• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Anna Zelenková Název bakalářské práce: Zhodnocení finanční situace podniku Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Anna Zelenková Název bakalářské práce: Zhodnocení finanční situace podniku Cíl práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Anna Zelenková

Název bakalářské práce: Zhodnocení finanční situace podniku

Cíl práce: Posoudit finanční výkonnost zvoleného podniku na základě výsledků vybraných finančních ukazatelů a modelů hodnotících finanční zdraví podniku.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

2. strana posudku

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 6. 5. 2019 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Studentka přistupovala ke zpracování své bakalářské práce zodpovědně, pravidelně předkládala dílčí zpracované části a zúčastňovala se konzultací. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře.

Bakalářská práce byla vystavěna v logické posloupnosti od shrnutí teoretických poznatků přes jejich praktickou aplikaci k závěrečným komentářům k dosaženým výsledkům. Formálně a stylisticky je práce zpracována velmi pečlivě. Studentka citovala v souladu s požadavky, počet využitých odborných literárních pramenů lze považovat za dostatečný s ohledem na téma bakalářské práce. Lze však podotknout, že mohlo být citováno z vícero cizojazyčných pramenů a zároveň je třeba vytknout i to, že nebyl využit žádný z odborných článků databáze ProQuest.

V rámci kontroly plagiátorství práce vykázala shodnost do 10% včetně. Lze však deklarovat, že s ohledem na téma práce šlo o shodu použitých vzorců a obecných komentářů k jejich výsledkům, které byly vždy pečlivě citovány.

Celkově lze shrnout, že předložená bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ prací.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Objasněte rizika, která mohou vést k chybné interpretaci výsledků finanční analýzy ve Vámi vybraném podnikatelském subjektu.

2) Jaký je rozdíl mezi tzv. bankrotními a bonitními modely hodnotícími finanční zdraví podniku?

Proč jste pro zhodnocení celkové finanční situace daného podniku zvolila Altmanova Z-score a Index IN?

References

Related documents

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V průběhu zpracovávání své práce pravidelně docházela na předem domluvené konzultace a také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti,