Version: Senast sparad:

Full text

(1)

Byggvarudeklaration 2015

2020-12-14 09:54:26 496 Byggvarudeklaration Moelven Interiörpanel målad enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

C-SE556201978501-72 Id:

6 Version:

2020-12-14 09:39:00 Upprättad:

2020-12-14 09:53:42 Senast sparad:

Korrigering innehåll Ändringen avser:

496 Byggvarudeklaration Moelven Interiörpanel målad

496 Byggvarudeklaration Moelven Interiörpanel målad Varunamn:

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040431917235, 7040431917242, 7040431917259, 7040431918065, 7040431920051, 7040431939558, 7040431939565, 7040431939572, 7040431939589, 7040431939596, 7040431939619, 7040431939626, 7040431939633, 7040431939640, 7040431939657, 7040431939664, 7040431939671, 7040431939688, 7040431939695, 7040431939701, 7040431939718, 7040431939725, 7040431939732, 7040431939749, 7040431939756, 7040431939763, 7040431939770, 7040431939787, 7040431939794, 7040431939800, 7040431939817, 7040431939824, 7040431939831, 7040431939855, 7040431939862, 7040431939879, 7040431939886, 7040431939893, 7040431939909, 7040431939916, 7040431939923, 7040431939930, 7040431943128, 7040431943135, 7040438181677, 7040438181684, 7040438187006, 7040438198699, 7040438198705, 7040438198712, 7040438198729, 7040438198736, 7040438198743, 7040438198750, 7040438198767, 7040438198774, 7040438198781, 7040438198798, 7040438198804, 7040438198811, 7040438198828, 7040438198835, 7040438198842, 7040438198859, 7040438198866, 7040438198873, 7040438198880, 7040438198897, 7040438198903, 7040438198910

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem Varugruppsid

BK04 03503

BSAB96 HSD.17

Med en interiörpanel i massivt trä från Moelven kan du skapa värme och trivsel i dina rum. Panel i massivt trä är tidlöst och kan användas både i tak och på vägg.

Målade interiörpaneler från Moelven är i massvit trä av furu och behandlade med vattenbaserade färger. se mer på www.moelven.se/byggobo

Varubeskrivning:

Ja

Prestandadeklarationer:

CPR150

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Moelven Wood AB

Företagsnamn: Organisationsnummer:

(2)

Moelven Wood AB 556201-9785

Box 8006 Adress:

Bengt Persson Kontaktperson:

bengt.persson@moelven.se E-post:

www.moelven.se Webbplats:

SE556201978501 Momsnummer:

010-122 50 50 Telefon:

GLN: DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

ISO 14001

Företagets certifiering

ISO 9001

Annat:

Policys och riktlinjer

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

Andra policys/riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

(3)

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2020-06-25

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

490 kg/m3

Innehåller ej medvetet tillsatta nanomaterial.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Densiteten är genomsnittlig och kan variera.

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Grundfärg Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on =0.001 2634-33-5

2-butoxietanol =0.051 111-76-2

Komponent Toppfärg Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

Bindemedel =0.525 Ej relevant

Fyllnadsmedel =0.038 Ej relevant

Titandioxid =0.262 13463-67-7

Vax =0.07 Ej relevant

Komponent Virke Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Furu =98.3

(4)

Fas Inbyggd

Komponent Grundfärg Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on =0.001 2634-33-5

2-butoxietanol =0.051 111-76-2

Komponent Toppfärg Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Bindemedel =0.525 Ej relevant

Fyllnadsmedel =0.038 Ej relevant

Titandioxid =0.262 13463-67-7

Vax =0.07 Ej relevant

Komponent Virke Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Furu =98.3

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent

Virke

Material

Barrträ

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

.

Land för tillverkning/produktion

Sweden

Stad för tillverkning/produktion

Torsby/Ånimskog + Säffle

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

(5)

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

99

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC mix credit och PEFC Referensnummer:

DNV-COC-000624, DNV-CW-000624, 2018-SKM-PEFC-253

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

NPCR015 rev1

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NEPD-1582-604-SE Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

-8,39

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

3,86E-07 Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

0,0164

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0,00127 Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

0,00174

Förnybar energi [MJ]:

144 Icke förnybar energi [MJ]:

48,1

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

(6)

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja Specificera

Virket skall lagras inomhus och acklimatiseras innan montering. Se www.moelven.com/trend och "Hantera virket Rätt", www.svenskttra.se

Specificera

Övriga upplysningar:

Vid aktiviteter såsom kapning och sågning rekommenderas munskydd och skyddsglasögon.

Vid längre bearbetningstid rekommenderas att använda punktutsug eller dylikt.

(7)

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

I de tillämpningar varan främst används, inomhus i torra miljöer, finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

(8)

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Av användare godkänd användning. För att underlätta återvinning är det viktigt att produkten är innehållsdeklarerad och att underhållet dokumenteras.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

(9)

11. INNEMILJÖ

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se Boverkets Byggeregler BBR 6:52 Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Elektriskt fält Magnetiska fält

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

CMR 1A + 1B

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.001 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Resultat: Mätintervall:

Mätpunkt 2:

(10)

Typ av emission:

R-value

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.001 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Resultat: Mätintervall:

Mätpunkt 2:

Typ av emission:

TSVOC

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.05 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Resultat: Mätintervall:

Mätpunkt 2:

Typ av emission:

TVOC

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<1 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Resultat: Mätintervall:

Mätpunkt 2:

Övriga upplysningar

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :