• No results found

I punkten x = 1 fås speciellt. Taylorpolynomet blir. f(x) = f(a) + f (a)(x a) + f (a)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I punkten x = 1 fås speciellt. Taylorpolynomet blir. f(x) = f(a) + f (a)(x a) + f (a)"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Dag 17. Taylors formel Rekommenderade uppgifter

4.8.2 Best¨am Taylorpolynomet till cos x av grad 3 kring punkten x = π/4.

Taylors formel s¨ager att

P3(x) = f (a) + f0(a)(x − a) +2!1f00(a)(x − a)2+3!1f000(a)(x − a)3,ar a = π/4. Vi beh¨over allts˚a ber¨akna

f (π/4) = cosπ4 = 1

2, f0(π/4) = d

dxcos x

x=π/4= − sinπ4 = − 1

2, f00(π/4) = d

dx− sin x

x=π/4= − cosπ4 = − 1

2, f000(π/4) = d

dx− cos x

x=π/4 = sinπ4 = 1

2. Vi f˚ar att

P3(x) = 1

21 − (x −14π) −12(x −14π)2+16(x −14π)3 .

π 4

y = P3(x) y = cos x

x y

4.8.7 Best¨am Taylorpolynomet av grad n till 2+x1 kring punkten x = 1.

F¨or att best¨amma Taylorpolynomet av grad n kring x = 1 beh¨over vi best¨amma derivatorna

f0(1), f00(1), . . . , f(n−1)(1) och f(n)(1).

Med ett induktivt resonemang f˚ar vi att

f(k)(x) = (−1)kk!

(2 + x)k+1. I punkten x = 1 f˚as speciellt

f(k)(1) = (−1)kk!

3k+1 . Taylorpolynomet blir

Pn(x) = f (1) + f0(1)(x − 1) +f00(1)

2! (x − 1)2+ · · · +f(n)(1)

n! (x − 1)n

= 1 3 1

32(x − 1) + 1

33(x − 1)2− · · · +(−1)n

3n+1 (x − 1)n.

4.8.10 Anv¨and Taylorpolynomet av grad 2 till f (x) =√

x kring punkten x = 64 f¨or att approximera

61. Skatta felet och skriv upp det minsta intervall som s¨akert inneh˚aller det sanna v¨ardet.

Taylors formel av grad 2 kring x = a lyder f (x) = f (a) + f0(a)(x − a) +f00(a)

2! (x − a)2+f000(ξ)

3! (x − a)3ar ξ ligger mellan a och x. I v˚art fall ¨ar

f (x) =√

x och a = 64.

(2)

s˚a vi beh¨over f¨orst best¨amma f (64) =√

64 = 8, f0(64) = d

dx

√x x=64

= 1

2 x

x=64

= 1 16, f00(64) = d

dx 1 2 x

x=64

= − 1 4x√

x x=64

= − 1 2048, f000(ξ) = d

dx 1 4x√

x x=ξ

= 3

8x2 x

x=ξ

= 3

5/2. Allts˚a ¨ar

√x = 8 +161(x − 64) −40961 (x − 64)2+ 1

16ξ5/2(x − 64)3. Om vi s¨atter x = 61 och ignorerar resttermen s˚a f˚ar vi approximationen

61 ≈ 8 +161(61 − 64) −40961 (61 − 64)2≈ 7,81030.

Ist¨allet f¨or att g¨ora en noggrann unders¨okning av resttermens tecken och dess storlek g¨or vi en ganska grov skattning. Vi vet att 61 < ξ < 64 och d¨arf¨or ¨ar

|R3(61)| =

1

16 · ξ5/2 · (−3)3

< 1

16 · 615/2 · 33< 1 16 · 612·√

49· 33/ 6,48 · 10−5. Vi kan d¨arf¨or s¨aga att

61 ∈ (7,81030 − 6,48 · 10−5; 7,81030 + 6,48 · 10−5) ≈ (7,81023; 7,81037).

Detta kan j¨amf¨oras med det sanna v¨ardet

61 = 7,81024967 . . .

Anm. Om termerna har alternerande tecken i Taylorserien kan man visa att felet alltid

¨

ar mindre ¨an beloppet av den f¨orst f¨orsummade termen (se sats 9.4.15, sid 549).

4.8.12 Anv¨and Taylorpolynomet av grad 2 till f (x) = arctan x kring punkten x = 1 f¨or att approximera arctan 0,97. Skatta felet och skriv upp det minsta intervall som s¨akert inneh˚aller det sanna v¨ardet.

Taylors formel av grad 2 kring x = a lyder f (x) = f (a) + f0(a)(x − a) +f00(a)

2! (x − a)2+f000(ξ)

3! (x − a)3,ar ξ ligger mellan a och x. I v˚art fall med f (x) = arctan x och a = 1 ¨ar

f (1) = π/4, f0(1) = d

dxarctan x x=1

= 1

1 + x2 x=1

= 1/2,

f00(1) = d dx

1 1 + x2

x=1

= −2x

(1 + x2)2 x=1

= −1/2,

f000(ξ) = d dx

−2x (1 + x2)2

x=1

= 2(3x2− 1) (1 + x2)3

x=ξ

= 2(3ξ2− 1) (1 + ξ2)3 . Allts˚a ¨ar

arctan x = π4 +12(x − 1) −14(x − 1)2+1 3

2− 1

2+ 1)3(x − 1)3. Om vi s¨atter x = 0,97 och ignorerar resttermen s˚a f˚ar vi approximationen

arctan 0,97 ≈ π4 +12(0,97 − 1) −14(0,97 − 1)2≈ 0,77017.

I feltermen vet vi att 0,97 < ξ < 1, varf¨or vi kan skatta feltermen till

|R3(0,97)| = 1 3

2− 1

2+ 1)3 · 0,033 < 1

3

3 · 12− 1

(0,972+ 1)3· 0,033/ 2,47 · 10−6. Vi kan d¨arf¨or s¨aga att

arctan 0,97 ∈ (0,770173 − 2,47 · 10−6; 0,770173 + 2,47 · 10−6)

≈ (0,770170; 0,770176).

Detta kan j¨amf¨oras med det sanna v¨ardet

arctan 0,97 = 0,770170914 · · ·

(3)

4.8.22 Best¨am Taylorpolynomet P8(x) till e−x2 kring punkten x = 0.

Taylorutvecklingen f¨or ex kring x = 0 lyder ex= 1 + x + 1

2!x2+ 1 3!x3+ 1

4!x4+ O(x5).

Om vi ers¨atter x med −x2 i formeln ovan f˚ar vi att

e−x2= 1 − x2+12x416x6+241x8+ O(x10).

Entydighetssatsen f¨or Taylorpolynom ger att

P8(x) = 1 − x2+12x416x6+241x8.

4.8.24 Best¨am Taylorpolynomet P5(x) till sin x kring punkten x = π.

Vi skriver om funktionen med hj¨alp av trigonometriska formler

sin x = sin (x − π) + π = sin(x − π) · cos π + cos(x − π) · sin π = − sin(x − π).

atter vi s = x − π ska vi allts˚a Taylorutveckla − sin s kring s = 0, sin x = − sin s = −

s −s3 3!+s5

5! + O(s7)

= −(x − π) +16(x − π)31201 (x − π)5+ O(x − π)7. Entydighetssatsen f¨or Taylorpolynom ger att

P5(x) = −(x − π) +16(x − π)31201 (x − π)5.

4.8.33 Vilken ¨ar den b¨asta 2:a gradsapproximationen till f (x) = (x − 1)2 kring x = 0?

Hur stort ¨ar felet i denna approximation?

Besvara samma fr˚agor f¨or g(x) = x3 + 2x2+ 3x + 4. Kan konstanten 16 = 3!1 i resttermen f¨or andragradsapproximationen f¨orb¨attras (g¨oras mindre)?

Eftersom f kan skrivas som

f (x) = 1 − 2x + x2= 1 − 2x + x2+ O(x3)

ger entydighetssatsen f¨or Taylorpolynom att Taylorpolynomet P2(x) till f ¨ar P2(x) = 1 − 2x + x2.

Eftersom P2(x) = f (x) ¨ar felet 0.

Funktionen g kan skrivas som

g(x) = 4 + 3x + 2x2+ O(x3).

Taylorutvecklingens unikhet ger att Taylorpolynomet P2(x) till g ¨ar P2(x) = 4 + 3x + 2x2.

Resttermen i Taylorutvecklingen ¨ar

R3(x) = g000(ξ)

3! (x − 0)3. Eftersom g000(x) ≡ 6 blir restermen

R3(x) = x3. Vi ska j¨amf¨ora detta med det exakta felet

g(x) − R3(x) = x3.

Resttermen R3(x) ¨ar allts˚a lika med det exakta felet, och d˚a finns inte rum f¨or n˚agon f¨orb¨attring av feluppskattningen.

(4)

Extrauppgifter

X.1 Best¨am Taylorpolynomet P3(x) till excos x kring punkten punkten x = 0.

Antag att vi vet Taylorutvecklingen av ex och cos x i x = 0, ex= 1 + x +12x2+16x3+ O(x4), cos x = 1 −12x2+ O(x4).

D˚a ¨ar

excos x =

1 + x +12x2+16x3+ O(x4)

1 − 12x2+ O(x4)

=xnO(xm) = O(xm+n); O(xn)O(xm) = O(xm+n)

= 1 + x −13x3+ O(x4).

Entydighetssatsen f¨or Taylorpolynom ger att P3(x) = 1 + x − 13x3.

X.2 Visa att sin x = O(x) d˚a x → 0.

Vi ska visa att det finns ett C > 0 s˚a att

| sin x| ≤ C|x|or alla x i en punkterad omgivning av 0. (∗) Eftersom

lim

x→0

sin x x = 1 s˚a vet vi fr˚an gr¨ansv¨ardesdefinitionen att

1 − ε ≤ sin x

x ≤ 1 + εor alla x i en punkterad omgivning av 0, vilket ger speciellt att

sin x x

≤ 1 + ε | sin x| ≤ (1 + ε)|x|

i en punkterad omgivning av 0. D¨armed har vi visat (∗).

Anm. Allts˚a duger C = 1 + ε som konstant, men omgivningens storlek f˚ar vi inte fram med ovanst˚aende resonemang. Vi vet iallafall att det finns en omgivning d¨ar (∗)

¨

ar uppfylld, och det r¨acker i denna uppgift.

X.3 Visa att ex= 1 + x + O(x2) d˚a x → 0.

Om vi Taylorutvecklar exi punkten x = 0 f˚ar vi ex= 1 + x +12eξx2,

ar ξ ligger mellan 0 och x. Eftersom x 7→ ex ¨ar en v¨axande funktion s˚a ¨ar resttermen

12eξx2

12emax{0,x}· |x2| ≤ 12e1· |x2|or alla |x| < 1.

Allts˚a ¨ar resttermen O(x2) och vi kan skriva

ex= 1 + x + O(x2) d˚a x → 0.

Anm. Egentligen r¨acker det med att konstatera att 12eξ ¨ar begr¨ansad f¨or ξ n¨ara 0.

X.4 Ar e¨ x= O(x10) d˚a x → ∞?

Vi ska unders¨oka om det finns ett C > 0 och ett N > 0 s˚a att

|ex| < C|x10|or alla x > N. (∗) Om detta vore sant skulle

x→∞lim ex

x10 ≤ lim

x→∞C = C < ∞.

Men eftersom vi vet att

x→∞lim ex x10 = ∞,a kan inte (∗) vara uppfylld, d.v.s.

ex6= O(x10) d˚a x → ∞.

(5)

X.5 Visa att

x + 1 + O(x1)x

= exx+ O(xx−1) d˚a x → ∞.

I varje steg anv¨ander vi antingen r¨aknereglerna f¨or ordo, Maclaurinutveckling eller en vanlig omskrivning, s˚a fundera noga ¨over varje likhet.

x + 1 + O(1x)x

= exp

x log x + 1 + O(x1)

= exp

x log x + x log 1 +x1+ O(x12)

= xx· exp

x log 1 +1x+ O(x12)

= xx· exp

x 1x+ O(x12)

= xx· exp

1 + O(1x)

= xx· exp(1) · exp O(1x)

= exx

1 + O(x1)

= exx+ O(xx−1).

References

Related documents

The basic tool at our disposal is the famous Cauchy’s residue theorem (Theorem 3.2) which states the following: Let Γ be a simple, closed and sufficiently smooth curve in an open set

Programmet f¨ oruts¨atter att man kan uppskatta det absoluta felet δ och andra derivatans ¨ ovre gr¨ans M 2 , men man kan anv¨anda konstanta v¨arden av dessa parametrar f¨ or

alogier, icke blott vida mindra allmän, utan flera gamla isländska slägtregister öfverensstUmma dessutom namn för namn med de angelsachsiska; Angelsachsarne hafva frän

Dept of Information Technology| www.it.uu.se 2 © Erik Hagersten| http://user.it.uu.se/~eh..

F¨ or komplementh¨ andelsens sannolikhet beh¨ ovs

Arbetsgivaren ska se till att minst skyddsnivå 2, enligt 23 §, tillämpas i rum för försöksdjur där man hanterar material eller djur som innehåller eller misstänks

5. Motsvarande funktionsv¨ arden ¨ ar 16 respektive 36. Uppgiften l¨ oses l¨ att geometriskt. Problemet ¨ ar upplagt f¨ or pol¨ ara koordinater.. F¨ or detta anv¨ ander vi

[r]

SUBSTITUTIONSMETODEN

[r]

Om vi inte anger, på explicit sätt, definitionsmängden för en funktion y=f(x), menar vi att funktionens definitionsmängd består av alla reella x för vilka f(x) är ett reellt

SAMMANFATTNING OM KONTINUERLIGA FUNKTIONER Definition. Satsen om mellanliggande värden. Följande sats är en direkt följd av satsen om mellanliggande värde.. Enligt satsen

[r]

Oftast bestämmer vi höger- och vänsterderivatan i en ändpunkt (om funktionen är definierad på båda sidor av punkten). Om höger- och vänsterderivatan existerar och är lika i

¨ar en kompakt m¨angd och funktionen f ¨ar kontinuerlig p˚a denna, s˚a d¨arf¨or kan vi p˚a f¨orhand veta att f har ett minsta v¨arde p˚a denna m¨angd, vilket d˚a ocks˚a,

[r]

Alla punkter på C är inre punkter till definitionsmängderna för f, g och h,därmed vet vi av teorin att de sökta extrempunkterna är punkter där de tre funktionernas gradienter

Lösningar kommer på kursens hemsida: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve035/1415 Skriv program och inskrivningsår på omslaget, skriv personliga koden på samtliga

P˚ a f¨ orel¨ asning: Formler f¨ or bilder och inversa bilder av m¨

Låt f vara en strängt monoton funktion denierad på intervallet [a, b].. Visa att f kan ha högst ett nollställe på

(Varför? Vilka antaganden skulle då

Hemarbete A ¨ ar gemensamt f¨ or alla och g˚ ar ut p˚ a att implementera en numeriskt v¨ alarbetande utbytesalgoritm i det kontinuerliga fallet.. Implemen- teringen kan g¨ oras

[r]