Styrelsen för Föreningen Sambruk

Full text

(1)

Postadress

Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE-811 32 Sandviken

Hemsida

www.sambruk.se E-post info@sambruk.se Organisationsnr

802428-2785 Bankgiro XXX-XXXX

Framställd från en av FORMsoft ABs mallar

Utfärdare

Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Tid 28 maj 16.30 – 18.00

Plats Offentliga rummet, Elmia, Jönköping Lokal: Konferensrum 19

Deltog Joakim Järrebring Alingsås Mikael Lagergren Västerås

Jens Lindh Södertälje

Inge Hansson Karlstad

Torbjörn Larsson Falkenberg Lars Flintberg Sandviken

Claes-Olof Olsson Föreningen Sambruk Lämnat

återbud Maritha Enström Göteborg Torbjörn Stefansson Härryda Jan Långström Umeå Mikael Pallin Lycksele

Ove Frid Mariestad

Deltog ej Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Peter Dacke Botkyrka Peter Åberg Storuman Niklas Sjöberg Skurup Kjell Öhrström Bollnäs Jimmy Jansson Eskilstuna Stellan Sjögren Kristinehamn

Siw Kullberg Landstinget Jkpgs Län

Bengt Svenson SKL

Protokoll- förare

Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk

(2)

§ 24 Mötets öppnande

Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 25 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns.

§ 26 Val av justeringsman

Till justeringsman väljs Jens Lind, Södertälje.

§ 27 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns.

§ 28 Ekonomi

28.1. 2012 års kostnader

Informeras om att uträkningen under Not 3 i Årsredovisningen 2012 inte stämde gällande rörelsens kostnader.

Detta berodde på en felberäkning av övriga kostnader. Det påverkar INTE den totala summan för kostnader och alltså inte slutresultatet, endast posten övriga kostnader.

Varje ledamot som skrev under har godkänt förklaringen.

28.2. Resultat

Verkställande tjänsteman informerar om resultatet för tertial 1. Det projektöverskott som fanns för 2012 är överflyttat till årets budget.

Styrelsen har inget att invända mot redovisningen eller resultatet per 2013- 04-30.

§ 29 Genomgång Sambruk nuläge 29.1. Projektrapportering

Bita

Kommunerna har bjudits in till systemvisning 11/6 i Kumla. 6 kommuner intresserade. Vid tillfället kommer de olika vyerna presenteras och

samverkan/utveckling, förvaltningsavtal och förvaltningsråd kommer att diskuteras.

Ekonomiskt bistånd

Vidareutveckling av Multifråga®, med information från SKV & PM (via FK LEFIOnline2.0).

(3)

SKV meddelat försening och information kommer att levereras i augusti 2013.

Informeras om att FK, LEFI2 version 2, är i drift och testas för närvarande.

Ansökan till VINNOVA/UDI; ”Medborgardrivet informationsflöde i

socialtjänsten”, där projektet ville gå ytterligare ett steg för att kvalitetssäkra, godkändes ej av Vinnova.

Förvaltnings- & utvecklingsbudgetar under fastställande.

FixaMinGata

Nationell tjänst som är i drift sedan vårkonferensen i april 2013.

Kommunerna upplevs vara försiktigt intresserade och tjänsten har fått ett positivt/avvaktande mottagande.

Vid fördjupningsdagen vid Offentliga rummet deltog bl.a. Tony Bowden från My Society som presenterade ursprunget FixMyStreet och ytterligare tjänster som kommit till på medborgarnas villkor.

Förvaltningsplan för Fixa min gata är under framtagande.

Webbaserad lösning ICF-KVÅ, förstudie

Förstudierapport framtagen som lämnats till CeSam, Socialstyrelsen och KSL för synpunkter.

Återkoppling från KSL, som håller med om behovet av att IT-stöd för hur koder och klassificeringar används behövs, och att det bör vara nationellt.

Avvaktar återkoppling från Socialstyrelsen.

Skjuter på beslut om att hålla seminarium alternativt starta upp ett projekt till hösten.

SKL/CeSams projektportfölj, finansierad av VINNOVA Projektkoordineringsstöd

Informeras om att första lägesrapporten för ramprojektet till VINNOVA är inlämnad och godkänd.

Uppdraget har utökats till att även omfatta kommunikation från varje projekt till SKLs webb. Material enligt detta tilläggsuppdrag har levererats.

Ramprojektet har slutdatum 2013-06-15 och ska slutrapporteras till Vinnova i augusti.

Representation i styrgrupp

Sambruk har en representant i styrgruppen för förstudieprojektet

”Crowdfunding” i vilket två möten genomförts.

(4)

IMAN2 - Effektivare och förbättrad e-förvaltning genom språkintelligenta ärendehanteringssystem

Ett Vinnova-projekt med ärendehantering via röstinput. Sambruk deltar i en observerande funktion, samt för informationsspridning om projektet i våra nätverk. Deltog vid projektmötet i maj tillsammans med Stockholms universitet/DSV.

Projektet söker i nuläget en kommersiell partner för realisering.

Projekttiden löper 2012-11-19 – 2014-11-30.

Kompetensförstärkning Öppna data

Projekt är initierat och drivs av Morus konsult AB (FFKP) från Göteborg.

För Sambruks del deltar Thomas Rosenfall, Linköpings Universitet, med expertis inom området.

Projektet löper från februari – november 2013.

Projektet ska ta fram konkret material och verktyg för användande av öppna data, till kommunerna. Projektet kommer att presentera en kommunikations- plan efter sommaren.

Projektet samverkar med

• Wikimedia – Öppen databas för offentlig konst/erfarenheter

• Göteborgsregionens kommunalförbund, Öppen data i utbildningssektorn

29.3. Övriga aktiviteter ÖFM

Diskussion/planering pågår för samverkan kring förvaltning av ett nytt system, där beställare är Västerås stad, som i samverkan med Stockholm stad tagit fram ett system för överförmyndarmyndigheten.

Kommersiell partner är Softgear AB i Västerås, och förvaltningsavtalet baseras på Sambruks SGM. Koden ägs av Västerås stad.

I nuläget undersöks kommunernas intresse av att dela system och samverka kring förvaltningen.

Kommunerna har bjudits in till visning av systemet och Sambruks verkställande tjänsteman deltar och presenterar samverkansupplägg, Sambruk-SGM, i Västerås den 4 juni.

Driftstart planeras till efter sommaren 2013.

BoPlats - bostadsförmedling, Göteborg & Malmö

Malmö stad, genom dess avdelning BoPlats Syd, har meddelat intresse för att undersöka Sambruks möjlighet att förvalta ett nytt system för

bostadsförmedling, som idag utvecklas av BoPlats Göteborg.

Motsvarande förslag till upplägg som ÖFM kommer att presenteras.

(5)

Höstplanering

Nya seminariedagar som planeras

• ICF/KVÅ

• Nyttovärdering – integrationer

§ 30 Intresseföreningen

30.1. Internkontroll – Valberedning 2014

Informeras om att under stämman 10 april 2013 föreslogs inga kandidater till valberedning. Styrelsens gavs i uppdrag av stämman att utse valberedning vid kommande styrelsemöte.

Beslutas att ledamöter uppmanas via mejl att komma in med förslag till mötet i september.

30.2. Höstkonferens 2013 5-7 november, Upplands Väsby

Rubrik: Just do IT! Från idé till resultat!

30.3. Kommunikation; Facebook & Twitter

Informeras om att tidigare resurser från Malmö gick i pension hösten 2012.

Finns nu ett behov av att hantera de sociala medier som Sambruk använder.

Olika alternativa lösningar diskuteras.

- Lathund kring vad som ska tweetas för att informera kommun, om kommun ska ta över

- Köpa in tjänsten

- Undersöka om någon av de som använder retweets/fb kan vara intresserade

Beslutades att v tjänsteman återkommer med ett konkret förslag till nästa möte.

30.4. Kommunikation; Broschyr

Diskuterades om ny broschyr som ersätter broschyr från 2011 ska tas fram.

Förslag på underlag till broschyr-

”Hur Sambruk fungerar i denna värld – en del av en nödvändig infrastruktur”

Beslutades att ny broschyr ska tas fram och att CeSam ska erbjudas delta med information.

(6)

§ 31 SKL - Sambruk

V tjänsteman informerade om att möte för att diskutera fortsatt samarbete med CeSam, Per Mosseby och Åsa Zetterberg, kommer att ske 29 maj.

§ 32 Aktuell information från styrelsemedlemmar

Alingsås – outsourcing - beslutat att särskilja strategi och drift/multisourcing, i höstens budget förväntas mer resurser till det IT-strategiska.

Västerås – upplevelsen 6 månader efter outsourcing är positiv – verksamheten ser kvarvarande IT-enhet som utvecklingspart.

Södertälje – 14 års erfarenhet av outsourcing. Upplever en ny tendens där leverantörerna lägger ut tjänsterna i sin tur. Påpekar vikten av att stödja verksamheten med SLA krav. Förstärker i nuläget sin centrala

beställarkompetens.

§ 33 Övriga frågor

33.1. Strategisk planering

Beslutades att hålla mötet i samband med tidigare bestämt styrelsemöte 10/9 och genomföra en heldag. Startar 9.00 – 17.00.

§ 34 Nästa styrelsemöte

10/9 Strategisk planering och styrelsemöte 09.00 – 17.00 SKL, Sthlm

§ 35 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

Underskrift

Ordförande Justerare

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Joakim Järrebring Jens Lind

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :