SOLCELLSLAMPA SOLCELLELAMPE AURINKOKENNOVALAISIN SOLCELLELAMPE

Download (0)

Full text

(1)

SOLCELLSLAMPA SOLCELLELAMPE

AURINKOKENNOVALAISIN

SOLCELLELAMPE

(2)

Art. 14-2756 SE

AVFALLSHANTERING El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produk- ter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

2

panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

FIRST TIME USE:

Install the solar light in a location where the solar panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

BATTERY REPLACEMENT:

For optimum performance, battery should ideally be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

SOLCELLSLAMPA

ANVÄNDNING

Placera solcellslampan på en plats där den får maxi- malt med solljustimmar.

1. Ta av lampans överdel genom att vrida den moturs och lyfta av försiktigt (fi g. 1).

2. Dra bort plastbiten som sticker ut från batterifack- et och skruva ihop lampan igen.

3. Sätt ihop delarna till solcellslampan som illustra- tionen visar (fi g. 1). Välj en plats med mjuk jord och tryck ner hela foten i marken.

4. Första gången lampan används måste batteriet laddas upp. Placera lampan i direkt solljus i 8–10 timmar så att batteriet blir fulladdat.

5. Sollampan tänds automatiskt vid skymning och släcks automatiskt vid gryning. Lampan lyser tills batteriet är urladdat. Lampan har intelligent teknik som justerar ljusstyrkan automatiskt beroende på batterikapaciteten.

BYTA BATTERI

För bästa prestanda bör batteriet bytas en gång om året, vid normal användning.

1. Ta av locket på lampan genom att vrida det moturs och lyfta försiktigt (fi g. 1).

2. Öppna batterifacket och ta ut batteriet. Ersätt det gamla batteriet med ett nytt laddningsbart batteri av typen: Ni-MH AA 1,2 V/300 mAh (fi g. 2).

3. Sätt tillbaks locket på batterifacket och skruva ihop lampan igen. Ladda batteriet fullt se punkt 4.

i stycket användning.

OBS! Gammalt batteri ska lämnas till återvinnings- station. Det får inte slängas i hushållssoporna. Gamla batterier kan läcka och explodera.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

• Torka av lampan och solpanelen med en lätt fuktad trasa och polera med en mjuk, torr trasa.

• Håll ytan på solpanelen ren. Om ytan är smutsig försämras laddningseffekten.

• Sänk inte ner lampan i vatten eller någon annan vätska.

• Kasta inte förpackningen eller produkten i ditt

hushållsavfall! Om produkten inte längre är

lämplig för användning, se till att den lämnas till

kommunens återvinningsstation.

(3)

Art. 14-2756 NO

AVFALLSHÅNDTERING EE-avfall

–Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvin- ning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

2

panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

FIRST TIME USE:

Install the solar light in a location where the solar panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

BATTERY REPLACEMENT:

For optimum performance, battery should ideally be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

BRUK

Plasser solcellelampen slik at den får maksimalt med sollys.

1. Ta av lampens overdel ved å vri den mot urviseren og løfte den forsiktig av (fi gur 1).

2. Fjern plastbiten som stikker ut fra batterirommet, og skru sammen lampen igjen.

3. Monter delene til solcellelampen som vist i illus- trasjonen (fi gur 1). Velg et sted med mykt under- lag, og skyv hele foten ned i bakken.

4. Den første gangen lampen brukes, må batteriet lades. Plasser lampen i direkte sollys i 8–10 timer, slik at batteriet blir fulladet.

5. Solcellelampen tennes automatisk i skumringen og slukkes automatisk ved daggry. Lampen lyser til batteriet er tomt. Lampen har intelligent teknologi som justerer lysstyrken automatisk etter batterikapasiteten.

BYTTE BATTERI

For optimal ytelse bør batteriet byttes en gang i året, selv ved normal bruk.

1. Fjern lokket fra lampen ved å vri det mot urviseren og løfte forsiktig (fi gur 1).

2. Åpne batterirommet, og ta ut batteriet. Bytt ut det gamle batteriet med et nytt oppladbart batteri av typen: Ni-MH AA 1,2 V / 300 mAh (fi gur 2).

3. Sett lokket på batterirommet igjen, og skru sammen lampen. Lad batteriet helt, se punkt 4 i avsnittet for bruk.

OBS! Gammelt batteri skal leveres til miljøstasjon.

Det skal ikke kastes i restavfall. Gamle batterier kan lekke og eksplodere.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

• Tørk av lampen og solcellepanelene med en lett fuktet klut, og poler med en myk og tørr klut.

• Hold solcellepanelets overfl ate ren. Hvis overfl a- ten er skitten, forringes ladeeffekten.

• Lampen må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

• Ikke kast emballasjen eller produktet i restavfallet!

Hvis produktet ikke lenger kan brukes, må det leveres til en miljøstasjon.

SOLCELLELAMPE

(4)

Art. 14-2756 FI

HÄVITTÄMINEN Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Di- rektiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

2

panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

FIRST TIME USE:

Install the solar light in a location where the solar panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

BATTERY REPLACEMENT:

For optimum performance, battery should ideally be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

KÄYTTÄMINEN

Sijoita aurinkokennolamppu paikkaan, jossa se saa auringonvalotunteja mahdollisimman paljon.

1. Irrota lampun yläosa kääntämällä sitä vasta- päivään ja nostamalla varovasti pois (kuva 1).

2. Vedä paristolokerosta ulos tuleva muoviliuska ja kierrä lamppu kiinni.

3. Kokoa aurinkosähkövalaisin kuvan osoittamalla tavalla (kuva 1). Valitse paikka, jossa maa on peh- meää, ja paina jalka kokonaan maahan.

4. Ensimmäisellä käyttökerralla paristo on ladattava.

Aseta lamppu suoraan auringonvaloon 8–10 tun- niksi niin, että paristo latautuu täyteen.

5. Aurinkovalo syttyy automaattisesti illan hämärty- essä ja sammuu automaattisesti aamunkoitteessa.

Valo palaa, kunnes akku tyhjenee. Lampun älykäs tekniikka säätää valon voimakkuuden automaat- tisesti akun kapasiteetin mukaan.

PARISTON VAIHTAMINEN

Toimintatehon ylläpitämiseksi paristo on vaihdettava normaalikäytössä kerran vuodessa.

1. Irrota lampun kansi kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla varovasti (kuva 1).

2. Avaa paristokotelo ja ota paristo pois. Vaihda vanha paristo uuteen ladattavaan paristoon, jonka tyyppi on: Ni-MH AA 1,2 V/300 mAh (kuva 2).

3. Sulje paristokotelon kansi ja kokoa lamppu. Lataa paristo täyteen, ks. kohta 4. kappaleessa Käyttä- minen.

HUOM! Vanha akku on toimitettava kierrätyspis- teeseen. Sitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Vanhat paristot voivat vuotaa ja räjähtää.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN

• Pyyhi lamppu ja aurinkopaneeli nahkealla liinalla, ja kiillota ne pehmeällä ja kuivalla liinalla.

• Pidä aurinkopaneelin pinta puhtaana. Jos pinta on likainen, latausteho pienenee.

• Älä upota lamppua veteen tai muuhun nestee- seen.

• Älä hävitä pakkausta tai tuotetta talousjätteen mukana! Jos tuote ei enää sovellu käyttöön, varmista, että se toimitetaan kunnan kierrätyske- skukseen.

AURINKOKENNOVALAISIN

(5)

Art. 14-2756

AFFALDSHÅNDTERING El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afl everes der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

2

panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

FIRST TIME USE:

Install the solar light in a location where the solar panel captures maximum sunlight hours.

1. Remove light head from the plastic shade by twisting anticlockwise direction & gently lifting off. (Fig1)

2. Remove pull tag protruding from the battery compartment & re-assemble light head and plastic shade.

3. Assembly the solar light as per illustration (Fig.1) and install it into an area of soft ground and ensure it is fully inserted.

4. Before use, the solar light needs to be placed in direct sunlight for 8-10 hours to charge the battery. To achieve optimum performance, ensure battery is full charged.

5. The solar light turns on automatically at dusk till the battery is discharged and turns off automatically at dawn. The light has intelligent technology to adjust the brightness automatically according to battery capacity.

Fig1 Fig2

BATTERY REPLACEMENT:

For optimum performance, battery should ideally be replaced every 12 months under normal usage.

1. Detach light head from the plastic shade.

(Fig.1)

2. Open the battery cover and remove the battery from the battery compartment.

Replace old battery with new rechargeable AA 1.2V Ni-MH battery, 300mAh or above.

3. Replace battery cover and the light head back onto the plastic shade & repeat steps under “FIRST TIME USE” section to fully charge the battery.

Caution:

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by as battery may leak or explode.

Note: If the light does not come On at check that battery makes full contact with the terminals in battery compartment or wipe both ends of the battery with a clean light.

CARE AND CLEANING

Wipe the solar light and solar panel with a slightly dampened cloth and polish with soft dry cloth.

Keep the surface of solar panel clean. If not, the of charging will be diminished.

DO NOT immerse the light head in water or any other liquid.

Do not dispose of packaging or the product through your household waste! If the product is no longer suitable for use, dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local council requirements.

(Fig2)

BRUG

Placer solcellelampen på et sted, hvor den får maksi- malt sollys.

1. Afmonter lampens overdel ved at dreje den mod uret, og løft den forsigtigt af (fi g. 1).

2. Fjern det stykke plastik, der stikker ud af batte- rirummet, og skru lampen sammen igen.

3. Monter delene til solcellelampen som vist på il- lustrationen (fi g. 1). Vælg et sted med blød jord, og tryk hele foden ned i jorden.

4. Første gang lampen tages i brug, skal batteriet la- des op. Placer lampen i direkte sollys i 8–10 timer, så batteriet lades helt op.

5. Sollampen tændes automatisk i skumringen og slukker automatisk ved daggry. Lyset lyser, indtil batteriet er afl adet. Lampen har intelligent tekno- logi, der afpasser lysstyrken automatisk afhængigt af batteriets kapacitet.

UDSKIFTNING AF BATTERI

For at opnå den bedste ydeevne bør batteriet udskif- tes en gang om året ved normal brug.

1. Tag dækslet af lampen af ved at dreje det mod uret og løfte forsigtigt (fi g. 1).

2. Åbn batterirummet, og tag batteriet ud. Udskift det gamle batteri med et nyt, genopladeligt batteri af type: Ni-MH AA 1,2 V/300 mAh (fi g. 2).

3. Sæt dækslet på batterirummet igen, og skru lam- pen sammen igen. Lad batteriet helt op, se punkt 4. i afsnittet Brug.

OBS! Det gamle batteri skal afl everes til en gen- brugsstation. Det må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan lække og eksplodere.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

• Tør lampen og solpanelet af med en let fugtig klud, og poler med en blød, tør klud.

• Hold solpanelets overfl ade ren. Hvis overfl aden er snavset, vil ladeeffekten falde.

• Lampen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

• Bortskaf ikke emballagen eller produktet i hus- holdningsaffaldet! Hvis produktet ikke længere er egnet til brug, skal du sørge for, at det indleveres til den kommunale genbrugsstation.

DK

SOLCELLELAMPE

(6)
(7)
(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :