Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

12  Download (0)

Full text

(1)

Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Bengt Andersson, socialchef §§ 176-191

Amanda Weberg, socialsekreterare § 179 Adisa Avdovic, integrationssamordnare § 182 Zenita Böcker, verksamhetschef §§ 184-187 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare

Utses att justera Elisabeth Holmer

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2013-09-09 kl. 13.00

Allmänna ärenden §§ 176, 182-191

Sekretessbelagda ärenden §§ 177-181

Underskrifter Sekreterare

Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Ordförande

Pehr Magnusson

Justerande

Elisabeth Holmer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-09-03

Datum för anslags uppsättande 2013-09-10 Datum för anslags nedtagande 2013-10-03

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret

Underskrift

Eva-Mona Welther Stjernfeldt

(2)

SN au § 176

Dagordningen

Ett ärende har tillkommit att tas upp under punkt 4.1.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna att ärendet tas upp på dagordningen.

________

(3)

SN au § 182

Kvartalsrapport från Integrationsenheten

SN Dnr 2013/76 Beslutsunderlag

Integrationssamordnare Adisa Avdovic redovisar rapport från Integrationsenheten avseende kvartal 3.

Sammanfattning

En vuxen och ett barn som omfattas av avtalet och som kommit via anknytning har tagits emot under tredje kvartalet.

Två vuxna och två barn har flyttat från Perstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar att tacka för redovisningen.

________

(4)

SN au § 183

Information om OF

SN Dnr 2013/204

Socialchef Bengt Andersson informerar om det fortsatta arbetet med omsorg till personer med funktionsnedsättning.

Ett underlag har tagits fram av områdeschef Maria Silversand med de frågor och områden man ska arbeta med under år 2013 för att förbättra/förändra arbetet inom verksamheterna.

De verksamheter som ingår är

 Bostad med särskild service LSS 9:9 Gruppbostaden Bokeliden

 Bostad med särskild service LSS 9:9 Snickaregatan

 Boendestöd SOL 4:1

 Daglig verksamhet LSS 9:10

 Psykiatriverksamheten SOL

 Personlig Assistans LSS 9:2

 Stödinsatser enligt SOL och LSS

Arbetsutskottet beslutar att tacka för informationen.

________

(5)

SN au § 184

Diskussion om familjearbetare

Socialchefen framför att det stora arbetet i verksamheten utgörs av arbetet med dysfunktionella familjer. Kostnaderna blir höga vid externa insatser. Ofta är det enkla insatser som skulle behövas för att få familjerna att fungera bättre. Det hade varit en fördel om man hade haft en egen insats i form av familjearbetare, som skulle kunna gå hem till familjen och se till att det dagliga fungerar, ser till att haka på Familjens hus för dem som behöver det osv. På så sätt kommer man in tidigare och får en mer komplett bild. Det skulle behövas två familjearbetare på heltid, förslagsvis en beteendevetare och en person från kommunen, t.ex. från hemtjänst eller förskola, med engagemang utöver det vanliga.

Förslaget är att arbeta med detta som ett projekt under 12 månader. Efter nio månader bör man börja utvärdera projektet. Det måste klargöras hur utvärderingen ska gå till, vad man ska mäta mot och kunna visa på besparingar.

Arbetsutskottet beslutar

att genomföra projektet som en del av budget 2014.

(6)

SN au § 185

Diskussion om barn- och

ungdomsgruppens fortsatta utformning

Barn- och utbildning och socialförvaltningen har en samsyn kring att man måste samarbeta, liksom även med kultur och fritid. Tidigare sätt att arbeta med barn- och ungdomsgruppen har inte varit tillfredsställande. Man har nu provat med

lotsmöte. Socialsekreterare Elin Kjellqvist är Perstorps kommuns lotsambassadör. Skolan representeras av rektor Lisbeth Reimers, som har hand om elevhälsan, och på skolan använder man redan lotsmodellen. En gemensam skriftlig redovisning från förvaltningscheferna ska ske två gånger om året.

Arbetsutskottet beslutar

att barn- och ungdomsgruppen ersätts av lotsmöte att samtliga tre nämnder får redovisning två ggr/år

___

(7)

SN au § 186

Ansökan om hyresjämkning/hyresbefrielse

SN Dnr 2013/195

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2013-08-13 från avgiftshandläggare Lotta Nordkvist.

Sammanfattning

Den sökande har per telefon ansökt om

hyresjämkning/hyresbefrielse med anledning av sin korttidsvistelse på Österbo. Han har utöver hyra för ordinarie bostad även att betala hyra för sin hustrus boende på Österbo och betalar således 3 hyror.

Det råder oklarheter rörande hustruns pension,

förbehållsbelopp och jämkningsregler bl.a., varför ärendet måste utredas vidare.

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

________

(8)

SN au § 187

Information utökad samordning

SN Dnr 2013/196 Beslutsunderlag

Informationsskrivelse 2013-08-23 från verksamhetschef Zenita Böcker.

Sammanfattning

Den 1 november 2012 startade vård och omsorg en central samordning på personalsidan gällande Österbo, Ybbåsen, Hemtjänsten och Natten. Detta innebar också en total höjning med 30 % av de två samordnartjänster som tidigare fanns. Det har visat sig att detta inte riktigt räcker till. För att få den centrala samordningen att fungera optimalt behövs en samordnare på plats på Österbo måndag till fredag. En samordnare kommer därför att anställas på Österbo fr.o.m.

den 9 september 2013 med 60 % tjänstgöring måndag till fredag. Samordnarna som redan finns i kommunen kommer att sänka sina tjänster till ursprungliga 75 % vardera.

Detta kommer att drivas som ett projekt fram till och med den 28 februari 2014.

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för informationen.

________

(9)

Översyn av Rydbogårdens verksamhet

SN Dnr 2013/197 Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-07-22 från verksamhetschef Zenita Böcker.

Sammanfattning

Rydbogårdens verksamhet i Perstorps kommun är en daglig verksamhet för dementa. Vanligtvis vistas tre till fem vårdtagare i verksamheten, som idag har två personal på 90 %. Under våren 2013 har det kommit indikationer från anhöriga att det bedrivs för lite aktiviteter och att matlagning och skötsel av lokalen tar för mycket tid för personalen.

Under hösten 2013 ska man utvärdera verksamheten och se över följande punkter:

 Hur mycket personal behövs?

 Vilka aktiviteter skall finnas på dagordningen?

 Vilken typ av utflykter skall arrangeras?

 Skall lunchen tillagas på Rydbogården?

 Skall lunchen köpas från Ybbes krog?

 Skall samma person/personer arbeta på

Rydbogården eller skall personalen alternera med tre till sex månaders intervall?

 Vad kostar verksamheten idag när maten tillagas på Rydbogården jämfört med att köpa den från Ybbes krog?

Löpande information kommer att lämnas till Socialnämndens arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar att översyn ska ske.

(10)

SN au § 189

Projekt nattorganisation

SN Dnr 2013/198 Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-07-22 från verksamhetschef Zenita Böcker.

Sammanfattning

Den 8 april 2013 startades inom vård och omsorg ett nattprojekt, som har inneburit en ökad bemanning nattetid. Projektet kommer att fortgå till den 31 december 2013.

I nuläget kan man se att man har fått en ökad kvalitetssäkring eftersom personalen är stationerad på ett och samma ställe . Detta gör också att man är bättre uppdaterad på de vårdtagare där man har sin tillhörighet, vilket även innebär att kompetensen ökar. Den utökade bemanningen har också gett en ökad

kvalitetssäkring på Ybbåsen, speciellt med tanke på att dubbeldiagnosboendet startas upp den1 september.

Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att permanenta projektet.

_______

(11)

Neddragning av Särskilt boendeplatser

SN Dnr 2013/199 Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-08-23 från verksamhetschef Zenita Böcker Sammanfattning

Ernst & Young har i sin rapport påpekat att efterfrågan på platser i särskilt boende måste utredas. Överkapaciteten behöver åtgärdas så att resurser tas tillvara där behoven finns. Efter genomgång av beläggningsstatistiken på

särskilda boenden 2012 och halva 2013 kan det konstateras att det finns ett överskott på särskilda boendeplatser i

Perstorps kommun. Genom en omfördelning av platserna kan en neddragning göras på totalt fyra platser, vilket skulle kunna generera en ökad bemanning där behovet finns.

Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att anta förslaget om neddragning av totalt fyra särskilt

boendeplatser från och med 2014-01-01.

_______

(12)

SN au § 191

För kännedom

IVOs beslut 2013-08-21, Dnr 8.5-5579/2013.

KSAU har inbjudit till diskussion om flyktingmottagning för ensamkommande flyktingbarn. Mötet äger rum den 11 september kl. 10.00.

_______

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :