Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, kl

20  Download (0)

Full text

(1)

2014-06-09 45 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00 - 21.30

Beslutande Björn Andreasson, (M), ordförande Ingemar Kristensson, (M), ledamot Johan Svahnberg, (M), ledamot

Brita Edholm, (FP), 1:e vice ordförande Hans-Erik Johansson, (KD), ledamot Lars Oscarsson, (S), tjänstgörande ersättare Susanne Asserfors, (S), ledamot

Lena Zetterström, (MP), tjänstgörande ersättare, §§ 40-45 Stefan Liljenberg, (SD), ledamot

Ola Kollén, (C), tjänstgörande ersättare, §§ 46-55

Övriga deltagare Adéle Olander, (M), ersättare Camilla Kampf, (M), ersättare Robert Pettersson-Olin, (M), ersättare Ola Kollén, (C), ersättare, kl 19.00 - 21.00 Christer de la Motte, tf. barn- och utbildningschef Catharina Pålsson, tf. barn- och utbildningschef Gunilla Skoog Nilsson, nämndssekreterare Jeanette Tage, Måltidschef, § 40

Christel Jansson, utvecklingsstrateg, § 41 Charlotte Gillsberg, ekonom/controller, § 42-45 Cecilia Birkén, fackliga företrädare för LF Anette Dennberg, fackliga företrädare för LR Inger Rova, fackliga företrädare för LR

Utses att justera Susanne Asserfors

Justeringens plats 2014-06-13

och tid kl. 16.30 Paragrafer §§ 40-56

§§ 8-10 sekr Underskrifter Sekreterare: ...

Ordförande: ...

Justerande: ...

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-09

Datum för anslags Datum för anslags

uppsättande 2014-06-13 nedtagande 2014-07-04 Förvaringsplats

för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift ...

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(2)

BUN § 40

AU § 33 (2014-05-15) Dnr 2014/97

Kostpolicy inom Måltidsverksamheten

Måltidschef Jeanette Tage har arbetat fram ett förslag till Kostpolicy för Måltidsverksamheten i Höörs kommun, vilket presenteras vid dagens sammanträde.

Jeanette Tage redovisar de fem mål som kostpolicyn bygger på; matens näringsinnehåll, måltidsmil- jön, säker hantering genom hela distributionskedjan, främja hållbar utveckling samt att personalen ska ha rätt kompetens och servicekänsla.

Arbetsutskottet förslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna kostpolicyn med inslag av smärre redaktionella förtydliganden.

BUN § 40 (2014-06-09)

Måltidschef Jeanette Tage har gjort revideringar i förslag till Kostpolicy för Måltidsverksamheten i Höörs kommun, vilket presenteras vid dagens möte.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde för barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

2014-06-09 47

BUN § 41

AU § 35

AU § 22 AU § 16 AU § 11

AU § 6 Dnr 2014/34

AU § 6 (2014-02-06)

Skolutveckling 2016

Med slutrapporterna skola 2011 och BUS som grund vill AU kvalitetssäkra sektorns verksamhet- och skolutveckling genom ett nytt projekt ”skolutveckling 2016”.

Arbetsutskottet beslutar uppdra åt barn- och utbildningschefen

att bilda en arbetsgrupp ”skolutveckling 2016” med uppdrag att göra en nulägesanalys över samtliga verksamheter inom barn- och utbildningssektorn. Utifrån nulägesanalysen ska ar- betsgruppen föreslå fortsatta utveckling- och förändringsprocesser kallad skolutveckling 2016. Arbetsgruppen ska ha representanter från enheterna och representera samtliga profess- ionella yrkesgrupper. Projektplan ”skolutveckling 2016” ska presenteras för BUN i juni.

AU § 11 (2014-02-20)

Föreligger skrivelse i ärendet från barn- och utbildningschefen.

Vid samverkan 2014-02-14 har arbetsgivaren och de båda lärarorganisationerna kommit överens om följande:

- specialpedagog tillika förste lärare Christel Jansson, Sätoftaskolan, går in som 0,6 utvecklings- strateg i barn- och utbildningssektorns stab till och med 2015-06-30.

- arbetsgruppen träffas cirka en gång i veckan.

- barn- och utbildningschefen beslutar om vem som ska ingå i gruppen.

- arbetsgruppen tillförs en budget på 100 tkr.

- barn- och utbildningschefen ska 2014-02-25 informera samverkansgruppen om vem som ska ingå i ovannämnda arbetsgrupp.

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Arbetsutskottet beslutar

att projektplanen ska behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2014-05-15 och antas av barn- och utbildningsnämnden 2014-06-09.

AU § 22 (2014-04-03)

Utvecklingsstrateg Christel Jansson lämnar en lägesrapport om det pågående projektet Skolutveckl- ing 2016.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

AU § 35 (2014-05-15)

Föreligger rapport – nulägesbeskrivning och förslag till utvecklings- och förändringsprocesser från utvecklingsstrateg Christel Jansson och utvecklingsgruppen.

Utvecklingsstrateg Christel Jansson och fritidspedagog Gunilla Thorell informerar i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att projektrapporten ska redovisas för Barn- och utbildningsnämnden vid dess sammanträde 2014-06-09.

BUN § 41 (2014-06-09)

Utvecklingsstrateg Christel Jansson informerar i ärendet och ger nulägesinformation för barn- och utbildningsnämnden.

Föreligger vid dagens sammanträde ny skrivelse/information från projektgruppen som bland annat innehåller förslag till projektbudget.

Rapporten – nulägesbeskrivning och förslag till utvecklings- och förändringsprocesser samt förslag till projektbudget har varit föremål för facklig samverkan 2014-06-05.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

2014-06-09 49 Forts.

BUN § 41

Vid samverkan var parterna överens om att beakta arbetsbelastning och arbetsmiljö genom en utför- lig risk- och konsekvensanalys i samarbete med skyddsombuden inom barn- och utbildningsnämn- dens ansvarsområde.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att projektplan för ”Skolutveckling 2016” ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde i september,

att beakta projektkostnader för ”Skolutveckling 2016” inför budgetarbete 2015/2016,

att ge tf. barn- och utbildningscheferna i uppdrag att förbereda projektarbetets igångsättande, samt

att uttrycka en viljeyttring om att samarbete med enskilda/fristående förskolor/skolor bör komma till stånd i ”Skolutveckling 2016”.

____________________________

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

BUN § 42

AU § 30 (2014-05-15) Dnr 2014/100

Information om tilläggsbelopp/särskilt stöd – statistik över åren 2009 – 2014

Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg har utrett hur antal ansökningar om tilläggsbelopp/särskilt stöd har ökat över åren 2009 – 2014 - likaså hur kostnaden har ökat.

Utredningen ställer ett antal frågor som behöver besvaras inför uppföljning 2014 och budgetarbete 2015.

Arbetsutskottet beslutar

att notera dagens information, samt

att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden.

BUN § 42 (2014-06-09)

Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg informerar om hur antal ansökningar om tilläggsbe- lopp/särskilt stöd har ökat över åren 2009 – 2014 - likaså hur kostnaden har ökat.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga information med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

2014-06-09 51

BUN § 43 Dnr 72/11-60

Ändringar i nämndens delegationsregler

Nämndens arbetsutskott beslutade 2013-04-15, § 24 - att på nämndens vägnar överföra delegations- rätten för beslut i ärenden om tilläggsbelopp från fristående förskolor och skolor till barn- och ut- bildningschefen. Beslutet omfattade även delegationsrätten för ansökningar om särskilt stöd till nämndens förskolor och skolor.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att delegationsrätten för barn- och utbildningschefen i punkterna 1.8.12, 1.9.10, 1.10.12, 1.11.11, 1.14.5, 1.16.4, 1.17.4, 1.19.7 och 1.25.2 ska återgå till nämndens arbetsutskott så snart nämndens beslut vinner laga kraft, samt

att återgåendet av delegationsrätten även ska omfatta barn- och utbildningschefen rätt att på nämndens vägnar besluta om särskilt stöd till nämndens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enligt med föreliggande förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

BUN § 44

AU § 29 (2014-05-15) Dnr 2014/101

Förhöjd eller sänkt platsgaranti för vissa kommunala förskolor och fritidshem

I förskole- och fritidshemspengen finns en reglerande faktor för de avdelningar som har öppet kor- tare eller längre än 12 timmar.

Behovet av utökat öppethållande har förändrats och fler barn är kvar under den utökade öppethål- lande tiden. Ekonom Charlotte Gillsberg har räknats fram nytt förslag för vilka avdelningar som bland annat föreslås erhålla extra ersättning.

Förslaget föreläggs arbetsutskottet vid dagens möte.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att bifalla ansökningar om ändrad platsgaranti enligt bilagda förteckning, samt att beslutet gäller fr.o.m. 2014-07-01 och tillsvidare.

BUN § 44 (2014-06-09)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att bifalla ansökningar om ändrad platsgaranti enligt bilagda förteckning, samt att beslutet gäller fr.o.m. 2014-07-01 och tillsvidare.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

2014-06-09 53

BUN § 45

AU § 31 (2014-05-15) Dnr 2014/110

Ekonomisk uppföljning till och med april månad

Föreligger ekonomisk uppföljning till och med april månad, som pekar mot ett befarat överskri- dande med 900 tkr.

Rektor Anna Sjöbeck informerar om Sätoftaskolans arbete med att komma tillrätta med dess eko- nomiska underskott.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ekonomisk uppföljning för april månad till barn- och utbildningsnämnden.

BUN § 45 (2014-06-09)

Ekonom Charlotte Gillsberg lämnar information om ekonomisk uppföljning för april månad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga ekonomisk uppföljning för april månad med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

BUN § 46

AU § 36 (2014-05-15) Dnr 2013/309

Övervakning av Höörs skolenheter

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-11-25, § 111 att hemställa hos kommunstyrelsen i sin egenskap av förstahandhyresgäst hos HFAB, att samtliga kommunala skolenheters fasader ska övervakas samt att nödvändiga förebyggande åtgärder vidtages.

Kommunkansliet översände 2013-12-13 nämndens hemställan till HFAB för yttrande.

HFAB inkom till kommunkansliet 2014-04-01 med ett yttrande, som kommunkansliet nu överläm- nat till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna HFAB:s yttrande till barn- och utbildningsnämnden att behandlas vid samman- träde 2014-06-09.

____________________________

BUN § 46 (2014-06-09)

Tf. barn- och utbildningschef Catharina Pålsson har varit i kontakt med HFAB:s vd Kristina Fors- lund och redogör för den information som framkommit. HFAB har i nuläge inte gjort någon djup- gående utredning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att överlämna HFAB:s remissvar till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

____________________________

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

2014-06-09 55

BUN § 47

AU § 39 (2014-06-09) Dnr 2013/102

Förstelärare – karriärtjänster

Tf. barn- och utbildningschefer Christer de la Motte och Catharina Pålsson informerar om hur an- söknings-/anställningsförfarandet med förstelärare fortlöper i kommunen för 2014.

Arbetsutskottet beslutar

att ge sektorsledningen i uppdrag att utreda frågan om att permanenta anställningar som förste- lärare i Höörs kommun,

att beakta kostnaden i barn- och utbildningsnämndens budgetarbete för 2015,

att sektorsledningen framöver delger arbetsutskottet information kring ansökningsförfarandet av förstelärare för 2014, samt

att redovisa ärendet för barn- och utbildningsnämnden.

BUN § 47 (2014-06-09)

Tf. barn- och utbildningschef Catharina Pålsson har upprättat skrivelse som beskriver ansöknings- förfarandet samt tillsättning av förstelärartjänster i Höörs kommun våren 2014 och redogör muntli- gen för handläggningen.

Förstelärarna ska vara en del av skolans inre arbete samt besitta särskilt relevanta kompetenser för yrkesskickliga lärare. Med dessa krav som utgångspunkt har 15 stycken förstelärare tillsatts.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

BUN § 48 Dnr 2014/120

Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutövning mot enskild under som- maren 2014.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att delegera nämndens och nämndens arbetsutskotts beslutanderätt under perioden

2014-06-17 - 2014-08-20 till barn- och utbildningsnämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild, samt

att uppdra åt barn- och utbildningsnämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande att på nämndens eller nämndens arbetsutskotts vägnar avge yttrande till domstol eller annan myn- dighet under perioden 2014-06-17 – 2014-08-20 i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

2014-06-09 57

BUN § 49 Dnr 2012/24, 2013/359

”Skolområde Sätofta”

Ordförande informerar om Sätoftaskolan lokalproblem inför kommande läsår samt planerad ny- byggnation av förskola på området. Ordförande delger nämndens ledamöter ytterligare frågeställ- ningar/ information om ”Skolområde Sätofta” inför framtiden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

BUN § 50 Dnr 2014/134

Projekt Familjecentral

Tf. barn- och utbildningschef Christer de la Motte informerar från möte med verksamhetschef Annica Lusth vid Vårdcentralen i Höör.

Vid mötet informerades/diskuterades kring ”Projekt Familjecentral” med samlad verksamhet för Barnavårdcentral/Öppen förskola-Baby café/Social rådgivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

2014-06-09 59

BUN § 51

Information

Från Ärende Dnr

Polismyndigheten i Skåne Anmälan om skadegörelse/nedskräpning på Midgårds förskola

-

KSF – Kommunstyrelsen § 54 Ekonomisk månadsuppföljning Februari 2014

-

KSF – Kommunstyrelsen § 71 Kompensation för volymförändringar till nämnderna

- KSF – Kommunfullmäktige §

32

Kompletteringsbudget 2014, drift och inve- stering

KSF – Kommunfullmäktige § 31

Årsredovisning 2013, fråga om ansvarsfri- het för kommunstyrelsen, nämnderna och de förtroendevalda samt avsättning till resul- tatutjämningsreserv

-

KSF – Kommunstyrelsen § 83 Befolkningsprognos för Höörs kommun 2014-2025

-

KSF – Kommunstyrelsen § 77 Ekonomisk månadsuppföljning mars 2014 - KSF – Kommunstyrelsen § 85 Revisionsrapport, ”Barn och unga som far

illa eller riskerar att fara illa – granskning av samverkan mellan nämnderna”

-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

BUN § 52

Skrivelser och meddelanden

Till/Från Ämne Dnr

Skolverket Statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015

BUN 2013/2

BEO, Barn- och elevombu- det

Beslut i ärende Dnr 45-2014:585 – anmälan om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

BUN 2014/29

Kommunförbundet Skåne Fullmakt till Region Skåne gällande kommu- nens medverkan i gemensam upphandling med Region Skåne och kommunerna i Skåne avseende Vacciner inom skolhälsovården

BUN 2014/115

Tf. Barn- och utbildnings- chef Christer de la Motte

Kompensation till åk 4-9 för materialkostna- der kring nationella prov våren 2014

BUN 2014/90

Kommunstyrelsen Samråd ”Detaljplan för upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48 m.fl. fastigheter i Norra Frosta kommun, Malmöhus län

BUN 2014/114

Tingsrätten i Lund Överklagande av mål nr FT 3020-12 medde- lad 2014-03-20, Statens skolinspektion./.

Höörs kommun

BUN 2008/224

Skolverket Beslutsmeddelande gällande statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2014

BUN 2014/14

Förvaltningsrätten i Malmö Dom i Mål nr 8787-13 Emiliaskolan ./. Barn- och utbildningsnämnden i Höör

BUN 2013/40

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

2014-06-09 61

BUN § 53

Anmälan av delegationsbeslut – anställningar/avgångsanmälan

Inkomna till barn- och utbildningsnämndens registrator t o m 2014-06-02

Flik nr Delegat Antal ärenden

1 Barn- och utbildningschef

2 Biträdande barn- och utbildningschef

3 Skolenhet Tjörnarps skola + Grundsärskola 1-6

4 Skolenhet Enebackeskolan

1-4

5 Skolenhet Ringsjöskolan

6 Skolenhet Sätoftaskolan åk 1-3 + Förskoleområde 4

1-12

7 Skolenhet Gudmuntorpskolan + Förskoleområde 5

8 Skolenhet Sätoftaskolan åk 4-9 + Grundsärskola 7-9

1-5

9 Vuxenutbildningen 10 Modersmålsundervisning

11 Förskoleområde 1

1-9

12 Förskoleområde 2

1-3

13 Förskoleområde 3

1-3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

BUN § 54

Anmälan av delegationsbeslut

Delegat Ärende Dnr

Controller Charlotte Gills- berg

Avtal, interkommunal ersättning, Perstorps kommun

2014/68

Controller Charlotte Gills- berg

Avtal, interkommunal ersättning, Helsing- borgs kommun

2014/116

Tf. Barn- och utbildnings- chef Christer de la Motte

Kompensation till åk 4-9 för materialkostnader kring nationella prov våren 2014

2014/90

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

2014-06-09 63

BUN § 55

Anmälan av protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2014-05-15 anmäles till barn-och utbildningsnämnden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

BUN § 56 Dnr 2014/55

Budgetanvisningar 2015 – 2017 NR 2

Ekonomikontoret har för information sänt ut Budgetanvisningar 2015 – 2017 NR 2 till kommunens nämnder samt sektorer.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har fått denna information tillsänt sig via mail samt idag även vid dagens sammanträde.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :