• No results found

Uppföljning av Äldreomsorgens värdegrund och lokala värdighetsgarantier

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uppföljning av Äldreomsorgens värdegrund och lokala värdighetsgarantier"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Uppföljning av Äldreomsorgens

värdegrund och lokala värdighetsgarantier

Enkät oktober-november 2014.

6 st olika målgrupper:

• Chefer och Medicinskt ansvarig sköterska

• Alla medarbetare på enheternas apt.

• 30 st hemvårdstagare

• Föreningar: Nossebroortens Pensionärsförening Essunga Nossebro PRO

SKPF Svenska kommunalpensionärernas förbund

• 20 st boende på särskilt boende

• Värdegrundsledarna (11 st exkl. 2 enhetschefer)

(2)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ja-svar Andel delvis- svar

Andel nej- svar

Andel ej svar

Chefer & MAS

Svarande: 5 st.

Svarsfrekvens: 71%

Matval 2 rätter, tystnadsplikt, respekterar hemvårdstagares önskemål, knackar på hemvårdstagares/säboendes dörr och presenterar sig, bär namnbrickor och bestämda hemvårdstider hålls och förändringar meddelas i förväg, säboende får ha egna möbler och ta emot besök när de vill, personalen bemöter vänligt och korrekt. Personalen känner till värdighetsgarantierna, samverkar internt-externt med enskildes bästa i fokus.

Promenad 1 ggn/vecka, personal presenteras med namn och bild i broschyr,

regelbundna utflykter/aktiviteter säbo, arbetar nära anhöriga, tillräcklig tid att lyssna- samtala med den enskilde, alla har aktuella genomförandeplaner.

Upplever chefer & Mas att vi håller värdegrunden och

värdighetsgarantierna?

(3)

Arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälp och stöd anpassas till den enskildes behov-förutsättningar-önskemål,

vi bidrar till att stärka den enskildes självkänsla och tilltro till sin egen förmåga, lyhörda-sympatiska-empatiska i mötet med den enskilde,

samarbete med fokus på den enskilde

vi utgår från att alla personer är unika, vi lyssnar in, vi ger den enskilde stöd i att upprätthålla sitt oberoende.

Tillräcklig tid att lyssna på den enskilde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ja- svar

Andel delvis-svar

Andel nej- svar

Andel ej svar

Värdegrundsledare

Svarande: 6 st.

Svarsfrekvens: 67%

Upplever värdegrundsledare att vi upprätthåller värdegrunden?

(4)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ja- svar

Andel delvis-svar

Andel nej- svar

Andel ej svar

Arbetsgrupper (alla medarbetare på apt)

Svarande: 7 arb.gr.

Svarsfrekvens: 100%

Av 28 garantier fick 20 st. 100% ja-svar!

informationsfolder m namn och bild på personalen, erbjuds promenad 1 ggn/vecka (säbo),

de boende ska känna sig trygga (säbo), regelbundna utflykter/aktiviteter (säbo)

Upplever medarbetare att vi håller de lokala

värdighetsgarantierna?

(5)

matval 2 rätter,

bemöts med respekt-lyhördhet och vänligt-korrekt,

hemvårdstagare känner att personalen är närvarande i mötet,

visar respektar integritet och har förståelse för den enskildes situation, respekt för önskemål.

aktuell genomförandeplan,

informationsbroschyr med namn och bild på personalen,

personalen håller bestämda tider och förändringar meddelas i förväg,

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ja-svar Andel delvis- svar

Andel nej-svar Andel ej svar

Hemvårdstagare

Svarande: 20 st Svarsfrekvens: 67%

Upplever hemvårdstagare att vi håller

de lokala värdighetsgarantierna?

(6)

Matval 2 rätter, bemöts med respekt och lyhördhet, Bemöts vänligt och korrekt,

Respektfullt vänligt bemötande och personalen upplevs som närvarande i mötet

Aktuella genomförandeplaner (Finns? Saknar boende kännedom om dem?) Erbjuds promenad 1 ggn/vecka

Erbjuds kontaktperson inom två veckor och kan byta (Saknar kännedom om vem?) Informationsfolder med namn och bild på personalen

Många av de boende hade inte kännedom om de lokala värdighetsgarantierna

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ja-svar Andel delvis- svar

Andel nej-svar

Särskilt boende

Svarande: 20 st Svarsfrekvens: 100%

Upplever boende på särskilt boende att vi håller

de lokala värdighetsgarantierna?

(7)

Av 27 garantier tyckte man att vi helt och hållet uppfyller 24 st.!

Tillräckligt personaltäthet helger för matning i lugn och ro?

Stimulera fysisk aktivitet (motverka passivitet) Får boende på säbo den sjukvård de behöver?

Säkerställa god vård gnm fler undersköterskor?

Utöka tjänst med fritidsaktiviteter?

Information om värdighetsgarantierna till förening

”Ingen bra utveckling att en människa som verkligen behöver och önskar få flytta till ett särskilt boende inte kan få det pga biståndsbedömningens regelverk”

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ja- svar

Andel delvis-svar

Andel nej- svar

Andel ej svar

Föreningar

Svarande: 2 st Svarssfrekvens: 67%

Upplever föreningar att vi håller de

lokala värdighetsgarantierna?

(8)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Andel ja-svar Andel delvis-svar Andel nej-svar Andel ej svar

Upplever ni att vi håller de lokala värdighetsgarantierna?

Mycket goda resultat!

References

Related documents

Den utsedda läkaren på boendet är patientansvarig för de patienter som är listade hos Team Äldredoktorn samt för de personer som vistas på korttidsplats

Kycklinggryta med skinka och dragon, kokt ris/kokt potatis och kokt grönsak. Glass

tecken/symtom på mätdagen – Välj ingång ”Antibiotikabehandling på dagen för mätning där inga tecken och symtom finns på mätdagen... Hon ligger i sin

Värdegrunden är förvaltningens gemensamma utgångspunkt som symboliserar de värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande i det dagliga

Under avsnittet om Aerosolsmitta: Arbetsmiljöverket föreskriver sedan 7 maj 2021 att det vid vård i någons hem av fall med misstänkt eller konstaterad co- vid-19 åligger

kostnader för nedskrivna patientfordringar, följs detta upp löpande varje månad med målsättningen att fordransposter för odebiterad vård inte ska vara äldre än två

 Säkerställa att områden i vård- och omsorgsboendet som är tillåtna för den äldre personen är lätta att upptäcka och få tillträde till även för äldre personer

Värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna för Sundbybergs stad är utgångspunkten för alla medarbetare.. Och ett redskap för att tillgodose behoven hos

personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp

- Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att bereda 60 platser med inriktning kognitiv svikt vid nybyggnation av särskilt boende.. Sammanfattning

 Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att bereda 60 platser med inriktning kognitiv svikt vid nybyggnation av särskilt boende.. Sammanfattning

Det är möjligt att byta en insats mot en annan, till exempel byta eller minska insatstiden för städ mot omplantering av blommor, promenad, etcetera.  Gott bemötande

Hos patienter med hög venös trombosrisk såsom vid aktiv malignitet, tidigare trombossjukdom och immobilisering och utan pågående antikoagulantiabehandling (warfarin eller NOAK)

Då eftervård på SÄBO, LSS eller i ordinärt boende avslutas, vid den tidpunkt då patienten skall friskförklaras, skall behandlingsansvarig läkare från Läkarbilen

Då eftervård på SÄBO, LSS eller i ordinärt boende avslutas, vid den tidpunkt då patienten skall friskförklaras, skall behandlingsansvarig läkare från Läkarbilen

Då eftervård på SÄBO, LSS eller i ordinärt boende avslutas, vid den tidpunkt då patienten skall friskförklaras, skall behandlingsansvarig läkare från Läkarbilen

De personer som söker plats i särskilt boende med heldygnsomsorg i annan kommun i länet ska informeras om båda sökvägarna, men kommunerna ska verka för att flyttningar sker enligt

individanpassad kost samt skapa förutsättningar för att brukaren ska kunna bibehålla funktioner, autonomi och känna välbefinnande1.

Vård- och omsorgskontoret har jämfört de ekonomiska villkoren i kommunens valfrihetssystem inom särskilt boende med villkoren i andra kommuners valfrihetssystem.. Baserat på

Kontoret föreslår att nämnden även i valfrihetssystemet för särskilt boende ändrar till ersättning 360 dagar per år.. Förändringar i valfrihetssystemet kan, till skillnad från i

Det finns inte tillräckligt med material inom ramen för denna studie för att i enlig- het med Ledwith & Colgans resonemang göra en fullständig analys av organisationens

• Planerad tillsyn (Skapas för resp brukare i admin under Periodiska händelser).. • Som kontroll vid

skollagen (1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska