KURSUTVECKLING 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

Full text

(1)

NASDAQ OMX First North

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

161,1 1 mån (%) -19,3

Nettoskuld (MSEK) -2,2 3 mån (%) -23,2

Enterprise Value (MSEK) 158,9 12 mån (%) 2,1

Soliditet (%) 61,1 YTD (%) -34,7

Antal aktier f. utsp. (m) 167,8 52-V Högst 1,59

Antal aktier e. utsp. (m) 167,8 52-V Lägst 0,71

Free Float (%) 61,2 Kortnamn TAGM B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 62,6 79,0 88,4 105,9

EBITDA (MSEK) 7,1 7,9 4,3 13,9

EBIT (MSEK) 6,9 6,5 1,9 13,5

EBT (MSEK) 6,7 2,1 -1,7 13,4

EPS (SEK) 0,05 0,02 -0,01 0,06

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 24,2 26,3 12,0 19,7

EPS tillväxt (%) nmf 8,9 -91,7 nmf

EBIT-marginal (%) 11,1 8,3 2,2 12,8

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 13,0 65,5 neg. 15,6

P/BV (x) 5,0 5,5 4,0 3,2

EV/Omsättning (x) 1,0 3,1 1,8 1,5

EV/EBITDA (x) -0,8 -0,4 36,7 11,4

EV/EBIT (x) 9,0 37,4 82,1 11,7

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Ålandsbanken AB 16,7% 0,1671 16,7%

Ctm Invest AB 11,9% 0,1192 11,9%

LMK Ventures AB 10,1% 0,1013 10,1%

Didrik Hamilton 7,7% 0 7,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Rolf Norberg 3Q-rapport

VD Jonas Svensson 4Q-rapport

TagMaster utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade radiofrekvens- och kamerabaserade identifieringssystem (RFID &

ANPR) för krävande miljöer. Applikationerna omfattar exempelvis automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, containrar och individer. Bolaget är listat på First North och grundades 1994 med huvudkontor i Stockholm.

CitySync trögare än väntat i Q2. TagMaster växte med 10%

i Q2 och redovisade intäkter om 20,6 MSEK (18,7) vilket var en bit under våra estimat. Tillväxten är helt hänförlig förvärv.

Liksom i Q1 hade vi överskattat intäktsbidraget från CitySync. Denna del har YTD omsatt 10,1 MSEK och R12 22,6 MSEK och vi bedömer att det tar lite längre tid än vi och bolaget tidigare räknat med för att nå upp i de ca 40 MSEK i årstakt som tidigare kommunicerats. EBIT uppgick i kvartalet till -5,5 MSEK (2,4) men då har bolaget tagit 3 MSEK i omstruktureringskostnader under Q2 varför det justerade rörelseresultatet var -2,5 MSEK. Vi hade räknat med ungefär lika mycket, men positivt. Ser man däremot till den rullande tolvmånadersutvecklingen har försäljningen aldrig varit så hög som nu - 86,3 MSEK (69,9) samtidigt som det innevarande kvartalet, Q3, åtminstone historiskt varit ett lite svagare kvartal intäktsmässigt.

Omstrukturering och förvärv. Som följd av att CitySync inte utvecklats enligt plan har bolaget initierat ett omstruktureringsprogram vilket man nu tagit kostnader för.

Av de 3 MSEK omfattar en del nedskrivning av projektkostnader. Under den senaste tiden har bolaget dragit sig ur ett par större projekt utan lönsamhet och arbetar nu för att kompensera för detta med lönsamma diton. Ledningen förväntar sig att CitySync börjar visa tillväxt nästa år. Det planerade förvärvet av franska Balogh fortskrider enligt plan och bolaget förväntar sig att affären blir klar under Q3. Våra estimat reflekterar i dagsläget ej förvärvet.

Sänker estimat. Vi sänker våra intäkts- men framförallt resultatestimat efter kvartalet. Detta främst för innevarande år där kvartalets stora differens i utfall mot prognos står för större delen av det lägre resultatestimatet. Vi räknar däremot med att både TagMaster och CitySync börjar visa på tillväxt under nästa år.

• CitySync trögare än väntat i Q2

• Omstrukturering och förvärv

• Sänker estimat

Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

2016-10-27 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2017-01-26 Analytiker: Viktor Högberg

viktor.hogberg@remium.com, 08 454 32 74

BOLAGSBESKRIVNING

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

2015-07-17 2015-10-09 2016-01-08 2016-04-05 2016-07-01

TAGM B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 19,2 18,7 18,2 22,8 24,6 20,6 19,5 23,7 50,3 62,6 79,0 88,4 105,9 116,9

Kostnad sålda varor -9,2 -7,1 -7,9 -8,4 -9,5 -9,0 -7,9 -9,5 -20,8 -28,8 -32,6 -35,9 -42,2 -46,5

Bruttoresultat 10,1 11,6 10,4 14,4 15,1 11,6 11,6 14,2 29,5 33,7 46,4 52,6 63,7 70,4

Rörelsekostnader -7,4 -9,1 -19,1 -13,2 -12,9 -16,6 -10,5 -11,2 -26,8 -26,6 -43,6 -54,3 -49,8 -50,9

Varav EO-poster 0,0 0,0 -5,1 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -5,1 -3,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 2,6 2,5 1,5 1,2 2,2 -1,9 1,1 2,9 2,8 7,1 7,9 4,3 13,9 19,5

Avskrivningar 0,0 -0,1 -1,1 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,1 -0,2 -1,4 -2,4 -2,8 -2,8

Just. EBIT 2,6 2,4 0,9 0,6 1,6 -2,5 0,5 2,3 2,7 6,9 6,5 1,9 13,5 19,1

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 0,6 -0,4 -0,2 -0,2

EBT 2,6 2,4 -4,2 1,3 1,3 -5,6 0,4 2,2 2,4 6,7 2,1 -1,7 13,4 18,9

Skatt -0,6 -0,5 -0,3 3,1 -0,4 0,4 -0,1 -0,5 -0,6 -1,5 1,7 -0,6 -3,1 -4,3

Nettoresultat 2,0 1,9 -4,5 4,4 0,9 -5,2 0,3 1,7 1,5 5,2 3,8 -2,3 10,3 14,6

EPS f. utsp. (SEK) 0,019 0,011 -0,027 0,026 0,005 -0,031 0,002 0,010 0,01 0,05 0,02 -0,01 0,06 0,09

EPS e. utsp. (SEK) 0,019 0,011 -0,027 0,026 0,005 -0,031 0,002 0,010 0,01 0,05 0,02 -0,01 0,06 0,09

Omsättningstillväxt Q/Q 2% -3% -2% 25% 8% -16% -5% 21% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 32,6% 14,2% 39,9% 20,8% 28,0% 10,1% 7,0% 3,8% 26,9% 24,2% 26,3% 12,0% 19,7% 10,4%

Bruttomarginal 52,3% 62,0% 56,9% 63,1% 61,3% 56,5% 59,7% 59,9% 58,7% 53,9% 58,7% 59,5% 60,2% 60,2%

Just. EBITDA marginal 13,7% 13,3% 8,3% 5,4% 8,9% -9,3% 5,7% 12,4% 5,5% 11,3% 10,0% 4,9% 13,1% 16,7%

Just. EBIT marginal 13,6% 12,9% 5,1% 2,5% 6,5% -12,1% 2,5% 9,9% 5,3% 11,1% 8,3% 2,2% 12,8% 16,3%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 2 7 4 3 13 17 EPS 0,01 0,05 0,02 -0,01 0,06 0,09

Förändring rörelsekapital -4 0 2 -3 -1 -1 Just. EPS 0,02 0,06 0,04 0,01 0,08 0,11

Kassaflöde löpande verksamheten -1 8 6 0 12 16 BVPS 0,08 0,13 0,27 0,24 0,30 0,39

Kassaflöde investeringar 0 0 -35 0 -2 -2 CEPS -0,01 0,07 0,04 0,00 0,07 0,10

Fritt kassaflöde -1 8 -29 -1 10 14 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 1 -3 28 9 0 0 ROE 18% 39% 8% nmf 21% 23%

Nettokassaflöde 0 4 -2 9 10 14 Just. ROE 20% 39% 20% 2% 21% 23%

Soliditet 36% 51% 72% 61% 65% 69%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 27 22 21 20 Antal A-aktier (m) -

1 6 4 13 23 37 Antal B-aktier (m) 167,8

23 26 63 65 77 94 Totalt antal aktier (m) 167,8 +46 (0) 8 632 19 50

8 13 45 40 50 65 www.tagmaster.com

2 -6 -3 -4 -14 -28

1 -1 1 -1 -1 -1

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

25,7 20,6 103,7 88,4 119,6 105,9

Just. EBIT 2,4 -2,5 9,3 1,9 16,3 13,5

EPS 0,010 -0,031 0,04 -0,01 0,07 0,06

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Mat.- & imm. tillgångar Kronborgsgränd 11

164 87 Kista Likvida medel

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

-17%

-17%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf

-15%

2017E

-20% -11%

-79%

nmf Skillnad

2Q 2016A 2016E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 20 40 60 80 100 120

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

45%

47%

49%

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Just EBIT-marginal -50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 5 10 15 20 25

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning Just. EBIT-marginal

-2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

* Per årsredovisning 2015

MARKNADS- & BOLAGSSPECIFIKT

BOLAGSBESKRIVNING

TagMaster är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer tekniskt avancerade produkter, tjänster och system inom området för RFID - olika typer av automatisk identifiering. Denna identifiering sker med hjälp av radiovågor med ett antal olika frekvensband som används av olika system. Ett RFID -system består generellt av 2 huvudkomponenter, en ID-tagg och en RFID-läsare där mjukvara och tillbehör tillkommer.

TagMaster arbetar utifrån två affärsområden: Traffic- respektive Rail Solutions. 2015 kompletterades RFID-erbjudandet inom Traffic Solutions med förvärvet av brittiska CitySync som tillhandahåller lösningar för ANPR (Automated Number Plate Recognition).

Traffic Solutions Rail Solutions

EMEA Asia pacific Americas

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Viktor Högberg, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till TagMaster: Introduce och Certified Adviser. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument.

Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :