• No results found

Psykisk ohälsa hos barn och unga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Psykisk ohälsa hos barn och unga"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga – så kan vi hjälpa eleverna

Självskadebeteende – ta lärdom av en livshistoria varvat med fakta och forskning

Vad är egentligen elevhälsoteamets ansvar? Vad ligger INTE på elevhälsans bord?

Suicidala elever – lär dig känna igen personer i riskzonen och öka din förmåga att samtala med den som inte orkar leva längre

Vad kan skolan göra för att förhindra att flyktingbarn får en negativ psykosocial utveckling?

Ta del av praktiska verktyg för att hjälpa elever till en bättre självkänsla

Jessica Hjert Flod, bete- endevetare, kriminolog, föreläsare, Nestor förlag Dr Riyadh Al-Baldawi,

docent och specialist i Psykiatri, högskolelektor, leg. psykoterapeut, vd för Orienthälsan.

Maths Arne Ekström, skol- kurator, psykoterapeut, ny-start AB Anna Sandell, leg. psyko-

log, ordförande i Psifos

kunskaputvecklinginspiration

Psykisk ohälsa hos barn och unga

– en konferens för dig inom elevhälsan

Datum och plats: 21-22 april 2016, Stockholm

talare

Peter Währborg, leg. psy- kolog, leg. psykoterapeut, leg. läkare, Währborg Research & Consulting AB Ullakarin Nyberg, med. dr,

psykiater, Norra Stockholms Psykiatri

(2)

Välkommen till Psykisk ohälsa hos barn och unga – en konferens för dig inom elevhälsan

Under två dagar samlar vi några av landets främsta experter för att rikta fokus på den psykis- ka ohälsan hos barn och unga i skolan. Till konferensen välkomnar vi dig i elevhälsoteamet att fördjupa dina kunskaper om självskadebeteende, suicidala elever, flyktingbarns psykoso- ciala utveckling och stressrelaterad psykisk ohälsa hos just barn och unga. Vi ger klarhet i elevhälsoteamets roll och ansvar; vad ligger på EHT:s bord att hantera och vad gör det inte?

Vi tar del av konkreta verktyg för att hjälpa eleverna och lär oss mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa i skolan. Aktuell forskning varvas med gedigna kunskaper och personliga erfarenheter för att ge ökad förståelse för såväl bakomliggande orsaker som välfungerande åtgärder.

Svåra och (livs)viktiga frågor diskuteras och besvaras av konferensens kunniga föreläsare:

Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiater och överläkare vid S:t Görans sjukhus, lär dig att känna igen elever i riskzonen för suicid och ökar din förmåga att samtala med den som inte orkar leva längre. Hon lär dig att bedöma suicidrisken och belyser konkreta signaler att uppmärksamma; hur fångar du upp elevens tankar och funderingar? Ullakarin är en upp- skattad föreläsare som inte lämnar någon oberörd.

Dr Riyadh Al-Baldawi, docent och specialist i psykiatri, högskolelektor, leg. psykote- rapeut och vd för Orienthälsan i Stockholm. Med aktuell forskning och gedigen erfaren- het redogör han för skolans roll i flyktingbarns psykosociala utveckling; på vilket sätt kan barnens erfarenheter påverka deras psykosociala utveckling och vad kan elevhälsan göra för att hjälpa dessa elever?

Peter Währborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och leg. läkare, gör en djupdykning i den stressrelaterade psykiska ohälsan hos barn och unga. Hur kan vi hjälpa elever med tankar om att inte räcka till? Hur kan vi hjälpa dem att hantera den stress de lider av? Hur kan vi arbeta förebyggande? Som en av landets främsta stressforskare håller Peter ett högaktuellt anförande om dessa frågor.

Anna Sandell, leg. psykolog och ordförande i Psifos (rikstäckande yrkesförening för psy- kologer i förskola och skola), ger dig klarhet i vilka frågor och fall som ligger inom elevhäl- sans ansvarsområde och vad som faktiskt inte gör det. Lär dig att urskilja skolans roll för ett bättre hälsofrämjande arbete i praktiken.

Maths Arne Ekström, skolkurator och psykoterapeut, kommer med utgångspunkt i aktu- ell forskning att ge dig konkreta verktyg för att hjälpa elever till en bättre självkänsla. När bristande motivation och självkontroll lägger grunden för psykisk ohälsa använder Maths Arne lättförståeliga metoder som hjälper eleverna direkt i vardagen.

Dessutom lyssnar vi till Jessica Hjert Flod som delar med sig av en livshistoria fylld av ångest, ätstörningar och självskadebeteende. Jessica är beteendevetare och kriminolog som i vuxen ålder fick diagnosen ADHD och GAD. Idag sprider hon kunskap om psykisk ohälsa och kommer för oss att skapa förståelse för de tankar och omständigheter som föranleder ett självskadebeteende. Hon delar med sig av viktiga kunskaper gällande bemötande och behandling samt visar på konsekvenserna när hjälpen inte sätts in i tid.

Vårt mål med konferensen är att ge dig som arbetar inom elevhälsan förståelse, kunskap och verktyg att använda direkt i arbetet med elever som mår psykiskt dåligt. Du får klarhet i ansvaret som ligger på elevhälsoteamets bord och får möjlighet att lyfta frågor och dilemman med sakkunniga föreläsare.

Försäkra dig om en plats redan idag!

Gå in på www.kompetensteamet.se alternativt ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.

Varmt välkommen till Psykisk ohälsa hos barn och unga – en konferens för dig inom elevhälsan!

Vänliga hälsningar

Linn Fredriksson Utbildningsansvarig Kompetensteamet

(3)

Dag 1, 21 april 2016

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Moderator Helena Ekholm inleder konferensen

Helena Ekholm, centralt placerad skolkurator vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad, enhet Skolstöd. Helena omvärldsbevakar, utbildar, handleder och arbetar med kvalitetsutveckling för skol- kuratorer. Hon sitter också med i styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening, vilket är en nationell ideell förening som bevakar professionsfrågor. Helena har arbetat som skolkurator i ca 25 år i olika skolor, i olika skolformer och med elever i alla åldrar. Arbetet vid skolor med kulturell mångfald har bidragit till hennes stora engagemang och erfarenhet i dessa hänseenden.

09.10 Flyktingbarn och skolans roll i barnens psykosociala utveckling

• Öka förståelsen för flyktingbarnens situation; på vilket sätt kan deras erfarenheter påverka deras psykosociala utveckling?

• Vad kan skolan göra för att hjälpa dessa barn?

• Utveckla dina kunskaper för att förhindra att barnen får en negativ psykosocial utveckling Dr Riyadh Al-Baldawi, docent och specialist i Psykiatri, högskolelektor, leg. psykoterapeut och vd för Orienthälsan i Stockholm.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus 12.30 Lunch

13.30 Skolans ansvar gällande elevers psykiska ohälsa – viktigt att veta!

• Vilket ansvar ligger innanför skolans område?

• Vad kan skolan göra konkret?

• Vad ligger INTE på skolans bord att hantera?

• Lär dig urskilja skolans ansvarsområde!

• Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i praktiken

Anna Sandell, leg. psykolog, ordförande i Psifos (rikstäckande yrkesförening för psykologer i förskola och skola), 13 års erfarenhet som psykolog i förskola/skola och numera enhetschef för barn- och elev- hälsan i Stenungsunds kommun. 

14.30 Kaffepaus

14.50 Självskadebeteende – ta lärdom av en livshistoria fylld av ångest, ätstörningar och självskadebeteende varvat med fakta och forskning

• När oro tar över ditt liv

• När maten blir din värsta fiende

• När självskadebeteende blir den enda lösningen

• Behandling och bemötande vid självskadebeteende – ta del av viktiga kunskaper!

• Att inte få hjälp i tid, hur kan det utveckla sig och vad blir konsekvenserna?

Jessica Hjert Flod, beteendevetare och kriminolog som i vuxen ålder fick diagnosen ADHD och GAD.

Arbetar inom kriminalvården och driver Nestor förlag som sprider kunskap om psykisk ohälsa. Jessica har egen erfarenhet av ångest, ätstörningar och självskadebeteende och brinner för att med sin akade- miska kompetens föra sina kunskaper vidare.

16.50 Dagen avslutas

(4)

Dag 2, 22 april 2016

08.00 Slät kopp kaffe

08.20 Suicidala elever – lär dig känna igen personer i riskzonen och öka din förmåga att samtala med den som inte orkar leva

• Suicidriskbedömning – att bedöma hur allvarligt det är • Hur fångar du upp elevens tankar och funderingar?

• Signaler du bör uppmärksamma!

• Våga fråga! Hinder för frågor och samtal är ofta rädsla

• Få konkreta tips, frågor och förslag på rutiner som hjälper dig i bemötande och handläggning

Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiater, Norra Stockholms Psykiatri. Ullakarin är överläkare vid S:t Görans sjukhus och arbetar med suicidförebyggande insatser i vården och samhället. Hon har skrivit boken:

”Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord”, (Natur & Kultur 2013). Hon bedriver forskning vid Karolinska Institutet som handlar om anhörigas reaktioner på suicid inom familjen.

10.20 Kaffepaus

10.40 Prokrastinering, fokustaktik och självkänsla – hur hänger det ihop och vilka verktyg finns att tillgå för elever som mår dåligt?

Inspirerat av aktuell forskning:

• Prokrastinering – på vilket sätt föranleder det psykisk ohälsa och vilka åtgärder fungerar?

• Hur kan vi hjälpa elever som mår dåligt p.g.a. bristande motivation och självkontroll?

• Ta del av verktyg och konkreta tips för att hjälpa elever till en bättre självkänsla

Maths Arne Ekström, skolkurator, psykoterapeut, ny-start AB. Han har arbetat i över 20 år med per- sonlighetsutvecklande strategier och förändringsarbete. I sitt ständigt pågående arbete med ungdomar ligger stort fokus på att förenkla det komplicerade för att eleverna på ett enkelt sätt ska förstå hur och när de kan använda pedagogiska verktyg i kritiska situationer. Idag lägger MathsArne mycket tid åt att utbilda och förläsa om praktiska och lättförståeliga metoder som hjälper eleverna i vardagen.

11.50 Lunch

12.50 Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga – så kan vi hjälpa eleverna

• Hur vanligt är det att barn och unga är stressade och vad leder det till?

• Hur hjälper vi eleverna med tankar om att inte räcka till? Hur kan vi hjälpa dem att hantera de krav som ställs på dem?

• Hur kan vi hjälpa elever som lider av stress?

• Vad kan vi göra för att arbeta förebyggande mot den stress som elever lider av?

Peter Währborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. läkare. Peter har varit vd för Institutet för stress- medicin i Göteborg och professor i beteendemedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han driver idag Währborg Research & Consulting AB och är verksam inom Aleris Specialistvård i Göteborg.

Peter har författat ett hundratal artiklar och flertalet böcker varav hans senaste ”Stress och den nya ohälsan”.

Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus

15.30 Moderator sammanfattar dagarna

15.40 Dagen avslutas

(5)

ANMÄLAN

www.kompetensteamet.se info@kompetensteamet.se

08-410 281 50

PRAKTISK INFORMATION

Psykisk ohälsa hos barn och unga – en konferens för dig inom elevhälsan

Datum: 21–22 april 2016

Pris: 5 980 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.

Moms tillkommer.

Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.

Plats:

Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Avbokningsregler & förbehåll

Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullstän- diga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.

Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

(6)

© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1202

Mottagare:

Avsändare/returadress:

Kompetensteamet Stockholm AB Box 3096

103 61 Stockholm

B-Post • Port Payé Sverige

Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se

MWS

KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet.

Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare.

Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.

Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

08-410 281 50

info@kompetensteamet.se www.kompetensteamet.se

References

Related documents

Syfte: En litteraturstudie har utförts med syfte att undersöka orsaker till psykisk ohälsa, hur den yttrar sig bland barn och unga samt insatser som bör genomföras för att

Vårdgivaren får ersättning för samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga och där samverkan inte kan hänföras till

Rädda Livet (Cancerfonden) nr. Defining social support in context: A necessary step in improving research, intervention and practice. Evidensbaserad omvårdnad: en bro

Eftersom att denna undersökning inte behandlar elever eller personals synpunkter på hur det förebyggande arbetet går till på skolor, skulle det vara av stort intresse att

Enligt överenskommelsen utgår 250 miljoner till regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med

 Tillgängligheten till primärvård eller till annan vård inom första linjen för barn och unga med psykiska ohälsa ska redovisas till

Våran studie pekar på att samtliga personliga assistenter anser sig ha den kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter, men att hälften av assistenterna inte haft det från

Att mobbning försämrar den psykiska ohälsan hos barn stöds även i studien av Lereya, Copeland, Zammit och Wolke (2015) där det framkommer att barn som utsätts för mobbning