Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

326,3 1 mån (%) -2,0

Nettoskuld (MSEK) 13,5 3 mån (%) -5,3

Enterprise Value (MSEK) 339,8 12 mån (%) -21,3

Soliditet (%) 43,7 YTD (%) -21,3

Antal aktier f. utsp. (m) 5,2 52-V Högst 83,0

Antal aktier e. utsp. (m) 5,2 52-V Lägst 54,0

Free Float (%) 57,12 Kortnamn ELEC

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1 704 1 700 1 721 1 756

EBITDA (MSEK) 49 40 34 41

EBIT (MSEK) 46 37 31 39

EBT (MSEK) 48 39 32 39

EPS (just. SEK) 7,23 5,81 4,82 5,83

DPS (SEK) 5,25 4,25 4,25 5,00

Omsättningstillväxt (%) 9,2 -0,2 1,2 2,0

EPS tillväxt (%) 19,8 -19,7 -17,0 21,0

EBIT-marginal (%) 2,7 2,2 1,8 2,2

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 10,8 13,7 13,0 10,8

P/BV (x) 2,1 2,1 1,7 1,6

EV/Omsättning (x) 0,3 0,3 0,2 0,2

EV/EBITDA (x) 9,1 12,1 10,1 8,2

EV/EBIT (x) 9,6 12,9 11,1 8,7

Direktavkastning (%) 8,4 5,3 6,8 8,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Håkan Lissinger 20,9%

0,209

20,9%

Catella Fonder 11,4%

0,114

11,4%

Theodor Jeansson 10,6%

0,1058

10,6%

Avanza Pension Försäkring AB 9,7%

0

9,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Elving 4Q-rapport

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• Intakta marknadsandelar

• Fortsatt marginalpress

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Mobiltelefonlanseringar genererade tillväxt. ElectraGruppen redovisade en rapport för det tredje kvartalet som var något svagare än vad vi räknade med. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 382,2 MSEK (366,8), vilket motsvarade en ökning om 4,2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Kvartalet dominerades som väntat av nya mobiltelefonmodeller med Iphone 7 i spetsen och detta var även den främsta anledningen till den organiska tillväxten. Rörelseresultatet blev 8,1 MSEK (10,1), motsvarande en rörelsemarginal om 2,1% (2,8) gentemot vårt estimat om 10,0 MSEK och en rörelsemarginal om 2,6%.

Intakta marknadsandelar. Retail-segmentet växte med 1,2% till 269,7 MSEK (266,5) med ett rörelseresultat som minskade till 3,7 MSEK (4,4). Telekomrelaterade produkter fortsatte att prägla segmentet och precis som tidigare ser vi att Electras olika koncept inom Retail står sig väl i konkurrensen på marknaden. Det danska intressebolaget Euronics Danmark omsättning uppgick i kvartalet till 11,8 MSEK (0) med ett positivt resultatbidrag. Även Logistik

& IT ökade omsättningen och växte med 12,2% till 112,6 MSEK (100,3). Tillväxten förklaras av nya modeller inom mobiltelefoni.

Däremot minskade rörelseresultatet till 4,4 MSEK (5,7) vilket till stor del förklaras av att Q3 2015 präglades positivt av att en logistikkund genomförde ett stort byte av hårdvara. Efter kvartalets utgång tecknade Electra ett logistikavtal med Empire Sweden där logistiken bygger på direktleveranser och distribution.

Antalet SMART-butiker uppgick i kvartalet till 253 (270) där minskningen berodde på att Phone Familys 15 butiker försattes i konkurs under kvartalet. Minskningen medför en mindre sänkning av våra estimat.

Fortsatt marginalpress. Inför Electras starkaste kvartal sänker vi vår resultatprognos med strax under 12%. Trots lyckade lanseringar av mobiltelefoner räknar vi med att mixförskjutningen med tillhörande marginalpress väger tyngre. Oktober månad visade dock på en återhämtning för elektronikbranschen med 10%

tillväxt Y/Y för TV och hela 30% Y/Y för ljud vilket, i hög utsträckning, kan bidra positivt för koncernen. Vi räknar med att Electra bibehåller utdelningen om 4,25 SEK (4,25).

BOLAGSBESKRIVNING

2017-02-09 Electra Gruppen ska utveckla och driva koncept för butikskedjor (Audio

Video, Digitalbutikerna och RingUp) med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

55 60 65 70 75 80 85

2015-11-16 2016-02-15 2016-05-12 2016-08-08 2016-10-31

ELEC OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 371 403 367 559 368 401 382 570 1 561 1 704 1 700 1 721 1 756 1 791

Rörelsekostnader -364 -398 -356 -543 -363 -398 -374 -555 -1 519 -1 657 -1 660 -1 689 -1 714 -1 745

EBITDA 7,2 5,4 10,7 16,2 5,7 3,9 8,8 15,1 42,1 48,8 39,5 33,5 41,4 45,5

Avskrivningar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -1,7 -2,4 -2,4 -2,8 -2,6 -2,7

EBIT 6,6 4,8 10,1 15,6 5,0 3,2 8,1 14,4 40,4 46,4 37,1 30,7 38,8 42,9

Finansnetto 0,7 0,8 -0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,0 0,6 1,3 1,9 1,5 0,0 0,1

EBT 7,3 5,6 9,9 16,2 5,4 3,8 8,6 14,4 41,0 47,7 39,0 32,2 38,9 43,0

Skatt -1,6 -1,2 -2,2 -3,8 -1,1 -0,5 -2,1 -3,5 -9,6 -10,1 -8,8 -7,2 -8,6 -9,5

Nettoresultat 5,7 4,4 7,7 12,4 4,3 3,3 6,5 11,0 31,4 37,6 30,2 25,1 30,3 33,5

EPS f. utsp. (SEK) 1,09 0,85 1,48 2,35 0,83 0,64 1,30 2,11 6,05 6,98 5,75 4,82 5,83 6,44

EPS e. utsp. (SEK) 1,09 0,85 1,48 2,35 0,83 0,64 1,30 2,11 6,05 6,98 5,75 4,82 5,83 6,44

Omsättningstillväxt Q/Q -33,0% 8,5% -9,0% 52,5% -34,2% 9,1% -4,7% 49,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 4,1% 5,5% -10,9% 0,9% -0,9% -0,4% 4,2% 1,9% 23,1% 9,2% -0,2% 1,2% 2,0% 2,0%

Just. EBITDA marginal 1,9% 1,3% 2,9% 2,9% 1,5% 1,0% 2,3% 2,6% 2,7% 2,9% 2,3% 1,9% 2,4% 2,5%

Just. EBIT marginal 1,8% 1,2% 2,8% 2,8% 1,4% 0,8% 2,1% 2,5% 2,6% 2,7% 2,2% 1,8% 2,2% 2,4%

Just. EBT marginal 2,0% 1,4% 2,7% 2,9% 1,5% 0,9% 2,3% 2,5% 2,6% 2,8% 2,3% 1,9% 2,2% 2,4%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 34 39 37 27 33 36 EPS 6,04 7,23 5,81 4,82 5,83 6,44

Förändring rörelsekapital -12 -6 -3 2 7 -12 Just. EPS 6,04 7,23 5,81 4,82 5,83 6,44

Kassaflöde löpande verksamheten 22 33 26 29 39 24 BVPS 34,51 36,81 37,32 37,97 38,80 39,99

Kassaflöde investeringar -4 -4 -14 -2 -4 -4 CEPS 4,29 6,37 4,92 5,51 7,58 4,62

Fritt kassaflöde 18 29 12 26 35 20 DPS 4,50 5,25 4,25 4,25 5,00 5,25

Kassaflöde fin. verksamheten -18 -20 -15 -25 -26 -27 ROE 18% 20% 16% 13% 15% 16%

Nettokassaflöde 1 9 -3 1 9 -8 Just. ROE 18% 20% 16% 13% 15% 16%

Soliditet 38% 37% 35% 37% 36% 37%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 5 5 5 5 Antal A-aktier (m) -

17 26 23 25 34 26 Antal B-aktier (m) 5,2

475 515 548 539 558 561 Totalt antal aktier (m) 5,2

180 191 194 197 202 208 +46(0) 480 584 00

13 38 63 15 6 14 www.electra.se

159 215 213 167 160 172

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

391 382 1 736 1 721 1 806 1 756

EBIT 10,0 8,1 36,7 30,7 48 39

Just. EPS (SEK) 1,41 1,30 5,51 4,82 7,14 5,83

-3%

-19%

-18%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-2%

-19%

-8%

-1%

-16%

-13%

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2016A 2016E

Electra Gruppen Trångsundsväg. 20 392 39 Kalmar MSEK

2017E Estimat

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

1%

2%

3%

4%

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

-2

0

2

4

6

8

10

12

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE*

BOLAGSBESKRIVNING

Electra Gruppen är en svensk koncern som driver detaljhandelskedjorna Audio Video, Ring Up samt Digitalbutikerna. Bolaget äger konceptet och namnrättigheterna medan själva butikerna drivs och ägs av lokala entreprenörer. Genom att ansvara för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas överlägsna marknadskännedom och entreprenörskap. Utöver kedjekoncepten jobbar Electra Gruppen också med säljstödjande logistik.

Det innebär att man erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, webbshopar och butiksdatasystem.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Rullande 12 månader (Q3 2016)

71%

29%

Retail Logistik & IT

38%

62%

Retail

Logistik & IT

(5)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Electra Gruppen: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :