med början under fjärde kvartalet.

Bolagets marknadsledande position i Sverige inom kardiolo- giområdet har bekräftats genom tilldelningsbeslut för CoroNet avseende Umeå Universitetssjukhus. Ordern förväntas under hösten och uppgår till 2,2 MSEK.

ORTIVUS I KORTHET Ortivus AB är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödssystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus AB etablerades 1985 och är sedan 1997 noterat på OMX Nordic Exchange Small Cap-lista. Ortivus har ca 165 anställda, och dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Kanada och USA.

Omsättning Nettoomsättning, MSEK

2007 apr–jun

2006 apr–jun

Förändring

%

2007 jan–jun

2006 jan–jun

Förändring

%

Nordamerika 16,1 21,1 –24 31,5 40,4 –22

Europa (exkl Norden) 21,7 20,1 8 36,9 44,6 –17

Norden (& Övriga länder) 9,5 6,0 58 12,2 26,7 –54

Totalt 47,3 47,2 0 80,6 111,7 –28

Under det andra kvartalet har utvecklingsarbetet för MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) inom ramen för åtaganden gen- temot NHS Connecting for Health-projektet avslutats. Ortivus erhöll en första delorder från Fujitsu avseende ePR inom ramen för detta projekt. Värdet på delordern uppgår till cirka 14 MSEK.

Projektet fortgår och bolaget är redo för leverans. Bolaget har dock inga möjligheter att påverka implementeringen av projek- tet, varför bedömningar om intäkter över tiden är osäkra.

I region Neuss i Tyskland har Ortivus tillsammans med sex sjukhus, försäkringsbolag och ett fl ertal ambulansorganisationer initierat ett pilot- och samarbetsprojekt beträffande MobiMed.

Detta kommer att bli ett viktigt referenssystem för MobiMed i Tyskland.

Delårsrapport januari–juni 2007

(3)

Koncernens omsättning uppgick till 80,6 (111,7) MSEK för perioden.

I Norden minskade omsättningen kraftigt, som en följd av en framgångsrik lansering och försäljning, främst på den svenska marknaden, under 2006. Bolagets höga marknadspenetration i Sverige innebär en fortsatt fokusering på utveckling av utvalda marknader i Europa.

För Europa var omsättningsminskningen 17%, hänförlig till Tyskland. Detta beror främst på en satsning på att minska ande- len tredjepartshårdvara i lösningar till slutkund vilket leder till högre relativ bruttomarginal. Bolaget bedömer att prisbilden på den tyska marknaden har stabiliserats.

Omsättningen i Nordamerika minskade med 22%, varav två tredjedelar är hänförligt till normala variationer och en tredjedel till valutakursförsämringar.

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 47,3 (47,2) MSEK, inkluderande 4,7 MSEK avseende ePR-ordern om 14 MSEK från Fujitsu.

Bruttoresultat och omkostnader

Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 53,5 (67,2) MSEK. Bruttomarginalen ökade från 60 % till 66 %, vilket huvudsakligen beror på en lägre andel hårdvara i leveranserna i Tyskland och licensintäkten avseende ePR-ordern i England.

Koncernens rörelsekostnader uppgick till 66,4 (81,8) MSEK.

Minskningen är hänförlig till kostnadssänkningar och några min- dre händelser av engångskaraktär i Nordamerika, samt kostnads- sänkningar som en följd av den omstrukturering som gjordes i Tyskland under hösten 2006. I periodens rörelsekostnader ingår omstruktureringskostnader för det tyska dotterbolaget med 1,4 (0) MSEK, samt en reservering om 1,5 (0) MSEK för omstruktu- rering av den svenska verksamheten. Kvarvarande omstrukture- ringskostnader för det tyska dotterbolaget beräknas uppgå till 1,5 MSEK, vilka kommer att belasta resultatet under det andra kvartalet 2007.

Aktiverade utgifter under perioden uppgick till 13,7 (18,7) MSEK, varav aktivering av utvecklingsutgifter för CoroNet och MobiMed uppgick till 11,5 (14,9) MSEK. De omfattande satsningarna på utveckling för CoroNet och MobiMed som inleddes 2005 har under perioden avslutats. Utvecklingsarbetet går nu in i en mer normal fas, vilket innebär att aktiveringar av utvecklingsutgifter kommer att minska betydligt.

Rörelsekostnaderna för det andra kvartalet uppgick till 34,0 (39,2).

Resultat

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till –13,0 (–13,7) MSEK, varav avskrivningar av immateriella anläggnings- tillgångar uppgick till 5,9 (5,6) MSEK. Exklusive omstrukture- ringskostnader uppgick rörelseresultatet till –10,1 (–13,7) MSEK.

För Nordamerika förbättrades rörelseresultatet som en följd av kostnadsminskningar. Rörelseresultatet för Europa förbättrades kraftigt, hänförligt till högre bruttomarginal och lägre kostnader i Tyskland, samt till intäkter avseende ePR-ordern från Fujitsu.

För Norden försämrades rörelseresultatet som en följd av lägre omsättning.

Resultatet efter fi nansiella poster uppgick till –12,3 (–13,6) MSEK. Aktuell skatt är huvudsakligen hänförlig till Nordamerika.

Uppskjuten skatt minskar, främst hänförligt till moderbolaget, som under perioden inte aktiverat underskottsavdrag. Resultatet efter skatt uppgick till –12,8 (–11,7) MSEK vilket motsvarar ett re- sultat per aktie före och efter utspädning på –0,62 (–0,81) SEK.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -2,3 (–9,5) MSEK, inklusive omstruktureringskostnader för det tyska bolaget om 0,6 (0) MSEK, samt en omstruktureringsreserv för den svenska verksamheten om 1,5 (0) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för det andra kvartalet uppgick till -0,2 (–9,5) MSEK.

Kassafl öde, investeringar och likviditet

Den löpande verksamheten gav ett positivt kassafl öde för perioden om 10,3 (16,2) MSEK, och påverkades med –5,3 MSEK avseende omstruktureringskostnader i Tyskland. Investering- arna uppgick till –15,9 (–11,9) MSEK och utgjordes främst av balanserade utvecklingsutgifter. Finansieringsverksamheten gav ett negativt kassafl öde för perioden om –4,2 (–4,2) MSEK genom amortering av långfristiga lån.

Periodens kassafl öde var –9,7 (0) MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 81,4 (90,8) MSEK. Kortfristiga placeringar uppgick till 8,6 (7,8) MSEK. Koncernens fi nansnetto uppgick till 0,7 (0,1) MSEK, och koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,12x (0,35x).

Kassafl ödet för det andra kvartalet uppgick till -10,3 (0,8) MSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 10,8 (28,4) MSEK och resultat efter fi nansiella poster till –23,3 (–10,5) MSEK.

Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 48,0 (69,9) MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immate- riella tillgångar avseende balanserade utgifter om 11,5 (14,9) MSEK.

Ny VD och koncernchef

Efter omfattande förändring, lansering av nya produkter och om- strukturering går Ortivus in i en ny fas. Styrelsen har idag därför beslutat att tillsätta Walter K Young som ny VD och koncernchef.

Walter K Young är medlem i koncernledningen och sedan 1999 ansvarig för bolagets verksamhet i Nordamerika.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Enligt det nya regelverk för noterade bolag som trädde i kraft den 1 juli 2007 ska delårsrapporten innehålla en beskrivning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för den återstå- ende tiden av räkenskapsperioden. De identiferade risker och osäkerhetsfaktorer som särskilt kan komma att påverka Ortivus omsättning och resultat under de återstående sex månaderna av 2007 är primärt:

(4)

Exportsatsning på prioriterade marknader

Ortivus har sedan 2005 gjort kraftfulla satsningar på pro- duktutveckling av MobiMed och CoroNet samt uppbyggnad av internationella försäljningskanaler för utvalda marknader i Europa. Exportsatsningarna är en naturlig följd av att Ortivus har uppnått en ledande position och en hög marknadspene- tration på den svenska marknaden. De initiala internationella framgångar som uppnåtts stärker bolagets bedömning att internationaliseringen långsiktigt kommer att ge ett positivt resultat. Långa upphandlings- och beslutsprocesser gör dock affärsläget svårbedömt i kort- och medellångt perspektiv.

NHS Connecting for Health-projektet

Ortivus är utvald leverantör av ePR (elektronisk patientjour- nal) inom ramen för ”NHS Connecting for Health” i England, ett av världens största IT-projekt inom sjukvård. En första delorder om 14 MSEK har erhållits, varav 4,7 MSEK intäkts- förts under det andra kvartalet. Projektet är mångårigt, och kommer att bli den största enskilda affären i bolagets historia.

Ortivus har satsat stora resurser i detta projekt och är nu redo för leverans. Tidplanen för implementeringen är ännu inte fastlagd. Bolaget ser inga möjligheter att påverka tidplanen.

Bedömningar om när i tiden resterande del av den första del- ordern och ytterligare beställningar kan intäktsföras är därför osäkra. Detta kan ha en betydande påverkan på årets resultat och kassafl öde.

Likviditet

Givet ovanstående osäkerhetsfaktorer är det sannolikt att

Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Danderyd den 20 augusti 2007 Ortivus AB (publ)

bolagets likviditet kommer att behöva förstärkas för att bland annat säkerställa fortsatt exportsatsning av bolagets produk- ter på utvalda marknader.

Ortivus har en etablerad process för riskhantering. En närmare redogörelse för denna framgår av sidan 29 samt not 26 i Ortivus Årsredovisning 2006.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Ortivus och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårs- rapportering, samt RR31, Delårsrapportering för koncerner. Mo- derbolaget har upprättat sin fi nansiella rapportering i enlighet med årsredovisningslagen och RR 32:06, Redovisning för juridisk person. Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovis- ningen för 2006.

Utsikter för koncernen 2007

Resultatet för 2007 kommer att vara negativt, men bättre än re- sultatet för 2006 exklusive nedskrivningar av engångskaraktär.

Bolaget arbetar med en fortsatt strukturering av verksamheten för att säkerställa lönsamhet och långsiktig tillväxt.

Ortivus AB, Org.nr 556259-1205, Box 713, 182 17 Danderyd, Sverige Kommande fi nansiella rapporter

Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 12 november Bokslutskommuniké för 2007 publiceras den 19 februari 2008

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer För ytterligare information

Akbar Seddigh, Ordförande, telefon 08-446 45 00, eller E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00, alt. mobil 0733-33 99 90, eller E-post: per.bourn@ortivus.com

Besök även www.ortivus.com

Akbar Seddigh Lennart Ribohn Laurent Leksell Jon Risfelt

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

Pontus Lesse Anna Söderblom Jan Würtz Mikael Strindlund

Ledamot Ledamot Ledamot Verkställande Direktör

(5)

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK apr–juni 2007 apr–juni 2006 jan–juni 2007 jan–juni 2006 jan–dec 2006

Nettoomsättning 47 255 47 238 80 576 111 658 199 776

Kostnad för sålda varor –15 527 –17 603 –27 120 –44 447 –78 024

Bruttoresultat 31 728 29 635 53 456 67 211 121 752

Övriga rörelseintäkter 2 393 1 016 3 927 2 259 4 344

Försäljningskostnader –17 545 –20 230 –33 779 –42 481 –134 752

Administrationskostnader –8 575 –9 404 –17 237 –20 059 –48 435

Forsknings- och utvecklingskostnader –9 401 –9 865 –18 297 –20 259 –67 215

Övriga rörelsekostnader –899 –748 –1 041 –1 297 –3 748

Andelar i intresseföretags resultat - 138 - 933 –333

Rörelseresultat –2 299 –9 458 –12 971 –13 693 –128 387

Finansiella intäkter 727 1 282 1 548 1 442 1 236

Finansiella kostnader –547 –1 078 –847 –1 355 –633

Resultat efter fi nansiella poster –2 119 –9 254 –12 270 –13 606 –127 784

Aktuell skatt 194 –2 267 –2 137 –4 523 –5 583

Uppskjuten skatt 182 2 914 1 575 6 404 –15 819

Resultat efter skatt –1 743 –8 607 –12 832 –11 725 –149 186

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare –1 743 –8 607 –12 832 –11 725 –149 186

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) –0,08 –0,591 –0,62 –0,811 –8,511

Antal aktier per balansdagen (tusental) 20 708 13 805 20 708 13 805 20 708

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 20 708 14 545 20 708 14 545 17 534

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 4 292 4 526 9 095 8 787 92 553

-varav på immateriella anläggningstillgångar 2 808 2 795 5 917 5 624 85 567

1) Omarbetad för fondemissionseffekt av nyemission.

Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK 070630 060630 061231

Anläggningstillgångar

Goodwill 65 302 113 145 63 917

Övriga immateriella anläggningstillgångar 79 416 87 906 70 474

Materiella anläggningstillgångar 15 636 15 570 16 764

Uppskjutna skattefordringar 20 693 40 455 15 673

Övriga fi nansiella anläggningstillgångar - 4 307 -

Summa anläggningstillgångar 181 047 261 383 166 828

Omsättningstillgångar

Varulager 12 793 17 678 10 602

Kortfristiga fordringar 42 751 65 615 57 893

Kortfristiga placeringar 8 563 1 897 7 796

Likvida medel 81 383 17 183 90 778

Summa omsättningstillgångar 145 490 102 373 167 069

SUMMA TILLGÅNGAR 326 537 363 756 333 897

Eget kapital 215 262 208 856 226 029

Långfristiga räntebärande skulder 17 248 25 496 20 854

Andra långfristiga skulder 9 631 9 183 7 326

Kortfristiga räntebärande skulder 8 064 48 559 14 332

Andra kortfristiga skulder 76 332 71 662 65 356

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 326 537 363 756 333 897

(6)

Koncernens kassafl ödesanalys

Belopp i KSEK apr–juni 2007 apr–juni 2006 jan–juni 2007 jan–juni 2006 jan–dec 2006

Kassafl öde från den löpande verksamheten –941 18 452 10 316 16 165 –40 418

Kassafl öde från investeringsverksamheten –7 488 –370 –15 866 –11 926 –40 277

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten –1 839 –17 257 –4 169 –4 210 152 846

Periodens kassafl öde –10 268 825 –9 719 29 72 151

Förändring av koncernens egna kapital

Belopp i KSEK 070630 060630 061231

Ingående balans 226 029 229 717 229 717

Nyemission - - 160 619

Omräkningsdifferenser 2 065 –9 136 –15 121

Periodens resultat –12 832 –11 725 –149 186

Utgående balans 215 262 208 856 226 029

Koncernens nyckeltal

070630 060630 061231 051231 041231

Resultat efter skatt –12 832 –11 725 –149 186 –17 713 18 572

Resultatmarginal % –15 –12 –64 –10 17

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1) –0,62 –0,81 –8,51 –1,22 1,28

Räntabilitet på eget kapital % 2) neg neg neg neg 8

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 2) neg neg neg neg 10

Soliditet 66 57 68 64 87

Skuldsättningsgrad 0,12x 0,35x 0,16x 0,17x 0,00

Eget kapital per aktie, SEK 10,40 15,13 10,92 16,64 16,66

Medelantal anställda 168 176 124 144 115

1) Omarbetade för fondemissionseffekt av nyemission år 2006 och tidigare.

2) Baserat på rullande 12 månader.

Nyckeltalen är beräknade enligt IFRS för jämförelseåret 2004.

(7)

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK 070630 060630 061231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 47 595 50 770 40 444

Materiella anläggningstillgångar 5 680 3 398 5 610

Andelar i koncernföretag 132 642 167 454 132 642

Uppskjutna skattefordringar - 19 856 -

Fordringar på koncernföretag - 14 663 -

Summa anläggningstillgångar 185 917 256 141 178 696

Omsättningstillgångar

Varulager 6 552 11 264 6 301

Kortfristiga fordringar 30 224 47 734 43 816

Likvida medel 47 959 4 533 69 937

Summa omsättningstillgångar 84 735 63 531 120 054

SUMMA TILLGÅNGAR 270 652 319 672 298 750

Eget kapital 224 030 202 523 247 364

Avsättningar 1 859 2 647 2 259

Långfristiga skulder 16 369 24 595 19 997

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 1 8 064 37 758 7 895

Andra kortfristiga skulder 20 330 52 149 21 235

Summa eget kapital och skulder 270 652 319 672 298 750

1) Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Checkkredit - 29 711

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut 8 064 8 047

Total kortfristiga skulder till kreditinstitut 8 064 37 758

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KSEK apr–juni 2007 apr–juni 2006 jan–juni 2007 jan–juni 2006 jan–dec 2006

Nettoomsättning 8 662 7 903 10 759 28 394 47 381

Kostnad för sålda varor –4 351 –4 027 –6 014 –13 683 –24 506

Bruttoresultat 4 311 3 876 4 745 14 711 22 875

Rörelsekostnader –16 442 –13 109 –27 837 –26 134 –80 635

Rörelseresultat –12 131 –9 233 –23 092 –11 423 –57 760

Resultat från fi nansiella poster 215 813 –242 898 –26 978

Resultat efter fi nansiella poster –11 916 –8 420 –23 334 –10 525 –84 738

Skatt - 2 357 - 2 947 –22 987

Resultat efter skatt –11 916 –6 063 –23 334 –7 578 –107 725

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 2 336 2 065 5 186 4 174 27 314

-varav på immateriella anläggningstillgångar 2 001 1 805 4 309 3 610 25 519

(8)

Telefax: +46 8 446 45 19 E-post: info@ortivus.com www.ortivus.com

DOTTERBOLAG

Ortivus North America, Inc.

PO Box 276

2324 Sweet Parkway Rd.

Decorah, IA 52101-0276 USA

Telefon: +1 563 387 3191 Telefax: +1 563 387 9333 E-post: sales@ortivusna.com www.ortivusna.com

Telefax: +1 450 682 8117 E-post: sales@ortivusna.com www.ortivusna.com

Ortivus UK Ltd 2 Turnberry House Solent Business Park Fareham, Hants PO15 7FJ Storbritannien

Telefon: +44 1489 889201 Telefax: +44 1489 889206 E-post: sales@ortivus.co.uk www.ortivus.com

www.medos.de

Ortivus Danmark A/S Nørregade 7

Postboks 118 DK-8700 Horsens Danmark

Telefon: +45 87 93 20 40 E-post: info@ortivus.dk www.ortivus.dk

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :