GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

22  Download (0)

Full text

(1)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24

Närvarande

Ledamöter: Företrädare för verksamheten

Turner, David dekanus, ordförande

Bergh, Jöran prodekanus

Sandelius, Anna Stina vicedekanus

Andersson, Staffan

Hilmersson, Göran

Hohmann, Stefan

Olshammar, Gabriella (t.o.m. § 7)

Pihl, Leif

Rådbo, Marie

Thorsson, Sofia

Företrädare för de studerande

Alsgren, Fredrik

Bränfeldt, Mathilda

Bräutigam, Marcus

Paltto, Heidi

Övriga: Eriksson, Kenneth fakultetskansliet

Strandevall, Marie fakultetskansliet

Thor, Ann-Christin fakultetskansliet

Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet

Frånvarande

Företrädare för personalorganisationerna

Björkman, Martin SACO

Sjögren, Eva OFR-S

Vakant SEKO

- - - -

(2)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24 _______________________________________________________________________________

Ärende Beslut/åtgärd

_______________________________________________________________________________

2

§ 1 Protokolljustering

Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2007-09-20 föreligger i justerat skick.

Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering.

Närvaro- och yttranderätt.

Antecknas.

Fakultetsnämnden beslutar utse Marcus Bräutigam att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker måndag 29 oktober kl. 15.30 på fakultetssek- reterarens tjänsterum.

Fakultetsnämnden beslutar ge Kenneth Eriksson och Marie Strandevall närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.

§ 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att som övrig punkt behandla det i § 12 redovisade ärendet.

Därefter fastställs dagordningen.

§ 3 Dekanusåtgärder

Protokoll från ledningsgruppen 2007-09-10, 2007-09-19, 2007-09-26, 2007-10-02, 2007- 10-09 och 2007-10-16.

Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på http://www.science.gu.se/intranat/organisatio n/protokollledning/

§ 4 Meddelanden Tillsättningsärenden Dekanus informerar

om förhandlingarna mellan universitetet och KVA om Kristinebergs marina forsknings- station. Det förväntas att rektor skriver under avtalet innevarande månad.

Prodekanus informerar

om omorganisation av IT-verksamheten, vilken skall vara genomförd i början av 2008.

Antecknas.

(3)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24 _______________________________________________________________________________

Ärende Beslut/åtgärd

_______________________________________________________________________________

3

§ 4 forts. Vicedekanus meddelar

att de flesta av referenserna till fakultetens vetenskapliga publikationer 2004-2006 nu har lagts in GUP, men systemet har ett antal buggar

att UB har en elektronisk frågelåda, GÄRDA, ett inköpt system som GU-

anpassats och som kan nyttjas i andra fråge- funktioner (fakulteter, undervisning etc.) att lärosätenas kvalitetsarbete skall utvärde- ras av HSV, för GUs vidkommande med start under hösten 2009.

Fakultetsdirektören informerar

om ett benchmarkingprojekt av administra- tionen vid universiteten i Göteborg och Lund. Den färdigställda rapporten, ”Lagspel eller solokörning”, diskuteras på olika håll inom universitetet. En bärande tanke är att effektivisera administrationen inom universi- teten.

§ 5 Budget 2008

§ 5.1 Återrapportering

Återrapportering från budgetdialoger med institutionsledningarna.

Minnesanteckningar utdelas Föredragning av dekanus

Antecknas.

§ 5.2 B 1 1801/06

Kompletterande beslut

Förutsättningar för budget 2008 innefattande förslag till dispositionsplan, institutionstill- delningar och kostnadsdebiteringar.

Fakultetsnämnden beslutar fastställa budget- förslag innefattande dispositionsplan, insti- tionstilldelningar och kostnadsdebiteringar samt resultatmål för institutionerna enligt bilaga 1.

(4)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24 _______________________________________________________________________________

Ärende Beslut/åtgärd

_______________________________________________________________________________

4

§ 5.2 forts.

Förslag till beslut från ledningen

Föredragning av dekanus och fakultetsdirek- tören

Fakultetsnämnden beslutar vidare

att de institutioner som 2008-12-31 kommer att har en överproduktion inom grundutbild- ningen överstigande 5 % av takbeloppet kommer att tilldelas ytterligare medel Dialog om utvecklingen av grundutbild- ningsuppdragen kommer att ske i maj och september månad

att ompröva institutionsuppdragen inom grundutbildningen inför 2009 där särskild hänsyn tas till de institutioner som progno- stiseras ha ett positivt anslagssparande inom grundutbildningen.

§ 5.3 B 1 1801/06 G 213 4393/07

Omdisposition av resurser från den nationel- la forskarskolan i genomik och bioinformatik Dekanus uppdrogs av fakultetsnämnden 2007-08-21 att ansöka hos styrelsen om till- stånd att omdisponera resurser från den na- tionella forskarskolan.

Fakulteten har fått beslut om fortsatt disposi- tion av medlen.

Förslag från ledningen till satsning på tema- områden.

Föredragning av dekanus

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa temaområden och resursfördel- ning, bilaga 2

att utlysa de föreslagna uppdragen genom att inbjuda fakultetens lärare att lämna in intres- seanmälan, tillstyrkt av prefekten

att uppdra åt dekanus att utse temaledare och samordnare.

§ 5.4 Modell för implementering av förtätning Fakultetsnämnden uppdrog 2007-09-20 till ledningen att återkomma med en modell för incitament till förtätning.

Föredragning av vicedekanus

Antecknas.

(5)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24 _______________________________________________________________________________

Ärende Beslut/åtgärd

_______________________________________________________________________________

5

§ 6 A 2 3367/06

Ändring av namn på beredningen för om- världsfrågor

Förslag att beredningen för omvärldsfrågor byter namn till samverkansberedningen.

Föredragning av Marie Rådbo

Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att det nya namnet skall vara sam- verkansberedningen.

§ 7 A 2 3367/06

Ansvarig för likabehandlingsfrågor inom Naturvetenskapliga fakultetsnämndens om- råde

PM

Föredragning av dekanus och ansvarig för likabehandlingsfrågor

Fakultetsnämnden beslutar

att utse dekanus som fakultetsnämndens ansvarig för likabehandlingsfrågor

att uppdra åt dekanus att se över formerna för fakultetens inre arbete i likabehandlings- frågor.

§ 8 G 213 4394/07

Forskarutbildningsämnen vid Naturveten- skapliga fakulteten

Förslag presenterade vid sammanträde 2007- 08-21 har tillställts institutionerna för yttran- de.

Yttranden från institutionerna Förslag från ledningsgruppen Föredragning av dekanus

Fakultetsnämnden ställer sig positiv till för- slaget om forskarutbildningsämnen.

Fakultetsnämnden beslutar

att låta institutionerna och NFDR yttra sig över ledningsgruppens förslag. I yttrandena från institutionerna skall ingå förslag på möj- liga inriktningar för forskarutbildning vid respektive institution. Antalet inriktningar inom biologiområdet bör vara färre än de nuvarande forskarutbildningsämnena

att från och med 2008-01-01 skall alla dokto- rander ha en examinator som inte ingår i handledargruppen.

§ 9 Elektronisk publicering av doktorsavhand- lingar

Exempel från Sahlgrenska akademin Föredragning av vicedekanus

Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ären- det till nästa sammanträde.

(6)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24 _______________________________________________________________________________

Ärende Beslut/åtgärd

_______________________________________________________________________________

6

§ 10 A 11 3694/07

Revidering av regler för projektarbete Förslag från grundutbildningsberedningen till revidering av regler fastställda av fakul- tetsnämnden 2007-09-21.

Föredragning av prodekanus

Fakultetsnämnden beslutar fastställa reglerna i enlighet med förslaget.

§ 11 Fakultetsnämndens budgetarbete

Fakultetsnämnden har uttryckt önskemål om en genomlysning av bl. a. budgetposten uni- versitetsgemensamma avsättningar.

Material utdelas

Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ären- det.

§ 12 K 4395/07

Fakultetens forskningsdag

En forskningsdag skall hållas den 7 februari 2008. Aktiviteten skall arrangeras årligen och syftet med dagen är att samla lärare, forskare och doktorander för att presentera och diskutera forskning samt ge tillfälle att knyta kontakter inom fakulteten.

Ett förslag till The Faculty of Science Re- search Award 2008 utdelas.

Föredragning av dekanus

Fakultetsnämnden beslutar utlysa det före- slagna priset.

Vid protokollet

Henrik Tallgren

Justeras

David Turner Marcus Bräutigam

(7)

Preliminär dispositionsplan budgetåret 2008 Bilaga 1

Förslag på fördelning av anslag bå 2008 (tkr) 2007-10-24

2008 2008 2008 2008

Anslag Grund Fo/FOU Externt Totalt

Grundutbildning takbelopp, ordinarie (inkl konservatorutb.) 163 201 163 201

Grundutbildning takbelopp, UFL (prognos 2007) 17 000 17 000

Lokalmedel för lärarutbildningen (budget 2007) 5 000 5 000

Strategiska medel för post-doc 0 4 500 4 500

Fakultetsanslag (uppräkn. 4,5% jmf 2007) 260 428 260 428

Dacapo 11 677 11 677

Lokalavgifter (prognos 2008) 25 000 25 000

Summa "anslag" 196 878 264 928 25 000 486 806

2008 2008 2008 2008

Anslagsfördelning not. Grund Fo/FoU Externt Totalt

Långsiktigt stöd 1 13 500 78 900 92 400

Till institutioner för takbelopp inom grundutbildningen 2 96 352 96 352

Till institutioner grundutbildningen UFL 17 000 17 000

Stöd till grundutb. Forskningsanknytning 3 13 000 13 000

Incitament till prioriterade prestationer i forskning 4 26 000 26 000

Strategiska medel för post-doc 5 4 500 4 500

Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier:

Plattformar 6 0 25 000 25 000

Särskilda satsningar 7 1 500 5 000 6 500

Åtagande som inte finns med i bas 8 18 232 9 800 28 032

Forskarassistenter 9 10 000 10 000

Samverkansfrågor 10 500 500 1 000

Information och rekrytering 11 1 000 300 1 300

Andra avsättningar från statsanslaget:

Forskarskolan i genomik och bioinformatik 1 400 1 400

Forskarutb. (Medel som frigörs från forskarskolan) 12 14 500 14 500

GMF och DNO 13 3 300 11 500 14 800

NMR-centrum 14 1 500 1 500

"Infrastruktur" 15 200 2 500 2 700

Herbariet 1 000 1 000

Oförutsedda utgifter 16 500 500 1 000

Universeum 17 1 600 1 600

Botaniska trädgården (miljöinfo) 18 475 475

Uppdrag doktorander 19 200 200

Miljöledning 20 250 250 500

Lokaler (prel hyra 2008) fördeln 33/66 39 453 55 102 25 000 119 555

Direktavsättning-univ gem kostnader 21 5 430 5 430 10 859

Investeringsstöd (gamla 3%-anslag) 1 500 1 800 3 300

Lokalförtätning 500 1 500 2 000

"Utjämningsmedel" 22 0 5 150 5 150

Till andra fakulteter 23 1 455 1 455

Summa fördelade medel 200 672 277 406 25 000 503 078

Differens ( = anslag - fördelade medel) -3 794 -12 478 0 -16 272

(8)

Noter till dispositionsplan 1 Långsiktigt stöd

Historisk del som innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut och en bastilldelning till institutionerna.

2 Takbelopp till institutionerna

Uppdrag till institutionerna inom grundutbildningen. Se bilaga 2 3 Stöd till forskningsanknytning

Avser medel för att ge lärarna möjlighet till egen forskning - kompetensutveckling.

4 Incitament för prestationsrelaterad forskning

Medel som fördelas efter volym bidragsintäkter till institutionerna. Se bilaga 5.

5 Post-doc Inst Belopp

Maja Puchades Kemi 500

David Engström Fysik 500

Michelle Pestalozzi Fysik 500

Helén Jansson NMR 500

Iulia Pop MV 500

Håkan Samuelsson MV 500

Peter Norberg CMB 500

Ola Svensson Zoologi 500

Andrea Morf Marin ekologi 500

4 500 6 Plattformar

Avser medel för strategiska satsningar för beslutade plattformar.

7 Särskilda satsningar Inst Grund Forskning

Tidigareläggning av rekryteringar CMB 1 500

Fysik 1 500

Kemi 1 500 4 500

AIL, Arbetslivsintegrerat lärande (Lisbeth Hamer-Borbey) CMB 500 500

Entreprenörsutbildning, samverkan didaktikerna, 1 000 1 000

utveckling av utbildning

Strategisk marin satsning GU - 2007-2008, Havsmiljö (Anna Jöborn) 500 500

1 500 5 000 6 500

(9)

8 Åtagande som inte finns med i bas (Beslut som inte ingår i den historiska basen)

Inst Grund Forskning

Övertagande av verksamhet inom hudallergi/ Kemi 4 900

haptenkemi från Arbetslivsinstitutet

Professorer som återgått till fullmaktstjänster Fysik 2 000

Övertagande av läkemedelskemi Kemi 2 100

Verksamheten Dacapo, Mariestad Kulturvård 11 677

(Inkl. lokalkostnader)

Konservatorsutbildning Kulturvård 6 555

Extra satsning växtmolekylärbiologi ( lektor) IVM 800

18 232 9 800 9 Forskarassistenter / biträdande lektor

Avser lönekostnader för forskarassistenter som finns med i systemet samt planerade tjänster.

Observera att forskarassistenter kopplade till de olika plattformarna finansieras via plattformsmedel (se även not 5)

10 Samverkansfrågor Grund Forsk Totalt

Alumnverksamhet 585

Näringsliv 50

Skolkontakter 80

Övriga medel för utlysning 285

1 000 11 Information och rekrytering

Grund och masterkataloger 300

N! 40

Årsberättelse 30

40

Samarbete naturvetarförbundet 45

Välkomstarrangemang 25

Övrigt 175

655

Studentambasadörer 200

(10)

Rekryteringsaktiviteter ( annonser, vykort, etc) 390

Mässa Kunskap&Framtid i GBG 25

Resor studievägledare 30

645 12 Forskarutbildning

Nya temaområden inom forskarutbildningen inkl. mentorprogram 13 GMF och DNO

I posten ingår marina fältmoment med samma belopp som 2007. Avvecklingskostnder föreståndare, Tjärnö. 1000 tkr 14 NMR-centrum

Medel för att finansiera kapitalkostnader på NMR-utrustning 1000 tkr. Garantibelopp 500 tkr

15 "Infrastruktur" Inst Grund Forsk Totalt

Swegene CMB 1 150 1 150

GAC, Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum Geo 350 350

Nordens Ark Zoologi 200 200

Investeringsstöd SWEGENE-utrustning Kemi 1 000 1 000

200 2 500 2 700

16 Oförutsedda utgifter

En reservering för eventuella tillkommande uppdrag, utredningar etc. under året.

17 Universeum

En universitetsgemensam satsning där fakulteten finansierar några tjänster vid Universeum.

18 Botaniska trädgården

Transferering av medel till Botaniska trädgården som avser finansiering av miljöinformation.

19 Uppdrag doktorander

Kompensation för universitets, fakultets- samt studentfackliga uppdrag.

20 Miljöledning

Ersättning för arbete med miljöledningssystem för fakulteten 21 Direkavsättning-univ gem kostnader

Enligt fakultetsnämndens direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 procent av fakultetens totala kostnadsomslutning.

(11)

Av överskridande belopp av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs en direktavsättning.

22 Utjämningsmedel (sista året för denna post) Forskning

Växt- och miljövetenskaper 400

Cell- och molekylärbiologi 250

Fysik 700

Geovetenskaper 800

Kemi 2 500

Matematiska vetenskaper 500

5 150 23 Till andra fakulteter

Ersättning för kurser som utförs hos annan fakultet

Radiofysik 855

Idéhistoria 600

1 455

(12)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Ledningen 2007-10-24

Grundutbildningsuppdrag 2008

Förslag på fördelning av utbildningsuppdrag per institution budgetåret 2008.

IVM CMB Fysik Geo Kemi Kulturvård

Marin

ekologi Matematik Zoologi TOTALT

HST 228 149 231 247 387 154 116 239 268 2 019

HPR 194 122 157 198 342 134 97 151 225 1 619

Prestation 0,85 0,82 0,68 0,80 0,88 0,87 0,84 0,63 0,84 0,80

Takbelopp (tkr) 11 241 7 201 10 076 11 771 19 523 7 702 5 684 10 022 13 132 96 352

Förslag till prislappar (tkr)

HST 20,736

HPR 33,648

Kommentarer

IVM exkl SMIL

Fysik exkl radiofysik

(13)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-24

Långsiktigt stöd till institutionernas forskning och grundutbildning budgetåret 2008.

Denna del är delvis historisk och innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut.

Beloppen är desamma som budgeten 2007

Inst.

Belopp i Tkr Forskning Grundutb. Totalt

IVM 8 558 1 500 10 058

CMB 8 954 1 500 10 454

Fysik 11 181 1 500 12 681

Geovetenskaper 10 508 1 500 12 008

Kemi 17 436 1 500 18 936

Kulturvård 2 658 1 500 4 158

Marin ekologi 5 241 1 500 6 741

Matematik 5 569 1 500 7 069

Zoologi 8 795 1 500 10 295

78 900 13 500 92 400

(14)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-24

Stöd till grundutbildningens forskningsanknytning budgetåret 2008.

För att öka lärarnas tid för egen forskning avsätts 13 mkr år 2008 från fakultetsanslaget till

forskningsanknytning av grundutbildningen. Fördelning sker efter institutionernas planerade takbelopp (medel 3 år)

MV Kulturv. Geo Kemi Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Totalt

Takbelopp 2006 13 754 7 107 14 919 24 176 15 021 17 314 7 874 17 587 6 817 124 569

Takbelopp 2007 12 441 7 674 14 395 22 796 13 784 16 189 8 112 16 970 6 487 118 848

Takbelopp 2008 10 022 7 702 11 771 19 523 10 076 11 241 7 201 13 132 5 684 96 352

Medelv. f 3-årsperioden 12 072 7 494 13 695 22 165 12 960 14 915 7 729 15 896 6 329 113 256

Andel av tot takbelopp. % 10,7 6,6 12,1 19,6 11,4 13,2 6,8 14,0 5,6 100

Andel av anslag. Tkr 1 386 860 1 572 2 544 1 488 1 712 887 1 825 727 13 000

Kommentar.

HST för DaCapo ingår inte i takbeloppet.

(15)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

2007-10-24

Incitament till prioriterade prestationer i forskning/forskarutbildning budgetåret 2008.

För att stärka fakultetens konkurrenskraft föreslås att en viss del, 26 mkr år 2008 av fakultetsanslaget avsätts.

Fördelning baseras på på intäkterna av bidragsintäkter (medelvärde under de 3 sista åren).

V24-25

Belopp i tkr Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006

Medelv. För 3-

årperioden Andel (%) Tilldeln.

IVM 19 978 16 168 17 666 17 937 9,2 2 380

CMB 33 157 32 600 32 860 32 872 16,8 4 361

Fysik 36 941 22 827 21 190 26 986 13,8 3 580

Geo 19 854 19 958 19 194 19 669 10,0 2 610

Kemi 33 870 29 649 29 601 31 040 15,8 4 118

Marin ekologi 36 278 35 035 29 953 33 755 17,2 4 479

MV 7 048 7 190 8 388 7 542 3,8 1 001

Kulturvård 2 613 2 722 1 803 2 379 1,2 316

Zoologi 22 983 25 894 22 462 23 780 12,1 3 155

212 722 192 043 183 117 195 961 100 26 000

Summa att fördela (tkr) 26 000

Kommentarer:

Utfall från resultaträkning bokslut 2004- 2006 på verksamhet 24-25, bidrag. (summa av posterna bidrag, periodisering av pågående projekt, täckning avskrivningar av bidragsfinansierade anläggningar och posten avsättning till bidragsfinansierade anläggningar.)

(16)

2007-10-24

Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter (tkr)

Preliminärt förslag på kostnadsdebiteringar av institutioner för fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter bå 2008

Fakultetsgemensamma verksamheter not. 2008 2007

Institutionsövergripande utbildningssamordning 1 1 500 2 300

Pedagogiska program 2 0 500

Likabehandling 3 100 100

Arbetsmiljö 4 50 50

Pensionsersättningar 5 0 200

Lärarförslagsnämnder 6 400 800

Fakultetsledning + vissa uppdrag 7 3 200 3 000

Fakultetskansli 8 9 500 9 200

Amortering fakultetsgemensamma anläggningar 9 3 000 5 500 Summa fakultetsgemensamma verksamheter 17 750 21 650

Universitetsgemensamma verksamheter

Universitetsgemensamma kostnader 10 48 246 46 497

UB, Universitetsbiblioteket (inkl Chalmers) 11 24 193 22 999

GUKOM-avgift 12 7 439 6 648

Summa universitetsgemensamma verksamheter 79 878 76 144

Totalt universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 97 628 97 794

Takregel finanseras via OH-faktura budget 2008 86 769

Finansieras via avsättning av statsanslag (se not 21 dispositionsplan) 10 859 97 628

(17)

Noter till fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter (belopp i tkr) 1 Institutionsövergripande utbildningssamordning

Lön för kordinatorer för institutionsövergripande utbildning och program.

Lön för studievägledare för institutionsövergripande program.

2 Pedagogiska program 3 Likabehandling

Avser seminarier, utredningar, enkätundersökningar etc.

4 Arbetsmiljö

Utredningar, seminarier 5 Pensionsersättningar

Avser fakultetens årliga kostnad för "tidigareläggande av pensioner"

Fakulteten står för de första 18 månaderna, därefter övergår det ekonomiska ansvaret till Rektor.

6 Lärarförslagsnämnden Arvoden, resor till sakkunniga.

7 Fakultetsledning + särskilda uppdrag

Avser arvoden och nedsättning för dekaner, och andra uppdrag - ordf. forskningsberedningen, likabehandlingsfrågor, ordf. docenturnämnden 8 Fakultetskansliet

Personal och övriga kostnader för kansliet

9 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar

Prognostiserade avskrivningar på fakultetsgemensamma anläggningstillgångar 10 Universitetsgemensamma kostnader

Enligt styrelsens principer och budgetram för universitetsgemensam verksamhet.

11 Universitetsbiblioteket UB

Kostnadsdebiteringen för universitetsbiblioteket delas upp i en basdel och en nyttjandedel. Basdelen omfattar vissa gemensamma biblioteksfunktioner, kultursamlingar mm och debiteras nämnden baserat på kostnadsomslutning. Nyttjandedelen är en uppskattning av bibliotekskostander som kan relateras direkt till en nämnd.

(18)

Basdel 7 352 Nyttjandedel 16 841 24 193 12 GUKOM

GUKOM omfattar interna avgifter för de fasta datanät (GUNET/SUNET), trådlösa nät, gemensamma brandväggar och spamhantering samt telefoni. Vidare ingår följande tjänster GUkonto, medarbetarportal, studentportal, e-post och kalenderfunktioner samt gemensam lagringsyta för dokument mm.

Avgiftsuttaget för 2008 baseras på antalet heltidsekvivalenter 061025.

(19)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

2007-10-24 Underlag till OH-debitering budget 2008, per institution.

Uppgifter tagna ur underlag till bokslutet för 2004, 2005 och 2006 - Verksamhetsuppdelad RR

Belopp i mkr. Justerad kostnadsomslutning innebär att vissa interna transaktioner och OH-fakturan för respektive år är eliminerad.

MV Kulturv. Geo Kemi Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Summa

Just. Kostnadsomsl.

2003 30,4 10,4 54,0 94,8 51,9 70,7 53,5 48,7

2004 29,0 11,4 50,5 93,6 52,3 69,3 56,9 56,4

2005 31,6 14,7 51,4 85,8 56,5 58,9 66,5 61,6 55,5

2006 34,7 13,2 51,6 92,8 60,8 56,2 63,2 60,5 52,6

Medel f perioden 31,8 13,1 51,2 90,7 58,7 55,8 66,3 59,7 54,8 482,1

Andel i % 6,6% 2,7% 10,6% 18,8% 12,2% 11,6% 13,8% 12,4% 11,4% 100,0%

Jmf budget 2007 6,4% 2,6% 10,9% 19,2% 11,9% 11,4% 14,4% 12,0% 11,2% 100,0%

Belopp budget 2008 ( 5 718 2 357 9 210 16 332 10 557 10 045 11 940 10 740 9 870 86 769

jmf budget 2007 5 404 2 189 9 353 16 451 10 169 9 787 12 389 10 319 9 635 85 696

314 168 -143 -119 388 258 -449 421 235 1 073

Belopp att fördela enligt gemensam verksamhet, bilaga 9

Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (tkr) 86 769 *

OH-faktura i förhållande till justerad kostnadsomslutning i % 18,0

(20)

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-24 Ledningen

I tabellen redovisas beslutade resultatmål per institution för budgetåret 2008

Inst. / motsvarande Resultatmål, Tkr

Cell- och molekylärbiologi -1 300

Fysik -800

Geovetenskaper -1 300

Kemi -1 300

Kulturvård -1 300

Marin ekologi 1 050

Matematiska vetenskaper 800

Växt- och miljövetenskaper -1 300

Zoologi -1 300

NMR-centrum -1 200

-7 950

(21)

GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga 2

Naturvetenskapliga fakulteten 2007-10-24

Ledningsgruppen

Uppdrag till temaledare inom forskarutbildning

På uppdrag av fakultetsnämnden har dekanus anhållit hos styrelsen om att få

omdisponera resurserna från den nationella forskarskolan i bioinformatik och genetik (bilaga 1). Fakulteten har sedan fått klartecken att resurserna finns kvar i

fakultetsanslaget. För att ta processen vidare måste ledare för dessa sex teman utses, och även en ledare för de fakultetsgemensamma kurser, som förväntas hösten 2008 att bli den fakultetsspecifika delen av universitetsgemensamma utbildningar.

Temaområden

Verksamheter inom de sex temana ska bestå av:

• Doktorandkurser, seminarier, workshops och konferenser

• 25% av platserna på dessa aktiviteter ska finnas tillgängliga för doktorander och/eller handledare från andra fakulteter/lärosäten (detta följer förslaget som har diskuterats i GU:s forskarutbildningsberedning, som ett led i utveckling av samarbete över fakultetsgränser)

Uppdrag till temaledarna:

• I samråd med berörda examinatorer, ansvarar för planering, utveckling och genomförande av verksamheten inom respektive tema

• Genom dialog med andra relevanta fakulteter och lärosäten, undersöker möjligheten för samarbete i och samfinansiering av verksamheten

Fakultetsgemensamma utbildningar

Verksamheter inom fakultetsgemensam utbildning ska bestå av:

• Introduktionskursen för doktorander, pedagogikkursen för doktorander, handledarutbildning, eventuellt fortsättning på Tools for Career Development Uppdrag till samordnaren för fakultetsgemensam utbildning:

• Ansvarar för planering, utveckling och genomförande av verksamheten. Under året 2008 läggs särskild vikt på samordning med de planerade

universitetsgemensamma utbildningsmoment

• Ansvarar för innehållet på fakultetens webbplats om forskarutbildning Förslag till budgetfördelning:

(nästa sida)

(22)

Temaområde Doktorander (ca.)

Budget mkr

Uppdragstid % 2008

Physical sciences 100 2,3 25%

Earth system science 100 2,3 25%

Sustainable marine ecosystems 100 2,3 25%

Functional and theoretical life sciences

180 4,8 40%, kanske delat mellan två personer Bioinformatics and genomics 50 1,2 15%

Kulturvård 12 0,6 15%

Gemensamma kurser 1,0 25%

Summa 14,5 170%

Val av temaledare och samordnare för fakultetsgemensam utbildning

Dessa uppdrag bör ges till tillsvidareanställda lärare som har ett tydligt engagemang för respektive uppdrag. Sådana lärare kan bäst identifieras genom en öppen inbjudan att lämna in intresseanmälan.

Förslag till beslut:

att utlysa ovanstående uppdrag genom att inbjuda fakultetens lärare att lämna in intresseanmälan, tillstyrkt av prefekten

att uppdra åt dekanus att utse temaledare och samordnare

Figure

Updating...

References

Related subjects :