Energideklaration Tuna 10:50 Prästvägen 14 Österskär. Linus Söderman

Full text

(1)

Energideklaration

Tuna 10:50

Prästvägen 14 Österskär

Linus Söderman 2014-04-23

(2)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 10:50 2014-04-23

Innehållsförteckning

Energideklaration ... 1

Syfte ... 2

Genomförande ... 2

Beskrivning av föreslagna åtgärder ... 4

1. Sänk temperaturen inomhus ... 4

2. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ... 4

3. Installera luftvärmepump ... 4

Övrigt ... 4

SPARTIPS ... 5

Syfte

EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att upprätta en energideklaration för byggnad på rubricerad fastighet. Inför upprättandet av energideklarationen utfördes en

energibesiktning. Energibesiktningens huvudsyfte har varit att inventera fastighetens energianvändning och om möjligt ge rekommendationer på kostnadseffektiva åtgärder för att minska byggnadens energianvändning utan att försämra inomhusmiljön.

Energideklarationen bifogas denna rapport tillsammans med beräkningar på föreslagna åtgärder.

Genomförande

Arbetet har genomförts i form av en sammanställning av energianvändningen under en sammanhängande 12-månadersperiod samt besiktning av klimatskal och installationer.

Resultatet redovisas i rapporten tillsammans med den faktiska förbrukningen och de referensvärden som motsvarande byggnader har enligt Boverket. En bruttolista med åtgärder har gåtts igenom och lönsamhetsberäkningar har genomförts.

Investeringskostnaden är en grov uppskattning och kostnaden är exkl. moms.

Energideklarationen har upprättats enligt gällande myndighetskrav.

Följande har besiktigats:

 Tekniska installationer

 Uppvärmda utrymmen

 Klimatskal

Följande underlagsmaterial har använts för inventeringen:

 Byggnadsbeskrivning

 Energistatistik

 Uppgifter från ägaren

(3)

3

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 55 90 www.energiteamet.se

135 54 Tyresö

Uppdrag: Energideklaration av småhus

Besiktningsobjekt: Tuna 10:50

Ägare: Gun Hallberg

Besiktningsdag: 2014-04-23

Byggår: 1920 ursprunglig, tillbyggd 1977

A-temp m²*: 222

Förbrukning kWh: 35 989 totalt under 2013

Uppvärmningssystem: Direktverkande elradiatorer, några med centralstyrning, kakelugn, öppen spis

Ventilation: Mekanisk frånluft

Tak: Betongtegel

Fasader: Träpanel

Fönster: 2+1, utbytta 1977

Grund: Torpargrund

Antal boende: 1

*Golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedda att värmas till mer än 10 grader C och som är begränsade av klimatskärmens insida.

Eftersom endast en elmätare för all elenergi finns, har fördelning av energi för uppvärmning, varmvatten och hushållsel gjorts efter schablon enligt Boverkets normer.

Hushållselen har schablonberäknats till ca 4900 kWh/år och energin för varmvatten till ca 1500 kWh/år. 2 500 kWh har dragits bort för uppvärmning av mindre uthus.

Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om:

143 kWh/m² år, referensvärdet ligger mellan 132-162 kWh/m² år

Energiberäkningarna för fastigheten visar att byggnadens energiprestanda ligger inom ramen för Boverkets referensvärden för liknande byggnader.

Byggnadens Energiprestanda

Energiprestanda är ett mått på hur väl en byggnad använder energi. Begreppet förekommer bland annat i svenska myndighetstexter och definieras där som "den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk

Byggnaden; 143 Referensvärde

; 0

0 50 100 150 200 250 300 350

Energiförbrukning (kWh per m2) och år

(4)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 10:50 2014-04-23

4

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 55 90 www.energiteamet.se

135 54 Tyresö

av byggnaden under ett år". Det mått som vanligen används är kWh per år per kvadratmeter byggnadsyta som är avsedd att värmas upp till mer än 10°C. Ett lägre värde på

"energiprestandan" betecknar således en mer energieffektiv byggnad.

Beskrivning av föreslagna åtgärder

1. Sänk temperaturen inomhus

Genom att sänka temperaturen inomhus från ca 24 till 21 grader sparas ca 4 000 kWh/år.

2. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är oftast en lönsam investering. Jämna till underlaget och fyll upp med 200-300 mm lösull. Detta ger en bättre värmekomfort och spar energi i hela huset. Genom att använda lösull gjord av cellulosa, som har ca 20 % bättre

isoleringsegenskaper än mineralull, undviks problem med ventilation av bjälklaget samt att det är det mest miljövänliga isolationsmaterialet. Materialet kan blandas med alla övriga material. Vindsytorna är summariskt uppmätta och kan inte garanteras stämma exakt.

3. Installera luftvärmepump

Luftvärmepump är lämplig som komplementvärme i villor med direktverkande elradiatorer och sänker elförbrukningen för uppvärmningen med ca 30 %. Förutsätter att man kan få ut värmen i huset på ett bra sätt.

Övrigt

Tätlister runt dörrar och fönster bör kontrolleras och bytas vid behov.

Balkongdörren på övervåningen är i dåligt skick och bör bytas ut.

(5)

Åtgärd kWh kostnad per kWh slag Ton längd tid faktor Nuvärde maxkostn

Sänk temperaturen 4 000 1 0,00 El 0,36 20 0,00 100 000,00 62 310 75 131

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget. 923 16 000 0,58 El 0,08 30 13,88 2,16 1 727 25 991

Installera luft/luft-värmepump 8 127 23 000 0,19 El 0,74 15 2,26 6,63 82 440 114 482

Totalt 13 049 39 001 1,19 ton

Pay-off-tid Nuvärde

LCC-metoden

Besparingskostnad (kostnad/kWh)

Lönsam maxkostnad

Lönsamhetskriteriet är att (besparing/år x åtgärdens livslängd) / investeringen skall överstiga 1,33.

Metoden är redovisad i "Underlagsrapport Bostäder", STEM 2005. Förenklat innebär metoden att när besparingen under åtgärdens livslängd är 33% högre än investeringen så räknas den som lönsam. Värdet 1,33 motsvarar en 15 års pay-off-tid på en investering med 20 års livslängd vid 4% realkalkylränta och en årlig energiprisökning med 1%.

Ett nyckeltal som visar hur mycket det kostar att spara en kWh. Måttet innebär att man dividerar investeringen med kostnaden för antal inbesparade kWh under dess antagna livslängd. Ju lägre siffra desto högre lönsamhet. Om värdet är lägre än energipriset är det alltså lönsamt att utföra åtgärden.

Nuvärdet av de återkommande årliga besparingarna enligt LCC-metoden. Nyckeltalet ger alltså en indikation om hur mycket åtgärden får kosta för att den precis skall bli lönsam under sin livslängd.

Är investeringskostnaden dividerad med besparingen per år utan hänsyn till ränta på kapitalet. Detta nyckeltal är lämpligt att använda som utgallring av investeringar med korta livslängder.

Beräknar skillnaden mellan summan av alla framtida återkommande årliga besparingar till dagens värde och investeringskostnaden. Värdet beror på vald kalkylränta, den årliga besparingen, kalkylperioden och investeringskostnaden.

LifeCycleCost-faktor är en variant av nuvärdesmetoden och rekommenderas av STEM och bygger på följande antagande.:

EnergiTeamet EDAB AB ÅTG Beräkningar Tuna 10_50.xlsm

(6)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 10:50 2014-04-23

5

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 55 90 www.energiteamet.se

135 54 Tyresö

SPARTIPS

Allmänt om värme

Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där. När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till cirka 15 grader. Håll dörren stängd mot kalla utrymmen, till exempel vind och veranda. Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värmen i rummet. Se till att gardinen inte hänger framför termostaten eftersom den då inte kan känna av temperaturen i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet.

Välj Elleverantör

Ett aktivt val av elleverantör kommer att minska el kostnaderna.

Energispartips för hushållsel och varmvatten

Tvätta: Vänta med att tvätta tills du har så mycket smutstvätt att den fyller maskinen.

Använd tvättmaskinens sparprogram när du har lätt smutsad tvätt.

Tvätta i lägre temperatur om det är möjligt. 40 grader istället för 60 kan nästan halvera energianvändningen. Tvättråden bör tas i beaktande, lufttorka tvätten, gärna utomhus, istället för att använda torkskåp eller torktumlare.

Diska: Skölj disken i en balja istället för under rinnande vatten när du diskar för hand. Ännu bättre är diskmaskin. En modern A-klassad diskmaskin kan diska en disk på 10-15 liter vatten beroende på program. Mätningar visar att för att diska motsvarande mängd disk för hand går det åt mer än 100 liter vatten. Vänta tills diskmaskinen är full och kör den på låg temperatur. Koppla bort torkfunktionen på diskmaskinen om det går. Anslut diskmaskinen till kallvattnet. Då värmer diskmaskinen själv upp vattnet i diskmomentet och sista

sköljningen och du sparar 20-30 procent energi. Att gå från en 10 år gammal diskmaskin till en A-märkt diskmaskin möjliggör minskade koldioxidutsläpp med upp till 270 kilo per år. Det motsvarar utsläpp från en bensindriven bil som körs 230 mil.

Duscha: Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. En kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska årsförbrukningen för varmvattnet med 500

kilowattimmar. Byt packning när kranen börjar droppa. Har du en elektrisk handdukstork i badrummet? Glöm inte att stänga av den. Om den står på året runt kan den dra så mycket som 600 kilowattimmar per år

Hemelektronik

När du stänger av tv:n med fjärrkontrollen blir den inte helt avstängd. Den står i standby- läge och drar då energi.

Stäng av både datorn och alla tillbehör som till exempel skrivare med strömbrytare och dra ur batteriladdaren när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren förbrukar energi när de står i standby-läge. Hur mycket du kan spara är väldigt olika, men i genomsnitt ligger det omkring 250 kilowattimmar per år för alla

apparaterna i ditt hushåll sammanlagt. Koppla gärna in apparaterna till ett grenuttag så kan du enkelt stänga av alla på samma gång. Du kan själv ställa in din dator så att den går ned i

(7)

6

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 55 90 www.energiteamet.se

135 54 Tyresö

viloläge och så att skärmen stängs av när du inte har använt den på en stund. Detta brukar finnas under energialternativ eller liknande.

Nya tv-apparater har ofta energisparlägen som automatiskt kan anpassa bilden efter ljuset i rummet med hjälp av en ljussensor. Energiförbrukningen kan minska med ca 50 % om det är mörkt i rummet.

Fråga efter energianvändningen när du köper ny tv. En LCD- eller plasma-tv drar inte så mycket mer än en gammal tjock-tv med motsvarande bildyta, men ofta kostar man på sig en lite större tv när man ändå ska köpa en ny. Till exempel kan energianvändning vid byte från 28 tums bildrör till 42 tums plasma tredubblas.

De flesta nya tv-apparater har idag inbyggd digitalbox för mark- och kabel-tv. Inbyggd box för satellit-tv är fortfarande ganska ovanligt. Energianvändningen för en tv ökar inte för att den har en inbyggd box, så du spar in hela boxens energianvändning genom att ha en tv med inbyggd box. Vill du ändå ha en separat digitalbox finns numera digitalboxar som kan stängas av helt utan att de förvalda inställningarna går förlorade. En digitalbox kan dra lika mycket energi som en mindre tv per år. Välj energimärkt. Svanen, Energy Star och TCO- märket är exempel på energimärkningar för IT-utrustning.

Matlagning och matförvaring

Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent.

Frosta av frysen när det är is i den. Det är också bra att dammsuga baksidan på kylen och frysen.

Ska du tina upp mat från frysen? Ta ut den i god tid och låt den tina i kylen.

Se till att kylen och frysen har täta dörrar eller luckor. Byt gummilisterna om de går sönder.

Ett enkelt sätt att kontrollera om dörren är tät eller inte är att lägga ett papper mellan dörren och skåpet och stänga dörren. Om det går lätt att dra ut pappret är det dålig kontakt mellan dörrlisten och skåpet.

Ska du köpa ny kyl eller frys? Välj en som är energimärkt med A, A+ eller A++. Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar och som passar till plattans storlek. Sätt lock på kastrullen när du kokar mat eller vatten – då använder du bara en tredjedel så mycket energi jämfört med locket av.

Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det spar energi. Ska du värma en liten portion mat eller bara en kopp tevatten? Då är mikron ett bra alternativ.

Belysning

Släck lamporna när du lämnar ett rum. Svårt att komma ihåg? Det finns flera olika metoder att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Det kan till exempel vara ljussensorer, rörelsevakter och timer. Byt till lågenergilampor – de drar bara ungefär en femtedel så mycket som en glödlampa. 1 kilowattimmes el räcker till att få en lågenergilampa på 9 watt att lysa i 111 timmar medan en glödlampa på 40 watt bara lyser i 25 timmar. Om du ska byta hela armaturen, välj om möjligt lysrörsvarianter då dessa är energieffektiva och har lång livslängd. En del lampor drar ström även när de är släckta. Det gäller halogenlampornas transformator, den lilla lådan som sitter på stickproppen. Dra ut kontakten när du släcker

(8)

RAPPORT ENERGIDEKLARATION Tuna 10:50 2014-04-23

7

EnergiTeamet EDAB AB Telefon: Org.nr 556726-8882

Vallmovägen 3 070 281 55 90 www.energiteamet.se

135 54 Tyresö

lampan, eller koppla den till vägguttaget via ett grenuttag med strömbrytare.

Halogenspotlights är populära. Undersök om det går att byta ut halogenlampan mot en LED- lampa som drar mycket mindre el.

Till din utomhusbelysning kan du installera en skymningssensor som släcker lampan när dagsljuset är tillräckligt starkt eller en rörelsevakt som tänder belysningen när någon kommer i lampans närhet. Detta gör att utomhusbelysningen inte står på i onödan.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :