Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

681 1 mån (%) 4,6

Nettoskuld (MSEK) 1 163 3 mån (%) 23,6

Enterprise Value (MSEK) 1 844 12 mån (%) 12,7

Soliditet (%) 39,1 YTD (%) 5,7

Antal aktier f. utsp. (m) 33,4 52-V Högst 21,5

Antal aktier e. utsp. (m) 33,9 52-V Lägst 13,8

Free Float (%) 65,0 Kortnamn ARISE

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 254,0 487,0 609,6 457,5

EBITDA (MSEK) 197,0 192,0 125,1 140,0

EBIT (MSEK) 91,0 -58,0 26,4 61,2

EBT (MSEK) -25,0 -164,0 -56,5 -6,2

EPS (SEK) -0,78 -4,67 -1,33 -0,14

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 10,0 91,7 25,2 -25,0

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf -89,2

EBIT-marginal (%) 31,6 -11,4 4,3 13,1

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 0,5 0,6 0,7 0,7

EV/Omsättning (x) 7,0 3,7 3,0 3,9

EV/EBITDA (x) 11,6 4,9 12,4 13,5

EV/EBIT (x, adj.) 25,2 12,9 36,7 30,8

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Claesson & Anderzén m. bolag 12,4% 0,124 12,4%

Tredje AP-fonden 10,0% 0,0999 10,0%

Statkraft AS 7,5% 0 7,5%

Jan Barchan 5,1% 0 5,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Joachim Gahm 4Q-rapport

• Lägre omsättning

• Stark Q4a att vänta

• Framtidsutsiker

Marknadsvärde (MSEK)

NASDAQ OMX Small Cap Infrastruktur

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

Lägre omsättning. I Q3 rapporterade Arise en omsättning om 77 MSEK (198), samt EBITDA om 21 MSEK (29) och EBT om - 22 MSEK (-171). Jämförelsevis bör resultatet ses på EBITDA nivå då fjolåret belastades av nedskrivningar och reserveringar över 170 MSEK. Omsättningen understeg vår prognos med 28%

medan EBIT och EBT kom in i linje med förväntan. Avvikelsen förklaras främst av lägre vinstavräkning och lägre snittpris på el där även prissäkringar i uppåtgående marknad förklarar avvikelsen mot spotpriset under perioden. I övrigt utvecklades byggnationen av Mombyåsen och Solberg bättre än planerat, samt att avsiktsförklaring om försäljning tecknades för det stora projektet Kölvallen (bör omfatta 200 MW). Efter kvartalets utgång genomfördes försäljningen av Bohult vilket medför kassaflödesbidrag och en mindre resultatpåverkan (med viss medvind från apprecierad EURSEK). Tillhörande förvaltningsavtal om 5 år ingår i avtalet.

Stark Q4a att vänta. Det fjärde kvartalet som är säsongmässigt starkt har inletts bra sett till senaste datapunkterna från 14 november där faktisk produktion för oktober månad översteg budget med 15%. Elpriset har stärkts senaste tiden, och även om långräntorna har börjat traska uppåt i USA är finansieringskostnaderna alltjämt på mycket låga nivåer. Detta tillsammans med effektivare och driftsnålare verk samt fundamental trigger för högre certifikatpriser (politiska beslut om högre kvotplikt etc.) borgar för förbättrat marknadssentiment med implikation att den stora projektportföljen (ca 1000 MW) torde möta gynnsammare förutsättningar att attrahera köpare och att nedskrivningsbehov, allt annat lika, ter sig osannolikt.

Framtidsutsikter. Vi räknar med att högre vinstavräkning driver högre resultat och kassaflöde i nästa kvartal med avtryck i sjunkande nettoskuld. Även fokus på kassaflödesgenerering samt CAPEX-lätt exekvering torde visa sig i 2017 och 2018 - även om det är avhängt realisering av projektförsäljningar vilket vi förhåller vi oss försiktigt positiva till. Utrymme att tillämpa en generös utdelningspolicy medges då soliditetsmålet är uppnått och utdelning motsvarande 50% av föregående års kassaflöde motsvarar en hög yield. Det sistnämnda är inget vi räknar med och kan snarare ses som ett möjligt kapitalallokeringsalternativ i kombination med fortsatt skuldreducering.

Arise är ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift. Bolaget fokuserar på landbaserad vindkraft och

verksamheten är främst inriktad mot Sverige.

2017-02-17

13 14 15 16 17 18 19 20 21

2015-11-25 2016-02-24 2016-05-23 2016-08-17 2016-11-09

ARISE OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 76,0 57,0 198,0 151,0 136,0 90,0 77,0 306,6 231,0 254,0 487,0 609,6 457,5 523,4

Akt. arbete och övr. intäkter 8,0 17,0 6,0 6,0 1,0 3,0 2,0 3,0 69,0 47,0 31,0 9,0 14,0 16,0

Rörelsekostnader -26,0 -28,0 -158,0 -90,0 -98,0 -76,0 -58,0 -261,6 -118,5 -103,0 -301,0 -493,6 -338,0 -370,0

Andel i intressebolag 12,0 -2,0 -17,0 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 -1,0 -25,0 0,0 6,6 6,2

EO 0,0 0,0 -174,0 -37,0 0,0 -12,0 -12,0 0,0 -2,5 0,0 -211,0 -24,0 0,0 0,0

EBITDA 70,0 44,0 29,0 48,0 39,0 17,0 21,0 48,1 197,5 197,0 192,0 125,1 140,0 175,6

Avskrivningar -26,0 -26,0 -175,0 -22,0 -22,0 -34,0 -22,0 -20,7 -94,0 -106,0 -250,0 -98,7 -78,9 -75,9

EBIT 44,0 18,0 -146,0 26,0 17,0 -17,0 -1,0 27,4 103,5 91,0 -58,0 26,4 61,2 99,7

Finansnetto -27,0 -24,0 -25,0 -30,0 -25,0 -18,0 -20,0 -19,9 -69,0 -116,0 -106,0 -82,9 -67,3 -62,3

EBT 17,0 -6,0 -171,0 -4,0 -8,0 -35,0 -21,0 7,5 34,5 -25,0 -164,0 -56,5 -6,2 37,4

Skatt -2,0 0,0 11,0 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 -4,0 -1,0 8,0 12,0 1,4 0,0

Nettoresultat 15,0 -6,0 -160,0 -4,0 -3,0 -28,0 -21,0 7,5 30,5 -26,0 -156,0 -44,5 -4,8 37,4

EPS f. utsp. (SEK) 0,44 -0,22 -4,79 -0,11 -0,08 -0,81 -0,65 0,22 0,86 -0,75 -4,67 -1,33 -0,14 1,12 EPS e. utsp. (SEK) 0,44 -0,22 -4,79 -0,11 -0,08 -0,81 -0,65 0,22 0,86 -0,75 -4,67 -1,31 -0,14 1,10

Omsättningstillväxt Q/Q -8% -25% 247% -24% -10% -34% -14% 298% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -13% 54% 340% 82% 79% 58% -61% 103% 10% 10% 92% 25% -25% 14%

EBITDA-marginal 85% 61% 14% 31% 29% 19% 27% 16% 71% 68% 38% 20% 30% 33%

EBIT-marginal 54% 25% -72% 17% 13% -19% -1% 9% 37% 32% -11% 4% 13% 19%

EBT-marginal 21% -8% -85% -3% -6% -39% -27% 2% 12% -9% -32% -9% -1% 7%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 185 185 218 123 141 176 EPS 0,91 -0,78 -4,67 -1,33 -0,14 1,12

Förändring rörelsekapital 28 -23 -48 47 7 -3 Just. EPS 0,89 -0,77 1,41 -0,97 -0,14 1,10

Kassaflöde löpande verksamheten 213 162 170 172 148 173 BVPS 36,38 34,74 32,65 30,16 30,02 31,12

Kassaflöde investeringar -292 -21 117 86 -17 -19 CEPS 6,25 4,78 5,09 5,06 4,36 5,09

Fritt kassaflöde -79 141 287 257 132 154 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten -70 -174 -240 -214 -116 -112 ROE 2% -2% -14% -4% 0% 4%

Nettokassaflöde -149 -33 47 43 16 42 Soliditet 38% 40% 39% 40% 40% 42%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) -

191 157 203 246 261 303 Antal B-aktier (m) 33,4

3 294 2 967 2 767 2 568 2 515 2 503 Totalt antal aktier (m) 33,4 +46 (0) 35 202 09 00

1 240 1 178 1 090 1 023 1 019 1 056 www.arise.se

1 438 1 449 1 248 1 097 1 033 942

173 109 219 117 110 113

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

106 77 602 610 445 457

EBIT 0 -1 20 26 59 61

EPS (SEK) -0,46 -0,65 -1,55 -1,33 -0,44 -0,14

4%

nmf nmf

nmf

1%

34%

nmf Nettoomsättning

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2016A 2016E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2017E

-28% 3%

MSEK

Immateriella tillgångar Kristian IV:s väg 3

301 18 Halmstad Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ELPRISER OCH TOTALINTÄKTER

ELPRIS, SPOT & ELCERTIFIKAT (SEK/MWh)* TOTALINTÄKT (SEK/MWh)*

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elpris, spot Elcertifikatpris

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

0,0X 1,0X 2,0X 3,0X 4,0X 5,0X 6,0X 7,0X 8,0X 9,0X 10,0X

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1203 1265 1438 1449 1248 1097 1033 942

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(4)

ELPRODUKTION PER AFFÄRSOMRÅDE* TOTAL PRODUKTION KVARTALSVIS**

BOLAGSBESKRIVNING

Arise är en aktiv ägare på den svenska vindkraftsmarknaden. Bolagets affärsidé har historiskt varit att driftssätta och äga vindkraftverk och därigenom producera och sälja miljövänlig el. Bolaget bedriver idag sin verksamhet inom hela värdekedjan från tillståndsprocess och byggnation av verk till försäljning av både el och idrifttagna vindkraftverk. Utöver det bygger och förvaltar bolaget vindkraftparker för externa investerares räkning. Bolaget har idag en projektportfölj om drygt 1000 MW i Sverige.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q3 2016, ** Per respektive kvartalsrapport

Egen vindkraftdrift Samägd vindkraftdrift

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Arise: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :