UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande

16  Download (0)

Full text

(1)

V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, 833 26 Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14

Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005 VINNOVA@VINNOVA.se www.VINNOVA.se Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601

FRÖN

- För ökad innovation i

offentligt finansierad verksamhet

Planering - Utveckling - Införande

En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig verksamhet

Denna text gäller för ansökningstillfället hösten 2014.

OBS. VINNOVA förbehåller sig rätten att utan särskild information justera

utlysningstexten under utlysningsperioden. Inga ändringar kommer dock att göras under de tre sista veckorna före ansökningstidens utgång. För aktuell version av texten, se utlysningens webbsida

på VINNOVAs webbplats. Där finns även aktuella uppgifter om ansökningstider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen.

(2)

1 Vem kan söka finansiering?

• Är ni en aktör inom en offentligt finansierade verksamhet?

• Äger ni ett förändringsbehov?

• Har ni ambitioner att utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er effektivitet med hjälp av innovationer, det vill säga bärkraftiga och

nyskapande lösningar som organisationsmodeller, processer, varor och tjänster?

Då är ni välkomna att söka finansiering i FRÖN.

Ni har antingen:

• Identifierat en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning för er verksamhet. Ni vill planera hur idén kan utvecklas vidare.

• Identifierat behovet av en bärkraftig och nyskapande lösning för er verksamhet. Ni vill utveckla en lösning eller bidra till att lösningar utvecklas.

• Identifierat en färdigutvecklad bärkraftig och nyskapande lösning som ännu inte har använts. Ni vill införa lösningen i er verksamhet.

Aktörer som kan söka och erhålla finansiering är utförare av offentligt

finansierade tjänster i offentlig eller privat regi.1 Sökanden ska vara en juridisk person inom offentligt finansierad verksamhet och ska äga förändringsbehovet som ansökan avser.

Exempel på sådana organisationer är: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommunala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som utför offentligt finansierade tjänster, intresse/ bransch- organisationer för offentligt finansierad verksamhet etc.

Utöver sökande organisation ser vi gärna deltagande av andra typer av aktörer i projektet. Det kan till exempel vara relevant att inkludera ideella organisationer, brukarföreningar, fackförbund, akademin, institut etc. Observera dock att det endast är offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehovet, eller företräder utförare av offentliga tjänster, som kan vara sökande.

1 Med offentligt finansierade menas tjänster som utförs av eller för en offentlig verksamhets syften. Erbjudandet riktar sig således inte till verksamheter som endast har offentlig finansiering genom till exempel forsknings- och utvecklingsbidrag eller strukturfondsmedel. Sökande ska själv äga förändringsbehovet som ansökan avser.

(3)

2 Vad kan man söka finansiering för?

Inom FRÖN går det att ansöka om finansiering för tre olika faser.

1. Planering

I projektet konkretiserar ni en tidigare oprövad idé för er verksamhet och planerar för fortsättning.

Planeringsbidraget ska göra det möjligt att etablera en projektgrupp och arbeta fram beslutsunderlag samt en projektplan som visar hur idén kan genomföras. I planen ska framgå hur projektet kan föras vidare, till exempel via finansiering i er egen organisation eller ansökningar om externa bidrag.

2. Utveckling

I projektet utvecklas en nyskapande och bärkraftig lösning för er verksamhet.

Utvecklingsbidraget ska göra det möjligt att genomföra ett projekt där en nyskapande och bärkraftig lösning tas fram som på olika sätt kan förbättra ert arbete med att ge samhällsservice. Det kan handla om att utveckla, pröva och utvärdera denna lösning (organisationsmodell, process, vara eller tjänst). Aktiviteter kan till exempel bestå av intern utveckling, samverkan med andra aktörer eller upphandling av innovation.2

3. Införande

I projektet införs en nyskapande och bärkraftig lösning i er verksamhet.

Avsikten är att stödja införandet av resultaten från ett utvecklings- projekt (nya lösningar) i er ordinarie verksamhet. Det kan handla om att förändra arbetssätt och rutiner, skapa ett mer förändringsbenäget klimat, kompetensutveckling för ledare eller medarbetare, spridning av kunskap och förmedlande insatser etc.

Det går bra att söka direkt till fas 2 eller 3 utan att tidigare ha fått finansiering inom FRÖN.

Läs mer i dokumentet ”Vanliga frågor” på utlysningens hemsida www.vinnova.se/fron.

I dokumentet ”Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigade kostnader” (sök på www.vinnova.se) anges vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisningen av projektkostnader och – intäkter ska ske.

2 Projekt som avser offentlig upphandling av innovation är välkomna att ansöka om stöd i FRÖN.

För dessa gäller vissa särskilda bestämmelser, se bilaga II.

(4)

Avgränsningar

FRÖN omfattar inte grundforskning eller tillämpad forskning, utan ska främst röra experimentell utveckling, processinnovation eller organisationsinnovation.

FRÖN omfattar inte finansiering av kapacitetsbyggande strukturer, som till exempel testbäddar, innovationsslussar, system för innovationsledning, arenor, forum, nätverk eller plattformar. Kapacitetsbyggande strukturer dock är viktiga, då de möjliggör och underlättar uppkomsten av specifika planerings-, utvecklings- och införandeprojekt, det vill säga den typ av projekt som VINNOVA finansierar inom FRÖN. VINNOVA har därför för avsikt att återkomma med olika former av stöd (utlysningar etc.) för att stärka denna innovationskapacitet.

3 Hur mycket finansiering finns det?

VINNOVAs totala budget för FRÖN år 2014 är 45 miljoner kronor, uppdelat på flera ansökningstillfällen. Tidsplan finns i nästa avsnitt, ”När och hur söker man finansiering”. Figur 1 visar möjligheterna till finansiering för hösten 2014, samt ger en indikation på antalet projekt som VINNOVA planerar att stödja i varje fas.

FIGUR 1: Finansiering och budget

FAS 1:

PLANERING

FAS 2:

UTVECKLING

FAS 3:

INFÖRANDE

• Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar:

upp till 80%

Finansiering

• Framtagning av projektplaner och beslutsunderlag

• Typisk projekttid:

3 – 9 månader (maximalt 9 månader)

• Utvecklings- projekt genomförs

• Typisk projekttid:

beror på projektets karaktär

• Nyskapade lösningar införs

• Typisk projekttid:

beror på projektets karaktär

Budget

• VINNOVAs totala budget för planerings- projekt hösten 2014:

4 000 000 kr

• Antal planeringsprojekt VINNOVA planerer att finansiera:

10 till 12 projekt

Finansiering Budget

Finansiering Budget

• Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar:

upp till 50%

• VINNOVAs totala budget för utvecklings- projekt hösten 2014:

14 000 000 kr

• Antal utvecklings- projekt VINNOVA planerar att finansiera:

8 till 12 projekt

• Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar:

upp till 30%

• VINNOVAs totala budget för införande- projekt hösten 2014:

2 000 000 kr

• Antal införandeprojekt VINNOVA planerar att finansiera:

2 till 4 mindre eller större projekt Ansökningar

Ansökningar

Ansökningar

(5)

4 När och hur söker man finansiering?

Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal, som nås via utlysningens hemsida www.vinnova.se/fron.

För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda det. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det för sökande organisation.

Intressentportalen är öppen för inlämningar av ansökningar till FRÖN mellan den 26 augusti och den 7 oktober 2014. Våren 2015 planeras ett nytt tillfälle.

Följande tider gäller för utlysningens tillfälle hösten 2014. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se www.vinnova.se.

Öppningsdatum: 26 augusti Sista ansökningsdag: 7 oktober Ev. intervjuer fas 2 och 3 18-25 november Beslut till sökande: 5 december Tidigaste projektstart: 5 december

Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl. 14.00 sista

ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Inga kompletteringar får göras av ansökan i efterhand såvida inte VINNOVA begär in dem.

Om sökande tidigare har fått projekt beviljat inom utlysningen FRÖN ska projektet vara färdigt, eller att endast mindre eller obetydliga delar återstår.

4.1 Ansökans innehåll

Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden i VINNOVAs intressentportal. Till ansökan ska bifogas 1) en projekt- beskrivning, som tydligt besvarar bedömningskriterierna som definieras i avsnitt 5.1, samt 2) en meritförteckning. Båda dessa bilagor ska vara i pdf-format.

Observera att projektbeskrivning och meritförteckning bifogas separat och inte är detsamma som att fylla i de elektroniska blankettsidorna. Obligatoriska mallar för projektbeskrivning och meritförteckning laddas ner via utlysningens webbsida www.vinnova.se/fron.

Projektbeskrivningsmallen innehåller instruktioner om vad som ska ingå i beskrivningen, samt tabell för budgetsredovisning. I beskrivningen, ange vilken fas som avses (planering, utveckling eller införande), samt om det rör upphandling av innovation. Ange även om projektet kommer att genomföras inom icke-

(6)

ekonomisk eller ekonomiska verksamhet. Läs mer på http://www.vinnova.se/sv/

Ansoka-och-rapportera/Regler-och-villkor/Forsumbart-stod/.

På utlysningens hemsida finns även en mall för meritförteckning (CV), som ska fyllas i och bifogas för projektledare och andra relevanta personer i projektet.

Det är obligatoriskt att använda mallarna.

Projektbeskrivningen för planeringsprojekt får omfatta maximalt 5 stycken A4- sidor, och för utvecklingsprojekt och införandeprojekt maximalt 7 stycken A4- sidor.

Om antalet tillåtna sidor överskrids eller annat format används än i mallen kommer inte ansökningarna att bedömas.

Intyg om försumbart stöd ska bifogas ansökan för de som omfattas av reglerna om statligt stöd och vill tillämpa stöd av mindre betydelse (se avsnitt 7.1). Intyget laddas upp under övrig bilaga i intressentportalen.

Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad.

4.2 Flera aktörer i projektet

Ansökningar inom FRÖN välkomnas både från en eller flera aktörer tillsammans.

Om flera aktörer ansöker gemensamt ska en av dessa aktörer skicka in en ansökan för samtligas räkning. Denna aktör kallas koordinator, medan de andra deltagarna kallas för projektparter. VINNOVA betalar ut beviljade medel till koordinatorn, som ansvarar för att överföra medel till bidragsmottagande parter i projektet.

VINNOVA rekommenderar att ett avtal tas fram för samarbetet när flera aktörer deltar i ett projekt. Ett av VINNOVAs villkor för att finansiera utvecklings- och införandeprojekt med mer än en aktör är att ett samarbetsavtal finns på plats till första lägesrapport. För planeringsprojekt finns inte detta villkor, men det kan vara lämpligt att ägna arbete i ett planeringsprojekt till att hitta samarbetspartners, organisera framtida samverkan och lösa avtalsfrågor.

Underleverantörer och konsulter

Det är viktigt att sökanden och andra projektparter förvärvar kunskap i projektet genom ett aktivt deltagande med egna resurser. Samtidigt kan konsulter och andra typer av underleverantörer vara en tillgång. De kan erbjuda specialistkompetens när det behövs och bidra till att driva projekt framåt oavsett krav från ordinarie verksamheten. De är även viktiga kunskapsbärare mellan organisationer.

Det är tillåtet att använda sig av underleverantörer som konsulter i ett FRÖN- projekt, till exempel i rollen som expert eller projektledare. Följande gäller:

(7)

• Sökande organisation ska äga förändringsbehovet, inte under- leverantören.

• Sökandens engagemang i projektet måste vara tydligt avseende egna nedlagda resurser. Kostnaderna för underleverantörer får inte överstiga 50% av de totala projektkostnaderna.

• Om sökande är en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet måste konsulter och alla andra typer av underleverantörer upphandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det är sökandes ansvar att detta sker.

5 Hur kommer ansökningar att bedömas?

Ansökningarna bedöms i konkurrens med varandra inom varje fas. De

ansökningar som bäst uppfyller bedömningskriterierna för en fas beviljas medel inom ramen för fasens budget.

Eftersom ansökningar till FRÖN kan röra flera olika sektorer och typer av projekt kommer hänsyn att tas till de olika förutsättningar som gäller för varje projekt.

Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

• Endast ansökningar som efter granskning uppfyller de formella kraven – se kapitel 7 – kommer att bedömas.

• Bedömningarna görs med hjälp av de kriterier som anges för faserna, se avsnitt 5.1 nedan.

• Ansökningarna till fas utveckling och införande kommer att bedömas av externa experter som lämnar rekommendationer till VINNOVA om vilka projekt som bör gå vidare till intervju. För ansökningar till fas planering förekommer inte intervjuer.

• VINNOVA fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås.

• Beslut skickas ut till sökande. VINNOVA publicerar beslutet på sin hemsida samt skickar ut en pressrelease över beviljade projekt.

5.1 Kriterier för bedömning

Ansökningarna kommer att bedömas med hjälp av kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer.

Med aktörer menas de som involveras i det föreslagna projektet, med särskilt fokus på projektteamet: vilka dessa är, deras kunskap, kompetens och erfarenhet samt hur relationerna mellan dessa organiserats.

Bedömningskriterierna för faser planering förtydligas i figuren nedan.

(8)

PotentialGenomrbarhetAktörer FAS PLANERINGIdéns bärkraftoch nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder planeringsprojektet till framtida projekt som omfattar utveckling av nya framgångsrika lösningar, som i sin tur stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Generaliserbarhet Kan projektet i framtiden leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen?

Angreppssätt i ansökan för att ta fram en projektplan som kan användas framöver Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara

Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projekt- teamet FAS UTVECKLINGIdéns bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder projektet till utveckling av nya framgångsrika lösningar som stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen?

Angreppssätt i ansökan för att utveckla nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Planer och aktiviteter för spridningav resultat

Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projekt- teamet FAS INFÖRANDELösningens bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt lösningen skiljer sig från devaror, tjänster, processer och metoder som redan används? Förväntad betydelse av lösningens effekter Leder införandet av lösningen till att aktörerna erbjuder ny samhällsservice eller ökar sin effektivitet? Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, inför lösningen, så att ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt uppstår?

Angreppssätt i ansökan för att införa nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Planer och aktiviteter för spridningav resultat Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt förvaltaoch vidareutveckla lösningarna

(9)

6 Mål och motiv

6.1 Bakgrund för utlysningen

Offentligt finansierade verksamheter erbjuder och levererar samhällsservice, bland annat i form av välfärdstjänster till medborgare och stöd till närings- och föreningsliv. För det behöver man tillgång till lösningar som stödjer arbetet med att ge samhällsservice, som effektiva och välfungerande organisationsmodeller, processer, varor och tjänster. Att goda lösningar för att ge samhällsservice finns och fungerar är en förutsättning för att vi ska få värde för våra skattepengar, och för att kunna möta framtida behov och förväntningar från medborgarna.

Ibland uppstår behov eller utmaningar som inte kan lösas på ett ändamålsenligt sätt med beprövade lösningar. Samtidig kan förutsättningar uppkomma för att vidareutveckla existerande lösningar, till exempel genom en ny process eller teknik. Då finns möjligheter att bedriva ett innovationsfrämjande arbete.

Offentligt finansierade verksamheter kan medverka till att innovativa lösningar planeras, utvecklas, efterfrågas och kommer till användning på flera sätt.

Aktiviteter kan till exempel omfatta idéinhämtning, utveckling av lösningar inom ramen för samarbeten eller internt, köp av utvecklingsarbete, eller identifiering och införande av en färdigutvecklad, men hittills oprövad, lösning.

Ett projekt startar i ett behov eller utmaning, samt en idé om hur man kan ta sig an det. En förutsättning är tid och budget, förmåga att planera och prioritera samt driva projekt. Sist men inte minst behövs ofta ett öppet förhållningssätt. Dels är det viktigt att inte förutbestämma lösningar, utan att fokusera på behoven. Dels behövs ofta olika typer av samarbeten inom och utanför den egna verksamheten.

Genom FRÖN vill VINNOVA finansiera idéer och lösningar som har förut- sättningar att bidra till bättre samhällsservice. Projekten ska drivas av offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehov, har högt ställda ambitioner och engagerade medarbetare. Avsikten är att skapa incitament för projekten genom att hjälpa till med de extra resurser som kan krävas för ett lyckat projekt.

Strategiskt område/ program

Utlysningen görs inom VINNOVAs program Innovationskraft i offentlig

verksamhet. Innovationskraft i offentlig verksamhet är ett prioriterat område vars betydelse har pekats ut av regeringen i ”Den nationella innovationsstrategin”.

Internationellt är innovationskraft i offentlig verksamhet ett etablerat område, och organisationer som EU, OECD och FN arbetar aktivt med dessa frågor.

Bakgrunden till VINNOVAs insatser inom området är att en innovationsinriktad offentlig verksamhet kan främja såväl innovationskraften i samhället som ett mer effektivt resursutnyttjande i den egna verksamheten. Som beställare och

kravställare kan också offentlig verksamhet bidra till innovation och tillväxt

(10)

genom att skapa nya marknader för företag, innovatörer och entreprenörer. En stärkt innovationskraft i offentlig verksamhet har därmed stor betydelse för såväl en stabil samhällsekonomi som för företagande och tillväxt.

VINNOVA vill bidra till att offentlig verksamhet blir en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer. Läs mer om på www.vinnova.se/io.

6.2 Syfte, önskade resultat och effekter

Syftet med utlysningen FRÖN är att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt genom att stödja projekt för planering, utveckling och införande av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet.

Önskade resultat och effekter är att nyskapande idéer utvecklas till nya lösningar (i form av varor, tjänster eller processer) som införs i offentligt finansierade verksamhet. På så sätt stärks och förnyas verksamheterna. Därmed skapas en ökad samhällsnytta för skattepengarna, samt en förstärkning av långsiktig konkurrens- kraft i svenskt näringsliv.

6.3 Resultat och effektmål

Tankarna bakom utlysningen och de tre faserna beskrivs schematiskt i figur 2 på nästa sida. Figuren visar även relationen mellan faserna.

Logiken bygger på att de finansierade projekten utför aktiviteter som leder till vissa resultat och utfall. När resultat- och utfallsmålen uppnås, kan i sin tur effektmål på längre sikt uppnås.

Genom relationen mellan faserna har alla samma långsiktiga effektmål: mer samhällsnytta för skattepengarna och hållbar tillväxt.

(11)

FIGUR 2: Hur projekten ska bidra till mer samhällsnytta och hållbar tillväxt

(12)

7 Beslut, sekretess, formella krav och villkor

7.1 Grund för bidragsbeslut

Bidrag från VINNOVA som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd.

I utlysningen FRÖN ges bidragen i huvudsak med stöd av följande förordningar:

• Fas planering och införande 3

o Stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd.

• Fas utveckling

o Stöd enligt förordning 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Reglerna innebär i flertalet fall att organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader, eller med ett begränsat belopp. Felaktigt beviljat eller utbetalat stöd kan leda till återbetalning för sökande.

För en bättre förståelse för vilket stöd som din organisation eller ditt projekt kan motta, läs mer om reglerna för statligt stöd under ”Regler och villkor” på

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Regler-och-villkor/.

7.2 Sekretessfrågor

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar enligt offentlighets- principen. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar.

Vid begäran om utelämnande av handling gör VINNOVA en prövning i varje enskilt fall. VINNOVA ska inte lämna ut uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

För mer information, se ”Juridisk information” på www.vinnova.se under ”Om VINNOVA”.

3 Stöd enligt förordning 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation skulle också kunna komma i fråga för vissa projekt.

(13)

7.3 Formella krav

För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 5.1 ska följande krav vara uppfyllda:

• Sökanden ska vara en juridisk person inom offentligt finansierad verksamhet.

• Ansökans projektbeskrivning ska göras med hjälp av den mall som gäller för sökt fas och som finns på utlysningens hemsida.

7.4 Villkor

För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning med mera.

Villkoren hittas under ”Villkor och regler” till vänster på utlysningens webbsida www.vinnova.se/fron.

Utöver dessa villkor kommer följande särskilda villkor att gälla:

• Avseende § 1.4 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att projektavtal inte är obligatoriskt i fas 1.

• Avseende § 2 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att tredje man (underleverantör) får upphandlas även för att utföra mer

omfattande arbete i projektet, så länge kostnaderna för underleverantörer inte överstiger 50% av de totala projektkostnaderna.

• En representant för VINNOVA ska ha rätt att närvara som observatör i projektets styrgrupp, referensgrupp eller liknande.

• Projektet ska representeras på VINNOVAs programkonferenser för FRÖN

• Förutom utlysningstexten ska sökande tillgodogöra sig och ta hänsyn till innehållet i framförallt följande dokument:

o Villkor och regler

 VINNOVAs allmänna villkor för bidrag – 2014

 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

 Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt o Statligt stöd

 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd/försumbart stöd)

 Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762)

(14)

8 Kontakt

Kontaktpersoner för utlysningen är:

Nina Widmark, utlysningsansvarig

Telefon +46-8-473 30 52, nina.widmark@vinnova.se Karin Eriksson, område Hälsa

Telefon +46-8-473 31 09, karin.eriksson@vinnova.se Johanna Ulfvarson, område Hälsa

Telefon +46-8-473 32 18, johanna.ulfvarson@vinnova.se Jonny Paulsson, övriga frågor

Telefon +46-8-473 32 42, jonny.paulsson@vinnova.se Annie Palm, utlysningsadministratör

Telefon +46-8-473 30 37, annie.palm@vinnova.se

Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är:

VINNOVAs IT-support, telefon 08-473 32 99, helpdesk@vinnova.se

(15)

Bilaga 1: Checklista

 Sökande innehar ett organisationsnummer.

 Sökanden är en offentligt finansierad verksamhet som äger förändrings- behovet som ansökan avser:

o Utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi; eller

o Organisation som företräder utförare av offentliga tjänster

 Tillräckligt underlag finns i ansökan:

o Separat projektbeskrivning och meritförteckning har bifogats till ansökan i portalen.

o Projektbeskrivning har rätt antal sidor. (Ansökningar som överskrider tillåtet antal sidor kommer inte bedömas).

o VINNOVAs mallar för projektbeskrivning och meritförteckning har använts, med godkänt format.

o Projektbeskrivningen innehåller information som möjliggör bedömning enligt kriterierna.

 Bidragsmottagarens totala stödberättigade kostnader överstiger inte de i utlysningen angivna nivåerna.

 Budgeten som angetts på de elektroniska blankettsidorna är lika stor som budgeten som angetts i projektbeskrivningsbilagan.

 Intyg om försumbart stöd har bifogas till ansökan för de som omfattas av reglerna om statligt stöd och vill tillämpa stöd av mindre betydelse.

 Ansökan skickas in via VINNOVAs elektroniska ansökningsfunktion.

 Ansökan skickas in senast kl. 14.00 sista ansökningsdag.

(16)

Bilaga 2: Särskilda bestämmelser för ansökningar inom fas ”Utveckling” som avser upphandling av innovation

Målgrupp

Målgruppen är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, det vill säga organisationer som omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Formella krav

För upphandlingsprojekt gäller utöver övriga krav att:

• Upphandlingen av innovation ska planeras och utföras i konkurrens.

• Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av minst en person med ansvar för verksamhetsutveckling, samt minst en person från

upphandlingsfunktionen, hos sökanden.

• Upphandlingsobjektet/ utmaningen ska inte falla under undantaget i upphandlingsregleringarna om rikets säkerhet.

Kriterier

För upphandlingsprojekt gäller följande kriterier under potential:

• Möjlighet att återanvända processen för upphandlingen av innovation hos bidragsmottagaren eller andra upphandlande myndigheter och enheter.

• Framtagna lösningars potential för att utvecklas till en kommersiell vara eller tjänst, samt skapa tillväxt i företag.

Villkor

Avseende § 2 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att tredje man (underleverantör) får upphandlas även för att utföra mer omfattande arbete i projektet, så länge en betydande del av upphandlingsprocessen utförs av

projektpart.

Figure

Updating...

References

Related subjects :