SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Tommy Aarna (M), 2:e vice ordförande Peder Griph (S)

39  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, klockan 13:30 Beslutande

Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande

Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Tommy Aarna (M), 2:e vice ordförande Peder Griph (S)

Lars-Åke Bergstrand (S) Anki Sjöö Törner (S) Malin Svensson (S)

Bertil Jonsson (L) Ann Hemmingsson (C) Lennart Pettersson (V) Fredrik Ebbestad (M) Jonas Palmqvist (M) Jan Svensson (SD) Joakim Gustavsson (SD) Tjänstgörande ersättare Carl Sääv (SD), ersätter Richard Svensson (SD)

Övriga närvarande

Närvarorätt Fredrik Hanström (KD)

Övriga Närvarande Robert Bredberg, Kommundirektör Rebecca Moyo, Kommunsekreterare

Mats Hirschman, Verksamhetsområdeschef Fastighet, Gata och Park och Rikard Spalle, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen - föredragande §§ 136-137

Klas Liljestrand, Mark- och exploateringsingenjör - föredragande §§ 138-139, §§ 148-150 Sofie Malm Höglund, Ekonomichef - föredragande § 147

Cathrine Andersson, Förvaltningsadministratör - föredragande § 153 Justering

Utses att Justera Lars-Åke Bergstrand (S) och Joakim Gustavsson (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-09-10

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 136-156

Rebecca Moyo Ordförande

Thomas Lidberg Justerare

Lars-Åke Bergstrand Joakim Gustavsson

BEVIS TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde: 2020-09-02 Datum då protokollet justerades: 2020-09-10 Datum då tillkännagivandet

publicerades: 2020-09-10 Datum då publiceringen av

tillkännagivandet upphör: 2020-10-02 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset

Underskrift:

(2)

Ordförandes sign. Justerandes sign. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ärendelista Sidnummer

§ 136 Tilläggsäskande Aluform AB 2020/5842020/481

3 - 6

§ 137 Tilläggsäskande Rotakorn Electronics AB, tjänsteskrivelse

2020/5842020/482

7 - 10

§ 138 Angöring Norrby 1:19 2020/5842018/784

11 - 14

§ 139 Försäljning av del av Kv. Tangenten (del av Åtvidaberg 6:4)

2020/5842019/618

15

§ 140 Samverkan och medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

2020/5842020/489

16 - 17

§ 141 Förlängning av Energi- och klimatstrategin 2020/5842020/469

18 - 19

§ 142 Uppföljning avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2019-2020

2020/5842020/461

20

§ 143 Delredovisning av folkhälsoarbetet i Åtvidabergs kommun

2020/5842020/331

21

§ 144 Redovisning av kommunens avtalssamverkan

2020/5842020/465

22

§ 145 Redovisning av partistöd 2019 2020/5842020/234

23

§ 146 Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndaren

2020/5842020/448

24

§ 147 Ekonomiuppföljning 2020/5842020/51

25

§ 148 Markanvisning av fastighet Åtvidaberg 5:42

2020/5842020/372

26

§ 149 Ansökan om markköp (Mårsäng 1:8) 2020/5842019/682

27

§ 150 Arrende inom Vrånghult 2:4 2020/5842020/406

28 - 29

§ 151 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

2020/5842020/33

30 - 32

§ 152 Handlingsplan för suicidprevention - återkoppling

2020/5842019/444

33

§ 153 Nätägarrapport Åtvidabergs kommun 2020 Q2 - ITUX

2020/5842020/475

34 - 35

§ 154 Rapporter utskottsordförande 2020/5842020/9

36

§ 155 Rapporter och informationsärenden 2020/5842020/10

37 - 38

§ 156 Redovisning av delegationsbeslut 2020/5842020/11

39

(3)

§ 136 KS 2020/481 04

Tilläggsäskande Aluform AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar medge föreslagna investeringar i Facetten.

Investeringen budgeteras till 3,5 miljoner kr. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Särskilda yttranden

Tommy Aarna (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande: ”Vi noterar till protokollet att finansieringen av båda dessa projekt sker via investeringsmedel”.

Jan Svensson (SD) anmäler protokollsanteckning enligt följande; ”Vi i

Sverigedemokraterna ser återigen att man måste göra ett tilläggsäskande av medel för att klara av att färdigställa två projekt. Detta är problematiskt att man från samhällsbyggnadsförvaltningens sida inte verkar ha haft den kunskap eller

erfarenhet som krävs för att göra korrekta uträkningar av större projekt. Vi hoppas att man med den omstrukturering som har gjorts kommer att leda till en mer fungerande förvaltning vad gäller att göra kostnadsberäkningar av större projekt”.

Beskrivning av ärendet

Aluform AB är sedan år 2011 hyresgäst i fastigheten Åtvidaberg 6:79, i dagligt tal kallad Facetten. Företaget hyr idag 1 000 kvm och är därmed en av de större hyresgästerna i fastigheten.

Under första halvan av 2019 startade en diskussion mellan företaget och Åtvidabergs kommun eftersom företaget kände att de ville utöka sin förhyrda yta och samtidigt förbättra logistiken. Diskussionen avslutades med en

överenskommelse som innebar att företaget kan vara kvar i Facetten genom att Åtvidabergs kommun bekostar en ombyggnation av en annan större lokalyta och därmed ger företaget möjlighet att expandera i befintlig fastighet. Ny hyrd yta blir 1 250 kvm. Denna flytt innebär också att nuvarande lokalutrymme kommer bli uthyrningsbar för ny hyresgäst.

Företaget hade som en stark önskan om att kunna flytta in i den nya lokalen under tidig höst varför arbetet med ombyggnationen startades redan under våren. I den av förvaltningen begärda summan om 3,5 miljoner kr ingår fastighetsförbättrande åtgärder med ca 500 000 kr.

Förvaltningens ambition är att för större projekt, liknande detta, inkomma med en önskan om att kommunfullmäktige medger en investering medan för mindre projekt, upp till 500 000 kr, använda medel som finns i lokalanpassningsbudgeten.

Med ett sådant arbetssätt kommer kommunen att kunna hantera mindre kostsamma lokalanpassningar på ett för tillkommande hyresgäster tidsmässigt positivt sätt och kommunfullmäktige kan få en tydligare inblick i vilka större

lokalanpassningsprojekt som förvaltningen arbetar med.

(4)

medel som om de inte används under verksamhetsåret för anpassningar till tillkommande eller nuvarande hyresgäster, helt eller delvis kan återföras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 83 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-14

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(5)
(6)
(7)

§ 137 KS 2020/482 04

Tilläggsäskande Rotakorn Electronics AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar medge föreslagna investeringar i Facetten.

Investeringen budgeteras till 4,7 miljoner kr. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Särskilda yttranden

Tommy Aarna (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande: ”Vi noterar till protokollet att finansieringen av båda dessa projekt sker via investeringsmedel”.

Jan Svensson (SD) anmäler protokollsanteckning enligt följande: ”Vi i

Sverigedemokraterna ser återigen att man måste göra ett tilläggsäskande av medel för att klara av att färdigställa två projekt. Detta är problematiskt att man från samhällsbyggnadsförvaltningens sida inte verkar ha haft den kunskap eller

erfarenhet som krävs för att göra korrekta uträkningar av större projekt. Vi hoppas att man med den omstrukturering som har gjorts kommer att leda till en mer fungerande förvaltning vad gäller att göra kostnadsberäkningar av större projekt”.

Beskrivning av ärendet

Rotakorn Electronics AB är sedan många år tillbaka hyresgäst i fastigheten Åtvidaberg 6:79, i dagligt tal kallad Facetten. Företaget hyr idag 2 045 kvm och är därmed en av de absolut största hyresgästerna i fastigheten.

Under andra halvan av 2019 startade en diskussion mellan företaget och Åtvidabergs kommun eftersom företaget kände att de ville utöka sin förhyrda yta. Diskussionen avslutades med en överenskommelse som innebar att företaget kan vara kvar i Facetten genom att Åtvidabergs kommun bekostar en ombyggnation av en annan större och logistiskt sett bättre lokal i samma fastighet och därmed ge företaget möjlighet att expandera i befintlig fastighet.

Ny hyrd yta blir 2 131 kvm. Denna flytt innebär också att nuvarande kontorsutrymme kommer bli uthyrningsbar för ny hyresgäst.

För dagen har vissa rivningsarbeten utförts, som en förberedelse inför den kommande utbyggnationen av företagets kontorsyta. I den av förvaltningen begärda summan om 4,7 miljoner kr ingår fastighetsförbättrande åtgärder med ca 700 000 kr.

Förvaltningens ambition är att för större projekt, liknande detta, inkomma med en önskan om att kommunfullmäktige medger en investering medan för mindre projekt, upp till 500 000 kr, använda medel som finns i

lokalanpassningsbudgeten. Med ett sådant arbetssätt kommer kommunen att kunna hantera mindre kostsamma lokalanpassningar på ett för eventuella hyresgäster tidsmässigt positivt sätt och kommunfullmäktige kan få en tydligare inblick i vilka större lokalanpassningsprojekt som förvaltningen arbetar med.

(8)

medel som om de inte används under verksamhetsåret för anpassningar till tillkommande eller nuvarande hyresgäster, helt eller delvis kan återföras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 84 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-14

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(9)
(10)
(11)

§ 138 KS 2018/784 251

Angöring Norrby 1:19

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avbryter arbetet med markbyte mellan Norrby 1:19 och Norrby 1:20 med hänsyn till att parterna ligger för långt ifrån varandra i värdeuppskattningen av marken.

Särskilda yttranden

Tommy Aarna (M) anmäler två protokollsanteckningar enligt följande:

”Under kapitel Juridiska Konsekvenser andra meningen kan ordet beslut misstas att syfta på dagens beslut men ska syfta på framtida beslut om ny detaljplan. Förslag på ny text: När framtida beslut om detaljplan har tagits kan berörda lagrum…”

”Vi Moderater förordar att inte expropriering genomförs. Det är vår förhoppning att båda parter gör sitt yttersta för att hitta en gemensam lösning”.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav den 27 februari 2019 uppdraget till

samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett markbyte med ägaren av Norrby 1:20. Under 2019 pågick förhandlingar sporadiskt och kommunen lämnade ett förslag på markbyte (bilaga 1). Som motförslag presenterade markägaren av Norrby 1:20 ett förslag på markbyte(bilaga 2).

Ett markbyte bedöms, för kommunen, ge tillgång till mark som är utpekad i översiktsplanen för centrumhandel. Vidare ger ett markbyte en tidig rätt att ianspråkta mark som är till nytta för planeringen och genomförandet av projektet Grebo Norrby. Om ett markbyte inte kommer till mellan parterna har kommunen möjligt att antingen köpa marken, lösa in marken med stöd av 6 kap.

13 § Plan- och bygglagen ”PBL” (2010:900) eller reglera in marken 5 kap. 8a § Fastighetsbildningslagen ”FBL” (1970:988). Samtliga alternativ är beroende av pågående detaljplanearbete. Vid inlösen av marken kan det ske efter att

detaljplanen är antagen, dvs. detaljplanen behöver inte vinna laga kraft innan inlösenprocessen kan påbörjas.

Med hänsyn till att markens värde, som kommunen erhåller, bedöms vara 419 tkr till 615 tkr samtidigt som den marken som byts bort bedöms vara värd mellan 1 446 tkr till 2 735 tkr föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att arbetet med markbyte avbryts och förhandling får tas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

(12)

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 86 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-13

Karta med kommunens förslag på markbyte

Karta, från ombudet till ägaren av Norrby 1:20, med motförslag på markbyte

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(13)
(14)
(15)

§ 139 KS 2019/618 261

Försäljning av del av Kv. Tangenten (del av Åtvidaberg 6:4)

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att försälja del av Åtvidaberg 6:4, beläget inom kv. Tangenten, till Åtvidabergs Bostad AB.

Beskrivning av ärendet

Inom området gäller en detaljplan från 1961 och som anger att

fastighetsgränserna för fastigheten Tangenten 1-3 ska upphöra att gälla för att ge fastigheterna möjlighet att disponera utrymmet mellan fastigheterna för lek- och parkeringsplatser. Detta med anledning av att fastigheterna är

förhållandevis små och att kvartersupplevelsen medför att området primärt nyttjas av de boende i kvarteret. Den tidigare planen byggde på möjlighet att ha flera fastighetsägare i området.

Av okänd anledning har planen antagits men inte genomförts, trots att syftet med planen var att lägga samman fastigheterna. Efter att planen har antagits har området sköts av fastighetsägaren till bostadsfastigheterna i kvarteret trots att ägandet aldrig överfördes till fastighetsägaren.

Med anledning av att fastigheten har skötts av Åtvidabergs bostad och att detaljplanen från 1961 föreslår att parkmarken i mitten av kvarteret ska tillhöra fastighetsägaren, till bostadsfastigheterna, föreslår tjänstemannaorganisationen en försäljning av del av Åtvidaberg 6:4 för 25 000 kr till fastighetsägaren av bostadsfastigheterna inom kvarteret.

Vid värderingen har mäklaren beaktad att berörd yta enligt detaljplanen inte får bebyggas och att områdets lämplighet för annan bebyggelse är tveksam med hänsyn till parkeringsbehov, rättigheter och estetik.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 88 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-14

Förslag på köpekontrakt Åtvidaberg 4:6 Värdeintyg

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(16)

Samverkan och medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Åtvidabergs kommun ingår medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet

I september 2019 träffades medlemmar i Östergötlands luftvårdsförbund på Länsstyrelsen i Östergötland, för att diskutera hur kommunerna kan uppnå kontrollansvaret för luft, som idag har flera brister. Bakgrunden till mötet är att lagstiftningen enligt Luftkvalitetsförordningen inte uppfylls av nuvarande samverkan i Östergötlands luftvårdsförbund. Samverkansområdet har svårigheter att organisera sig kring kraven på rapportering som ska ske till Naturvårdsverket.

Förslaget är att bli medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som då ansvarar för att kommunerna uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen för luft. Det man kom fram till var att Linköping och Norrköpings kommun, som har den högsta kostnaden för medlemskap behöver ta beslut i frågan först. Linköping och Norrköpings kommun har nu tagit beslut om att bli medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Avtal skrivs per kommun och alla kommunerna i Östergötlands verksamhetsområde måste gå med för att det ska bli görbart ekonomiskt. Om en av kommunerna inom Östergötlands verksamhetsområde beslutar att inte ansöka om medlemskap blir avtalet ogiltigt, även om övriga ansökande önskar vara med.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som på medlemmars uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är kommuner och resterande är landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk. Förbundets uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag till medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet. SLB-analys sköter driften av Östra Sveriges luftvårdsförbunds system för övervakning av luftkvaliteten. Vid ett medlemskap i Östra Sveriges luftvårdsförbund behöver kommunerna inte upprätthålla kompetens inom luftområdet. SLB-analys ansvarar för att aktuell lagstiftning uppfylls såsom Luftkvalitetsförordningen och naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Detta inkluderar även alla lagkrav på rapportering i enlighet med lagstiftningen. SLB: analys, samlar Information om utsläpp av luftföroreningar som kartläggs och samlas i så kallade emissionsdatabaser (EDB: er). Dessa EDB: er är grunden i arbetet med luftkvalitet som utgör indata, till modellberäkningar av halter samt kan

användas som underlag för uppföljning av miljömål.

(17)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20

Kostnadsförslag för medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund Samverkansavtal

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(18)

Förlängning av Energi- och klimatstrategin

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga Energi- och klimatstrategin 2017- 2020 med ett år så att den är giltig under hela året 2021.

Särskilda yttranden

Tommy Aarna (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande: ”Vi Moderater anser det viktigt att de mål som är satta till slutet av 2020 också följs upp med samma slutdatum. Mål satta till 2020 ska inte flyttas till 2021”.

Beskrivning av ärendet

Enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Denna plan ska antas i kommunfullmäktige.

För Åtvidabergs kommun antog kommunfullmäktige en Energi- och

klimatstrategi maj 2017 som gäller till och med 2020. Strategin fokuserar främst på kommunens interna processer där det finns egen direkt rådighet över mål och åtgärder men delar av den berör även kommunens invånare, företag och andra organisationer, vilket är viktigt för att uppnå en hållbar

energianvändning i hela kommunen. Den aktuella Energi- och klimatstrategin bygger på mål ur kommunens hållbarhetsprogram som antogs av

kommunfullmäktige i juni 2016 och gäller 2017-2020.

Både nuvarande Energi- och klimatstrategi och kommunens

Hållbarhetsprogram gäller till och med år 2020. Hållbarhetsprogrammet ska uppdateras, därför föreslås att framtagandet av en ny Energi- och klimatstrategi sker efter det så att den kan gå i linje med det nya programmet.

I väntan på uppdatering av Hållbarhetsprogrammet bör kommunen förlänga nuvarande Energi- och klimatstrategi för att ha en aktuell energiplan och tillgodose lagen om kommunal energiplanering (1977:439).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 90 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-23

Energi- och klimatstrategin 2017-2020

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(19)
(20)

Uppföljning avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2019- 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger uppföljning av Avfallsplan för Åtvidabergs kommun (2018-2021). Uppföljningen avser perioden juli 2019 - juni 2020.

I nuläget uppfylls 7 av 14 mål. Gällande tre av målen saknas statistik så dessa ännu inte är mätbara.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 92 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-09

Uppföljning av Avfallsplan för Åtvidabergs kommun (juli 2019 - juni 2020)

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(21)

§ 143 KS 2020/331 031

Delredovisning av folkhälsoarbetet i Åtvidabergs kommun

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Särskilda yttranden

Ordförande Thomas Lidberg (S) meddelar att ärendet utgår från dagens sammanträde då föredragande tjänsteperson har fått förhinder.

Beskrivning av ärendet

I programmet för folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun framgår det att en uppföljning av programmet ska delredovisas under 2020 och slutredovisas under 2020. Delredovisnigen innehåller en uppföljning av det första och andra delmålet.

Det första delmålet handlar om att kommunledningsförvaltningen skulle

sammanställa en folkhälsorapport under 2019 som beskriver befolkningens hälsa ur ett övergripande perspektiv. Under våren 2020 togs det fram en folkhälsorapport som beskriver befolkningens hälsa ur ett övergripande perspektiv. Rapporten har presenterats för kommunledningsgruppen och kommunstyrelsen. Därmed bedöms delmålet vara uppfyllt.

Det andra delmålet syftade till att hålla dialoger med ledningsgrupper från samtliga förvaltningar under 2019 för att kartlagt vad som görs i dag utifrån

Östgötakommissionens rekommendationer för jämlik hälsa. Delmålet har inte genomförts i den grad som var planerat. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag och under 2019 prioriterades därför att genomföra en kartläggning av hur kommunen arbetar med barnkonventionen. Dialogerna kunde inte heller genomföras våren 2020 på grund av rådande omständigheter kring Covid-19.

Dialoger med ledningsgrupper utifrån förvaltningars arbete kopplat till Östgötakommissionens arbete med jämlik hälsa kommer fortsättningsvis att integreras i revideringen av kommunens Hållbarhetsprogram.

Beslutsunderlag

Protokollsskrivning § 93 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18

Delredovisning av program för folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Program för folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Beslutet skickas till Akt

(22)

Redovisning av kommunens avtalssamverkan

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kommunens avtalssamverkan.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska, enligt 9 kap. 38§ i Kommunallagen (2017:725), årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 §.

Avtalssamverkan är ett relativt nytt begrepp som infördes i Kommunallagen att gälla från och med 1 juli 2018. Det är en generell rätt för kommuner att teckna avtal som syftar till att utvidga kommunernas möjligheter att samverka. Det ska dock observeras att upphandlingsrätten inte ändrats på detta område, så tjänster som finns på den öppna marknaden och som överstiger

direktupphandlingsgränsen måste upphandlas.

Följande avtalssamverkan föreligger för närvarande i Åtvidabergs kommun:

- Avtal tecknat med Linköpings kommun om köp av alkohol- och tobakstillståndshandläggning. Avtalet omfattar även delegation av myndighetsuppgifter med stöd av 9 kap. 37 § Kommunallagen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 94 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-17

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(23)

§ 145 KS 2020/234 104

Redovisning av partistöd 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd avseende verksamhetsåret 2019.

Beskrivning av ärendet

Partistöd är offentliga medel som utbetalas till politiska partier till stöd för partiernas verksamhet. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner gör det idag då partistödet är en viktig del av den lokala demokratin.

Ett parti som mottagit partistöd måste senast den 30 juni varje år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas.

Redovisningen ska ligga till grund för beslut om utbetalning av partistöd för kommande år. Kommunfullmäktige beslutade den 2020-04-29 § 37, om nya bestämmelser avseende partistöd i Åtvidabergs kommun. I dessa framgår att om komplett redovisning inte inlämnats till kommunfullmäktige inom föreskriven tid (senast 30 juni) reduceras partistödet för nästkommande år med 1/6 per månads försening. Inkommer redovisning efter den 1 oktober utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

När det gäller redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2019, har samtliga partier inlämnat kompletta redovisningar inom föreskriven tid och får således inte någon förseningsavgift.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 95 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-02

Samtliga partiers redovisningar av partistöd för verksamhetsåret 2019

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(24)

Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndaren, 203- 5614-2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen om tillsynen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunernas

överförmyndarverksamhet. Den 13 maj 2020 genomfördes en inspektion av överförmyndarverksamheten i Åtvidaberg, tillsammans med övriga kommuner inom ramen för ÖVIS, Överförmyndare i samverkan.

Utöver generell information om hur verksamheten bedrivs, tas även stickprov på akter där en mer djupgående granskning genomförs. Av de sex akter som granskades innehöll en akt sådana felaktigheter att kritik rikas mot

överförmyndaren. Kritiken avser fördröjd handläggningstid, då det gått nästan 9 månader innan komplettering begärdes och drygt 10 månader innan

årsräkningen granskades.

Överförmyndaren har uppgett att granskningen av årsredovisningar har dragit ut på tiden bland annat på grund av det ansträngda personalläget. Länsstyrelsen har förståelse för att det kan uppstå situationer när personalläget är ansträngt och att handläggning och granskning då kan bli lidande. Dock är överförmyndares kontroll av årsräkningar en garanti för att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till dennes fördel. Det är därför viktigt att årsräkningar granskas inom en rimlig tid. Med anledning av detta riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 96 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01

Inspektionsprotokoll 2020-06-29, Länsstyrelsen i Östergötland Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder

Beslutet skickas till Akt

Kommunfullmäktige

(25)

§ 147 KS 2020/51 040

Ekonomiuppföljning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Sofie Malm Höglund föredrar ärendet och lämnar vid dagens sammanträde en årsprognos baserad på utfall till och med juli månad 2020.

Budget anser resultat om 19,1 mkr och det prognostiserade resultatet är 21,7 mkr, vilket ger en total avvikelse om -2,6 mkr. Av detta utgör skatteintäkter och kostnadsutjämning en avvikelse om 2,3 mkr.

Kommunens centrala poster har en positiv avvikelse om ca 4,2 mkr framförallt beroende på ersättning för sjuklönekostnader (3,8 mkr) men också på förändrade redovisningsregler för investeringsintäkter (0,4 mkr).

När det gäller förvaltningarnas prognoser uppvisar kommunledningsförvaltningen en positiv avvikelse om 1 mkr och bygg- och miljönämnden uppvisar också en positiv avvikelse om 500 tkr. Vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om 5,5 mkr vilket framförallt beror på ökat antal placeringar och

ansökningar om ekonomiskt bistånd. Även samhällbyggnadsförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om 1,9 mkr framförallt beroende på förändrade

redovisningsregler för investeringsintäkter. Barn- och utbildningsförvaltningen och valnämnden uppvisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 82 Planerings- och ekonomiutskottet

Beslutet skickas till Akt

(26)

Markanvisning Åtvidaberg 5:42

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att markanvisa fastigheten Åtvidaberg 5:42 till Kron

& Karlsson Bygg & Mark AB i 1 + 1 år.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Åtvidaberg 5:42 utgör en av de tre fastigheter som togs fram genom detaljplan för Kamrer Nilssons Park(dnr 2017-389). Detaljplanen medger byggnation av ett flerbostadshus om ca 361 kvm i byggnadsarea och 12 meter i byggnadshöjd. Fastigheten är värderad 9 maj 2018 av Svefa. Med hänsyn till att värderingen är över 2 år anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det är

lämpligt med en ny värdering vid en framtida försäljning.

Fastigheten annonserades ut den 8 maj till och med den 20 augusti 2019 för markanvisningen (markanvisningstävling) utan att några anbud inkom.

Annonsering skedde på objektvision.se, mässan ÅÄÖ (Åtvidaberg Är Öppet), Kommunens hemsida och kommunens webbkarta samt med annons i Corren.

Inga anbud inkom på fastigheten under anbudstiden. Därefter har fastigheten annonserats på objektvision.se.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en direktanvisning av fastighet därmed är lämplig i och med att inga bud inkom vid det öppna

anbudsförfarandet. Att annonsera ut fastigheten igen bedöms inte kunna ge en högre köpeskilling. Således föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att en direktanvisning av fastigheten sker till Kron & Karlsson Bygg & Mark AB.

I och med att köpeskillingen för fastigheten inte är bestämd i

markanvisningsavtalet kräver försäljningen att kommunstyrelsen tar nytt beslut vid en framtida försäljning (tecknande av köpekontrakt).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 85 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-11

Markanvisningsavtal

Beslutet skickas till Akt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

(27)

§ 149 KS 2019/682 229

Ansökan om markköp (Mårsäng 1:8)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal med Lågenergihus AB avseende del av Mårsäng 1:8 för att möjliggör för framtida

bostadsbyggande.

Beskrivning av ärendet

Under 2019 inkom Lågenergihus med en förfrågan om att förvärva en del av Mårsäng 1:8 i Grebo (Åtvidabergs kommun). Området som frågan gällde är detaljplanerat för rekreationsändamål med allmänt huvudmannaskap.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2020 att avböja försäljningen då det inte bedömdes som juridiskt möjligt att sälja marken. Samtidigt gav

kommunstyrelsen tjänstemannaorganisationen i uppdraget att ta fram ett markanvisningsavtal för området för att ge Lågenergihus ensamrätt att

förhandla med kommunen om ett framtida köp samt uppmanade Lågenergihus att ansöka om planbesked.

Lågenergihus och tjänstemannaorganisationen har nu enats om ett markanvisningsavtal för området vilket ger Lågenergihus ensamrätt att

förhandla med kommunen avseende köp av marken under 2 år. Den långa tiden är överenskommen mellan parterna med hänsyn till den beräknade tiden för att ta fram ny detaljplan för området. Avtalstiden följer riktlinjerna för

markanvisning. Försäljning av marken bedöms först kunna slutföras ca 1 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 87 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-16

Markanvisningsavtal del av Mårsäng 1:8

Beslutet skickas till Akt

Lågenergihus AB

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(28)

Arrende inom Vrånghult 2:4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utarrendera del av vrånghult 2:4 till Sandströms Entreprenad & lantbrukstjänster AB mot att arrendatorn iordningställer marken på egen bekostad.

Beskrivning av ärendet

Den 27 maj 2020 gjorde tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ägaren av Sandström entreprenad och Lantbruk Ab platsbesök ute på Vrånghult 2:4 för att diskutera Sandströms behov av ytterligare mark till sitt arrende för att kunna skap bra förutsättningar sin verksamhet i Åtvidaberg och dess närhet. Verksamheten som planeras på området är krossning,

materialåtervinning m.m.

För berört område gäller detaljplan ”Vrånghult industriområde (del av Vrånghult 2:7 m.fl.) som beslutades av kommunfullmäktige 1987-06-25 § 76 och som vann laga kraft efter regeringens beslut den 10 maj 1990. Detaljplanen medger att marken iordningställs till 100-103 meter över 0-plan (i höjdsystem RH 1900). Byggnadshöjd inom planområdet är upp till 8 meter och

kvartersmarkens användning ska vara för industriverksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen tar beslut om utökning av arrendeavtalet från 2020 och omfattar resterande delar av den detaljplanerade ytan. Arrendeavtalet ska gälla i 5 år. Vidare ska arrendeavtalet ha en avsiktsförklaring om att kommunen, vid utgång av arrendet ska försälja arrendeområdet till ett pris fastställt av en oberoende värderingsman. Kraven på arrendatorn är att han iordningsställer marken i enlighet med detaljplanen med enbart mindre avvikelser eller avvikelser som godkänns av Kommunen genom dess samhällsbyggnadsförvaltning. Frigjorda massor för iordningställandet i storlek 0- 16 och 0-35 ska tillfalla kommunen. Förköpsrätten kommer av att arrendatorn ska investera stora belopp i fastigheten samtidigt och om annan fastighetsägare skulle ta över fastigheten skulle stora värden gå förlorade för arrendatorn och intresset av att arrendera skulle inte finnas då.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 89 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-15

Förslag till arrendeavtal

Kartbilaga över arrendeområdet

(29)

Beslutet skickas till Akt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sandströms Entreprenad & lantbrukstjänster AB

(30)

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservationer

Tommy Aarna, Fredrik Ebbestad och Jonas Palmqvist (samtliga M) reserverar sig mot beslutet att avslå Tommy Aarnas yrkande.

Jan Svensson, Joakim Gustavsson och Carl Sääv (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet att avslå Tommy Aarnas yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med övriga förvaltningar gjort en mindre översyn av delegationsordningen. Justeringarna är i förslaget markerat i rött och kan sammanfattas enligt följande:

- Delegationsbestämmelse för eldningsförbud har införts

- Delegationsbestämmelse för uthyrning av lokaler har införts/tydliggjorts - Delegationsbestämmelse för användning av kommunens logotyp har tagits

bort (anses vara verkställighet)

- Delegationsbestämmelserna för planuppdrag, samråd och granskning har setts över

Utöver detta har några mindre justeringar gjorts avseende titulatur huvudsakligen på grund av justerade ansvarsförhållanden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Tommy Aarna (M) framför Moderaternas, Sverigedemokraternas och

Kristdemokraternas yrkande om att inte öka arbetsbelastningen på Stabschefen ytterligare och yrkar på att vissa föreslagna revideringar i delegationsordningen inte ska genomföras, se bilaga.

Beslutsgång

Ordförande Thomas Lidberg (S) konstaterar att det utöver planerings- och ekonomiutskottets förslag till beslut finns ett yrkande framfört av Tommy Aarna (M). Ordföranden avser att ställa bifall mot avslag på planerings- och ekonomiutskottets förslag och bifall mot avslag på Tommy Aarnas (M) yrkande.

(31)

Ordföranden ställer bifall mot avslag på Tommy Aarnas (M) yrkande om att vissa föreslagna revideringar i delegationsordningen inte ska genomföras, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer bifall mot avslag på planerings- och ekonomiutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 91 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-11

Förslag till ny delegationsordning

Beslutet skickas till Akt

(32)
(33)

§ 152 KS 2019/444 031

Handlingsplan för suicidprevention - återkoppling

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Upphovet till en handlingsplan för suicidprevention initierades via ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutade att bifalla

2019-05-29 § 79, vilket innebär att kommunen ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention med syfte att förebygga och minska antalet självmord i kommunen.

Den regionala ledningsgruppen för vård och omsorg (LGVO) har ett uppdrag att ta fram en länsövergripande strategi för suicidprevention under hösten 2020.

Strategin är tänkt att kunna vara en utgångspunkt för kommunerna att ta fram handlingsplaner utifrån gällande suicidprevention.

På grund av detta planerar förvaltningen att avvakta arbetet med en lokal handlingsplan för suicidprevention i Åtvidabergs kommun till dess att den regionala strategin är presenterad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-22

Beslutet skickas till Akt

(34)

Nätägarrapport Åtvidabergs kommun 2020 Q2 - ITUX

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om nätägarrapporten till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Nätoperatören Itux skickar kvartalsvis ut en nätägarrapport till Åtvidabergs kommun som sammanfattar statistik och nätkvalitet under perioden.

Rapporten innefattar:

- Portar och tjänster

- Tjänstetypsfördelning Internet - Historik

- Felanmälningsstatistik - Driftavbrott

Den sista juni 2020 var antalet anslutna portar totalt 2872 varav 2198 hade en aktiv internettjänst. Jämfört med sista december 2019 var det 2835 anslutna portar med 2133 anslutna portar.

Rapporten visar fördelningen av anslutna portar mellan villa, lägenhet och lokal där antalet villaanslutningar är högst med 2595 stycken.

Andelen anslutningar med aktiv internettjänst hamnar totalt på 77% med villa, lägenhet och lokal inräknat, vilket är en procents ökning från det första kvartalet 2020.

Vidare redovisas tjänstetypsfördelning där 100/10 är den vanligaste hastigheten som 43% av användarna har.

Itux felanmälansstatistik för årets andra kvartal redovisar ett snitt på 10 ärenden per månad. Högsta siffran var i juni med 15 ärenden och den lägsta i april med 4 ärenden.

Två driftavbrott registrerades, det första ägde rum den 3 april mitt på dagen och åtgärdades inom 27 minuter. Avbrottet berodde på ett elavbrott och 159

anslutningar påverkades. Det andra driftavbrottet skedde på natten till den 13 maj och pågick i strax under 4 timmar. Avbrottet berodde på ett hårdvarufel och 103 anslutningar påverkades.

(35)

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 97 Planerings- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-07

Nätägarrapport Q2 2020 Näthyresunderlag Q2 2020

Beslutet skickas till Akt

(36)

Rapporter utskottsordförande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Thomas Lidberg (S) ordförande planerings- och ekonomiutskottet

Thomas rapporterar att planerings- och ekonomiutskottet har behandlat de ärenden som kommunstyrelsen tagit beslut i under sammanträdet.

Joakim Magnusson (C) ordförande barn- och utbildningsutskottet Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Joakim Magnusson (C) ordförande personalutskott

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Lars-Åke Bergstrand (S) ordförande samhällsbyggnadsutskottet Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Ann Hemmingsson (C) ordförande vård- och omsorgsutskottet Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Beslutet skickas till Akt

(37)

§ 155 KS 2020/10 101

Rapporter och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet ITSAM

Direktionen har tillsammans med medlemskommunernas kommundirektörer träffats för att diskutera Kinda kommuns medlemskap samt fördelning av grundanslaget.

Räddningstjänsten i Östra Götaland

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

RKHF Kopparsvanen

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Åtvidabergs Renhållning AB

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Åtvidabergs Vatten AB

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Bygg- och miljönämnden

Ordföranden för bygg- och miljönämnden har framfört att det inte finns något att rapportera till kommunstyrelsen.

Sociala myndighetsnämnden

Vid nämndens sammanträde behandlades tre stycken överklaganden till

Kammarrätten. Nämnden antog även riktlinjer för Ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ska ge lokala förtydliganden avseende tillämpning, metoder och

bedömningsgrunder.

Leader Folkungaland

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Integrationsråd

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

(38)

Sydarkivera

Det finns inget att rapportera då inget sammanträde har ägt rum.

Beslutet skickas till Akt

(39)

§ 156 KS 2020/11 101

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen samt fogar delegationsbesluten till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteperson enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär att kommunstyrelsen inte får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.

Beslutsunderlag Bifogade delegationsbeslut

Beslutet skickas till Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :